מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דמי אבטלה עו"ד לא תהיה זכאית

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

בית הדין האיזורי לעבודה ירושלים סע"ש 10474-09-16 06 אוגוסט 2020 לפני: כב' השופטת שרה ברוינר ישרזדה – סגנית נשיא נציג ציבור (עובדים) מר יעקב מלול נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי גל התובע: אליעזר אליוביץ ע"י ב"כ: עו"ד אברהם ביטון הנתבעים: 1. המועצה דתית ירושלים ע"י ב"כ עו"ד אשר אכסלרד 2. הרב אריה שטרן ע"י ב"כ: עו"ד אילן קמינצקי פסק דין
וזהו הרקע הנידרש התובע שימש בעברו כנהג של מנכ"ל בתי הדין הרבניים (להלן: המנכ"ל) עד לסיום עבודתו האמורה בסוף אוגוסט 2014 וקבל דמי אבטלה מאז תוך ניצול מלוא זכאותו לכך (עמ' 5).
לפיכך, לא יחולו על העובד הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהיא בגין עבודתו למעט זו המפורטת במפורש בחוזה זה. משכורת כוללת: תמורת עבודתו במועצה, תשלם המועצה לעובד משכורת גלובאלית על בסיס שכר מינימום בתוספת 15% החל מיום תחילת תוקפו של חוזה זה. המשכורת כמפורט בס' 3א' הנה גלובאלית וכוללת פיצוי בגין עבודה נוספת לרבות עבודה בימי שישי, שבת וחג מאחר ותנאי עבודתו אינם מאפשרים פקוח על השעות.
...
יש גם ממש ביתר טענותיה בראש פרק זה ואולם נוכח מסקנותינו לעיל לא מצאנו כי יש לכך נפקות מבחינת הסעדים.
סיכום התביעה נדחית ברובה למעט חבותה של המועצה בתשלום פדיון חופשה שנתית בסך של 1,400 ₪ שישולמו בצירוף הפרשי הצמדה ורבית כדין החל מיום 1.6.16 ועד התשלום בפועל.
מצאנו לאבחן בין המועצה – אשר כאמור לעיל יד יש לה בכך שתנאי עבודתו של התובע לא הוסדרו כדבעי, לבין הרב (אשר אף שילם עשרות אלפי ₪ לתובע מכספו הפרטי בשל כך) – לענין זה .

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בית הדין האיזורי לעבודה חיפה ב"ל 19333-08-20 19 יולי 2021 לפני: כב' השופט נוהאד חסן נציג ציבור (עובדים) מר דניאל אמזלג נציג ציבור (מעסיקים) מר חיים אזלן התובע דמיטרי קיסליצין ע"י ב"כ: עו"ד בנימין קצוב עפ"י מינוי מטעם הלישכה לסיוע משפטי הנתבע המוסד לביטוח לאומי ע"י ב"כ: עו"ד יעל יעקובי הלישכה המשפטית פסק דין
(ב) לענין סעיף 163 רואים עבודה מוצעת כעבודה מתאימה לאדם פלוני אם היא תואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני ונתמלאו בה כל אלה: (1) העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד תוך שלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע, או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית, או רמת השכלתו; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עבודה לפי קבוצות מיון, שייחשבו כעבודה מסוג העבודה העיקרית או כעבודה התואמת את ההכשרה המקצועית או את רמת ההשכלה כאמור; (2) השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה זכאי להם; (3) העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.
לפיכך, ככול שנימצא כי התובע עבד בעבודה העונה להגדרה של "עבודה מתאימה" בהתאם להוראות סעיף 165 לחוק, הוא לא יהיה זכאי למענק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 174(א) לחוק.
...
גובה שכרו מחזק את המסקנה, כי מדובר בעבודה מקצועית שביצע התובע.
משכך, לאחר שהגענו למסקנה, כי עבודתו של התובע אצל מעסיקתו איננה עונה על התכלית לשמה הותקן החוק היות והוא הועסק בעבודה מקצועית שנדרשת הכשרה מיוחדת לשם ביצועה, אין מנוס מלקבוע כי התובע איננו זכאי למענק עבודה מועדפת.
סוף דבר – התביעה נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך סכסוך קיבוצי (ס"ק) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ההסכם הקבוצי היטיב לאין שיעור עם חברי הסגל האקדמי הבכיר, ביחס ליתר העובדים במשק שהוצאו בחלקם לחל"ת תוך אפשרות לקבל דמי אבטלה באותה תקופה, עסקים נפגעו ואף ניסגרו וגם עובדי המיגזר הצבורי והעובדים הרגילים (שלא הוגדרו כחיוניים) נדרשו לצאת לחופשה כפויה על חשבונם.
" בתקופה זו המבקשים קיבלו את מלוא שכרם אך ויתרו בסעיף 17 להסכם על זכאותם להקצבה לקרן קשרי מדע בנלאומיים: "מוסכם כי בתקופת סמסטר ב' תש"ף ובגין תקופה זו חברי הסגל האקדמי הבכיר לא יהיו זכאים להקצבה לקרן קשרי מדע בנלאומיים." הצדדים חלוקים באשר לכוונת הצדדים במונח "סמסטר ב'". הוכח כי סמסטר איננו רק 15 שבועות אף לשיטת המבקשים: "ש. גם לחברי הסגל הזוטר כמו לבכיר הם מלמדים במהלך הסמסטר ובנוסף להוראה יש את כל התפקידים והמטלות הנילוות כפי שאמרת?
" (עמ' 24 לפ' מיום 28.6.2021, שורה 14 – עד עמ' 25 שורה 5 לעדות פרופ' מונד) פרופ' זילברשץ נישאלה באשר למשמעות הכללית של "סמסטר" בעבור הסגל הבכיר והשיבה: "עו"ד שפיגל: נשאלת האם סמסטר בשנת הלימודים תש"פ נמשך כרגיל וכשהשבת שהוא נמשך עד תחילת שנת הלימודים העוקבת. יכולה להבהיר לבית הדין האם זה נחשב כרגיל או שהיה משהו מיוחד בעיניין הזה?
...
תשובתו הגיע בסופו של דבר באוקטובר שרשם בצורה מפורשת שעלינו להוריד 50% מההצעה השנתית.
סוף דבר מסקנתנו היא כי בהסכם הקיבוצי הסכימו הצדדים כי לא ניתן לקיים את הייעוד של הקקמ"ב נוכח מצב החירום והמגבלות וההגבלות שהוטלו על טיסות מישראל ואליה ולא התקיימו כנסים בינלאומיים באותה עת. לכן, הוסכם כי בתקופת סמסטר ב' של שנת הלימודים תש"ף, שהוארכה בהסכם הקיבוצי עד ליום 30.9.2020, לא יוקצה הסכום היחסי לקרן לקשרי מדע בינלאומיים.
הבקשה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית הדין האיזורי לעבודה תל אביב סע"ש 38608-09-20 31 מאי 2023 לפני: כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש נציג ציבור (עובדים) גב' נורית לפידות נציג ציבור (מעסיקים) מר מאיר ליברמן התובע אשל זך ע"י ב"כ: עו"ד לירון בק הנתבעת חברת חדשות 13 בע"מ ע"י ב"כ: עו"ד אריאל שמר ועו"ד ליאת גוזלן פסק דין
הנתבעת אכן הודיע לתובע ביום 31.3.2020 כי : "החל מיום 01/04/2020 תשהה בחופשה ללא תשלום מעבודך בחברה אשר לא תפחת מ31 ימים (תקופת החל"ת). הודעה על חזרה לעבודה או כל הודעה אחרת תמסר בהמשך. הצדדים יהיו רשאים להסכים על שינוי תקופת החל"ת בכל עת במהלכה... מבלי שהדבר יהווה הפרה של הסכמות הצדדים, הכל כפוף להתפחויות משבר הקורונה העולמי והשלכותיו על ענף התיירות ומצב החברה. בתקופת החל"ת יחסי העבודה בין הצדדים יושהו, וכפועל יוצא לא תהא זכאי לקבלת שכר, תנאים סוצאליים נלווים מכוח דין והסכם העסקה כמו גם שלא ייצברו לך זכויות תלויות וותק לרבות דמי הבראה ..." ר' נספח ת/2 לתצהיר התובע.
עם זאת, עיון בסיכומי התובע מעלה כי טען: "באשר לקזוז דמי אבטלה ששולמו מאת המוסד לביטוח לאומי. לפי טבלאות הביטוח הלאומי, דמי אבטלה מהוה 66% משכר של 8,000 ₪, דהיינו 5,285 ₪ לחודש או 245 ₪ ליום עבודה (5282/21.5) בהנתן הוראת ס' 172 לחוק הביטוח הלאומי... לפיה 5 הימים הראשונים אינם משולמים, הרי שהתובע זכאי היה לתשלום דמי אבטלה עבור 73 ימי עבודה, בסך 17,936 ₪", משכך שוכנענו כי יש לקזז רכיב זה. משכך אנו קובעים כי על הנתבעת לפצות את התובע בגין הוצאה שלא כדין לתקופת חל"ת בסך של 15,409 ₪.
...
עם זאת לא שוכנענו כי מדובר בפגם המצדיק פסיקת פיצוי שעה שהנתבעת הבהירה במכתב הפסקת העסקה כי אכן לא הורם הנטל כי התובע אכן העביר את החומר לכתב ואף שולמו לתובע מלוא פיצויי הפיטורים וההודעה המוקדמת.
ומשכך לא שוכנענו כי יש לפצות את התובע בשל כך. משכך לא שוכנענו כי פיטורי התובע נעשו שלא כדין.
סיכום הנתבעת תשלם לתובע, בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין פיצוי בסך של 15,409 ₪ בגין הפרשי שכר לתקופת חל"ת, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה (16.9.20) ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בנוסף בוצע שינוי בדרך חישוב הנכוי (שכן דמי האבטלה משולמים על בסיס יומי), ונקבע תמריץ לזכאי לדמי אבטלה שהסכים לקבל על עצמו עבודה שהוצעה לו על ידי שירות התעסוקה ואינה עבודה "מתאימה" עבורו, באופן שמבטיח שהניכוי במקרה כזה לא יהא מלא.
התיקון היחיד שנערך מאז הוא הוספת ההתייחסות למקרה הייחודי של נבחנים בבחינות ללשכות רוה"ח ועוה"ד. כסיכום ביניים: תכליתו של ביטוח האבטלה - שמירה על רמת חייו של המבוטח בתקופה מתוחמת בה מצא עצמו מחוץ לשוק העבודה, באמצעות תשלום תחליף להכנסה שאבדה - מקרינה על תכליתו של סעיף 176(א) לחוק כפי הנלמדת גם מדברי ההסבר וההיסטוריה החקיקתית: מניעת פיצוי יתר.
...
נציג ציבור (עובדים) ירון לוינזון לאחר שעיינתי בעמדות חבריי, אני מצטרף לתוצאת פסק דינם של סגן הנשיאה איטח ושל השופט פוליאק לדחיית הערעור.
נציג ציבור (מעסיקים) דורון קמפלר לאחר שעיינתי בעמדות השונות, אני מצטרף לדעתם של ראש ההרכב, סגן הנשיאה איטח ושל השופט פוליאק.
סוף דבר על דעת רוב חברי ההרכב ובניגוד לדעתה החולקת של השופטת דוידוב-מוטולה, הערעור נדחה, כאמור בחוות דעתו של סגן הנשיאה איטח.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו