מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דין וחשבון למייפה הכוח

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהסכם נאמר כי למרות שהנכס יירשם ע"ש מיופה הכוח, "הצדדים מכירים בשייכותו למייפה הכוח ללא תנאי". בשנת 2010 החליטה נדיה לרכוש לצורך השקעה שתי דירות ברח' סוקולוב 2 בר"ג. לפי ייעוץ שקבלה, היא רשמה את אחת הדירות על שם התובעת.
היא גם הודתה שמעולם לא ביקשה מקוגן שום דין וחשבון על תקבולי שכר הדירה ועל הסכומים שהוציא לשיטתה עבור תשלום לרופאים ולקניות.
...
בנוסף, היא ידעה בזמן אמת על ההעברה לנתבעת והסכימה במפורש להעברה זו. לפיכך, יש לדחות את התביעה.
סיכומו של דבר: התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכחת תביעתה ואין כל עילה לביטול ההעברה.
התביעה נדחית אפוא והתובעת תשלם לכל אחד מהנתבעים הוצאות משפט בסך של 25,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לבקשה צורף תצהירו של מר שרון שמיר, שהנו חוקר פרטי ואשר ממנו עולה כי החוקר הפרטי בדק חשבונות בנק של מיופה הכוח החל משנת 2008 (ולא ברור מדוע נבחרה שנה זו, שכן התקופה הרלוואנטית לענייננו הנה משנת 2011) ומצוינים בתצהיר פרטי ארבעה עשר חשבונות בנק, כאשר לגבי שניים מהם המדובר בחשבון משכנתא, לגבי אחד מהם המדובר בחשבון הלוואה, לגבי אחד המדובר בחשבון אישי בצרוף מורשה חתימה ולגבי אחד המדובר בחשבון אישי בצרוף מיופה כוח.
...

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

הנתבע 1 קיבל מהנתבעים 2 ו- 3 סכומים שונים על חשבון התמורה בגין המקרקעין, אלא שסכומים אלה לא הועברו לידי התובעת או בנה בשל דרישת הבן לקבל את הסכום במלואו, לכשישלימו הנתבעים 2 ו- 3 את מלוא התמורה.
גם לו היו מסתמכים הנתבעים על ייפוי הכוח אשר הוגבל בזמן, לא היה לכך משמעות כלשהיא, שכן הזכות להגביל את תוקפו של ייפוי הכוח נתונה למייפה הכוח בלבד, בנגוד למקרה דנן בו הנתבע 1 שהנו מיופה הכוח הוסיף את סעיף הגבלת תוקפו של ייפוי הכוח ורק הוא חתום ליד תוספת זו. טענות התובעת הנן טענות בעל פה כנגד מיסמך בכתב.
...
סוף דבר התוצאה היא שהתביעה מתקבלת, שכן כאמור, ייפוי הכוח על פיו נעשתה העסקה היה חסר תוקף קודם לחתימת העיסקה וכך לכן, גם הסכם המכר שנחתם בין הנתבע 1 לנתבעים 2 ו-3 לפיו.
לפיכך, אני מורה: א. על בטלותו של הסכם המכר אשר נחתם בין הנתבע 1 כמיופה כוחה של התובעת לבין הנתבעים 2 ו- 3.
ג. אני מורה לנתבע 1 להשיב לנתבעים 2 ו-3 את הסכום בסך 30,000$ אשר שולם על ידם בקשר עם עסקת המקרקעין מושא התביעה, וזאת תוך 21 ימים מיום מתן פסק הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

מקרים בהם יש לפנות למייפה הכח (בעלי החשבון) לצורך אימות פעולות המבוצעות ע"י מיופה הכח: · אם הפעולה המבוקשת הנה חריגה בהשוואה לפעולות השגרתיות של בעל החשבון (ובפרט בחשבון בבעלות קשיש).
אין דין חשבון שמנהל לקוח כדין חשבון של מנהל עיזבון או בעל תפקיד אחר או כדין חשבון נאמנות כללי (כגון חשבון פקדונות של עו"ד), ואין דינם של אלו כשל חשבון המנוהל באמצעות מיופה כח (ראה: פרשת פרוסט, שם; ע"א 8061/01 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' מנהל עיזבון המנוחה חיה אופלגר ז"ל ואח', פ"ד נט(2) 349 (להלן: "פרשת אופלגר").
...
שוכנעתי כי פעילותו של אבי בחשבונות התובעת היתה בהרשאה מלאה של התובעת ואלמלא ההפסדים שנצברו בחשבונות, לא היתה מוגשת תביעה זו. עיקר הפעילות שהיתה גם בבחינת פעילות שוטפת בחשבונות ולא חריגה, היתה פעילות בשוק ההון.
אלא, שלא זו בלבד שהתובעת לא עשתה כן (הבנק הוא שהודיע לה על טענותיו של אבי בנה לפיהן הוא איבד את כשירותו הנפשית), אלא שחרף בקשתו לא הוצגה לבנק תעודה רפואית המאשרת את טענתו של הבן, ואף הרשאתה לבנה לפעול בחשבונותיה בוטלה רק לאחר הפצרות הבנק כי תעשה כן. לאור המקובץ לעיל ברי כי לטענתה של התובעת בדבר חוסר השליטה בחשבונות אין יסוד לגופה ואין לה יסוד גם בהוראת הדין והפסיקה ודינה להידחות.
בהינתן תוצאה זו, נדחית גם הודעת צד ג' אשר נשלחה על ידי הבנק כנגד אבי.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים, דיון ומסקנות המבקשת טענה כי מעולם לא קיבלה הודעה מהמשיב על החלת הגבלה, או הגבלה חומרה על חשבונה, בנגוד להוראות סע' 3א(א) לחוק, הקובע: "הבנק יודיע בכתב על חשבון מוגבל, או על לקוח מוגבל לכל אחד מאלה: למפקח, לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה". על כן, עותרת המבקשת להורות על ביטול ההגבלה, ככל והמשיב לא יראה כי שלח הודעה כאמור, בכתב ובמועד.
...
מקובלת עלי טענת ב"כ המשיב כי לפי החוק והדין חייבת להיות יתרה מספקת בחשבון במועד הצגת השיקים לפירעון, ואין המשיב חייב להמתין למועד מאוחר יותר.
טענותיה ביחס ליתר השיקים נדחית.
אני סבורה כי המבקשת לא עשתה די, כמי שבעבר כבר הוגבלה, לוודא כי לא יימשכו בחשבונה שיקים בלא כיסוי ואין היא יכולה להלין על המשיב – שברוב המקרים פעל כדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו