מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דיון בהגשת הודעת צד ג

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

יומיים לפני מועד הדיון שנקבע זמן רב מראש הגישה הנתבעת בקשה לדחיית הדיון, על מנת שתוכל להגיש הודעת צד ג' נגד המדריך, שכן לגישתה הוא זה שמחזיק בכספים.
...
כמו לעניין הכספים שהיו בידי המדריך, גם כאן אני סבורה שמוטב היה לו היו הנתבעות נוהגות אחרות, לא מסתמכות על מיילים שנשלחו ע"י המדריך ופועלות באופן אקטיבי בעצמן בנסיון לקבל חזרה את הכספים.
בנסיבות אלה, ושעה שהכספים ששילם התובע עומדים כעת לרשות הנתבעות, שלא איפשרו לו לעשות שימוש בהם ואין מניעה שהן עצמן תעשנה בהם שימוש, אני קובעת שעליהן להשיב לתובע את הכספים, מכח סעיף 1(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט.
בסך הכל ישלמו הנתבעות לתובע יחד ולחוד סך של 12,650 ₪, תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רק ביום 06.09.2022, יום לפני מועד הדיון הקבוע, הגישו הנתבעים בשנית את ההודעה לצד ג'.
...
דיון והכרעה על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים, במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, מהנימוקים המובאים להלן: 5.1.
עם כל הכבוד לגישתו של נהג רכב הנתבעים לפיה דוח השמאי מנופח היא אינה מקובלת עליי.
לכן, אני מקבל את ירידת הערך שנקבעה על ידי שמאי התובעת.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהחלטה מיום 2.8.22 נקבע : "אני דוחה את הבקשה, אמנם במסגרת החלטתי הקשורה לתיקון כתב הגנה התיקון לא הוגבל, אך ברור שלא הייתה כוונה לאפשר הגשת כתב הגנה "חדש", על כן ונוכח העובדה שכל שהתבקש במסגרת התיקון הוא סעד בגין ירידת ערך ככל שהנתבעות רוצות לתקן את כתב ההגנה, יתייחסו במסגרת התיקון רק לסעד זה. היות והחלטתי זו ניתנת בתקופת הפגרה יוגש כתב הגנה מתוקן לא יאוחר מיום ה- 12/9/22 ונוכח סמיכות העובדה שהתיק קבוע להוכחות כבר בסוף ספטמבר אינני רואה מקום לאפשר דחיית דיון בשל בקשה של הנתבעות להגיש הודעת צד ג' כלפי משרד החינוך.
...
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה יש ליתן רשות ערעור ולדחות הערעור לגופו מהנימוקים כדלקמן: יש בהחלטה כדי להשפיע באופן ממשי על אופן ניהול ההליך וזכויות הצדדים בהליך ולכן מצאתי לנכון לתת רשות ערעור על החלטת הביניים.
דין הערעור להידחות לגופו.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, ניתנת רשות ערעור והערעור נדחה לגופו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בקצירת האומר יוער, כי ככל שמדובר בהלוואה לצרכים אישיים ולא לצרכי הבית, כך למשל לעניין של הימורים, הרי ששמורה לה הזכות להפרע ממנו במסגרת הליכים בבית המשפט לעינייני מישפחה או בית הידן הרבני משבי משפט זה גם נעדר ממילא סמכות לידון, ככל שהיא חפצה להגיש, הודעת צד ג'.
...
על פי הנטען בבקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין ובקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, בתחילת שנת 2012 גילתה המבקשת לתדהמתה כי בעלה לשעבר מכור להימורים ולפיכך פרץ בינה לבינו קרע עמוק שהוביל להחלטתה להתגרש ממנו אולם בסופו של דבר לא התגרשה ממנו מאחר והתגלה לה כי היא בהריון ממנו.
על פי הנטען בבקשה לביטול פסק דין, בעת הכנת בקשה זו, כאשר נחשפה לכתב התביעה ולחתימות הנחזות להיות חתימתה, "ברור לה כשמש שחתימתה זויפה על ידי נתבע 1 וכי נתבע 1 הטעה את פקידי הבנק לחשוב שהמבקשת חתמה בעצמה". כך למשל חלק מהמסמכים נחתמו בימים שונים וחלק נחתמו לכאורה על ידיה בסניף נתניה שם היא התגוררה בעת החתימה על הערבות וחלק ממסמכי ההלוואה נחתמו על ידיה כביכול בסניף גלילות בהרצליה, "כאשר כף רגלה של המבקשת לא דרכה שם מעולם". כן ציינה כי בעת הגשת התביעה היו המבקשת ובעלה בקרע חריף שהוביל לגירושיהם ולכן גם אין לה ספק שהוא קיבל את כתב התביעה שיועד לה וחתם בשמה אולם לא מסר לה את כתב התביעה ולא גילה לה עליו "כדי שכתב התביעה לא יגרום לגירושים בין הצדדים דבר שקרה בסופו של דבר לפני מספר חודשים". כן הדגישה כי היא לא יכולה הייתה להיות ערבה מלכתחילה לשום בנק במועד החתימה על הערבות מושא התביעה משלא הייתה לה הכנסה הואיל ולא עבדה וטיפלה בארבעה ילדים קטנים כשהגדול מביניהם הוא בן 6 שמיום היוולדו היא לא עובדת ולא הייתה לה כל הכנסה למעט קצבת ילדים.
סוף דבר.
לאחר שעיינתי בתביעה שהוגשה בסדר דין מקוצר, בבקשה לביטול פסק דין, בתגובה לבקשה לביטול פסק דין, בתשובה של המבקשת לתגובה לביטול פסק דין, במסמכים ובתצהירים, בפרוטוקול הדיון שהתנהל לרבות חקירת המבקשת ובסיכומים שכל צד הגיש בהרחבה יחסית, אינני מוצאת מקום להיעתר לבקשה להארכת המועד כמשוכה ראשונה, בשים לב לכך שהייתה המצאה כדין שלא כורסמה, כמו גם לו היינו מתגברים על משוכה זו הרי שעדיין הייתה גם המצאה כדין של התביעה שלא הופרכה ובשים לב לאיזון שיש לערוך בין סיבת המחדל לבין סיכויי ההגנה, באופן שאם סיכויי ההגנה גבוהים ניתן להטות את הכף לכיוון ביטול פסק הדין, הרי שסיכויי ההגנה נמוכים הם עד מאוד.
אלה הם המקרים שבהם היה "כמעט" בטוח שהנתבע לא גילה הגנה הראויה להתברר בביהמ"ש, אלה הם המקרים הדחוקים שבהם בימ"ש עושה חסד עם הנתבע ונותן לו את הרשות בתנאים, דהיינו: "...כאשר 'כמעט' רשאי היה לסרב לנתבע, ותחת הסירוב נתן לו רשות מותנית בתנאי... " (ראו ע"א 9654/02‏ האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ''ד נט (3) 41 (2004)), ועל כן, בשל המחדל שבאי הגשת בקשת רשות להתגונן ובקשה לביטול פסק הדין במועד ולנוכח ההלכה הפסוקה דלעיל, לפיה מונחה בית המשפט לנקוט גישה מקלה כאשר קיימת הגנה, ולו דחוקה (אם כי במקרה דנן אני סבורה כי זו גובלת בהגנת בדים עת עיקר ההתנגדות לכל אורך הדרך הוא בגין טענת זיוף בכל היבט שהוא ובכל שלב של ההליך ובכל זמן חרף פערי הזמן) וכן רוח התקנות החדשות בנוגע לביטול מוסד סדר הדין המקוצר ושיקולי מדיניות שיפוטית, סבורני כי ניתן לאפשר ולהתנות את ביטול פסק הדין בתשלום הוצאות למשיב וכן בהפקדת עירבון ותינתן גם רשות להתגונן (עת שמורה חרף זאת לב"כ התובעת באופן בלעדי לחקור את המבקשת לגופו של עניין במסגרת ישיבה מקדמית קודם לישיבת הוכחות בהתאם למוסכם בדיון בבקשה לביטול פסק דין) באופן שביטול פסק הדין יהיה בכפוף לשני אלו, אשר יבוצעו בתוך 30 יום : תשלום סך של 3800 ₪ למשיב באמצעות באת כוחו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

זאת, הגם שב"כ התובעת הציף זאת בפניו בתום הדיון באומרו "אם הוא דובר אמת, צריך לצרף את צד ג'. הכסף עבר לאבניר לעסקה לרכישה שאני מימנתי. יש לצרף את אבניר כצד ג" (עמ' 8, ש' 16-19) אולם הנתבע לא רק שהיה צריך להגיש הודע צד ג' קודם לדיון קדם המשפט, גם לאחר דברים אלו הוא לא מצא לנכון להגיש הודעת צד ג', וברי כי אין זה מתפקידה של התובעת להגיש הודעת צד ג' אלא של הנתבע.
...
ברם, לא רק שהוא לא טרח להגיש במשך חצי שנה, לא טרח לברר מול בית המשפט בנוגע לקציבת מועדים מקום בו נטע בליבו ספק (משבית המשפט ציין "נדחה למתן החלטה") אלא גם ב"כ התובע הגיש בקשה לקביעת התיק להמשך עת הדגיש כי הנתבע לא הגיש בקשה שכזו "ומה גם שממילא ברי כי אין לאפשר "רשות להתגונן" מעבר לרשות שניתנה בזיקה לתצהיר ההתנגדות שמהווה כתב הגנה", והנתבע מילא פיו מים הגם שצפה בבקשה זו יום למחרת הגשתה (ביום 5.9.23).
מובן כי בכך אין כדי להעביר לגרפולוג את כוח ההכרעה לעניין אמיתות החתימה, ובכל מקרה בית המשפט הוא זה המחליט אם לתת אמון בחוות דעתו של המומחה, איזה משקל – אם בכלל – יש לייחס לה, ומה המסקנה הסופית העולה משקלול חוות דעת זו עם שאר הראיות שבתיק .
המזכירות תואיל להמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים ניתנה היום, ז' כסלו תשפ"ד, 20 נובמבר 2023, בהעדר הצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו