מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית תובענה לאישור עיקול זמני

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עסקינן בעירעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת עידית וינברגר) (להלן: "בית משפט קמא"), שניתן ביום 16.12.20, בתיק בע"ק 6336-04-19, ושבמסגרתו נדחתה תביעת המערערת לאישור עיקול זמני אצל "המחזיק" – המשיב.
...
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, איני רואה כי יש מקום להתערב בקביעות ובמסקנות בית משפט קמא.
מכאן אני דוחה את הערעור.
אני מחייב את המערערת בתשלום הוצאות ושכ"ט בהליך זה בסך של 10,000 ₪ (כולל מע"מ), שישולם תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידיה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

פתח דבר: עסקינן בעירעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת עידית וינברגר) (להלן: "בית משפט קמא"), שניתן ביום 16.12.20, בתיק בע"ק 6336-04-19, ושבמסגרתו נדחתה תביעת המערערת לאישור עיקול זמני אצל "המחזיק" – המשיב.
...
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, איני רואה כי יש מקום להתערב בקביעות ובמסקנות בית משפט קמא.
מכאן אני דוחה את הערעור.
אני מחייב את המערערת בתשלום הוצאות ושכ"ט בהליך זה בסך של 10,000 ₪ (כולל מע"מ), שישולם תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידיה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מדובר בתביעה לאישור עיקול צד ג', שהוטל לבקשת התובעים במסגרת בקשה לעיקול זמני, על כספי חברת א. דורי, הנתבעת בתיק העקרי (להלן: "הנתבעת"), המוחזקים אצל הנתבעת בתיק דנא (להלן: "המחזיקה").
לאחר שהוגשו כתבי הטענות בתיק דנא והתקיים קדם משפט, שבמסגרתו סוכם בין הצדדים לערוך בדיקה ביחס לטענת המחזיקה, שלפי הנתבעת חייבת לה כספים העולים על אלה המוחזקים אצלה, ועל כן גם אם התביעה לאישור עיקול לא תדחה בשל איחור בהגשתה, יש לדחותה לגופה, הגישו התובעים הודעה שלפיה הצדדים לא הגיעו לעמק השווה ועל כן מבוקש כי תנתן החלטה בטענה שעניינה איחור בהגשת התביעה לאישור עיקול.
...
בית המשפט ציין בפסק הדין את הדברים הבאים: "32. על רקע זה, ולאחר ששקלנו את הדברים, לא מצאנו להתערב בהחלטות שהתקבלו במקרה דנן. בעיקרו של דבר, השתכנענו כי אלה ניתנו על רקע הצטברות הנסיבות הייחודית במקרה זה – ובפרט העובדה שהמחזיקות התנהלו בפועל בהתאם לצו העיקול וכן העובדה שהבקשה להצהיר על בטלות העיקולים הוגשה על ידי המבקשת כמעט שנתיים לאחר שניתנו צווי העיקול, ולאחר שמספר בקשות לביטול העיקול – שבהן היא כלל לא העלתה את טענותיה בעניין הודעות המחזיק – נדחו. באופן יותר ספציפי, בכל הנוגע לנכסים המצויים בידי AIG, ההחלטה שלא לבטל את צו העיקול אינה כה חריגה, בהתחשב בכך שהודעת מחזיק מטעמה אכן נשלחה, גם אם באיחור מסוים שאינו כבד (בפרט בהשוואה להשתהות בהתנהלותה של המבקשת עצמה). הדברים אמורים גם בשים לב לסמכותו הרחבה של בית המשפט להאריך מועדים, לרבות מועדים שנקבעו בחיקוק – אך זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו (ראו: תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי). 33. ההחלטה שהתקבלה בנוגע לעיקול שהוטל על נכסים המצויים בידי הפניקס היא אכן מעט שונה, בנסיבות שבהן הודעת מחזיק מטעמה כלל לא הוגשה, ולמעשה ההחלטה ניתנה בעיקר תוך הדגשת התנהלותה של הפניקס בפועל. אולם, גם בכך לא מצאנו כאמור להתערב. כפי שהודגש, אנו סבורים כי קביעה מסוג זה ראוי שתהא שמורה לנסיבות חריגות בלבד, בהן אין כל ספק כי החריגה מהפרוצדורה אינה מובילה לפגיעה במהות הדברים. לשיטתנו כאמור, העיקר במקרה זה היה נעוץ בשילוב שבין התנהלות המחזיקה לבין התנהלות המבקשת עצמה, שדומה כי קיבלה אף היא את המצב בפועל או לכל הפחות "ישנה על זכויותיה" בהקשר זה. הדברים אמורים גם בשים לב לכך שהתוצאה האופרטיבית הייתה אך מתן הארכת מועד להפניקס – גם אם חריגה יחסית – להגשת הודעת המחזיק מטעמה, ועל כן היא לא ביטאה ויתור מוחלט על כללי הפרוצדורה הקבועים בתקנות".
המסקנה הנ"ל עולה בבירור מלשונן של תקנות 378 ו- 378(א) וכותרתן: מחזיק שהודה תק' (מס' 6) תשס"א-2001 תק' תשס"ב-2002 377 .
התביעה נדחית, אפוא.

בהליך בקשה לאישור עיקול (בע"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

תביעה לאישור עיקול זמני.
עם זאת, מצאתי כי יש ממש בטענת ששון בדבר היתיישנות עילת התביעה של תורג'מן כלפיו, ועל כן החלטתי לדחות את תביעת התובעת נגדו, מטעם זה. להלן נימוקיי: אין חולק, כי על פי לשון ההסכם, היה על ששון לשלם לתורג'מן (באמצעות העברת הסכום ישירות לבנק לאומי למשכנתאות) סך של 28,500 $ לא יאוחר מיום 12.12.96.
...
לסיכום אומר, כי לא ניתן להלום שזכותו של מי שתובע נתבע, שהוא בעל חוב כלפי מחזיק, תהיה "טובה יותר" מזכותו של הנתבע עצמו כלפי המחזיק, עד כי יהא בכוחה לגבור על טענת התיישנות שהיתה מתקבלת לו היתה נטענת בתביעת הנתבע.
לאור המסקנה אליה הגעתי לא מצאתי מקום לדון ביתר טענות הצדדים, ובכלל זה טענת הנתבע לקיזוז כלפי תורג'מן (סעיפים 7-12 לכתב ההגנה), טענת הנתבע בדבר שיהוי, והשלכות הליך הפש"ר של תורג'מן על המקרה.
לאור כל האמור, אני דוחה את התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

ביום 13.12.22 היתקיים דיון, ואולם מחמת כך שהוגשה בקשה מצד הנתבעת לביטול העיקולים הזמניים, הסכימו הצדדים לדחות הדיון עד לאחר שתנתן החלטה בבקשה לביטול העיקולים הזמניים, בהיותם של הליכים אלו קשורים זה בזה במהותם.
ודוק, במסגרת התביעה לאישור העיקול, שעה שהתובעת והצד השלישי ניצבים משני צידי המתרס, נוצרת יריבות ישירה, ובמסגרת זו תוכל התובעת לעתור לסעדים המתאימים במישרין כנגד הצד השלישי, ואף לבחון מקרוב את ראיותיה בנוגע לתשלומים שבוצעו והקשרם לפרויקט וכיו"ב. אין מקומה של בחינה ראייתית זו במסגרת בקשה זו לסעד זמני.
...
סופו של דבר – ככלל, אין תכליתו של צו המניעה הזמני להוות כלי לאכיפת ביצועו של צו העיקול הזמני, ובפרט במקרה דנן, משהוצג ההסכם, הרי שמשיקולים של מאזן נוחות והן משיקולי יעילות דיונית, אין עוד מקום להותרתו של צו המניעה הארעי על כנו.
אני מורה על ביטול צו המניעה הארעי שניתן ביום 02.11.22.
כמו כן, ובהתאם להוראת תקנה 53 לתקנות, אני מחייב את התובעת בתשלום הוצאות הצד השלישי בסך 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו