מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית תביעה להחזרת כסף בנאמנות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כבוד השופט מ' אלטוביה קבע כי החלטת הנאמן שלא לשלם לנתבעת את התשלום איננה כדין, אך כי לנוכח פסק הדין של הבורר ארבל אשר מחייב את גני דוד בהפקדה כספית, לא יהיה זה נכון להורות על הוצאת כספים נוספים מכספי הנאמנות (נספח י"א לכתב התביעה).
עקרי פסק הבורר ארבל הם מחיקה או דחייה של כל תביעת גני דוד להשבת כספים מקופת הנאמן ולמסירת החזקה.
...
סוף דבר הנתבעת הפרה, הפרה יסודית, את הסכם הקבלנות מכיוון שלא פינתה את המקרקעין, במועד, אף לאחר מתן אורכה.
הטענות לפיהן הפרה הנתבעת את הסכם הקבלנות מכיוון שאיננה קבלן רשום, או מכיוון שביצעה עבודות ללא היתר בניה – נדחות.
הנתבעות ישלמו לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 45,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

יצוין, כי בכתב התביעה כונה רכיב זה בשם "פיצויים בגין גזילת כספי הנאמנות"; (ב) פיצוי בסך 50,000 ש"ח בגין ההוצאות שנגרמו למשיב עקב נקיטת הליכים משפטיים ואובדן רווחים נוכח אי השבת כספי הנאמנות; (ג) פיצוי בסך 20,000 ש"ח בגין עוגמת נפש; (ד) פיצויים בסך 50,000 ש"ח בגין לשון הרע; (ה) ריבית בסך 8% מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.
טענות הצדדים המשיב טוען כי דין העירעור נגד פסק הדין החלקי להדחות על הסף, בשל איחור משמעותי במועד הגשתו, שכן פסק הדין החלקי סיים את הדיון בנוגע להשבת כספי הנאמנות והעניק למשיב את הסעד שבקש בעיניין זה. אשר להחלטה המשלימה, לשיטת המשיב מדובר ב"החלטה אחרת" שעל המערער היה לבקש רשות לערער עליה בתוך 30 ימים מהמצאתה, על כן, לטענתו, גם העירעור על ההחלטה המשלימה דינו להדחות על הסף.
...
ביום 18.4.2017 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט ד' חסדאי) החלטה שכותרתה "פסק דין (חלקי)" (להלן תיקרא: פסק הדין החלקי), וזאת בעקבות הסכמה של הצדדים לפיה בית המשפט "יכריע בגורל יתרת כספי הנאמנות בסך 22,181 דולר וזאת לאחר הגשת סיכומים בכתב ותוך הסתמכות על כל כתבי הטענות שהוגשו על ידי הצדדים בכל הערכאות". בית המשפט המחוזי הכריע כי "דין התביעה ברכיב מושא ההסכמה... להתקבל". ביתר פירוט, בית המשפט המחוזי קבע כי הכספים הנ"ל הוחזקו אצל המערער בנאמנות, כי נאמנותו של המערער לא הסתיימה וכי העיכבון שהתיימר לבצע בכספי הנאמנות חסר תוקף.
טענות הצדדים המשיב טוען כי דין הערעור נגד פסק הדין החלקי להידחות על הסף, בשל איחור משמעותי במועד הגשתו, שכן פסק הדין החלקי סיים את הדיון בנוגע להשבת כספי הנאמנות והעניק למשיב את הסעד שביקש בעניין זה. אשר להחלטה המשלימה, לשיטת המשיב מדובר ב"החלטה אחרת" שעל המערער היה לבקש רשות לערער עליה בתוך 30 ימים מהמצאתה, על כן, לטענתו, גם הערעור על ההחלטה המשלימה דינו להידחות על הסף.
ההחלטה המשלימה לאחר שעיינתי בתיק ובטענות הצדדים, נחה דעתי כי אופן ההשגה על ההחלטה המשלימה הוא על דרך של ערעור בזכות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כבר מהאמור בכתב התביעה עולה כי התובע ידע כבר ביום 30.7.10 על התגבשות העילה של הפרת הסכם הנאמנות, שכן במועד זה עדיין לא נרכש כל נכס והכסף לא הושב לו (בשולי הדברים יוער כי הסכם הנאמנות לא מתייחס לעסקה כזו או אחרת).
כדי לעצור את המירוץ נידרשת הגשת "תובענה". אני דוחה את הטענה כי טענת ההתיישנות לא נטענה בהזדמנות הראשונה, שכן היא מופיעה בשורה הראשונה של הבר"ל שהוגש ביום 8.10.19.
...
אינני מקבלת את טענת התובע כי רק ממועד שליחת מכתב ההתראה בשנת 2016 החל מרוץ ההתיישנות, שכן ההלכה היא, כפי שפורט לעיל, כי משלוח מכתבים בדבר כוונה להגיש תביעה לא יעצור את מרוץ ההתיישנות.
כדי לעצור את המרוץ נדרשת הגשת "תובענה". אני דוחה את הטענה כי טענת ההתיישנות לא נטענה בהזדמנות הראשונה, שכן היא מופיעה בשורה הראשונה של הבר"ל שהוגש ביום 8.10.19.
סוף דבר: לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה על הסף.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 9.5.06 השיב עו"ד גרינפלד לפניית עו"ד אוחנה: "בהמשך לפנייתך הנני לאשר כי הופקדו בידי $100,000 בנאמנות בקשר עם העסקה שבנידון. כפי שנימסר לי ע"י הקונה, הסכום צמוד ל- $ ארה"ב, והוא יישא ריבית שנתית בשיעור של 4%. עם השלמת העסקה יועבר הכסף כפי שהוסכם בין הצדדים." (עמ' 103) אין חולק כי פניות אלו נעשו לאחר שהושלמה העברת זכות החכירה על שם הקונים בספרי המינהל.
אולם, כאשר הקונים מפקידים את הכספים בידי נאמן, ובכך מקיימים את החיוב החוזי, עילת התביעה כנגד הנאמן נולדת כאשר הנאמן כופר בנאמנות (למשל כאשר הוא טוען שהוא אינו מחזיק בכספים בנאמנות עבור המוכר, אלא עבור הקונים בלבד), או כאשר הוא מפר את תנאי הנאמנות (למשל כאשר הוא מעביר את כספי הנאמנות לידי אחר).
לפיכך, אני סבורה שככל שחכם באמת ובתמים היה סבור שהוא זכאי לכספי הנאמנות במועד העברת החכירה על שם הקונים, היה לו יותר מ"קצה חוט" לדעת ולהבין שקמה זכותו והתגבשה, ולפתוח בבירור השאלה מדוע אלה לא נמסרים לידיו, ויש לדחות את טענותיהם לעצירת מרוץ ההתיישנות בשל העידר ידיעה.
...
אשר על כן, דין התביעה שכנגד להידחות כנגד כל הנתבעים שכנגד.
בדומה, אני סבורה שהקונים לא הוכיחו שהם זכאים לתוספת שנדרשו לשלם למינהל עבור הבעלות בנכס, מעבר לכספי הנאמנות שנמסרו לידיהם.
במצב דברים זה, דין התביעה להידחות, ועימה גם ההודעות לצדדים שלישיים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בכתב העירעור (שצורף כנספח א' לכתב ההגנה) נכתב: "על יסוד האמור בעירעור דנן, בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו... ולהורות על ביטול פסק הדין... וכן לחייב את המשיב לשלם למערערת את כספי הנאמנות בסך 450,000 ₪." בישיבת קדם המשפט שהתקיימה בתיק זה ביום 11.1.23 התבקשה התובעת להודיע, האם היא עדיין עומדת על התביעה, לאור פסק הדין של כב' השופט גונטובניק, שדחה את התביעה לחייב את הנתבע להחזיר לה את כספי הנאמנות, ובהיתחשב בעירעור שהוגש על פסק הדין, שגם בו מתבקש לפסוק סעד זה. התובעת ביקשה שהות למתן עמדתה.
...
כב' השופט גונטובניק נשען על הממצאים שנקבעו בהליכים שקדמו להליך שהתנהל לפניו (כמפורט לעיל) כדי לדחות את הסעד ההצהרתי שהתבקש בקבעו (סעיף 27 לפסק הדין): "...שמבחינת זירת המחלוקת הרלוונטית לתובעת די לי בקביעה שהמנוח קיבל את מלוא התמורה שנקבעה בהסכם המכר, ולכן היה ניתן לשחרר את הכספים שהוחזקו בנאמנות ולהעבירם בהתאם להוראותיו של מר איטח. כזאת נעשה, הכספים הועברו, ובכך באה הנאמנות לסיום". הסעד להמצאת מידע ביחס לכספי הנאמנות התקבל (סעיף 53 לפסק הדין): "אני מקבל את טענת התובעת כי הנתבע הפר את חובתו כנאמן שעה שלא השיב כלל לפנייתה לקבל מידע בעניין הנאמנות, ומחייב אותו לפנות לבנק הרלוונטי כדי לראות האם ברשותו מסמכים הנוגעים לנאמנות". בסיכומיה בהליך הקודם דרשה התובעת סעד נוסף: לחייב את הנתבע לשלם לה את כספי הנאמנות, הסך של 450,000 ₪.
הנתבע סבור שדין התביעה להימחק על הסף, משום שהסעד הנדרש בה כבר נדחה בפסק הדין של כב' השופט גונטובניק, ומשום שסעד זה עומד לדיון גם בערעור שהוגש על פסק הדין.
לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי התקיים מעשה בית דין, התקיים השתק עילה והתקיים השתק שיפוטי, המצדיקים כולם, יחד עם עקרונות היסוד שנקבעו בתקנות החדשות, דחייה על הסף של תביעה זו. אשר על כן, אני מורה על דחיית התביעה על הסף.
בהתחשב בכל האמור לעיל, מחד, ובשלב המקדמי יחסית שבו נדחתה התביעה, מאידך,אני מחייב את התובעת לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 15,000 ₪ ולאוצר המדינה הוצאות בסך 15,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו