מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית תביעה בסרבן לשלם לבנק

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2014 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

התובע טוען כי בשל טעויות של פקידים עוקל חשבונו והוא לא יכל למשוך מהבנק כסף לתרופות ואוכל ונידרש לנסוע לפקיד הבנק בבית שאן, הוא איננו סרבן תשלום ובסך הכל ביקש לשלם את הקרן עד שהועדה תחליט אם מגיעה לו הנחה.
הנתבעת טוענת, מנגד, כי דין התביעה להדחות בשל העידר סמכות עניינית לידון בה, סמכות המוקנית לבית המשפט לעניינים מינהליים.
הנתבעת השיבה למכתב זה במכתב שלא צוין מועדו (נספח 7 לכתב התביעה), בו השיבה לתובע את השיקים "מאחר ואין באפשרות הרשות לקבלם אלא את התשלום במלואו". ביום 3.9.13 שוב נשלחה לתובע הודעה על עיקול חשבונו (נספח 5 לכתב התביעה) וביום 30.9.13 הוסר העיקול, עקב תשלום החוב בסך של 1,645 ₪ על ידי התובע.
...
הנתבעת טוענת, מנגד, כי דין התביעה להידחות בשל העדר סמכות עניינית לדון בה, סמכות המוקנית לבית המשפט לעניינים מנהליים.
לאחר שמיעת העדויות וטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי בלבד.
בכל הנוגע להטלת העיקול ביום 11.7.13 וחיוב התובע בהוצאות בגינו, סבורני כי יש ממש בטענת התובע.
בכל הנוגע לסירוב הנתבעת לבטל את העיקול שהוטל על חשבון התובע בחודש ספטמבר 2013, לאחר שהתובע לא שילם את חובו, שעה שהתובע מסר לנתבעת רק שיקים דחויים וגם זאת לא על מלוא סכום החוב, סבורני שלא נפל פגם בהתנהלות הנתבעת המצדיק פיצוי התובע בגין נזק כלשהו, כאשר עולה מחומר הראיות כמפורט לעיל כי העיקול הוסר מיד עם תשלום מלוא החוב ביום 30.9.13.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בגדר התביעה העיקרית על סך 1,166,241 ₪ נתבע עובדיה להשיב את כספי ההלוואה ששולמו לו כאמור ושערכם הנטען ליום הגשת התביעה עומד על הסך הנ"ל. נטען כי פינקל, אורן והנתבע 4 (להלן, גם "אהרון"), שותפו של אורן, קשרו קשר להונות את הבנק, כאמור במסכת האמורה.
מכך שבמרבית תיקי האפוטרופוס הכללי מסתבר שהחשוד כנעדר, לאו נעדר הוא, הגם שהחשד שהתעורר להיותו נעדר, נובע מחוב שלא משולם מזה שנים, מצביעה על כך שהחשוד כנעדר, הוא סתם רשלן, או אדיש לנכסיו, או סרבן תשלומים ושמא עבריין.
ככל שעסקינן בהודעת צד ג' של זלטין נגד מטר, וכנגזרת מדחיית התביעה העיקרית של הבנק נגד זלטין, בדעתי לדחות ההודעה.
...
הנני דוחה הודעת צד ג' של הנתבע 1 נגד צד ג' 4 וצד ג' 5.
ככל שעסקינן בצד ג' 5 הנני מחייב את הנתבע 1, הוא המודיע, לשלם לו שכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.
הנני דוחה הודעת צד ג' של הנתבע 5 נגד צד ג' שם. אין צו להוצאות לעניינה של הודעה זו. סכומי ההוצאות, כמפורט מעלה, ישולמו, בהתאמה, לידיהם הנאמנות של ב"כ הצדדים הזכאים לכך תוך 30 יום מיום המצאת פסק דיני זה. המזכירות תמציא עותק מפסק דיני לב"כ הצדדים ולצדדי ג' 1, 2 ו-3.

בהליך תובענה מנהלית (ת"מ) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המבקש, מר פוזי רשיד, הגיש כנגד המשיבה תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית, כשהקבוצה בשמה ביקש לנהל את התובענה הייצוגית היא – כלל הנישומים בתחום שיפוטה של עריית באקה אל-גרבייה, אשר שילמו ארנונה בתקופה שתחילתה שנתיים קודם למועד הגשת בקשת האישור, וסיומה ביום אישורה של הבקשה, לפי תעריפים שלא עודכנו בהתאם למדדים שליליים.
עוד טוען ב"כ המבקש, כי הוגשו בקשות אישור דומות כנגד רשויות מקומיות נוספות, והמשיבה ידעה על כך, ואולם היא ישבה בחיבוק ידיים, ולא תיקנה מייד את הדרוש תיקון, אלא רק בעקבות הגשת הליך זה. בנוסף טוען ב"כ המבקש בתשובה לטיעוני המשיבה, כי המשיבה מנסה להציג את המבקש כסרבן תשלומים, וזאת מבלי לתמוך את טענותיה במסמכים המעידים על כך, כשהוא מצדו מכחיש טענה זו. לטענת ב"כ המבקש, אין כל חובה לצרף חוות דעת בהליך זה, כאשר במקרה דנן החישובים נערכו על-ידי מומחה מטעם המבקש, והחישובים אלה לא נסתרו, ועצם הודעת החדילה מצביעה על כך כי המשיבה מודה בטעותה.
בעיניין זה אני מפנה לדבריו של של כב' המשנה לנשיאה (בדימוס) א. ריבלין בע"א 10262/05 אביב שירותים משפטיים בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, בפסקה 9 (11.12.2008): ”אשר לתום-הלב, לא מצאנו כי העובדה שהמערערים לא הקדימו פנייה רצינית לבנק עובר להגשת בקשתם מצדיקה את הקביעה שלא נהגו בתום-לב. לנוכח תכליותיה של התובענה הייצוגית קשה גם לקבל כי פנייה של התובע הייצוגי להשבת כספו-שלו תהווה תנאי בלעדיו אין לאישור התובענה.
שנית, מטבע הדברים, תובענה ייצוגית, שבקשת אישור בגינה נדחית עקב הודעת המדינה על הפסקת גבייה, אינה כרוכה בהשקעת משאבים גדולה, בדומה לזו המתחייבת בתובענה המתנהלת לגופה, ומסתיימת בהכרעה שיפוטית, או אף בבקשה לאישור תובענה הנדונה לגופה.
...
לסיכום הדברים: אני מאשר את הודעת החדילה לפי סעיף 9 של החוק, ולפיכך, כאמור בהחלטתי מתאריך 12.1.2014, התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית – נדחות.
אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 2,500 ₪.
אני מחייב את המשיבה לשלם שכר טרחת עורך דין לבא כוח המבקש בסכום כולל של 12,500 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על פי לשון הסעיף, גם אם נמצא שהתקיימו התנאים לאישור תובענה ייצוגית שבסעיף 8(א) לחוק, רשאי בית המשפט להיתחשב בשיקולים נוספים ועל בסיסם להכריע אם לאשר את הבקשה, לדחותה או לקבלה תוך שינויים.
ועוד בהתאם לדין, גם אם מצא בית המשפט שהכף נוטה לכיוון הנזק שעלול להגרם מאישור הבקשה, יבחן בית המשפט אם ניתן למנוע את הנזק על ידי אישור הבקשה בשינויים (בהתאם לסעיף 13 לחוק): "בהוראות סעיפים 8(ב)(1) ו-8(ב)(2) לחוק הביע המחוקק דעתו כי בית המשפט רשאי להיתחשב בשיקולים של "מאזן הנוחות" בין התועלת (המצרפית) הצפויה מניהולו של ההליך בדרך של תובענה ייצוגית לבין הנזק ("החמור") שייגרם לציבור הנזקק לשירותיו של הנתבע, או לציבור בכללותו – כאשר מדובר בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד: המדינה, רשות מרשויותיה, רשות מקומית, או תאגיד שהוקם על פי דין, או כאשר הבקשה לאישור הוגשה כנגד גוף המספק שירות חיוני לציבור, תאגיד בנקאי, בורסה, מיסלקה או מבטח.
אינני בטוחה כלל כי בכך מוגשמת מטרת מכשיר התובענה הייצוגית, ולתחושתי זו אביא לתמיכה את דברי הנשיאה כבוד השופטת נאור בהחלטה בעיניין תובענה ייצוגית בנושא דומה כי: "עתירה זו אינה מעוררת סימפטיה. בסופו של יום העותרים במקרה זה הפרו את החוק, אחרו בתשלום חובם וכעת מקווים להרויח באמצעות העלאת טענות נגד אמצעי האכיפה בהן נאלצו הרשויות לנקוט." (עע"מ 6192/13 שרה אברהם נ' עריית טבריה, 26 (26.2.2017); להלן: "שרה אברהם").
ראו בהקשר זה את דברי השופט מלצר בעיניין שרה אברהם: "אין בעובדה שאמצעי האכיפה מכוח הפקודה ננקטים כלפי מי שהם לכאורה בגדר "סרבני תשלום" כדי להקהות מחובתה של הרשות לפעול ביחס אליהם, בהתאם לאמות-המידה הכלליות החלות עליה ביחסיה מול הפרט" (בעמ' 19-18).
...
סיכומה של החלטה לאחר שבחנתי את בקשת האישור על העילות והשאלות שזו מעלה ראיתי לאשר את התובענה כייצוגית.
בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק תובענות ייצוגיות אני קובעת כך: הקבוצה היא כאמור בסעיף 8 לעיל: כל מי שהעיריות שלחו לו מכתב התראה בהליך גבייה אזרחי ודרשו ממנו דמי טיפול עבור משלוח המכתב, ובהמשך שילם את חוב הארנונה יחד עם דמי הטיפול לפני שנפתח נגדו הליך משפטי.
אני קובעת הוצאות המבקשים בסך 10,000 ₪ לכל אחד מהם, שישולמו על ידי שתי המשיבות בחלקים שווים.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

היתקיימו התנאים שבסעיפים 8(א)(3) ו-(4) לחוק תובענות ייצוגיות, הדורשים שעניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב. אני דוחה את טענת המשיבה שהמבקש אינו מבקש ראוי אלא חסר תום לב. כל עניינה של הבקשה הוא הוצאות הגבייה מסרבני תשלום.
לפיכך, ועל-פי דרישת סעיף 14(א) לחוק תובענות ייצוגיות, הריני מורה כדלהלן: אני מאשר הגשת תובענה ייצוגית נגד המשיבה, כבקשת המבקש, בכפוף לאמור בהחלטה זו. הקבוצה בשמה תנוהל התובענה הייצוגית היא כל תושבי העיר תמרה, משלמי תשלומי חובה למועצה, שננקטו כלפיהם על ידי המשיבה ושלוחיה, הליכי גבייה ואכיפה בגין אי תשלום תשלומי חובה, שנדרשו או שילמו תשלומים בגין הוצאות גבייה ואכיפה בסך 9.40 ₪ בגין עיקול בנק שתוצאתו שלילית, וכל אשר נדרשו לשלם עלות הוצאת מכתב דרישה בסך 18.72 ₪.
...
סוף דבר על פי כל האמור, המבקש הוכיח שנתקיימו התנאים הדרושים לאישורה של התובענה כייצוגית.
לפיכך, ועל-פי דרישת סעיף 14(א) לחוק תובענות ייצוגיות, הריני מורה כדלהלן: אני מאשר הגשת תובענה ייצוגית נגד המשיבה, כבקשת המבקש, בכפוף לאמור בהחלטה זו. הקבוצה בשמה תנוהל התובענה הייצוגית היא כל תושבי העיר תמרה, משלמי תשלומי חובה למועצה, שננקטו כלפיהם על ידי המשיבה ושלוחיה, הליכי גבייה ואכיפה בגין אי תשלום תשלומי חובה, שנדרשו או שילמו תשלומים בגין הוצאות גבייה ואכיפה בסך 9.40 ₪ בגין עיקול בנק שתוצאתו שלילית, וכל אשר נדרשו לשלם עלות הוצאת מכתב דרישה בסך 18.72 ₪.
אני קובע תזכורת פנימית ליום 30.4.18.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו