מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית עתירה לביטול הבחירות באלעד

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2008 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפני טוען העותר, חבר ועדת הבחירות באלעד וחבר מועצת העיר, כי מקום מגוריו הקבוע של המשיב 2 שהציג מועמדותו לראשות העיר אלעד, הינו בבני ברק ולא באלעד, ומכאן שיש לבטל החלטתו של מנהל הבחירות לאשר מועמדותו של המשיב 2.
לאחר שעיינתי בכתבי בי-הדין, על צרופותיהם ואסמכתאות אליהן הפנו הצדדים, ולאחר ששמעתי את באי כוחם, מצאתי כי דין העתירה להידחות.
...
לאחר שעיינתי בכתבי בי-הדין, על צרופותיהם ואסמכתאות אליהן הפנו הצדדים, ולאחר ששמעתי את באי כוחם, מצאתי כי דין העתירה להדחות.
מהטעמים המפורטים לעיל, אני קובעת כי ביום הגשת מועמדותו היה המשיב 2 תושב העיר אלעד.
אשר על כן, דין העתירה להדחות.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

ההחלטה נדרשה לטענות הצדדים כמו גם להיבטים העקרוניים של זכות היסוד לבחור ולהבחר, ובסיכומו של דבר, תוך היתייחסות לחוק ולפסיקה, נקבע בה כי "עם כל ההבנה המתחייבת לכאבם של תושבים רבים בעיר אלעד, והצער על כי רשלנות בתום לב מצד המועמד המועדף גרמה לפסילתו, אינני יכול לקבוע כי ניתן להחיל על הנסיבות בעיר אלעד את ההלכה החד משמעית שנקבעה כמפורט לעיל בבית המשפט העליון". למחרת, ביום 26.10.2018, הוגשה העתירה דנן שבגדרה התבקש ביטול החלטת השר והוצאת צו על תנאי המורה לו להפעיל את סמכותו ולדחות את מועד הבחירות באלעד.
...
באותו יום בשעות אחר הצהרים, לאחר שנערך השימוע האמור שבו נשמעו טענות העותרים, הודיע השר כי אינו מוצא הצדקה להיעתר לבקשה ולהפעיל את סמכותו, וכי הבחירות באלעד יתקיימו במועדן.
מכל מקום, בעיקרו של דבר, אנו סבורים שדין העתירה להידחות בהיעדר עילה להתערבות בהחלטתו של השר.
ההחלטה, שהיא מפורטת, מנומקת ושקולה, נמצאת בליבת שיקול הדעת של השר, ובמכלול נסיבות העניין לא מצאנו שיש מקום להתערב בה. סוף דבר: העתירה נדחית.
אנו סבורים שבנסיבות שבהן ההתדיינות נמשכה, למעשה ללא עילה של ממש בדין, עד לשלב מאוחר זה אין מוצא מפסיקת הוצאות.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

השופט נ' הנדל: מונחת לפנינו עתירה, המופנית כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 31621-10-18, כבוד השופט א' סטולר), אשר קיבל את עירעורו של משיב 2 על החלטת מנהל הבחירות באלעד, וקבע כי יש להורות על פסילת עותר 1 (להלן: העותר) מהתמודדות בבחירות המקומיות לראשות הערייה ועל מחיקתו מרשימת המועמדים של עותרת 3.
בעקבות המידע שהוצג בפניו פנה מנהל הבחירות לעותר ובקש את תגובתו, ולאחר שזו נתקבלה מצא לנכון לדחות את טענותיו של משיב 2 ולקבוע כי אין לפסול את מועמדתו של העותר.
כמו כן, מחוזה השכירות של הדירה באלעד עולה כי לא מדובר בהסכם סטנדרטי, משום שקיים בו סעיף הקובע שהוא ניתן לביטול על-ידי שני הצדדים בהודעה בת 30 ימים מראש, מה שמעיד כי לא מדובר בהסכם שכירות לטווח ארוך, אלא בהסדר זמני שנועד ליצור מצג של מגורים באלעד.
...
כמו כן, המבחן בדבר מיקום מגורי הקבע של מי שמבקש להתמודד בבחירות מקומיות, מכיל אף שילוב בין היבטים סובייקטיביים ואובייקטיבים, וראו לעניין זה עע"מ שרון נ' יוסף פסקה 17 לפסק דינו של השופט צ' זילברטל (11.9.12) (להלן: עניין שרון): "על רקע כל האמור לעיל, ניתן לסכם ולומר, כי בפסיקה לא נקבע מבחן ברור לצורך מילוי התנאי של מגורים בקביעות, וככלל, נקבע, כי על כל מקרה להיבחן בהתאם לנתונים העובדתיים הרלבנטיים, וזאת באמצעות בדיקה הכוללת שילוב של מבחנים אובייקטיביים, המצביעים על ארעיות הניתוק, ומבחנים סובייקטיביים, המלמדים על הכוונה להמשיך לחיות בישוב. המבחן הסובייקטיבי עניינו בתחושה של זיקה ובכוונתו של הפרט להשתייך לישוב ספציפי, ואילו המבחן האובייקטיבי נפרט למבחני משנה רבים, שכולם אינם אלא זיקות עובדתיות שמקיים אדם למקום בפועל [...]" לצד זאת, יש לזכור, שבמסגרת סוגיית המבחן הסובייקטיבי לא די בהצהרה של אדם שבמסגרתה הוא מציג את עצמו כמי שמקום מגוריו הקבוע הוא במקום הבחירות.
זו המסקנה המשפטית העולה מן העובדות, והיא עומדת בעינה אף אם לא היה ניתן משקל רב לחלק מן האינדיקטורים שפורטו לעיל, למשל, הקשר של העותר לרבו.
על רקע הנימוקים שהוצגו לעיל, הגענו לכלל מסקנה כי לא קיים צידוק משפטי להתערבותו של בית משפט זה בשבתו כבג"ץ בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, ועל כן דין העתירה להידחות.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2001 בעליון נפסק כדקלמן:

משום החידוש ההלכתי, שבהחלת סעיף 2 לחוק ההגבלה על ראשי מועצות ממונות, ומשום ההשלכה הקשה שתהא ליישומה של הכרעה זו על המקרה הנידון, הציעה המדינה לבית המשפט לשקול דרכי פעולה חלופיות: החלת ההלכה החדשה רק מכאן ואילך, או דחיית הבחירות באלעד למועד אחר, ובכך ליתן שהות מספקת, אם להתפטרותו של העותר מכהונת ראש המועצה המקומית הממונה, ואם למפלגת ש"ס המקומית למנות מועמד אחר מטעמה בבחירות לראשות המועצה המקומית.
עקב הודעה זו הוציא בית משפט זה ביום 3.7.2000 צו על תנאי בעתירה בבג"ץ 3596/00 המורה לשר הפנים לנמק תוך שבעה ימים מדוע לא יבוטל מינויו של העותר כראש המועצה, וכן מדוע לא ידחו הבחירות הראשונות למועצה המקומית.
...
בפסק-דיננו, שניתן ביום 14.9.2000, החלטנו (לעניין זה פה-אחד) לדחות את עתירת העותר ככל שזו הופנתה נגד צדקת הכרעתו המשפטית של בית המשפט המחוזי בפסק-דינו, בדבר תחולת הוראתו של סעיף 2 לחוק ההגבלה על המכהנים בתפקיד ראש מועצה מקומית ממונה.
קביעתו של בית המשפט המחוזי מקובלת עלי ואלה טעמי: הוראת סעיף 2 לחוק ההגבלה קובעת, כי עובד רשות מקומית הממלא תפקיד המפורט בתוספת לא יהיה מועמד בבחירות, אלא אם כן התפטר מתפקידו לא יאוחר מהיום התשעים שלפני הבחירות.
בעניין זה אף אני סבורה כחברי כי הוראת החוק האמורה נועדה למנוע שימוש לרעה בסמכות של בעלי התפקידים הביצועיים ברשות המקומית, ועל פי תכליתה יש לראות גם בראש הרשות המקומית הפועל מטעם המועצה המתמנה על ידי שר הפנים, עובד כמו העובדים האחרים; עובד שבידיו הופקד כוח מן הסוג שפורט בסעיפים 2 ו3- לתוספת לחוק ההגבלה.
אשר לחשש כי ברשויות אחרות עלולים היו לנהוג לפי הפרשנות של משרד הפנים לחוק, ולכן עלול היה העותר להיות מופלה לרעה ביחס למועמדים אחרים אילו נפסל, חשש זה נראה לי רחוק וערטילאי.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

]השופטת ע' ארבל: בפנינו עתירה על החלטתו של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב יפו מיום 30.10.08 (סגנית הנשיאה א' קובו)אשר דחתה את עתירתו של העותר דכאן בעיניין ביטול החלטתו של מנהל הבחירות באלעד לאשר את מועמדותו של המשיב להיתמודד בבחירות לראשות העיר אלעד המתקיימות בתאריך 11.11.08.
...
אף לגופו של עניין לא מצא בית המשפט ממש בטענות העותר, וקבע כי המשיב 2 אכן התגורר בבני ברק אך עבר לאלעד מספר שבועות לפני המועד הקובע.
לאחר עיון בעתירה ובפסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים נחה דעתי כי דינה להידחות.
אשר על כן העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו