מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית ערעור עקב היעדר זכות עמידה

בהליך עבח"י (עבח"י) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 10.7.2022, בתום הדיון בעיניינו של המערער דחה בית המשפט המחוזי את העירעור בפסק דין קצר (להלן: פסק הדין של בית המשפט המחוזי), הקובע כך: "לאחר שהתקיים דיון ונשמעו טענות הצדדים, המערער ביקש לחזור בו מהערעור מטעמים שפירט בא-כוחו ולאחר ששמע את דברי ב"כ משיבים 3-1 [ועדת הכנסת, יושב הראש שלה וממלא מקומו]. לפיכך, העירעור נדחה.
לפיכך, השתהות בהגשת העירעור – גם אם זו לא תוביל לדחייתו בשל אי עמידה במועדים הקבועים בתקנות – עשויה להשפיע על בחינת ההתפטרות של חבר הכנסת לעניין הסנקציה שבסעיף 6א לחוק היסוד, ככל שהערעור יידחה.
זאת, היות שאין בנסיבות עליהן מצביעים שופטי הרוב בסיס יוצא דופן אשר מצדיק היתגברות על קביעת חוק היסוד: חוסר הבהירות בנוגע לאופן מימוש זכות העירעור איננו רלוואנטי לענייננו, שכן הכלל לפיו קיומה של זכות ערעור אינו דוחה את מועד כניסת ההחלטה לתוקף הוא בגדר מושכלת יסוד; טענת ההסתמכות, אף אם יש בה ממש, גם היא איננה בעלת משקל מכריע, שכן מדובר בהסתמכות על חוות דעת של גורם לא מוסמך, בידיעה שמדובר בגורם בלתי מוסמך.
...
יו"ר ועדת הבחירות הוסיף וציין כי אין ממש בטענת המערער לפיה מרצ מתעברת על ריב לא לה, נוכח העובדה שלא ניתן למצוא בלשון החוק עיגון למסקנה לפיה פרישת חבר כנסת היא עניין שבינו לבין סיעתו בלבד.
במכלול הנסיבות הללו – דהיינו כאשר המצגים בערעור הם מצגים הנוגדים את תכלית החוק, שניתנו על ידי גורמים בלתי מוסמכים, שהבהירו בזמן אמת כי עמדתם אינה מחייבת את הגורם המוסמך לדון בסייג ההתפטרות (ועדת הבחירות) – סבורני כי לא ניתן לדחות הפעלה של הוראת חוק מפורשת, לא כל שכן הוראת חוק יסוד, בהתבסס על טענת ההסתמכות.
דא עקא, גם אם אקבל כי ניתן היה לייחס משקל שונה במידה כזו או אחרת לטענת חוסר הבהירות ולטענת ההסתמכות (וכיצד אוכל שלא לקבל אפשרות זו בהינתן עמדת חברותיי וחבריי, שופטי הרוב), עדיין על מנת שנתערב בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות, נדרש שנגיע למסקנה כי החלטתו בעניינו של מר שיקלי מצדיקה התערבות על פי הסטנדרט האמור.
במצב דברים זה, אינני סבור כי היה מקום לקבוע שהחלטת יו"ר ועדת הבחירות לדבוק בהוראת סעיף 6א לחוק היסוד, ולא לאפשר התגברות עליה על בסיס הנסיבות הפרטניות שהציג מר שיקלי, הצדיקה התערבות של בית משפט זה. סוף דבר לאור כל האמור, סברתי בשעתו, ועודני סבור גם עתה, כי היה מקום לדחות את הערעור שהוגש בעניין מר שיקלי, ולאשר את החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות כי מר שיקלי מנוע מלהתמודד בבחירות הקרובות ברשימת הליכוד.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

לאחר בחינת טענות הצדדים בבקשה ועיון בכלל החומר המצוי בתיק בית-הדין, באנו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להיתקבל וכי יש למחוק את התביעה על הסף הן מחמת העידר עילה, הן מחמת העידר סמכות לידון בסוגיה הכספית, והן מחמת העידר זכות עמידה לתובע לגבי חלק מרכיבי התביעה.
(ב) החליט בית הדין לדחות את התובענה בנוגע לנתבע שבקש זאת, רשאי הוא להורות בדבר ההוצאות - הן של הבקשה והן של התובענה עצמה - ככל שייראה לו. (ג) לא ייעתר בית הדין לבקשת דחיה מחוסר סמכות, אם נראה לו שיש להעביר את הענין לבית משפט או לבית דין מוסמך לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן - חוק בתי המשפט)" (ההדגשות שלי – י.א.ש).
כאמור, משעולה מהבקשה כי המקור לנכוי מהשכר הוא פסיקת הוצאות שהוטלו על המשיב ומשלמעשה עיקר תביעת המשיב מהוה "ערעור" על החלטות שנקבעו במסגרת בית הדין למשמעת, כאשר מתגובת המבקשים עולה שהמשיב הגיש ערעור התלוי ועומד בבית המשפט המחוזי בירושלים (עב"י 8661-08-21 דניאל צברי ואורלי צברי נ' נציבות שירות המדינה) – הרי שבית דין זה נעדר סמכות עניינית לידון בטענות המשיב (ורעייתו) בכל הנוגע למהות הנכוי וחוקיותו.
...
לאחר בחינת טענות הצדדים בבקשה ועיון בכלל החומר המצוי בתיק בית-הדין, באנו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל וכי יש למחוק את התביעה על הסף הן מחמת העדר עילה, הן מחמת העדר סמכות לדון בסוגיה הכספית, והן מחמת העדר זכות עמידה לתובע לגבי חלק מרכיבי התביעה.
משכך, גם בסוגיה זו לא מצאנו עילה של ממש שעל בית הדין להידרש לה, ודינה סילוק על הסף.
מכל האמור לעיל – דין התביעה להימחק.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

נזק לצד הקביעה לפיה העדר הסכמה מדעת מלמד, לפחות לכאורה, על הפרת חוק זכויות החולה ותקנות הניסויים – הן העילות הישירות והעיקריות בבקשת האישור נושא פסק הדין – קבע בית משפט קמא כי לא הוכח על-ידי המערערים שניגרם נזק במידה הדרושה לראש הנזק של פגיעה באוטונומיה.
לגופן של טענות נטען, כי יש לדחות את העירעור בשל העדר סמכות עניינית לידון בתובענה – זאת היות שהמשיבה אינה "עוסק", אלא "רשות" לצרכי חוק תובענות ייצוגיות, כפי שנקבע על-ידי בית משפט קמא; וכן משום שהמערערים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח ראש נזק מסוג פגיעה באוטונומיה, בהתאם לנימוקי פסק הדין מושא העירעור דנא.
...
סוף דבר: על יסוד כל האמור, אציע לחבריי לדחות את הערעור.
בנסיבות העניין, ונוכח מורכבות הסוגיות שהתעוררו במסגרת פסק הדין – סבורני כי ראוי שלא ייעשה צו להוצאות.
המשנה לנשיאה ע' פוגלמן: מקובלת עליי מסקנת חברי השופט ח' כבוב והנמקותיו שלפיהן בעריכת הניסויים הרפואיים במסגרת בתי החולים "לא פעלה המשיבה כ'עוסק'". די באמור כדי לדחות את הערעור, כפי שציין חברי בחוות דעתו המקיפה, אף מבלי להידרש לנושאים האחרים עליהם עמד חברי.

בהליך רמ"ש (רמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לעינייני מישפחה מיום 11.10.21 (כב' השופט ארז שני בתמ"ש 63758-05-21) שדחה בקשה את בקשת המבקש לסלק על הסף את היתנגדות המשיבה 1.
ביום 11.8.21 הגיש המבקש בקשה לסילוק על הסף של היתנגדות בית בלב וזאת בהתאם לתקנה 43 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, "בגין העדר זכות עמידה ובגין השתק פלוגתא והשתק שפוטי". לטענתו, בית בלב אינה בגדר "מעוניין בדבר" היות שהיא לא אמורה לזכות בדבר מעזבון המנוחה ולכן אין ביכולתה להגיש היתנגדות.
"די בה כדי שנסבור שהכף נוטה לטובת זכות עמידה, לטובת הצורך לברר". לא קיים גם השתק שפוטי שהרי, השתק שפוטי נועד למנוע "זיגזוג בטענות עובדתיות". גם אם "יש סתירה בין הגילוי הרפואי שביצעה בית בלב לבין סברתה על השפעה בלתי הוגנת, גם אז לא היו הדברים עולים כדי השתק שפוטי, קרי טענה גורפת עובדתית סותרת באותו הליך לעניין שבמחלוקת." תמצית טענות המבקש יש לקבל את בקשת רשות העירעור ואת העירעור לגופו ולבטל את ההחלטה משלושה נימוקים: העדר זכות עמידה, השתק שפוטי והשתק פלוגתא.
...
"די בה כדי שנסבור שהכף נוטה לטובת זכות עמידה, לטובת הצורך לברר". לא קיים גם השתק שיפוטי שהרי, השתק שיפוטי נועד למנוע "זגזוג בטענות עובדתיות". גם אם "יש סתירה בין הגילוי הרפואי שביצעה בית בלב לבין סברתה על השפעה בלתי הוגנת, גם אז לא היו הדברים עולים כדי השתק שיפוטי, קרי טענה גורפת עובדתית סותרת באותו הליך לעניין שבמחלוקת." תמצית טענות המבקש יש לקבל את בקשת רשות הערעור ואת הערעור לגופו ולבטל את ההחלטה משלושה נימוקים: היעדר זכות עמידה, השתק שיפוטי והשתק פלוגתא.
אני סבור כי יש מקום לפרשנות ליברלית במקרים מיוחדים, כשנסיבות המקרה הן יוצאות דופן".
מאידך, יש לדחות את בקשת המבקש בכל הנוגע להחלטת בית המשפט קמא לפיה הוא יחל בהבאת הראיות.
סיכומו של דבר: בקשת רשות הערעור מתקבלת ואף הערעור מתקבל בחלקו ובית בלב לא יהיה צד להליך בבית המשפט קמא.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת תגובה של עו"ס לנוער לערעור הובהר כי עו"ד יוריסטה-עצמון מונתה לייצג את הקטינה מטעם הסיוע המשפטי; כי העירעור הוגש בחוסר סמכות, שכן העותרת אינה אפוטרופוס של הקטינה; כי הקטינה עצמה נשמעה בהליך; כי החלטת בית משפט לנוער עולה בקנה אחד עם טובת הקטינה; כי הקטינה אינה מעוניינת להפגש עם מי מבני משפחתה או לקבל מהם דברים או מסרים; וכי זכויותיה של הקטינה לייצוג הולם אינן נפגעות ואף להיפך – הקטינה נפגשת ומשוחחת עם עורכת-דין מטעם המדינה המייצגת את האינטרסים שלה בלבד.
העותרת, שהייתה מודעת כנראה למיגבלות אלה, טענה כי בקשותיה נדחו על-ידי הערכאות האזרחיות בשל "העידר זכות עמידה", בלא שנבחנה הפגיעה בזכות הקטינה להליך הוגן.
...
דיון והכרעה דין העתירה להידחות על הסף אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים.
גם מטעם זה יש לדחות את העתירה אשר אינה מגלה פגיעה בולטת בכללי הצדק הטבעי או בזכויות יסוד של הקטינה.
לאור כל האמור, העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו