מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית חיסון קטינים לפי בקשת האב

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

באופן ספציפי באשר לחיסון הקורונה בילדים, מפנה האב לתלה"מ 8386-03-20 פלוני נ' אלמונית (נבו, ניתן ביום 1.7.21 ), שם נעתרה כב' השופטת ש' אייזנברג, נשיאה לבקשת אם למתן חיסון לקטינים בני 15 , ללא צורך בהסכמת האב.
טיעוני האם האם טוענת בפתח טיעוניה כי יש לדחות כל טיעון של האב החורג מעניין מתן חיסון הקורונה, והוא לבדו, לקטינים.
...
אמנם, הדברים שבפסק הדין מתייחסים, כפי שניתן להבין, לעמדתם של פרטים בגירים, ואולם, שעה שעסקינן בקטינים בגילי 15 ו 12.5- , בעלי יכולת לגבש עמדה, ושעה שהאפוטרופסים הטבעיים שלהם, הוריהם, חלוקים בסוגיית החיסון, סבורני כי יש לכבד את הבחירה של הקטינים דנן, כל אחד לפי דרכו.
סוף דבר לא יחוסן.
בכך מסתיימים כל ההליכים בתיק ואני מורה על סגירת התיק.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 18.5.2020 הוגשה תגובת האם לבקשה במסגרתה חזרה על עמדתה בדבר מתן חיסונים לקטין וציינה, כי יש לדחות את בקשת האב בשל העובדה שהוגשה ללא תמיכה וגיבוי של חוות דעת רפואית.
...
לאחר בחינה ושקילה יתירה, סבורני כי יש להשיב בשלילה על השאלה, האם מכתבו של ד"ר אבני הוא בגדר חוות דעת רפואית תקפה ומהימנה על פי הדין.
סוף דבר לאחר עיון בבקשת האב ובתגובות לה, לרבות עמדותיהם של גורמי הטיפול והרווחה ובשים לב לנסיבות המורכבות המאפיינות את המקרה שלפניי, ולהחלטת בית המשפט בדבר העברת המשמורת הזמנית לידי אב, ובשל הצורך הגובר והולך במתן החיסונים לקטין בפרט לנוכח המציאות שנכפתה על כלל המדינה בשל משבר הקורונה אני מורה כדלקמן: תוך 4 ימים ממועד המצאת החלטה זו תמציא האם לידי האב את פנקס החיסונים של הקטין באמצעות ב"כ הצדדים.
תואיל המזכירות להמציא החלטתי לצדדים.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

החלטה זו ניתנת בבקשה אותה הגיש המבקש, האב, לחיסון ילדיהם הקטינים של הצדדים, בחיסון כנגד נגף הקורונה (להלן: "הנגיף").
ר' לעניין זה בבג"ץ 4341/21 ד"ר פינקי פיינשטיין ואח' נ' משרד הבריאות ]פורסם בנבו[ )04.07.2021:( "סבורני כי נכון נעשה אם נדחה על הסף גם את יתר טענות העותרים, שעיקרן הצורך
...
ר' לעניין זה בבג"ץ 4341/21 ד"ר פינקי פיינשטיין ואח' נ' משרד הבריאות ]פורסם בנבו[ )04.07.2021:( "סבורני כי נכון נעשה אם נדחה על הסף גם את יתר טענות העותרים, שעיקרן הצורך
הגם שעקרונית ע"פ המלצות משרד הבריאות יש לחסן גם קטינים, הרי ששוכנעתי כי במקרה דנן הנזק אשר עלול להיגרם לקטינים לו יכפה עליהם ביצוע חיסון, הינו גדול ואף עלול לגרום להם לטראומה ולא רק בהיבט של החיסון עצמו – אלא גם לעניין הקשר עם האב.
לסיכום נוכח האמור והמפורט לעיל, ולאחר ששקלתי את עמדת משרד הבריאות, טובתם הפיזית והנפשית של הקטינים, וכן את רצונם של הקטינים, מצאתי לנכון לקבוע כי ככל שיתברר בעתיד שהקטינים חפצים להתחסן – אזי ניתן יהיה לחסנם.
מכל המקובץ לעיל אני מורה כי בשלב זה האב אינו רשאי לחסן את הקטינים.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בין הצדדים קיימת מחלוקת בשאלת חיסון הקטינים נגד נגיף הקורונה, ומכאן החלטתי זו. לטענות המבקש העובדה ששונתה המדיניות וזו אינה כוללת בידוד מגבירה את סכויי ההדבקה בנגיף, וכך גם שהותם של הקטינים בבית הספר חושפת אותם, ומגבירה את סכויי ההדבקה; לצורך בטחונם הרפואי, עותר המבקש (להלן: "המבקש או האב") לאפשר את חיסונם מוקדם ככל הניתן.
( גיוסי בעמ"ש 58108-06-21 את בקשת האם לערוך בדיקה סרולוגית עובר למתן החלטתי מצאתי לדחות; ראשית מקובלת עליי טענת האב ולפיה התאפשר לאם לעשות כן, למצער מסוף חודש 12/21 , ברם מסיבותיה, לא ערכה את הבדיקה עד ליום זה, חרף אי היתנגדותו.
...
עניינה של החלטתי בבקשת האב לחסן את שני הקטינים נגד נגיף הקורונה, בהיעדר הסכמת האם.
בין הצדדים קיימת מחלוקת בשאלת חיסון הקטינים נגד נגיף הקורונה, ומכאן החלטתי זו. לטענות המבקש העובדה ששונתה המדיניות וזו אינה כוללת בידוד מגבירה את סיכויי ההדבקה בנגיף, וכך גם שהותם של הקטינים בבית הספר חושפת אותם, ומגבירה את סיכויי ההדבקה; לצורך ביטחונם הרפואי, עותר המבקש (להלן: "המבקש או האב") לאפשר את חיסונם מוקדם ככל הניתן.
סוף דבר: מכל האמור, בהינתן המלצת משרד הבריאות והחלטות הממשלה, ונוכח המלצת האפוט' לדין ממנה עולה שאין כל נסיבות מיוחדות הדורשות סטייה מהמלצות אלה, מצאתי להיעתר לבקשת האב ולהתיר את חיסון הקטינים נגד נגיף הקורונה.
ככל והאם לא תשתף פעולה, יוכל האב לפעול לביצוע החלטתי זו בחתימתו בלבד.
המזכירות תמציא החלטתי לצדדים ותסגור את התיק.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2019 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

המחלוקת בין הצדדים נוגעת למתן חיסון חצבת לילדים וכן למתן חיסוני שגרה בהתאם להמלצת משרד הבריאות, טיפת חלב וקופת החולים – כפי עתירת האב ולהתנגדות האם לעתירה זו. התובע עתר לבית המשפט למתן צו עשה המורה לנתבעת לחסן את הקטינים בחיסון החצבת ובכל חיסון הנידרש בהמלצת רופא קופת החולים וטיפת חלב כאשר לטענת התובע, אי מתן החיסונים מסכן את הילדים וחושף אותם למחלות קשות.
אשר להסכם ההורות שנחתם בין הצדדים, במסגרתו התחייבה הנתבעת לעשות חיסונים המומלצים ע"י משרד הבריאות, טוענת הנתבעת, כי לא היתה מודעת לרגישות של הקטינים עת חתמה על סעיף זה. בנוסף, הנתבעת צרפה לכתב הגנתה מכתב מאת ד"ר רוזנטל חיים, בו נכתב כי לדעתו בשלב זה כדאי לדחות את החיסונים לקטינה מטעמי זהירות.
דא-עקא, הנתבעת לא הציגה כל אסמכתא בעיניין כאשר היה באפשרותה לפנות לקופת החולים ולבקש אסמכתות בעיניין.
...
סוף דבר: 22 .
אשר על כן, לאור האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: התובענה מתקבלת.
ככל שהנתבעת לא תיקח את הקטינים לביצוע החיסונים הנ"ל בתוך פרק זמן של 14 ימים מהיום, הנתבע יהיה רשאי לקחת את הקטינים בעצמו לצורך ביצוע החלטתי זו. מכאן ואילך, כל החיסונים הנדרשים יבוצעו בהתאם להמלצת רופא הילדים המטפל בקטינים מטעם קופת חולים ו/או אחות טיפת חלב, בהתאם לנהלים הקיימים ולשיקול דעתם המקצועי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו