מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית התנגדות חסרת בסיס

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 19 באפריל 2021 דחתה כב' הרשמת (כתוארה אז) חן מאירוביץ את בקשתו של התובע וקבעה, כי לא הובאו על ידו ראיות מספקות ומשכנעות בדבר העדר יכולת כלכלית.
התובע מציין, כי לנתבע קשרים בערייה והוא אף הגיש התנגדויות חסרות בסיס כנגד בקשת ההרחבה שהגיש התובע.
...
אמנם בתיעוד שצורף לתיק בית המשפט על ידי התובע לא נשמע קולו של התובע ואולם שוכנעתי, כי מדובר בצילום חלקי של התרחשות כוללת שהתרחשה בין הצדדים, ואשר רק חלקה הוגש לבית המשפט.
באיזון הכולל אני סבור, כי יש לחייב את התובע בהוצאות בסך של 6,000 ₪ בגין התנהלות דיונית זו. ו.4.
סוף דבר ותוצאת פסק הדין: תוצאת הדברים הינה אם כן, כי הנתבע ישלם לתובע סך כולל וסופי של 3,000 ₪, זאת בתוך 40 יום ממועד קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה על פי דין החל ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אשר לשאלת ההוצאות - אין מקום לחייב את התובע בהוצאות נוכח השלב בו מצוי ההליך ונוכח ההיתנגדות חסרת הבסיס של הנתבע לבקשת התיקון.
יחד עם זאת לא מצאתי יסוד לטענה כי השהוי מעיד על היתנהלות בחוסר תום לב. לאור האמור לעיל, בשים לב לתיקון המבוקש, בו יש לסייע לבירור המחלוקת בין הצדדים; לשלב בו הוגשה הבקשה; ולעובדה כי יתר טענות הנתבע מדוע יש לדחות את הבקשה נדחו – יש להתיר את תיקון כתב התביעה.
...
לפיכך, הגם שדין הבקשה לתיקון להתקבל, יושתו על התובע הוצאות, בגין השיהוי בהגשתה.
יחד עם זאת לא מצאתי יסוד לטענה כי השיהוי מעיד על התנהלות בחוסר תום לב. לאור האמור לעיל, בשים לב לתיקון המבוקש, בו יש לסייע לבירור המחלוקת בין הצדדים; לשלב בו הוגשה הבקשה; ולעובדה כי יתר טענות הנתבע מדוע יש לדחות את הבקשה נדחו – יש להתיר את תיקון כתב התביעה.
סוף דבר הבקשה לתיקון כתב התביעה מתקבלת והתובע יגיש בתוך 3 ימים כתב תביעה מתוקן בהתאם להחלטה זו (לבית הדין ולנתבע בו זמנית).

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בהחלטתה, ציינה הועדה, בין היתר, כי היתנגדות המשיבים יוצאת מנקודת מוצא חסרת בסיס כי התיכנון הסטאטוטורי צריך להתאים עצמו לבניה בלתי חוקית באיזור מיגבלות מאושר; כי הרשות הגדירה את גבולות הישוב אבו קרינאת באופן הנותן מענה לצורכי השבט, כך שפתרונות המגורים מצויים בתחום הישוב המוסדר; כי התכנית מיטיבה עם הישוב אבו קרינאת; כי תחום מיגבלות הבנייה והפיתוח נקבע עוד במסגרת תמ"מ 23/14/4 שאסרה בנייה בתחום זה, כך שהתכנית אך עיגנה את המיגבלות הקיימות על פי התמ"מ; כי תחום מיגבלות הבנייה נקבע בהתבסס על תסקיר השפעה על הסביבה כפועל יוצא מהפעילות המותרת והקיימת במיתחם רמת בקע והתכניות התקפות; וכי יש לאפשר למשיבים שימוש של גידול תוצרת חקלאית ללא מבנים חקלאיים בתחום מיגבלות הבנייה והפיתוח.
זאת, למרות שהיה ברור כי המבנים לא יוכלו להוותר במקומם, הן בשל התיכנון להקמת איזור תעשיה ארצי עתיר זהום, והן בשל מיגבלות הבנייה הידועות במסגרת התיכנון "וברי, כי לא ניתן יהיה לממש את התכנית, במלואה בטרם יעתיקו אלה מגוריהם, בשל הסיכונים העלולים לנבוע מאיזור התעשיה, אשר בגינם הוטלו מתחילה מיגבלות הבניה האמורות". בפסק הדין נדחתה טענת המשיבים שלפיה על המדינה להסדיר את עניינם בדרך של הקמת שכונת מגורים על בסיס הבניה הקיימת ולצרף את השכונה לישוב אבו קרינאת הסמוך.
...
סיכומו של דבר, כי ענייננו בתכנית המסדירה אזור תעשיה, אזור שעוגן בתכנית מתאר מחוזית לפני שנים רבות, והחלטת הוועדה אינה מצדיקה מתן רשות ערר על פי סעיף 110(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
הנה כי כן, בניגוד לתוצאה האופרטיבית אליה הגיע בית משפט קמא, הגענו למסקנה כי עניינם הפרטני של המשיבים אינו מצדיק ערר למועצה הארצית.
סוף דבר שהערעור מתקבל, והחלטת בית המשפט קמא ליתן רשות ערר למועצה הארצית מבוטלת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(2) תגובת המבקשים להתנגדות מיום 21.4.23: א) טענת המתנגדות לפיה המבקשים אינם מייצגים את האינטרסים של הקבוצה ייצוגית חסרת בסיס וחסרת תום לב. ב) הסכם הפשרה אינו קובע כי תשלום 80% מהסכום המוערך לקרן מהוה חלופה לתשלום הסכומים העומדים לנישומים הנכללים בקבוצה.
לאחר שעיינתי בבקשה, בהתנגדות ובמכלול החומר בבקשת האישור, הגעתי למסקנה ולפיה יש לאשר את הסדר הפשרה כפי שבא לידי ביטוי בהסכם הפשרה שהושג בין המבקשים למשיבה, שעיקריו פורטו לעיל, ולדחות את ההיתנגדות, מהנימוקים הבאים: (א) הסדר הפשרה קובע כי ביחס לחברי הקבוצה הרלוואנטיים למצב 3 ולמצב 4 יתגבש מעשה בית דין בכל עילות התביעה כלפי המשיבה.
...
לאחר שעיינתי בבקשה, בהתנגדות ובמכלול החומר בבקשת האישור, הגעתי למסקנה ולפיה יש לאשר את הסדר הפשרה כפי שבא לידי ביטוי בהסכם הפשרה שהושג בין המבקשים למשיבה, שעיקריו פורטו לעיל, ולדחות את ההתנגדות, מהנימוקים הבאים: (א) הסדר הפשרה קובע כי ביחס לחברי הקבוצה הרלוונטיים למצב 3 ולמצב 4 יתגבש מעשה בית דין בכל עילות התביעה כלפי המשיבה.
משכך מקובלת עלי הסכמת הצדדים להעברת כספים לקרן שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.
לאחר מכן, אכריע בסוגיית הגמול ושכ"ט עו"ד. לסיכום: א) לאור האמור לעיל, אני מאשרת את הסדר הפשרה, ונותנת לו תוקף של פס"ד. ב) הצדדים יפרסמו הודעה בדבר אישור הסדר פשרה כקבוע בסעיף 25 (א) (4) לחוק תובענות ייצוגיות.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענתה, טענותיו של הנתבע חסרות בסיס ונעוצות בטעמים הקשורים ביחסים החוזיים שבין הצדדים ובהתנהגות התובעת כלפיו.
לאור האמור טענה התובעת, כי הנתבע אינו עומד בתנאי הפסיקה לקבלת היתנגדותו, כי דין בקשת ההיתנגדות להדחות, וככל שבית המשפט יתיר לנתבע רשות להיתגונן – יש להתנות זאת בהפקדת מלוא סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל בקופת בית המשפט.
...
לאור האמור טענה התובעת, כי הנתבע אינו עומד בתנאי הפסיקה לקבלת התנגדותו, כי דין בקשת ההתנגדות להידחות, וככל שבית המשפט יתיר לנתבע רשות להתגונן – יש להתנות זאת בהפקדת מלוא סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל בקופת בית המשפט.
לאחר שעיינתי בבקשת ההתנגדות על צרופותיה ובסיכומי הצדדים על צרופותיהם, אני סבורה כי על פני הדברים, ומן החומר שצורף ומהעדויות שנשמעו, הוכחת טענות ההגנה של הנתבע מפני התביעה השטרית לא תהייה קלה וזאת ממספר טעמים.
אשר על כן, בנסיבות אלו אני סבורה כי נכון יהיה לקבל את בקשת ההתנגדות אך זאת בכפוף להפקדת מלוא סכום תיק ההוצאה לפועל בקופת בית המשפט.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו