מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית בקשת מקלט של אזרח סודן

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

התובע, מבקש מקלט אזרח סודאן, הגיש תביעה בסך 119,336 ₪ כנגד הנתבעים, בגין זכויות סוציאליות אשר לו שולמו לו לטענתו במהלך תקופת העסקתו, החל מיום 19.10.2011 ועד ליום 30.11.2015 ועם פיטוריו.
תקנה 116א לתקנות שכותרתה "ערובה לתשלום הוצאות", קובעת כדלקמן: "(א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע". (ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לבצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט-1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תדחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
...
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הבקשה להתקבל.
לסיכום - הנני מקבלת את הבקשה כך שעל התובע להפקיד סך של 3,500 ₪ בקופת בית הדין להבטחת הוצאות הנתבעת.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

רקע – התובע הוא מבקש מקלט אזרח סודאן, אשר הועסק על ידי הנתבעת 2 כפועל ביניין באתר בנייה של הנתבעת 1 בשתי תקופות – האחת: מיום 1.5.2017 ועד לחודש ספטמבר 2017 (סה"כ תקופה של כחמשה חודשים); והשנייה: מיום 1.6.2018 ועד לחודש אוגוסט 2018 או לחודש ספטמבר 2018 (סה"כ תקופה של כשלושה או ארבעה חודשים) – קיימת מחלוקת בין הצדדים בעיניין מועד סיום ההעסקה.
מן הכלל אל הפרט – כבר בפתח הדברים אבהיר כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת כלל החומר בתיק בית הדין, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להדחות, ולהלן נימוקיי.
...
נוכח האמור, אני סבור כי אף שהתובע לא הציג מסמך בכתב המעיד על קיומם של יחסי עבודה בין הנתבעת 1 לבינו, הרי שאדישותה לכאורה של הנתבעת 1 לתנאי העסקתו ולשכרו והיעדר פיקוח מצידה על זכויותיו – אף שהועסק הוא בחצרה ועבורה (כפי שהודתה בכתב הגנתה כאמור), די בהם בשלב מקדמי זה כדי לומר כי ייתכן שהנתבעת 1 תחוב כלפי התובע ככל שתתקבל תביעתו (גם אם תחוב ביחד ולחוד עם הנתבעת 2) [ראו והשוו לעניין זה: ע"ע 1218/02 Xue Bin נ' א.דורי – חברה לעבודות הנדסיים בע"מ (20.3.2003); ד"מ (ת"א) 24235-08-12 TEKLAY GEBREMEDHIN נ' מגש פרבר בע"מ (16.5.2013); סע"ש (ת"א) 25343-04-14 HAGOS TEKIEA נ' ענבר (י.צ.) שרותים בע"מ (13.5.2018); סע"ש (ת"א) 10805-08-14 MOGOS TESFAY נ' רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ (21.1.2018); סע"ש (ת"א) 59702-02-16 Kilamriam Okbegergish נ' אביב אספרסו בר בע"מ (14.8.2018); ע"ב (ב"ש) 2883/07 יענקל טרופ נ' שטרית ובניו חברה לעבודות ניקוי חול ופיתוח בע"מ (5.1.2010)] .
לפיכך ובנסיבות אלה, אני סבור כי אין זה המקרה בו מוצדק לחייב את התובע בהפקדת ערובה, עת הראה הוא ראשית ראיה להוכחת תביעתו.
סוף דבר – הבקשה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

רקע וטענות הצדדים ביום 16.8.2018 הגיש התובע, מבקש מקלט אזרח סודאן, תביעה כנגד הנתבעים, בה טען בין היתר, כי הועסק בחקלאות אצל הנתבעים במשק חקלאי הסמוך לנצרת והמצוי בבעלותם "בכל הנוגע לטפול בכבשים", בתקופה שמיום 15.2.2014 ועד לסוף חודש 12/2016.
דיון והכרעה תקנה 116א לתקנות שכותרתה "ערובה לתשלום הוצאות", קובעת כדלקמן: "(א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע". (ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לבצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט-1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תדחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
...
הנתבעים השיבו לתגובה וטענו כי לתגובה לא צורף תצהיר לתמיכה בעובדות המועלות בה ועל כן דינה להידחות על הסף.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הבקשה להתקבל.
לסיכום - הנני מקבלת את הבקשה כך שעל התובע להפקיד סך של 2,000 ₪ בקופת בית הדין להבטחת הוצאות הנתבעים.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

הרקע לבקשה וטענות הצדדים המשיב, מבקש מקלט אזרח סודאן, הגיש תביעה בסך 67,329 ₪ כנגד המבקשת, לתשלום שכר עבודה וזכויות סוציאליות בגין תקופת עבודה נטענת בשירותיה, מחודש דצמבר 2017 ועד לחודש יוני 2018.
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לבצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט-1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תדחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
...
מן הכלל אל הפרט לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים בבקשה, בתגובה ובתשובה וכן בכתבי הטענות ובכלל החומר שבתיק, הגעתי למסקנה, כי דין הבקשה להתקבל.
מנגד, טענה המבקשת כאמור בתשובתה, הנתמכת בתצהיר מנהלת החשבונות, כי היא אינה בעלת הקרקע/המגרש עליו מבוצע פרויקט "מול הים", היא אינה בונה, אינה עוסקת ואינה מעסיקה עובדים או קבלני משנה בפרויקט והפניית השיחות במספר המופיע על גבי השלט היא במסגרת שיווק הדירות בפרויקט, כאשר השיווק בפועל מתבצע באמצעות משווק עצמאי שפועל עם המבקשת גם בפרויקטים אחרים, אשר מספר הטלפון הנייד שלו מופיע גם כן בשלט וניתוב השיחה ל"פרויקט מול הים" מעביר את השיחה הישר לנייד המשווק הנ"ל. לפיכך, ומשלא הביא המשיב 'ראשית ראיה' להוכחת תביעתו כנגד המבקשת ומשלא שוכנעתי בהתקיימותם של חריגים נוספים לכלל הקבוע בתקנה 116א לתקנות – מצאתי, שיש מקום לחיוב המשיב בערובה להבטחת הוצאות המבקשת.
סוף דבר על יסוד כל המפורט לעיל, ובאיזון שבין זכות המשיב לגישה לערכאות מחד גיסא, לבין זכות המבקשת שלא להיגרר להליכי סרק וכי תוכל לפרוע הוצאותיה ככל שהתביעה כנגדה תידחה מאידך גיסא, מצאתי, כי יש להטיל על המשיב הפקדת ערובה בסך 1,000 ₪ בלבד.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המבקש לא השלים עם תוצאת פסק הדין וביום 07.02.19 הגיש את העירעור דנן ולצידו הבקשה למתן סעד זמני מושא החלטה זו. פסק הדין של בית הדין לעררים: במסגרת פסק דינו קבע בית הדין לעררים כי לצורך ההכרעה בעיניין אין צורך לקבוע ממצא לעניין אזרחותו של המבקש, אלא רק לבחון האם שגתה המשיבה במסקנתה לפיה המבקש אינו אזרח סודאן כפי שטען, באופן המצדיק את דחיית בקשת המקלט על פי סעיף 3 לנוהל מבקשי המקלט.
...
בהתייחס לטענת המבקש בדבר הצורך לקבוע כי הייתה מוטלת חובה על המשיבה לזמן לראיונות את המצהירים מטעם המבקש, לא מצא בית הדין לעררים מקום לקבוע כי אכן הייתה מוטלת חובה כזו.
דיון והכרעה: לאחר שעיינתי בבקשה למתן סעד זמני, בתשובה לבקשה ובתגובה לתשובה, כמו גם בערעור עצמו ובפסק דינו של בית הדין לעררים, אני סבור כי בנסיבות העניין - דין הבקשה להתקבל.
על המבקש מוטל הנטל להראות כי מתקיימים שני תנאים מצטברים: האחד- שיש להליך הערעור סיכוי להצליח, והאחר- שמאזן הנוחות מטה את כף המאזניים להיעתר לבקשה (בן-נון וחבקין, הערעור האזרחי (2012), 586-687; עע"ם 6754/13 שרסטה נ' משרד הפנים (16.02.14)).
לאור כל האמור, בהתחשב בכך שמאזן הנוחות, אשר נוטה לטובת המבקש, הוא אבן הבוחן המרכזית, ובהתחשב בכך שלא ניתן לשלול לחלוטין את סיכויי הערעור, דין הבקשה למתן סעד זמני להתקבל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו