מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית בקשה לראות דו''ח פירוק

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לאור טענות הנושה ומאחר שבעבר גם בעלי התפקיד סברו כי הסתבכותו של החייב לא הייתה בתום לב (ראה דו"ח מסכם מיום 28.5.18-במסגרתו צוין כי החייב הקים חברה בשם "כלניות משה גרין בע"מ" לממכר פרחים (להלן: "החברה),ערב אישית לחובותיה, ולא הוכיח את נסיבות ההסתבכות הכלכלית),ניתנה הוראה להגשת מסמכים נוספים מטעם החייב,ניתנה לנושה אפשרות להשלים טיעוניו וכן הוטל על המנהל המיוחד להגיש דו"ח מפורט בו תנתן היתייחסות לטענות הנושה ובהמשך גם לעמדת הנושה המובטח בעיניין מימוש הנכס על ידו.
וראה בע"א 509/00 לוי נ' ברכה, עו"ד נאמן בפשיטת רגל לנכסי יצחק בילו, פ"ד נה(4) 410 ,שם הובהרו תפקידי וסמכויות בעלי התפקיד: "בהליכי פשיטת רגל, כמו גם בהליכי פירוק חברות, הפקיד המחוקק את מלאכת הניהול והביצוע של ההליכים בידי בעלי תפקיד שמונו לכך על-ידי בית-המשפט, ולצורך כך הוקנו להם כוחות וסמכויות נרחבים בצד חובות נאמנות וזהירות בדרך מילוי תפקידם. בהליכים אלה ניתנה לבית-המשפט סמכות פקוח ובקרה על אופן ביצוע תפקידם של נושאי תפקיד אלה, ובתוך כך סמכות לאשר הסכמים שנקשרו על-ידיהם עם צדדים שלישיים או לדחותם. בית-המשפט אינו מעורב באופן ישיר בביצועו של התפקיד, אלא עניינו בבחינת תקינותן וסבירותן של הפעולות המתבצעות על-ידי נושא התפקיד... מהיות בית-המשפט של פשיטת רגל גורם המפקח על פעולות הנאמן נובעים הכללים האלה: דרך-כלל לא יחליף בית-המשפט את שיקול הנאמן בשיקולו הוא ולא ימהר להתערב באופן שבו הוא מפעיל את סמכויותיו, אלא אם כן מצא כי שיקול-דעתו הופעל באורח בלתי סביר או בלתי תקין באופן מהותי. הוא עשוי להתערב מקום שמצא כי הנאמן סטה באופן קצוני מחובתו למצות את התמורה הראויה ממימוש נכסי פושט הרגל. הוא יתערב גם מקום שהשתכנע כי הנאמן הפר את חובות תום-הלב וההגינות שהוא חב בהן, בין כלפי הגורמים הישירים המעורבים בהליך פשיטת הרגל ובין כלפי צדדים שלישיים..." ( הדגשות שלי ר.א).
משמסמכים נבדקו ע"י המנהל המיוחד ומוצו בדיקותיו וחקירותיו, אינני מוצאת שלא לקבל עמדתו לעניין היתנהלות החייב וכאילו יש להעדיף את טענות הנושה בדבר "קומבינה" בין החייב לשמאילוב (ראה בקשת הנושה מיום 6.9.20) ובתמצית אציין: לעניין הטענה כאילו שמאילוב לא שילם תמורה הולמת, הובהר ע"י בעלי התפקיד כי שמאילוב שילם בין אוקטובר לנובמבר 2016 ,ישירות לספקים עבור החברה ,תשלומים שהחברה הייתה חייבת לספקים, המסתכמים ב-כ 85,000 ₪ .
...
משעמדת בעלי התפקיד גם בעניין זה היא שהחייב מתנהל בצורה תקינה, שוכנעתי כי יש להעדיף את שיקולי השיקום ולהכריז על החייב פושט רגל.
לאור כל האמור, אני מקבלת את הבקשה ומכריזה כי החייב פושט רגל.
לאור האמור,לא מצאתי להיעתר לבקשת החייב לקבוע דיון נוסף בעניין וככל שהנושה המובטח ישתכנע מטיעוני החייב והחישוב שערך החייב ויודיע כי הוא אינו עומד על מימוש הבטוחה שבידו,ברי כי תיבחן תכנית הפירעון אשר כפי שכבר נקבע בדיון האחרון שהתקיים, הינה על פניה סבירה.ככל שהנושה המובטח לא ישתכנע מחישובי החייב,הרי לא ניתן ממלא למנוע ממנו את מימוש הבטוחה.

בהליך בקשה לביטול איסור שימוש ברכב (בא"ש) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

במהלך הדיון הציג ב"כ המבקש דוח מחברת "איתורן" המפרט את הדרך אותו עברה המשאית במועד הרלבנטי, נקודות העצירה, ופרקי הזמן בהם הרכב עמד, נתון המאשש לשיטתו את הטענה כי לפרקי זמן מסוימים הרכב היה במצב עצירה (אם כי מונע).
המשיבה גם הפניתה לעברו התעבורתי של הנהג הכולל 75 הרשעות קודמות, נתון המבסס לשיטתה מסוכנות, וכן הפניתה לשתי החלטות בהם נדחו בקשות להשבת כלי- רכב בנסיבות דומות.
(ראו: דוח טכוגרף וכן הזמנה לדין וכתב אישום, תגובת הנהג בדוח).
...
סבורני, כי אין בטענה זו כדי לסייע למבקש, שכן הותרת כלי הרכב מונע- אף אם הוא עומד- עודנה מחייבת את הנהג לאותה ערנות, זהירות ומאמץ, הנדרשים ממנו כל משך הפעילות, ודאי בנסיבות בהן הוא נדרש לפעול בהתאם להוראות הפועלים שתפקידם לפנות את פחי האשפה- לתמרן את כלי הרכב ככל והדבר נדרש, ולהתחיל בנסיעה תוך פרק זמן קצר עד לנקודה הבאה.
מחד, תיק הנהג שצורף לבקשה מבסס מסקנה אודות אופי פעילות תקין ומסודר מצד החברה.
נוכח כל האמור אני מורה על דחיית הבקשה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד נקבע בפסיקה כי מסירת פרטים באופן חלקי, חסר לא מהימן וללא עגון במסמכים בדבר מצבו הכלכלי של מבקש הפטור-מצדיקה את דחיית הבקשה (ראו לעניין זה בג"צ 7997/05 יחזקאל דניאלי נ' פרקליטות המגינה ואח' (פורסם בנבו,2006)).
המבקשים לא עיגנו את בקשתם במסמכים כגון אסמכתות/ דו"חות על הכנסותיהם בששת החודשים האחרונים, המבקשים לא הציגו הצהרות הון/ דו"חות/ שומות מס הכנסה ומע"מ בשנים האחרונות, אין אישורי רו"ח, אישורים של המל"ל, אין הצגה של תלושי שכר, דו"חות ומאזנים של החברה בבעלות המבקש 1, דפי חשבון עדכניים של ששת החודשים האחרונים .
בין המקורות הנוספים אליהם חובה על המבקש לפנות הם נושיו אשר עתידים להנות מפירות תביעתו, בהתאם להלכה הפסוקה נקבע כי המבקש הפטור מתשלום אגרה לפנות לנושיו ולפרט בבקשתו גם את תגובתם לפניותיו (ראו בש"א (מחוזי ת"א) 25036/06 ג.ג.ק ייזום והשקעות בע"מ(בפרוק) נ' ינאי אבישי ואח' (פורסם בנבו,2009)).
...
נחה דעתי שהמבקש עומד בנטל להוכיח, כי מדובר בתביעה המגלה עילה, מבלי שיהא באמור להביע דעה לגבי סיכויי התביעה, אלא שהכוונה הינה, כי אין המדובר בתביעה טרדנית או קנטרנית ודי בכך לצרכי הבקשה דנן, כאשר בשלב זה, בחינת עילת התביעה הינה לכאורית.
כעולה מפירוט המסמכים שצורפו לא שוכנעתי, כי במקרה דנן המצב מצדיק פטור מתשלום מלוא האגרה בהליך, אלא תינתן למבקש פטור חלקי מתשלום אגרה נוכח היותו פושט רגל.
סוף דבר: 512937129נוכח האמור לעיל, ולאחר שבחנתי את המסמכים וטענות הצדדים אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה ובהתאם לסמכותי לפי תקנה 12(ו) לתקנות האגרות אני פוטרת את התובע מתשלום חלק מהאגרה בלבד ומאפשרת תשלומה לשיעורין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אף במחדל זה רואות המבקשות בסיס לדחיית הניסיון להגשת נספחיה של חוות הדעת.
אשר לטענה המתייחסת לשילוב מידע מדו"ח של מבקר המדינה בחוות הדעת, טוען המשיב כי חדשות לבקרים נעשה שימוש בנתונים טכניים שנאספים ומוצגים בדו"ח מבקר המדינה, ואין בשימוש שכזה כדי לסתור את תכלית ההוראה המבקשת לשלול חשש מעדים המוסרים מידע למבקר המדינה, שמא ינקטו נגדם הליכים משפטיים.
(ע"א 8146/13 ד"ר סולימאן ג'ושה נ' בית החולים אלדג'אני (בפרוק) [פורסם בנבו], 21.7.16, פסקה 16 בפסק הדין של השופטת ענת ברון) ולפיכך, הכלל הנו שלא ניתן להגיש כראיה בהליך משפטי דו"ח של מבקר המדינה, בין בשלמותו ובין חלקים הימנו.
...
ולפיכך – טענה זו של המבקשות נדחית.
ואשר על כן, אני מקבל את הבקשה בחלקה, ומורה על מחיקת סעיפים 36 – 43 של חוות הדעת, וסילוק נספחים ט"ז ו- כ"ו של חוות הדעת.
כל יתר הטענות – נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נפסק גם כי פירוק החברה הוא תנאי ראשוני שהוא אינדיקאציה אובייקטיבית ראשונית לחוב אבוד, אך פירוק חברה בידי בעל שליטה מחייב בדיקה אשר למניע לפרוק ולבחינה שהפירוק לא נועד לצרכי המנעות או הפחתת מס (שם, בפיסקה 6) ,שכן כאשר עתוי הפרוק נתון לבעל השליטה עצמו, יש לבחון האם ביסוד העיתוי עומד הרצון לקזז הפסדים בלבד (ראו והשוו לגבי קזוז הפסדים ממחילת חוב של בעל שליטה בפסק הדין בעיניין ע"א 4060/12 ד"ר שנהב נ' פקיד שומה ת"א 3 (27.04.2014)).
בנסיבות אלו החלטת רואי החשבון להמתין עם הגשת הבקשה עד למועד פירוק החברה ולקבלת מלוא האסמכתאות לביסוס ההפסד אינה חורגת מסטאנדארט היתנהגות סביר, ואין לשלול את האפשרות שדוקא הגשת הבקשה בשנת 2013 היתה חושפת את אשל לסיכון של דחיית הבקשה כולה ולנזק גדול יותר.
שנית, משקבעתי עובדתית כי אשל לא העביר בשנת 2013 לרואי החשבון מסמכים המבססים את ההפסדים לשנים קודמות, הרי שרואי החשבון לא היו יכולים להגיש בקשה לתיקון מהותי של הדוחות שהוגשו בעבר ולו היתה מוגשת בקשה ללא אסמכתות מספקות היא היתה נדחית לפי סעיף 131(ו) לפקודה מהטעם שהוגש "דו"ח סתמי" (ע"א 8244/98 פקיד שומה חדרה נ' שבי, נז(4) 241, 249-248 (2003)).
...
למעשה, אפשר היה להבין מדבריו בחקירתו הנגדית כי גם ניסיונו והיכרותו רבת השנים עם רשות המיסים סייעו להצלחתו - כלשונו: "זה בסופו של דבר עבודה והתנהלות הרבה שנים. אני בוגר רשות המיסים, אני בעברי, אני גדלתי ברשות המיסים, מגיל 0 אבי זכרונו לברכה היה פקיד שומה. אני גדלתי, אני חי את רשות המיסים לטוב, לרע" (עמוד 62, שורות 14-10), כך שהצלחתו של עו"ד ברזילי, אינה מעידה על רשלנותם של רואי החשבון.
התביעה שכנגד נדחית.
בשים לב לתוצאה שאליה הגעתי, ולאחר ששקלתי את נושא הוצאות ההליך בהתאם לפרמטרים שהובאו בתקנות ובפסיקה (ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, (נבו 24.02.2022)) החלטתי שהנתבע והתובע שכנגד יישא בתשלום שכר טרחת התובעים והנתבעים שכנגד בסכום של 50,000 ₪ ובהוצאותיהם בסכום של 15,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו