מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית בקשה לקביעת זכאות לניידות

בהליך ערעור על פי חוק (על"ח) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 5.2.2018, ומשלא הומצא אישור כנדרש, נשלחה תשובת משרד הבריאות הדוחה את בקשת המערער להבדק בועדה רפואית , בסיפא התשובה נכתב כלהלן: "האישור שהוא צירף שבו ביטוח לאומי מאשר לו לפנות לועדת ניידות
כי אף אם המערער יופיע בפני וועדה רפואית ואף אם ייקבע כי מצבו החמיר, לא תהא לכך כל נפקות על קבלת גימלת ניידות לזכותו, שכן אין מחלוקת כי למערער אין רישיון נהיגה בר תוקף ובמועד הגשת הבקשה היה מעל גיל 70 ובמקרה זה, לא יהיה זכאי להטבות לפי הסכם הניידות.
...
מנגד, טוען משרד הבריאות כי יש לדחות את הערעור מחמת היעדר עילה ו/או יריבות.
כפועל היוצא מכך, אין מנוס מהמסקנה כי בדין נדחתה בקשת המערער להיבדק בוועדה רפואית.
סוף דבר: אשר על כן הערעור נדחה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ההנמקה לגבי התבחינים החדשים בכלל העתירות עומדת על התבחינים שנלקחו בחשבון, ומהו מיקומם במדרג כך, למשל, נקבע בעיניינה של גב' לוי (הודעת משרד השיכון מיום 5.3.20): "נכות – העותרת מצויה במדרג הנמוך ביותר – אמנם הורה עצמאי אך לילדה אחת מתחת לגיל 21, וכן עם נכות אחת במשפחה, כאשר שיעור הנכות הרפואית נמוך יחסית – 40 אחוזים בלבד (נפשית). שיעור קצבת נכות או כושר הישתכרות 100 אחוזים (שאינו המאקסימאלי) יציבה. לא ידוע על מצב של נכות פיסית המבטאת קושי בניידות.
ביום 26.8.2016 החליטה וועדת האיכלוס לדחות אף היא את בקשתה של גב' לוי, בקובעה כי אינה עומדת בתנאי הסף לזכאות, אף חרף הנסיבות המיוחדות שתוארו בבקשה.
...
אני סבורה כי אין מקום לדחיית העתירה על הסף, רק בשל העובדה שבשל צירוף העתירות, ובחינת הנושא לעומק בידי משרד השיכון, התמשכו ההליכים, וחלפו שנתיים נוספות, מה שמאפשר לגב' מרקוביץ להגיש בקשה חדשה.
סוף דבר משרד השיכון יפעל כמפורט: הנהלים של ועדות החריגים יתוקנו כך שיתווספו לתבחינים משקולות מדידים, וכן יווסף תבחין של זמן המתנה בתור לדיור ציבורי במועדים הקבועים בפס' 81, בסיום הפרק השמיני בסיכום הביניים לעניין התבחינים.
אשר להוצאות – אני סבורה כי במקרה זה משרד השיכון לצד הסיוע המשפטי והעותרות הספציפיות ערכו עבודה יסודית ועניינית, שהביאה להתקדמות משמעותית, לאור נכונות משרד השיכון לערוך עבודת מטה רצינית בעניין, בעתירות הפרטניות שהתקבלו ולו בחלקן, ייפסקו הוצאות אם כי על הצד הנמוך -10,000 שקלים לעותרות בכל אחת מהעתירות, לרבות בעתירת הזוג בן שטרית.

בהליך ערר אחר (ע"ח) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט קמא גם דחה את הטענה לפגיעה בחופש העיסוק, וקבע כי זכות העיסוק והניידות נסוגות מפני ערך החיים, לא כל שכן שעה שלא נשללו אלא רק נפגעו במידת מה. כן נקבע כי העדר עבר תעבורתי אין בו די לכשעצמו כדי לסתור את חזקת המסוכנות הסטאטוטורית.
מעיון בתיק העקרי עולה, כי במהלך החודשים שחלפו מאז הגשת כתב האישום בחודש מרץ שנה זו, הוגשו מספר בקשות דחייה על ידי ב"כ העוררת, על מנת לבוא בדברים עם המשיבה, ורק ב-20.11.19 הודיע ב"כ העוררת כי לא הצליח להגיע להסכמות עם המשיבה ובקש לקבוע את התיק להוכחות.
...
איני מקבלת את פרשנותו המרחיבה של ב"כ העוררת לחופש העיסוק, בפרט שעה שלעוררת יש אפשרויות נוספות לניידות, כגון תחבורה ציבורית.
בנקודת זמן זו, העוררת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי הופרכה חזקת המסוכנות הקבועה בסעיף 46ב(ב) לפקודה, ועל כן מקובלת עליי החלטתו של בית המשפט קמא.
אשר על כן, אני דוחה את הערר.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בהליך הראשון שנידון לפני בית דין זה (55311-09-17) עמדה לדיון שאלת זהות הגורם המכריע בשאלה מה המקור לאחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו למערערת, וזאת לעניין בקשתה לבחור שהתשלומים שתקבל לפי החוק יחושבו לפי אחוזי המוגבלות בניידות: האם הועדה הרפואית לפי החוק, או שמא מומחה רפואי שבית הדין ימנה, בשים לב לכך שההליך ניפתח כתביעה כנגד החלטת פקיד התביעות.
לטעמנו, בנסיבות העניין ולנוכח חוות דעת המומחים הרפואיים, גם לא ניתן לקבוע אם חלק מאחוזי המוגבלות בניידות ניתנו בשל מחלת הפוליו ומה שיעורו של חלק זה. כפועל יוצא מכך, דין טענתה של המערערת כי היא זכאית לבחור לפי סעיף 7(ג) לחוק שהתשלומים לפי החוק ישולמו לה על יסוד אחוזי המוגבלות בניידות – להדחות, והמערערת זכאית לתשלומים לפי החוק על פי קביעת הועדה הרפואית בעיניינה.
...
בפסק הדין מושא הערעור שלפנינו, בית הדין האזורי שב ודחה את התביעה על יסוד חוות דעת המומחה וקבע כי "לא קיימת הצדקה למינוי של מומחה שלישי לאחר ששניים הגיעו לאותה מסקנה רפואית". בתמצית, המערערת טענה כי נקודת המוצא לדיון היא שהמערערת לוקה בפוליו, כפי שנקבע בהחלטות חלוטות, שאין עליהן מחלוקת; בכל ההליכים נקבע ברורות כי לא זו בלבד שהמערערת לקתה במחלת פוליו מילדות, אלא שאין לייחס לה פגימת CP מילדותה, אלא לכל היותר ואם בכלל מדובר בקביעה מאוחרת למחלתה ולמעלה מ- 20 שנה לאחר שנקבעה הזכאות לניידות בגין פוליו; גם פרופ' רכס אישר כי קודם לשנת 1976 אין למערערת כל אבחנה של CP; על פי פסקי הדין של בית דין זה בית הדין האזורי נדרש לבחון, באמצעות המומחה הרפואי, האם קביעת ועדת הניידות מבוססת באופן מלא או חלקי על מחלת הפוליו; המומחה הרפואי לא נדרש להחליף את המוסד או הוועדות הרפואיות אשר קבעו כי למערערת מחלת פוליו, ועל כן לא היה מקום לאפשר למומחה הרפואי לבדוק את המערערת; יש סתירה בין שתי חוות הדעת של המומחה הרפואי, עת בחוות דעתו הראשונה קבע כי למערערת מחלת הפוליו ובחוות הדעת השנייה שלל זאת; בכל מקרה, לא ניתן כיום, 70 שנה לאחר הופעת התסמינים ו- 50 שנה לאחר קביעת ועדת הניידות, לאשר או לשלול את קיומה של מחלת הפוליו בעת שניתנו ההחלטות בעניין ניידות, ולכן על המומחה הרפואי ליתן חוות דעתו על יסוד המסמכים הרפואיים בלבד; ועדת הניידות קבעה במפורש את אחוזי הניידות על יסוד מחלת הפוליו; גם אם לאחר 26 שנים מהחלטת ועדת הניידות נוספה נכות אחרת למערערת, היא אינה שוללת את קיומה של מחלת הפוליו ואינה רלוונטית להליך זה. על יסוד כל האמור, עתרה המערערת לקבוע כי היא זכאית לזכויות מכוח החוק על יסוד קביעת ועדת הניידות על בסיס דרגת נכות בשיעור של 100%, ולחלופין בלבד – יש למנות מומחה רפואי אחר, תוך שיובהר לו כי נקודת המוצא היא כי המערערת לוקה במחלת הפוליו מילדותה בהתאם לקביעת ועדת הניידות וממצאיה.
בהקשר זה, אין בידינו לקבל את טענת המערערת כי דווקא בשל העובדה שבטופס ההפניה לבדיקה צוין CP, והוועדה בפרוטוקול ציינה רק שיתוק ילדים, מתחייבת המסקנה כי דרגת הניידות נקבעה רק בשל מחלת הפוליו.
לא ניתן להתחקות כיום מדוע הרופא המוסמך לעניין נכות כללית קבע כי אבחון ה- CP הוא משנת 1999, אולם לטעמנו אין בקביעה זו כדי לבטל את המשמעות של אבחנת ה- CP בטופס ההפניה לבדיקת ועדת הניידות, על האופן שבו יש לקרוא את החלטת ועדת הניידות, ועל התוצאה הנובעת מכך - העדר אפשרות לקבוע שכל אחוזי המוגבלות שנקבעו על ידי ועדת הניידות הם בשל מחלת הפוליו.
לטעמנו, בנסיבות העניין ולנוכח חוות דעת המומחים הרפואיים, גם לא ניתן לקבוע אם חלק מאחוזי המוגבלות בניידות ניתנו בשל מחלת הפוליו ומה שיעורו של חלק זה. כפועל יוצא מכך, דין טענתה של המערערת כי היא זכאית לבחור לפי סעיף 7(ג) לחוק שהתשלומים לפי החוק ישולמו לה על יסוד אחוזי המוגבלות בניידות – להידחות, והמערערת זכאית לתשלומים לפי החוק על פי קביעת הוועדה הרפואית בעניינה.
אשר על כן, הערעור נדחה, ללא צו להוצאות.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2024 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

הועדה קבעה שהמבקש אינו זכאי לגימלת ניידות.
] הועדה סיכמה את דיונה כך: "לאור הפער העצום בהיעדר נזק במערכת העצבים המרכזית או ההקפית אין הסבר מבחינה נ[ו]ירולוגית להעדר הליכה ועמידה עצמאית. יש לציין כי בבדיקת ועדת ערר שתי כפות הרגליים עם קרטוזיס המעיד על הליכה סימטרית. לאור הבדיקה הנוירולוגית הועדה מאשרת מסקנת וועדה מחוזית וקובעת כי מצבו אינו נכלל במסגרת רשימת הליקויים." המבקש ערער על החלטה זו לבית הדין האיזורי וזה דחה את העירעור (ב"ל 28703-12-21).
...
הוועדה הסבירה שבסרטון השני ראתה את המבקש מתנייד על כסא גלגלים ועובר מכסא גלגלים לכסא הרכב והתרשמה שהסרטונים מצביעים על "יכולת הליכה ויכולת עצמאית במעבר מכ"ג לכיסא המכונית". המסקנה הרפואית שהסיקה הוועדה מצפייה בתנועות המבקש מסקנה רפואית-מקצועית אשר בית הדין לא יתערב בה. יצוין כי בית דין זה צפה בסרטונים שהגיש המבקש לתיק האזורי, לרבות בסרטון בו נצפה המבקש עובר מכסא הגלגלים לכסא הרכב.
מעבר לדרוש, לא מצאתי כי מסקנת הוועדה מהנצפה בסרטון מעוררת שאלה משפטית, ועל פני הדברים המסקנה מתיישבת עם הצילום.
סוף דבר - לאור המקובץ דין בקשת רשות הערעור להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו