מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית בקשה לפירוק חברה בתאגיד

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהקשר זה אפנה להחלטתי בתיק חידלות פרעון של חברה שבשליטת החייב וכוונתי לפר"ק (מחוזי ת"א) 3829-01-17 תרזליט בע"מ נ' כונס הנכסים הרישמי (טרם פורסם, 05.01.2017); בהחלטה עמדתי על היתרון במינוי של בעל תפקיד שכבר מצוי בהליכי חידלות הפרעון של החייב ושל קבוצת החברות שבשליטתו, במיוחד נוכח ההדדיות שבין החברות לבין עצמן, עיסקאות צולבות, ערבויות של אחת להתחייבויות אחרות, עיסקאות סבוכות ומורכבות, מימשל תאגידי בעייתי ועוד.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, על פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, ולאחר שהודעה על דבר בקשת הפרוק פורסמה כדין והומצאה תעודה מאת הרשם לפי תקנה 7 לתקנות החברות (פירוק) התשמ"ז-1987, ומאחר שאין היתנגדות לבקשת הפרוק לגופה, לא ראיתי מקום לשעות לבקשת החברה לדחות את ההחלטה בדבר פירוק, ניתן בזה צו פירוק לפיו: 9.1 החברה הנ"ל תפורק בידי בית משפט על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ופקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983.
...
לא ראיתי בטענה משום טעם להגיע לידי מסקנה שונה.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, על פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, ולאחר שהודעה על דבר בקשת הפירוק פורסמה כדין והומצאה תעודה מאת הרשם לפי תקנה 7 לתקנות החברות (פירוק) התשמ"ז-1987, ומאחר שאין התנגדות לבקשת הפירוק לגופה, לא ראיתי מקום לשעות לבקשת החברה לדחות את ההחלטה בדבר פירוק, ניתן בזה צו פירוק לפיו: 9.1 החברה הנ"ל תפורק בידי בית משפט על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ופקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983.
9.5 אני ממנה את עו"ד בנקל ואת עו"ד מטרי למנהלים מיוחדים לכל נכסי החברה.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בעקבות האמור ולאחר שניתנה החלטת ביום 11/09/17 במסגרתה נמחקו בקשת רשות העירעור שהוגשה על ידי החברה, וכן ניתנה החלטה נוספת של כב' השופטת תמר נתנאל שרון ביום 11/12/17 בה נדחתה בקשת החברה להורות על ביטול ההתמחרות שניהל כונס הנכסים, ואשר עליה הגישה החברה בקשת רשות ערעור נוספת לבית המשפט העליון (רע"א 9983/17) ובקשה לעיכוב ביצוע, ולאחר שהצדדים הגישו טיעונים משלימים, היתקיים ביום 24/12/17 דיון נוסף בבקשת הפרוק שהוגשה על ידי המבקשים.
לעמדת המבקשים הן שעבוד הזכויות והן הליכי המימוש, ביחד ולחוד, מצביעים על הניסיון חסר תום הלב שנעשה בחוסר ניקיון כפיים, להבריח את זכויות החברה במקרקעין אל תאגיד אחר שבשליטת מר אבי סלע, וזאת במטרה ברורה לסכל ולמנוע כל אפשרות של מימוש פסק הבוררות, אשר אושר בדיעבד על ידי בית המשפט המחוזי ביום 03/07/16.
...
באשר לשאלה אם עמדו המבקשים בנטל להוכיח עילת חדלות פירעון מאזנית אצל החברה סבורני כי יש להשיב על שאלה זו בחיוב.
לנוכח המסקנה אליה הגעתי מתייתר הצורך לדון בטענת המבקשים ביחס לגיבושה של עילת פירוק מטעמי צדק ויושר.
סוף דבר על פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, ולאחר שהודעה על דבר בקשת הפירוק פורסמה כדין והומצאה תעודה מאת הרשם לפי תקנה 7 לתקנות החברות (פירוק) התשמ"ז-1987, ולאחר שלא הוגשה כל התנגדות לבקשה, זולת התנגדות החברה שנדחתה, ניתן בזה צו פירוק לפיו: החברה תפורק בידי בית המשפט על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ופקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לצורך השוואה ראו גם את לשון סעיף 94(א) לחוק חידלות פרעון המורה: הורה בית המשפט על הפעלת התאגיד לשם שקומו הכלכלי ומצא לאחר מכן כי אין סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי או כי המשך הפעלת התאגיד יפגע בנושים יורה בצו על הפסקת הפעלת התאגיד ועל פירוקו.
משמעות אי-אישור הצעת ההסדר - בחינת קיומם של תנאי סעיף 350יד' לחוק לאחר שהגעתי למסקנה כי יש לדחות את הבקשה לאישור ההסדר, הרי שלטעמי, משמעות הדבר הנה מעבר של חברת הנכס מהליכי הקפאה והבראה, להליכי פירוק, כפי שיפורט להלן.
...
בהתאם להוראת סעיף 350יד' לחוק אני מורה בזאת על הפסקת הליכי ההבראה בחברת הנכס וכפועל יוצא מכך, אני מורה לבעל-התפקיד לעתור בבקשה לפירוקה של חברת הנכס במסגרת תיק נפרד.
בהתאם להוראת סעיף 350טו' לחוק, אני מורה כי הצו להקפאת ההליכים בחברת הנכס יוארך עד ליום 5.11.2018 וזאת על מנת לאפשר לבעל-התפקיד לעתור בבקשה לפירוק חברת הנכס.
אני מורה כי צו הפירוק הקבוע והמותנה בעניינה של חברת הניהול מיום 14.5.2017, ייכנס לתוקף מיידי החל מהיום, ועו"ד גיסין ימונה כמנהל מיוחד לנכסיה.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב"כ המבקש טען בבקשה שלאחר דחיית הבקשה לפירוק זמני ביקשה החברה הימנו להשיב לה את השיק לידיה.
סבורני שמינוי משקיף מלווה הוא בעל משמעות ויש בו כדי להצביע על כשלים בהתנהלות התאגיד בשיעור שמצדיק זאת.
...
סבורני שמינוי משקיף מלווה הוא בעל משמעות ויש בו כדי להצביע על כשלים בהתנהלות התאגיד בשיעור שמצדיק זאת.
סבורני שקיים קושי בטענת המצטרפים בכך שהחברה לא העמידה לרוכשים בטוחות כקבוע בחוק המכר.
לאור כל האמור, דין הבקשה להידחות.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנחת המוצא של התוכנית היא שלחלק מהצדדים וגם לנאמן אין די נתונים על מצבה הכלכלי של החברה וכיוצ"ב. יחד עם זאת ובהתאם לתקנה 17 (4) לתקנות חידלות פרעון רשאי הנושה להציע הצעה בעיניין פירוק התאגיד או שקומו הכלכלי ובתקנה זו נקבע כי נושה זה יפעל בהתאם לתקנה 14 לתקנות, כפי שהוריתי קודם לכן.
לטענת המבקשים, חרף האמור בתגובת הנאמן הזמני, מדובר בהצעה להסדר שמשמרת את נכסי החברה באופן מיטבי, וכי ככל שתדחה הבקשה ויינתן צו לפתיחת הליכים כנגד החברה שעניינו פירוק, אזי שיהיה בכך כדי להביא לאבדן זכויות המבקשים.
...
בנסיבות אלה אני מורה כדלקמן: כל גורם שהוא רשאי להגיש הצעה להסדר חוב שיתייחס לכלל נושי החברה וזאת יעשה לא יאוחר מיום 17.10.2022.
בעניין זה צודק הנאמן הזמני בטענתו לפיה לא ניתן להעריך מהי הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים, האם הם רווחיים ומהי מצבת הנשייה הסופית של החברה, באופן המחזק את המסקנה כי מדובר בהצעה שאינה ישימה, ואוסיף לכך כי למעשה מדובר אף בהצעה מותנית של היזם ומשכך אין לראותה כישימה.
מנגד, הבאת הסדר חוב לאישור הנושים הכולל סעד המורה על סיום הליכי חדלות הפירעון בעניינה של החברה מיד עם אישור ההסדר מהווה למעשה פגיעה בהליך כאמור בסעיף 322(ג) לחוק חדלות פירעון ועל כן דין הבקשה להידחות גם מטעם זה. סוף דבר לאור האמור לעיל, דין הבקשה המתוקנת להידחות.
לאחר שהוכח כי החברה חדלת פירעון במובנו בסעיף 2 לחוק חדלות פירעון ולאחר שמצאתי כי אין סיכוי סביר לשיקום הכלכלי של החברה, הנני מורה על מתן צו לפתיחת הליכים שעניינו פירוק לחברת "קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ" ח.פ. 514349000 וזאת בהתאם להוראת סעיף 23(א)(2) לחוק חדלות פירעון.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו