מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית בקשה לייצוגית בעבודה

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2019 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

ביום 16.9.18 הגישו המשיבים 1- 3 (להלן - העובדים) לבית הדין האיזורי בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד המבקשת (להלן - המעסיקה), בטענה כי זו נכתה משכרם של עובדיה שלא כדין סך של 25 ש"ח מדי חודש בגין ביצוע העברה בנקאית של שכר העבודה אל חשבונות הבנק שלהם.
המעסיקה טוענת בבקשה שלפני כי לאור פרט 10(3) לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות ולאור קיומם של הסכמים קבוציים בין המעסיקה וארגון העובדים, כמו גם לאור כך שאין מחלוקת שארגון העובדים פעיל במעסיקה בשמירה על זכויות העובדים ואף הוקמה ועדת אכיפה להשבת הכספים- די בכך כדי לדחות את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית על הסף.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, אף מבלי להידרש לתשובת הצד שכנגד.
הגם שלמעסיקה טענות כנגד אופן יישום שיקולים אלו שבהחלטת בית הדין האזורי, לא שוכנעתי כי קמה עילה להתערבות ערכאה זו בשיקול דעתה של הערכאה היושבת בדין.
סוף דבר – לאור כל האמור, דין הבקשה להידחות.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 24.2.2019 הגיבו העובדים-המבקשים לבקשת ההצטרפות של ארגון העובדים להליך, כמו גם לבקשתו לדחות את הבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית.
זאת ועוד, גם איננו סבורים, לעת עתה, כי המשך ניהול ההליך יוביל להשפעה שלילית "על מערכת יחסי העבודה הקבוציים". הנימוק הרביעי לעמדתנו – לבסוף נציין, כי גם הפסיקה שאליה שב והפנה המעסיק, וביחס לתחולתו של פרט 10(3) לתוספת השניה של חוק תובענות ייצוגיות וסלוק בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית (ולמשל ע"ע (ארצי) 25208-02-14 פפטא – רשת ביטחון בע"מ, ניתן ביום 15.4.2018; ע"ע (ארצי) 50681-02-16 קנדי – ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, ניתן ביום 9.1.2019), ניתנה לאחר שבבתי הדין האיזוריים נשמעו עדויות והוגשו ראיות.
...
העובדים-המבקשים טענו כי יש לדחות את הבקשה.
לבסוף, מטבע הדברים, וכהשלמה למסקנה זו, ברי כי לא ניתן לקבל מנגד את בקשתם של העובדים-המבקשים, שעומדים על קבלה ואישור, כבר עתה, של הבקשה.
לסיכום – הגענו לכלל מסקנה כי אין כל מקום, לעת הנוכחית, לסלק את הבקשה על הסף – לא בשל פעילותו הנטענת של ארגון העובדים אצל המעסיק ולאור ההסדר הסטטוטורי, ולא בשל גיבושו הנטען של הסדר ההשבה.
הוצאות – בשל מסקנתנו שבנדון, אין מקום לחייב מי מבין הצדדים בהוצאות, ואנו קובעים כי כל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לא מצאתי לעת עתה כי יש נימוק מספק כדי לשנות את האמור בהחלטה זו; שלישית, גם בעיניין קלינור נערך דיון לגופו של עניין ונערך דיון הוכחות, ורק לאחריו החליט בית הדין האיזורי לדחות את הבקשה לניהול התובענה כייצוגית (למעשה, לבטל בקשת אישור שכבר ניתנה בעבר).
עיון בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה מלמד כי במקרים שבו אושרו בקשות דומות לזו המונחת לפני, היה זה בשלב שלאחר אישור הבקשה, וכאשר בית הדין הארצי הדגיש כי "משאושרה התובענה כייצוגית אזי חלים עליה הסדרי העיון והגילוי הכלליים הקבועים בדין" (ראו בסעיף 14 לבר"ע (ארצי) 30383-02-17 קלינור שירותים לישראל בע"מ – סאולוב, ניתן ביום 22.3.2017).
...
ראו למשל הדברים הבאים, שצוינו על ידי בית הדין הארצי בעניין ישייב (סעיף 52 לע"ע (ארצי) 53348-01-12 ישייב – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ניתן ביום 29.8.2013): "אין לאפשר מצב שבו כאשר מוגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, במקרה שבו ההסתדרות מטפלת בתשלומים לעובדים ולעובדים לשעבר על פי הסכם האכיפה, יישאר התובע הייצוגי כמעין מפקח על פעולותיה או מלווה. הדין צריך להיות, כי במקרה שבו יסבור העובד כי ההסתדרות לא עשתה מלאכתה כראוי, עליו לפנות אליה בהתאם למנגנון הקבוע לפניות עובדים על פי הסכם האכיפה. כמו כן עומדת לפני העובד, במקרה כזה, האפשרות להגיש תביעה נגד ההסתדרות בעילת ייצוג בלתי הולם נוכח אי אכיפת הסכם האכיפה, ומעבר לזאת, עומדת לפני כלל העובדים האפשרות להגיש תובענה אישית רגילה נגד המעסיק." מעבר לכך, בקשות דומות נדחו בעבר גם בבתי הדין האזוריים.
ראו למשל דברי בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע בעניין גלאדו, כדלקמן: "אין לאפשר מצב שבו ההסתדרות מטפלת ביישום מנגנון האכיפה, והתובע דנן יוגדר כמעין מפקח על פעולותיה; וזאת לאחר שההסתדרות הובילה לחתימת ההסכם, ואחר כך פעלה ופועלת לאכיפתו. יש לזכור כי ההסתדרות היא הלוקחת בחשבון את האינטרסים של כלל העובדים, ולכן יש להעדיף פעולה במישור הקיבוצי לאכיפת זכויות העובדים." (ת"צ (ב"ש) 34683-02-12 גלאדו – תיגבור-מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ, ניתנה ביום 22.9.2016.
לסיכום – בקשת המבקשים לגילוי מסמכים נדחית בזאת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

על כן, ככל שבית הדין לעבודה סבור כי ארגון העובדים אכן מציג דרך ראויה לקבל את הזכויות בגינן הוגשה התביעה, לרבות חובות עבר ולרבות עובדים שעזבו את המעסיקה, הוא יכול לדחות את הבקשה לאישור מן הטעם כי אישור התובענה הייצוגית אינו הדרך "היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת", כאמור בסעיף 8(א)(2) לחוק (הקובע כי יש לבדוק האם "תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין"), ושלא על בסיס החסם ה"ראשוני" של פרט 10(3)[footnoteRef:5].
...
המעסיקה טוענת, כך: - ככלל, היא נוהגת לשלם את שכר עובדיה באמצעות שיקים; - בעקבות פניות של מספר עובדים שביקשו לשלם את השכר באמצעות העברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק, התברר כי העמלה שבה היא תיאלץ לשאת לצורך ביצוע ההעברות נעה בין 17 ל-41 ₪; - לאור כך, המעסיקה ניאותה לבצע את ההעברה, כפוך לחתימה של העובדים על טופס "בקשה להעברת שכר בהעברה בנקאית", שבה צוינה ההתחייבות של העובדים לשאת בעלות הכרוכה בכך, בסך 25 ₪, ובו גם מצוינת בבירור האפשרות לקבל את התשלום בשיק, וללא כל עלות; - כל אחד משלושת המבקשים חתם, מרצונו ומסיבותיו, על בקשות שכאלה; - פניות ב"כ המבקשים נענו בצורה מפורטת על ידי המעסיקה; - בחודש 6/2018 חדלה המעסיקה מחיוב עובדים בעמלת ההפקדה, והיא גם הפסיקה כמעט לחלוטין את ההפקדות עצמן, תוך כדי שעובדים רבים התרעמו על כך; - ארגון העובדים מבצע אצל המעסיקה אכיפה תדירה של זכויות העובדים, ובאופן פרטני – גם ביחס לעילות הבקשה; - רוב מוחלט של ההחזר לעובדים כבר בוצע בפועל, ביעילות ניכרת ותוך ביצוע אכיפה חסרת-תקדים של ארגון העובדים היציג, וכל זאת – מכוחו של הסדר קיבוצי שנחתם ביום 7.5.2019, שקבע מנגנון השבה; - לשם ביצוע הסדר ההשבה, העבירה המעסיקה את מלוא הכספים שנגבו מעובדיה בגין ביצוע העברות ישירות לחשבון הבנק, בהיקף ניכר בהרבה מזה שבגינו הוגשה הבקשה – כ-3.6 מיליון ₪; - בכלל זה, המעסיקה העבירה סך של 130,000 ₪, וכאשר בדיקה שנעשתה העלתה כי נגבו מעובדי המעסיקה סך של 121,050 ₪; - לפי מידע שנמסר מארגון העובדים, מהסכום שבנדון כבר הושב סך של 109,625 ₪, המהווים כ-90% מכל הסכומים שנוכו, ביחס ל-206 עובדים מתוך 233 עובדים; - אין בהסכמת המעסיקה להעביר את הכספים לצורך החזרתם לעובדיה, באמצעות ארגון העובדים, כדי להסכים עם אף אחת מטענות המבקשים, וההשבה נעשתה לפנים משורת הדין, למרות שהיא סבורה כי היא פעלה כדין; - הכספים הוחזרו לעובדיה במהירות וביעילות על ידי ובאמצעות ארגון העובדים, תוך כדי הוזלה משמעותית של עלויות האכיפה וההשבה לעובדים, לעומת אכיפה שהיתה מבוצעת על ידי המבקשים; - המדובר בתוצאה חסרת-תקדים, שעד עתה לא התרחשה במסגרת אף פשרה או פסק דין בתובענה ייצוגית, שנוהלה בבתי הדין לעבודה; - הפסיקה אף אינה דורשת מארגון העובדים כל הוכחה לאכיפה בפועל של הזכות שבעניינה הוגשה הבקשה, ובקשות לאישור תובענה כייצוגית נדחו רק על סמך הצהרות בדבר קיומן של ועדות אכיפה; - יש לדחות את הבקשה לאור המחסום הסטטוטורי שבחוק תובענות ייצוגיות, בהינתן שהפסיקה נותנת עדיפות משמעותית לאכיפה באמצעות ארגון העובדים, על פני אכיפה באמצעות תובענה ייצוגית, ובמיוחד משעה שמתקיימים יחסי עבודה קיבוציים פעילים; - מעבר לכך, במקרה זה אף לא מתקיימים יתר התנאים לאישור תובענה כייצוגית, ואין לפנינו שאלות מהותיות של משפט שיש אפשרות סבירה שהן יוכרעו לטובת חברי הקבוצה; - אין כל מקום לפסיקת פיצוי לא ממוני לזכות המבקשים, משעה שלמבקשים לא נגרם נזק שכזה; - הסיבה היחידה שהמבקשים עומדים על המשך ניהול ההליך הינה תקוותם 'להתעשר' בגמול ושכר טרחה שאין להם כל הצדקה; - למבקשים ולבא-כוחם הוצע להיות חלק מהאכיפה שמבוצעת על ידי ארגון העובדים, אך הם סירבו לכך, ועמדו על פיצוי בגין נזקים לא ממוניים, וכן על תשלום הפרשי הצמדה וריבית; ארגון העובדים טוען, כך: - בין המעסיקה לבין ארגון העובדים נחתמו בעבר הסכמים קיבוציים מיוחדים; - ארגון העובדים הינו ארגון פעיל אצל המעסיקה, שמבצע אכיפות תקופתיות שמטרתן לבדוק ולוודא כי המעסיקה משלמת באופן מלא לעובדיה את מלוא זכויותיהם, ובכלל זה באמצעות אלינה; - גם המבקשים עצמם מודעים היטב לפעילותו של ארגון העובדים, שבאופן ספציפי אכף ופעל לכך שיבוצעו הפרשות פנסיוניות משכרם; - נוסף לכך, ארגון העובדים פעל בנושא הספציפי של אי-תשלום דמי הבראה, וכן בעניינם הספציפי של עובדי הניקיון שעובדים עבור המעסיקה בבית משפט השלום בקריות; - כמו כן, ארגון העובדים מבצע בקרב עובדי המעסיקה הדרכות בנושא זכויות עובדים ודיני עבודה, השתתפות בועדות פריטטיות, ועדות משמעת ושימועים, וגם המבקש טגן זכה בעצמו לייצוג של ארגון העובדים בשימוע; - מכלל האמור לעיל עולה כי ארגון העובדים הינו ארגון שפעל ופועל בנושא אכיפת זכויות עובדי המעסיקה; - ביחס לעילה נשוא ההליך הנוכחי, הרי שמכתב ב"כ המבקשים ביחס לניכוי שבוצע משכרם, הועבר ב'זמן-אמת' לטיפול של הארגון, והנושא הועלה בפני המעסיקה, ונדרש ממנה מענה ענייני; - תשובה בנושא זה אף נשלחה מטעם ארגון העובדים לידי ב"כ המבקשים, אך מסיבה טכנית התשובה לא הועברה בפועל; - ארגון העובדים הביע מורת-רוח בפני המעסיקה על הניכוי משכר עובדי המעסיקה, נשוא ההליך; - בשל כלל האמור לעיל אף נוהל משא-ומתן בין המעסיקה לבין ארגון העובדים שיוביל להשבה מלאה של הכספים שנוכו משכר עובדי המעסיקה, באופן מלא ובטווח זמנים קצר מכפי המקובל במסגרת הליכי תובענות ייצוגיות; - היות שיש ארגון עובדים יציג ופעיל אצל המעסיקה, אין כל מקום לניהול הבקשה ואישורה, ויש ליתן עדיפות לנתיב היחסים הקיבוציים; - יש להעדיף את השבת הכספים לעובדי המעסיקה באמצעות הנתיב הקיבוצי ופעילות ארגון העובדים.
עם זאת, נזכיר כי סעד זה נדחה בסופו של דבר על ידינו.
] מנגד, יש להביא לחובת המבקשים את ניהולו המלא והשלם של הליך ארוך מאוד, כשבסופו של דבר טענות רבות מצידם למעשה נדחו על ידינו, ובעיקר סכום ההחזר שניתן בסופו של דבר לעובדי המעסיקה.
סוף דבר לסיכום – הבקשה לאישור תובענה כייצוגית נדחית בשל קיומו של ארגון עובדים פעיל במעסיקה, ובשל קיומו של הסדר אכיפה נשוא העילות שבבקשת הצד.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מכאן נפנה לבחינת בקשת התובע לעיכוב ההליכים בתביעתו האישית "עד לאחר קבלת פסק דין חלוט בעירעור על ההחלטה לדחות את הבקשה לייצוגית". לפי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, דחיית הבקשה להכיר בתובענה כתובענה ייצוגית אינה חוסמת את התובע מלברר את תביעתו האישית (בר"ע (ארצי) 43175-09-14 זילברג – במרום הפקות 2004 בע"מ, 28.4.15).
...
" מהאמור לעיל עולה כי גם דין התביעה האישית כנגד בנפיט להידחות, בשל התיישנות וכיוון שלבית הדין לעבודה אין סמכות לדון בטענות התובע כנגדה.
לאור האמור לעיל, מתקבלת בקשתה של בנפיט לסילוק התביעה כנגדה על הסף.
מסקנה זו מעוגנת גם בלשון תקנה 9 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010 ("נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית והתובע מבקש לברר את תביעתו האישית, יגיש התובע בשלה תובענה נפרדת לבית המשפט המוסמך").
סוף דבר – התביעה כנגד הנתבעת מס' 2 נדחית על הסף.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו