מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית בקשה להקפאה וכינוס נכסים

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

] לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט אריה נאמן) בפש"ר 27382-09-19 מיום 7.12.2020 (להלן: הליכי הפש"ר), במסגרתה נדחתה בקשת המבקש להמשך הקפאת צו התשלומים החודשי שהושת עליו במסגרת הליכי כנוס נכסיו.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות ללא צורך בתגובות.
סבורני כי המקרה שלפניי אינו נמנה בגדר אותם מקרים חריגים המצדיקים התערבות כאמור.
בקשת רשות הערעור נדחית איפוא.

בהליך רשות ערעור על החלטת ראש הוצל"פ (רע"צ) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

דחיית הבקשה למינוי כונס נכסים מהוה למעשה הקפאת יכולתו של הזוכה לפעול בתיק.
...
אני סבורה כי כב' הרשם לא נתן משקל לטענתה של המערערת כי היא נתקלת בקשיים בגביית האינפורמציה.
אמנם מינוי כונס לצרכי חקירה עלול לגרום נזק לחייב, אולם נראה כי בנסיבות כאשר מדובר בחוב גדול וכאשר המשיב איננו משתף פעולה באופן מלא עם המערערת למסור את כל הפרטים שנדרשו ושהם בידיעתו, יש להעדיף את העקרון של גביית מסים שוויונית ויעילה ולמנות כונס על אף שבלשכת רישום המקרקעין תרשם הערה לעניין זה. על פי מסקנותי דלעיל אני מורה כדלקמן: 40.1.
הערעור ככל שהוא מתייחס למשיב המשיב מס' 1, ניצן אלופי, שעניינו נדון בתיק הוצל"פ 508949-11-17, הערעור מתקבל בהסכמה - התיק יוחזר לרשם על מנת למנות כונס נכסים שעל מינויו הוריתי, בהסכמת הצדדים, ובהתאם להוראותי בסעיף 9 דלעיל.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

החברה עצמה הבהירה זאת בע' 5 לבקשה, עת ציינה כי "אין המדובר בבקשה להקפאת הליכים שמטרתה שקום עסקי החברה, אלא הקפאת הליכים לתקופה קצרה ביותר, שתכליתה אישור מכירת נכסים מנכסי החברה." מכירה מעין זו של נכסי החברה, תחת האכסניה של צו הקפאת הליכים, כונתה בפסיקה "פירוק דה- לוקס". משמע, מדובר למעשה בפרוק של חברה בתנאים הנוחים לה, ושלא בהתאם להוראות דיני הפרוק.
וראה גם פר"ק (מחוזי ת"א) 10640-12-09 איי טי פרו - דנשיר טכנולוגיות בע"מ נ' כונס נכסים רישמי תל אביב ואח' (פורסם בנבו, 13.12.2009): "למעשה לא מדובר כאן כהוא זה על הבראת החברה. אולי מדובר על נסיון לשמר לעובדים מקום עבודה. אני מודה זהו אחד הנימוקים המביאים אותי פעמים רבות בכל זאת לנסות ולהיעתר להקפאת הליכים. אלא שאי אפשר להפוך את היוצא מן הכלל לכלל כאשר כל העובדות האחרות זועקות כנגד כך." (כב' סג"נ ו' אלשיך).
הואיל ולא הוגש הליך עקרי, עם דחיית הבקשה לצוו הקפאת הליכים, התיק ייסגר.
...
נוכח המסקנה כי אין מקום לצו הקפאה לטובת החברה, ממילא גם אין מקום לצו הקפאה אישי לטובת המבקש, שהרי צו ההקפאה לחברה הוא למעשה מעין קולב עליו ניסה המבקש לתלות את צו ההקפאה האישי.
במקרה דנן לא שוכנעתי בקיומה של תרומה אישית מספקת, וודאי שלא שוכנעתי בנחיצותו של צו כזה לטובת קידום הליכי הקפאה שכל תכליתם מימוש נכסי החברה, ולא הבראתה.
אשר על כן, הבקשה לצו הקפאת הליכים נדחית.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

במסגרת הליכים אלה הגיש בנק מזרחי לבית משפט זה תביעה נגד החברה ונגד בעל המניות בה ורעייתו, ניפתח תיק הוצאה לפועל למימוש 10 כלי רכב שמשועבדים לטובת הבנק, וכן הוגשה על ידו בקשה לכנוס נכסיו של בעל המניות ולהכרזה עליו כפושט רגל, וזאת לאחר שנודע לו על ניסיונותיו של בעל המניות להבריח את נכסיו לבני משפחתו על מנת להישתמט מתשלום חובותיו.
כאמור, אין בטענות אלה שטרם נבדקו וטרם אומתו כדי להצדיק דחיית בקשת ההקפאה שנראית חיונית לצורך שימור פעילות החברה כעסק חי. באשר להרחבת צו הקפאת ההליכים נגד בעל המניות, עובדי החברה ובני משפחתו, קיים טעם רב בטענות ב"כ החברה ובטענות עו"ד עוואד, כי הידע המקצועי של בעל המניות והעזרה שהוא אמור לתת לנאמן בתפעול החברה בתקופת הקפאת ההליכים, הם חיוניים כדי לאפשר לנאמן לתפעל בצורה יעילה ומוצלחת את החברה, וכי ללא הידע המקצועי שלו והעזרה שמצפים ממנו לתת, יתקשה בעל התפקיד לבצע את מלאכתו על הצד הטוב ביותר.
...
  אני מורה כי במהלך תקופת הקפאת ההליכים והחל ממועד מתן צו הקפאת ההליכים וכן כל עוד צו הקפאת ההליכים בתוקף, לא תיפרע כל ערבות בנקאית שהוציא תאגיד בנקאי לטובת נושה של החברה, אלא באישור בית המשפט.
אני מורה כי בתקופת ההקפאה לא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא, על ידי מי מנושי החברה, לרבות תפיסת נכסים, קיזוז, המחאת חוב, עיקול או עיכבון על תקבולים מלקוחות החברה, אלא באישור בית המשפט.
  אני מאשר לנאמן לגבש תכנית הבראה מפורטת לחברה, וכן לגבש הצעה להסדר נושים, אך ככל שהנאמן, אחרי בדיקה, יסבור כי האפיק הראוי והנכון הוא מסלול של פירוק החברה, יודיע על כך לבית המשפט.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

מנהל ההסדר כתב כי לאחר שקילת היתרונות והחסרונות של עמדת בונוס, יסכים מנהל ההסדר לכך שהשלמת העבודות בארבעת הפרויקטים שבביצוע (המשועבדים לבונוס) ומימוש הזכויות בהם יתבצעו במלואם על ידי כונס נכסים מטעם בונוס בפקוח הנאמן, בהתאם להוראת סעיף 248(ד) לחוק.
בסוגיה זו איני מקבל את עמדת הממונה ואת עמדת הנושים שהתנגדו למינויו של מנהל ההסדר לתפקיד הנאמן, במיוחד על רקע דחיית בקשתו של בעל השליטה להקפאת הליכים אישית.
...
כפי שציין ב"כ הממונה, מדיווחי מנהל ההסדר עולה כי השוק אינו רוחש עוד אמון בבעל השליטה, ובנסיבות אלה לא שוכנעתי כי מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות את הקפאת ההליכים נגד בעל השליטה.
בסוגיה זו הושגה הסכמה בין מנהל ההסדר ובין בונוס, בדבר החרגת הפרויקטים מהליך זה, תוך פיקוח של הנאמן ובתנאים שיקבע בית המשפט (סעיף 248(ד) לחוק) אף שחלק מן הנושים התנגדו לה. בדיון היום ביקש ב"כ הממונה להגיש "תוך יום-יומיים" עמדה בכתב לפני שאכריע בסוגיה זו. החלטתי להיעתר לבקשת הממונה ולאפשר לו להגיש עמדה בכתב כמבוקש על ידו, בטרם תינתן הכרעה בה. יתר הנושאים שפורטו בדין וחשבון מטעם הממונה מאתמול אינם דחופים ואין צורך להכריע בהם במסגרת החלטה זו, למעט התנגדות הבנק לבקשת החברה בדבר מתן הוראות האוסרות הפעלת זכות קיזוז או עיכבון וגביית עמלה בגין הארכת תוקף ערבויות בנקאיות.
בסוגיה זו איני מקבל את עמדת הממונה ואת עמדת הנושים שהתנגדו למינויו של מנהל ההסדר לתפקיד הנאמן, במיוחד על רקע דחיית בקשתו של בעל השליטה להקפאת הליכים אישית.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, נקבע בזאת כדלקמן: עיכוב ההליכים במסגרת תיק חדל"ת 8261-01-22, מבוטל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו