מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית בקשה להפקדת ערובה חלופית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המשיבה סבורה גם כי יש לדחות את הבקשה החלופית, להפקדת ערובה ולשיטתה, עסקינן בבקשת סרק.
...
דיון והכרעה יאמר כבר עתה כי דין הבקשה לסילוק על הסף, דינה דחיה; ביחס לבקשה להשית ערובה – דין הבקשה להתקבל, וזאת בהתאם לסעיף 353 א לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"), להבדיל מתקנה 519 לתקסד"א – עליה נסמכת הבקשה; כידוע, סילוק תביעה על הסף איננו דבר שבשגרה, משום שהוא מונע מהצדדים לתביעה לברר את המחלוקות שבה לגופן (ראו רע"א 8222/18 עיריית תל אביב-יפו נ' אברהם בכדשן ו-22 אח' (נבו, 25.03.2019).
ראו בת.א. (ת"א) 40653-12-09 יובלים - נדל"ן וקמעונאות (2002) בע"מ נ' דלק נדל"ן בע"מ (31.1.11): "על המשיבה, הטוענת ליכולת כלכלית איתנה, היה להתכבד ולפרוס בפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה אודות חוסנה הכלכלי ויכולתה לעמוד בהוצאות, בין היתר על ידי ראיות אודות נכסיה, זכויותיה, חובותיה, והתחייבויותיה. נתונים אלו יש לבסס על דפי חשבון, מסגרות אשראי, מאזנים, חוות דעת של רואי חשבון, זכויות רשומות בנכסים, זכויות החברה מכוח הסכמים וכד'". בנסיבות אלה, עת לא צורפו מסמכים בכלל והנטל רובץ לפתחי התובעת, אין מנוס מקבלת הבקשה להשית ערובה.
סוף דבר לאור המקובץ לעיל, הבקשה להפקדת ערובה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

כן המשיבה טוענת כי יש לדחות הבקשה החלופית לעניין הפקדת ערובה כאשר לטענתה, לא קיים חשש של חידלות פרעון שכן היא חברה איתנה ומבוססת, הפועלת מזה עשרות שנים, מעסיקה מעל ל-100 עובדים, והיא חלק אינטגראלי מגוף פינאנסי איתן של חברת ניופארם מוצרי צריכה בע"מ. כן לטענת המשיבה, אין בטענת המבקשים לפיה המשיבה ביצעה "ריקול" באחד ממוצריה כדי להעיד באופן כלשהוא על איתנותה הכלכלית.
...
אני סבורה כי מחלוקת זו ראויה להתברר במסגרת הליך משפטי ואינה ניתנת להכרעה כבר בשלב זה. שכן, מבלי לקבוע מסמרות ביחס לסיכוי התביעה, הרי שלו תוכחנה טענות המשיבה לפיהן ההתקשרות הייתה אף עם המבקשים ואלה לקחו חלק פעיל בהתקשרויות הנטענות הרי שהמבקשים יצטרכו לשאת באחריות להפרות נטענות ככל שיוכחו.
לפיכך, בשים לב לכך כי המדובר במחלוקת עובדתית שנדרש לדון בה במסגרת ההליך העיקרי ובשים לכך כי כאמור סילוק על הסף הינו סעד קיצוני שיינתן רק במקרים חריגים שאינם עולים בענייננו, הרי שיש לדחות את הבקשה לסילוק על הסף.
סוף דבר הבקשה לסילוק על הסף נדחית.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

חזקה זו ניתנת לסתירה בשתי דרכים חלופיות: האחת - "אם הוכיחה החברה כי יהיה לאל ידה לשלם את הוצאות הנתבע, אם יזכה הוא בדין"; השנייה - "אם סבור בית המשפט כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה בערובה" (ראו: רע"א (עליון) 10905/07‏ נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' מרדכי זיסר, 13.7.2008).
המערער 3 הוסיף וטען בהתייחס ליכולתו לשאת בתשלום הוצאות המשיב בעירעור כך: "כי למשיב 3 דירת מגורים בשווי של למעלה מ- 2.5 מיליון ש"ח עליה הטיל המבקש עיקול במסגרת תיק הוצאה לפועל מס 512150-05-21". טענה זו, גם בה אין די על מנת להורות על דחיית הבקשה להפקדת ערובה.
...
לאחר בחינת טיעוני הצדדים בבקשה ועיון בחומר המצוי בתיק בית הדין, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל, כמפורט מטה: זכות הגישה לערכאות הוכרה כזכות יסוד בפסיקתו של בית המשפט העליון ובפסיקתו של בית דין זה (ראו: ע"א 733/95 (עליון) ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577, 628; ע"ע 1424/02 (ארצי) פתחי אבו נסאר - SAINT PETER IN GALLICANTU, פד"ע לג (54) 38).
על כל האמור יש להוסיף, כי לאחר עיון בתיק בית הדין, לא שוכנעתי כי סיכויי הערעור הם טובים במידה שיוכלו להוות לכשעצמם טעם לדחיית הבקשה להפקדת ערובה.
לאחר שקילת מכלול נסיבותיו של ההליך ועריכת איזון בין זכות הגישה לערכאות של המערערים לבין זכותו של המשיב לגבות את הוצאותיו בערעור, אני מורה למערערים, די.סי.אס חיזוק מבנים בע"מ, קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ ומר אילן מוריאנו, להפקיד בקופת בית הדין, ביחד ולחוד, עד ליום 2.6.2022 סך כולל של 10,000 ש"ח להבטחת הוצאות המשיב בערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

על פי לשון הסעיף מדובר בחזקה הנתנת לסתירה באחת משתי דרכים חלופיות: אם נסיבות העניין אינן מצדיקות את החיוב בערובה; או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין.
בשולי הדברים יוער, כי לא נעלמה מעיני טענת התובעים בשולי תגובתם המרכזית לבקשת הנתבעת מס' 5, לפיה החברה מסוגלת לשאת בהוצאות, אם יוטלו עליה, וכי ככל שבית המשפט לא יסבור שניתן לדחות את הבקשה להפקדת ערובה ללא הצגת מסמכים, היא מבקשת שיתאפשר לה להציגם.
...
משכך, מתחייבת המסקנה כי בכל מקרה ומקרה יש לבחון האם הערכת הסביבה כלפי הפרט עלולה הייתה להשתנות כתוצאה מן הפרסום.
כל אלו מחייבים את המסקנה כי המשוכות העומדות בפני התובעים יקשו מאוד על הוכחת עילות התביעה וכי סיכויי התביעה, ככל שניתן להביע עמדה בשלב זה, אינם נוטים לטובת התובעים.
סוף דבר לאור כל האמור, ובשים לב להיקף ההוצאות הרב והזמן הרב שצפוי כי יוקדשו להליך, אני מחייב את התובעים להפקיד ערובה להוצאות הנתבעות כדלקמן: א. החברה טי. וי סנטר בע"מ תפקיד פיקדון כספי או ערבות בנקאית על סך של 30,000 ₪ להבטחת הוצאותיה של כל נתבעת (סך הכל 150,000 ₪).

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בשיקלול הנתונים לעיל מצאתי כי יש בכך כדי להוות ראשית ראיה המצדיקה דחיית הבקשה להפקדת ערובה, שכן מתעוררת שאלה ביחס לחוזה ההיתקשרות והטענה לחוזה הפסד אשר עשויה להביא לכאורה, לחבות מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ביחס לרכיבי התביעה בהתאם לתוספת השלישית לחוק.
בעיניין זה אפנה לנפסק בע"ר (ת"א) 14275-09-21 Gibru Viorel נ' יובלים כח אדם בע"מ (22.10.21): "נוסיף כי לא מצאנו ליתן משקל מכריע להתנהלות המערער במסגרת ההליך, ובכלל זאת למועד הגשת כתב התביעה, ייפוי הכוח והימצאותו של התובע בחו"ל. שיקולים אלו אינם נמנים לדידנו עם השיקולים המרכזיים אותם יש לבחון בשלב זה של ההליך ובמסגרת בקשה להפקדת ערובה." בנסיבות התיק דנן, המותב שיושב בדין נתן החלטתו ביום 20/9/2023 בעיניין המועדים להגשת תצהירי עדות ראשית והוא זה אשר יכריע בבקשת התובע, ככל שתוגש, להעיד בהוועדות חזותית, ומכל מקום אין הדבר מצדיק הפקדת ערובה בשלב זה. החריגים להוכחת פטור מהפקדת ערובה הם חלופיים ולא מצטברים, לכן, לא מצאתי לידון ביכולת הפרעון של התובע.
...
במסגרת כתב הגנתה, טענה הנתבעת 3 כי לא התקיימו יחסי עבודה בינה לבין התובע, התובע היה עובד של הנתבעת 2 אשר בינה לבין הנתבעת 3 נחתם הסכם התקשרות לביצוע שירותי תחזוקה וניקיון לפיכך דין התביעה כנגדה להידחות.
דיון והכרעה- לאחר שעיינתי בבקשה ובתיק בית הדין, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להידחות, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.
בעניין זה אפנה לנפסק בע"ר (ת"א) 14275-09-21 Gibru Viorel נ' יובלים כח אדם בע"מ (22.10.21): "נוסיף כי לא מצאנו ליתן משקל מכריע להתנהלות המערער במסגרת ההליך, ובכלל זאת למועד הגשת כתב התביעה, ייפוי הכוח והימצאותו של התובע בחו"ל. שיקולים אלו אינם נמנים לדידנו עם השיקולים המרכזיים אותם יש לבחון בשלב זה של ההליך ובמסגרת בקשה להפקדת ערובה." בנסיבות התיק דנן, המותב שיושב בדין נתן החלטתו ביום 20/9/2023 בעניין המועדים להגשת תצהירי עדות ראשית והוא זה אשר יכריע בבקשת התובע, ככל שתוגש, להעיד בהיוועדות חזותית, ומכל מקום אין הדבר מצדיק הפקדת ערובה בשלב זה. החריגים להוכחת פטור מהפקדת ערובה הם חלופיים ולא מצטברים, לכן, לא מצאתי לדון ביכולת הפירעון של התובע.
סוף דבר - הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו