מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית בקשה להטלת עונש מופחת

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

באשר לעונשו של הנאשם בתוך המיתחם, המאשימה ביקשה להשית על הנאשם עונש שלא יפחת מ- 9 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי והתחייבות כספית להמנע ביצוע עבירה דומה.
בקשת רשות ערעור שהגיש המבקש לבית המשפט העליון נדחתה גם. · ברע"פ 3077/16 פלוני נ' מדינת ישראל (2.5.2016) – נדחתה בקשת רשות ערעור שהוגשה נגד העונש אשר הוטל על המבקש בגין הרשעתו בארוע יחיד של תקיפת בת זוג.
...
לאור האמור, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם בגין העבירה בה הורשע הנאשם, בנסיבות תיק זה, נע בין מאסר קצר, שניתן בנסיבות מתאימות לרצות בעבודות שירות ל- 12 חודשי מאסר בפועל.
לאחר ששקלתי את השיקולים המפרטים לעיל , אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 5 חודשי מאסר בפועל, מיום מעצרו 30.1.23.

בהליך ערעור על בית דין למשמעת (עב"י) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בהודעת העירעור, ולאחר שהציג את המהלך הדיוני בהליך המשמעתי לפני בית-הדין המחוזי, השיג המערער על דחיית טענתו לבטלות ההליך מטעמים הגנה מן הצדק ובשל פגיעה בקיומו של הליך הוגן היורדת לשורשו של ההליך, על-יסוד, ביחד ולחוד, הנימוקים הבאים: אי חתימת הכרעת-הדין על-ידי אחד מחברי ההרכב באופן אישי; מתן הכרעת-הדין בחלוף שנתיים וחצי, בנגוד לכלל 42 לכללי לישכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשע"ה- 2015 (להלן- כללי סדרי הדין); קיומו של דיון שמיעת ראיות בגדריו העידו עדי המשיבה ללא נוכחות המערער וחרף בקשת דחייה עקב אשפוזו בבית-חולים; אי מינוי סנגור למערער חרף בקשותיו לפי סעיף 17 לכללי סדרי-הדין ואפשרות הרחקתו לצמיתות מהלישכה; מניעת המערער למסור עדותו בעדות ראשית; אי הגשת סיכומים בשל שלא קיבל את ההחלטה שהמורה על הגשתם; אי זימון עד הגנה אשר יש בפיו להעיד על מסירת עותק של המסמכים לידי המתלוננים תוך מתן משקל לחובו לאי העדתו; דחיית בקשתו לדחיית מועד הטיעונים לעונש, לאחר שנמסרה לו הודעה 3 ימים קודם לדיון בלבד, בעוד שגזר-הדין ניתן בסופו של דבר בחלוף שנתיים וארבעה חודשים; שהוי בלתי סביר ובלתי מידתי בהתמשכות ההליך.
במכלול הדברים, עתר להפחית בעונשו ולהשית עליו עונש של השעיה על תנאי כעונש יחיד בתיק.
...
לאור כל האמור, הורשע המערער בכל העבירות שיוחסו לו בכתב-הקובלנה.
ככלל, "...ראוי הוא שבתי הדין המשמעתיים הם שיסללו את שביל המותר בהליכותיהם של עורכי-דין ויבהירו בפסיקתם את גבולותיו של שביל זה, ורק במקרים שבית-משפט זה יגיע למסקנה, שהיו חריגות בהתווייתם של גבולות אלה על ידי בתי הדין המשמעתיים, לחומרא או לקולא, יאמר את דברו" (על"ע 8/89 רמי יובל נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בבאר שבע, פ"ד כד(1) 706, 709 (1990); על"ע 6868/06 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב נ' עו"ד גדעון חיים (8.7.2007; להלן- עניין חיים); בר"ש 4660/12 עו"ד אברהם עזריאלנט נ' לשכת עורכי הדין בישראל (12.7.2012); בר"ש 8042/18 פלוני נ' ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, מחוז דרום (20.11.2018)).
לשון אחר, משנבצר מחבר המותב לחתום באופן פורמלי על הכרעת הדין, המקובלת עליו ועשה כן באמצעות הסמכה מלאה ומפורשת של ראש ההרכב, לחתום בשמו, אין בכך פסול לא כל שכן, כזה היורד לשורש העניין.
סוף דבר, ומכל הטעמים שהובאו לעיל, הערעור על הכרעת-הדין נדחה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ב"כ המאשימה ביקשה להשית על הנאשם עונש שלא יפחת מ-30 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס, פיצוי למתלוננים ופסילת רישיון נהיגה.
המבקש הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי אשר נדחה, כאשר בית המשפט קבע כי צדק בית משפט השלום בקובעו, כי בתחתית מיתחם העונש ההולם יש להציב עונש של מאסר בפועל.
...
לאחר ששקלתי את השיקולים המפורטים לעיל, ובשים לב למדיניות הענישה הנוהגת אני קובעת כי מתחם העונש ההולם בנסיבות תיק זה נע בין 12 ל- 30 חודשי מאסר בפועל, בצירוף ענישה נלווית.
בשים לב לעברו הפלילי והתעבורתי של הנאשם, ונוכח העובדה כי עד היום הנאשם לא נטל אחריות על מעשיו ולא הביע חרטה סבורני כי עונשו של הנאשם הוא ברף הבינוני של המתחם אותו קבעתי לעיל.
אשר על כן אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל בן 16 חודשים, מיום מעצרו בתאריך 12.10.22.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

באשר לעונשו של הנאשם בתוך מיתחם העונש ההולם, נוכח עברו הפלילי של הנאשם המאשימה ביקשה להשית עליו עונש שלא יפחת מ- 8 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופצוי למתלוננת.
· ברע"פ 3077/16 פלוני נ' מדינת ישראל (2.5.2016) – נדחתה בקשת רשות ערעור שהוגשה כנגד העונש אשר הוטל על המבקש, בגין הרשעתו בארוע יחיד של תקיפת בת זוג.
...
מידת הפגיעה בערכים המוגנים: נוכח נסיבות ביצוע העבירה, האלימות שהופעלה, ולאור הנזק שנגרם ועלול היה להיגרם, הגם שלא קדם תכנון לביצוע העבירות, אני קובעת כי הפגיעה בערכים המוגנים היא ממשית.
לאור האמור, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם בגין העבירה בה הורשע הנאשם בנסיבות תיק זה נע בין מספר חודשי מאסר שניתן לבצע בעבודות שירות ל- 12 חודשי מאסר בפועל.
בשקלול כל האמור לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 3 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות, החל מיום 8.1.24.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ב"כ המאשימה ביקשה להשית על הנאשמת עונש שלא יפחת מ-18 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, הפעלת מאסר על תנאי שניתן בת"פ 14826-07-21 בן 4 חודשים, והפעלת תנאי בן 8 חודשים מ-ת"פ 51153-10-21 במצטבר לעונש שייגזר, וכן לחפוף את שני המאסרים על תנאי בן 8 חודשים ו- 3 חודשים שהם מיגזר דין אחד.
עם זאת ערכאת העירעור החליטה שלא להתערב בעונש שהוטל והערעור נדחה.
...
אני מורה על הפעלת המאסר המותנה בן 3 חודשים ובן 8 חודשים שהוטלו על הנאשמת בת"פ 51153-10-21 בחופף זה לזה.
כמו כן, אני מורה על הפעלת המאסר על תנאי בן 4 חודשים שהוטל על הנאשמת בת"פ 14826-07-21 בחופף למאסר בן 8 חודשים שהוטל על הנאשמת בת"פ 51153-10-21.
אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 8 חודשים במצטבר לעונש שהוטל על הנאשמת בתיק זה, כך שסה"כ על הנאשמת לרצות מאסר בן 20 חודשים מיום מעצרה בתאריך 12.11.2023.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו