מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית בקשה לביטול קבלת גמלה

בהליך תביעת פינוי מושכר (תפ"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

לבקשה צורפו תעוד רפואי; אישורי המוסד לביטוח לאומי לפיהם הוא אינו עובד ומשתכר מאז חודש מאי 2013 וכי הנו מקבל קצבת נכות כללית מחודש ינואר 2021; אישור אגף הרווחה של עירית חדרה המתאר את נסיבותיו; וכן אישור אגף הרווחה מיום 2.3.2021 לפיו אושר למבקשים סיוע לתשלום דמי שכירות למשך שלושה חדשים, וכי התשלום יועבר לידי המשכיר, קרי, המשיב, ביום 30.4.2021.
לאור כל אלו עותר המשיב לדחיית הבקשה לביטול פסק הדין, תוך חיוב המבקשים בהוצאות ובשכר טירחת עורך דין.
...
אשר למחדל שבאי הגשת כתב הגנה במועד: אין בידי לקבל את טענת המבקשים לפיה לא ידעו כי עליהם להגיש כתב הגנה.
ואולם, בשים לב למחדלם הברור של המבקשים באי-הגשת כתב הגנה ולאור סיכויי ההצלחה הנמוכים שלהם, וכן בשים לב לכך שעסקינן בהליך שנקבעו לו סדרי דין מיוחדים, אשר נועדו ליתן סעד מהיר לבעליו של המושכר במנותק משאלת הפרת ההסכם גופא, אני קובעת, כי ביטול פסק הדין יהיה בכפוף לכל שלושת אלו, אשר יבוצעו כולם עד ליום 21.6.2021: תשלום הוצאות בסך של 2,000 ₪ למשיב, לכיסוי הוצאותיו ולפיצוי על הפגיעה באינטרס ההסתמכות שלו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

תמצית הטענות בבקשת המבקשים בבקשתם טענו המבקשים, בתמצית, את הטענות הבאות: המבקשים נמצאים בהליכי פש"ר ומקבלים קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי; למבקשים בית ברח' אשר 35, באשקלון, בגוש 1467 חלקה 108, כאשר נעשה שינוי מחלקה 73 לחלקה 108 וכי ביתם הוא מבצרם ובו השקיעו את חייהם; המבקשים מקבלים קצבת הבטחת הכנסה וכי המבקשת מס' 2 חולה מאוד; המבקשים אינם מבינים בהליכי משפט ולא הגישו כתב הגנה כמתחייב על פי החוק; תיק הוצאה לפועל ניפתח כנגד המבקשים ביום 21.5.2019; המבקשים דוחים את טענות המשיב 1 לפיהן עסקו בשימושים בלתי חוקיים בחלקה 108, וכי המבנה קיים מזה מספר שנים – מאז רכשו את הבית; המבקשים לא הרויחו דבר מהמבנה, והוא ניבנה באופן חוקי ומאוחסנים בו חפצים אישיים של המבקשים; המבקשים לא הסיגו גבול חלקה אחרת; אין המדובר בשטח חקלאי; למבקשים חוזה חכירה למשך 49 שנה; החומה הנטענת קיימת מיום רכישת הבית על ידי המבקשים; המבקשים מופלים לרעה לעומת קיבוצים ומושבים המתעשרים על גבה של המדינה (המבקשים פירטו טענות הפלייה נוספות כנגד מי שבפועל בונה תחנות דלק וסופרים על קרקע חקלאית); המבקשים פנו למודד של המשיב 2 ונאמר להם שהשטח אינו בתחום שיפוטו של מושב בית שיקמה.
אלא שלמעלה מן הצריך, אציין כי גם לגופו של עניין יש לדחות את בקשת המבקשים לביטול פסק הדין.
...
אלא שלמעלה מן הצריך, אציין כי גם לגופו של עניין יש לדחות את בקשת המבקשים לביטול פסק הדין.
לאור כל האמור לעיל – אני דוחה את בקשת המבקשים לביטול פסק הדין.
המבקשים ישלמו למשיב 1 הוצאות הדיון בבקשה זו ובבקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 15.3.21 התקבלה החלטה נוספת של הסניף הראשי ביפו הדוחה את בקשת התובעת, כדלקמן: "הועדה רואה את החוב ככזה אשר נוצר באחריות משותפת. החוב נוצר לתקופה קצרה מאוד ודינו לגבייה, בהתאם לקריטריונים על פיהם פועלת הועדה. הועדה סבורה כי לא הוכחו נסיבות חריגות מבחינה רפואית ו/או כלכלית אשר יש בהן להביא לביטול יתרת החוב או חלקה. גם היתנהלותה של החייבת בכל הנוגע לתשלום גמלת מזונות מעוררת ספקות. אין הצדקה לביטול. הועדה מקבלת את החלטת הסניף. מומלץ להגיע להסדר פריסה נוח. חוב מקורי: 20,604 ₪, סניף יפו". תמצית טענות הצדדים התובעת טענה שההחלטה שהתקבלה בעיניינה אינה סבירה לאור מצבה הכלכלי; אף כי ההחלטות שהתקבלו לגביה ציינו כי הייתה היתחשבות במצבה הכלכלי והרפואי, בפועל, בקשתה נדחתה אך ורק כיוון שהיא לא הגישה תביעת מזונות נגד גרושה.
...
סוף דבר התביעה מתקבלת במובן זה שעניינה של התובעת ישוב לוועדה לבחינת חובות.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט זיו אריאלי) מיום 13.5.23 בת"א 16662-10-18 בגדרה נדחתה בקשתה לביטול פסק הדין שניתן ביום 12.3.23 בהעדר התייצבות לדיון ההוכחות שנקבע לאותו יום.
עוד טוענת המבקשת, כי ההכנסה החודשית מהעסק היא 6,000 ₪ ובעלה אינו עובד משנת 2018 ומקבל הבטחת הכנסה בסך כ-3,700 ₪, יש לה 4 ילדים המתגוררים עימה בבית בגילאים בין 14 עד 21, לבן ה- 14 תעודת נכות 100% בגין ליקוי ראייה ושמיעה והיא מקבלת עבורו קצבת נכות מהביטוח הלאומי בסך כ-4,900 ₪, רוב הכסף הולך לצרכיו.
...
לאור כל האמור, לא עלה בידי המבקשת להוכיח כי מצבה הכלכלי קשה מאוד, עד שאינו מאפשר תשלום האגרה או הפקדת הערובה.
לאור כל האמור, משלא הוכחו שני התנאים הנדרשים למתן פטור מתשלום האגרה או מהפקדת הערובה, דין הבקשה, על שני ראשיה, להידחות, וכך אני מורה.
המבקשת תשלם את האגרה ותפקיד את הערובה לא יאוחר מיום 27.9.23, שאם לא כן תימחק בקשת רשות הערעור ללא צורך בהחלטה נוספת.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

יובהר כי עד מועד כתיבת החלטה זו לא ניתן עידכון בדבר תוצאות מגעיו של החייב עם המוסד לביטוח לאומי בעיניין קבלת קצבת זקנה, לא הוצג פירוט בנוגע לדפי חשבון הבנק שמנהל החייב, לא הובהר האם מקבל החייב קצבת זקנה ואם כן באמצעות איזה חשבון, ולא הומצאו מסמכים נוספים מעבר לאלו שצורפו לתגובות מיום 30/1/2023 ו-7/2/2023, גם לא המסמכים והפרטים שהתבקשו בהחלטתי מיום 22/3/2023 שאוזכרה בהחלטת כב' השופט מינץ מיום 3/7/2023.
אני סבורה כי יש ממש בבקשת בעלי התפקיד ודינה להיתקבל, ודין בקשת החייב לבטל את פקודת המאסר להדחות, וכך אני מורה.
...
אני סבורה כי יש ממש בבקשת בעלי התפקיד ודינה להתקבל, ודין בקשת החייב לבטל את פקודת המאסר להידחות, וכך אני מורה.
סיכום אשר על כן, הבקשה לביטול פקודת המאסר נדחית, והבקשה לכוף החייב למלא חובותיו בהליך בפקודת מאסר מתקבלת.
היה וביום 17/10/2023 לא יומצא אישור חתום על ידי בעלי התפקיד כי החייב ביצע הנדרש ממנו על פי החלטתי זו, תשוב על כנה פקודת המאסר מיום 4/1/2023 בשינויים המחויבים, בהתחשב בעובדה שסך של 21,000 ₪ הופקד בקופת הכינוס ובהתחשב בעובדה שהחייב יצר חובות נוספים בהליך.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו