מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית ביצוע עונש של 30 חודשי מאסר

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

] מונחת לפני בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר (30 חודשי מאסר בפועל) שהטיל בית המשפט המחוזי בבאר שבע על המבקש בתפ"ח 523-03-19 (כב' השופטים: א' ואגו (סג"נ), א' אינפלד וא' חזק), וזאת עד להכרעה בעירעור שהגיש המבקש על גזר הדין.
בנסיבות אלה, אין מקום לסטות מן הכלל של תחילת ריצוי מיידי של עונש מאסר ללא עיכובו עד מועד ההכרעה בעירעור.
הבקשה נדחית.
...
הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

על פי ההסדר, אשר כאמור מתייחס אך ורק לתיק המצורף, הצדדים יעתרו במשותף להשית על הנאשם בגין התיק המצורף בלבד, עונש של 24 חודשי מאסר בפועל, יופעל מאסר מותנה בן 12 חודשים התלוי נגד הנאשם בת.פ. 63616-11-16 כך שמחציתו תרוצה במצטבר לעונש זה, ומחציתו בחופף, ומאסר מותנה נוסף של 6 חודשים בגין עבירות החזקת סכין שלא כדין יופעל בחופף למאסר בפועל, כך שסה"כ יושתו על הנאשם 30 חודשי מאסר בגין התיק המצורף, לרבות הפעלת מאסרים מותנים בגינו.
נטען כי מיתחם העונש ההולם, בשים לב לחומרת מעשי הנאשם, מגמת ההחמרה בעבירות נשק ונסיבות ביצוע העבירה, נע בין 30 ל – 50 חודשי מאסר.
בית המשפט המחוזי קבע מיתחם העונש ההולם בין 24 ל-48 חודשי מאסר בפועל וגזר על המערער 34 חדשי מאסר, והערעור נדחה תוך שבית המשפט העליון ציין כי "אכן העונש שנגזר על המערער במקרה דנן אינו מן הקלים, אך אינו חורג באופן מהותי ממדיניות הענישה הנוהגת והראויה", וצויין עברו הפלילי המכביד של המערער והעובדה כי זמן קצר קודם לכן סיים לרצות מאסר.
...
הערעור נדחה.
לאור כל האמור, אני מוצא כי מתחם העונש ההולם, בגין עבירת הנשק בתיק העיקרי, בנסיבות ביצועה, ככולל מאסר בפועל הנע בין 24 ל- 48 חודשים.
התיק הנוסף צורף, ואולם הצדדים התייחסו לענישה בגינו ובגין התיק הנוכחי בנפרד, תוך הסכמה כי 4 חודשים מתוך המאסר המוטל מתוך התיק המצורף ירוצו בחופף לעונש המוטל בתיק זה. לאור הסדר הטיעון בתיק המצורף, והענישה הראויה בתיק העיקרי, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר - בגין ת.פ. 48978-07-21, מאסר בפועל לתקופה של 30 חודשים, מתקופת מאסרו ינוכו ימי מעצרו על פי רישומי שב"ס. מאסר - בגין ת.פ. 5832-06-19, אשר צורף, מאסר בפועל לתקופה של 24 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך הפניתה ב"כ המאשימה לת"פ (מחוזי מרכז) 42814-10-14 מדינת ישראל נ' לוי (23.12.2021), שם נקבע מיתחם עונש הולם שבין 30 חודשי מאסר בפועל לבין 50 חודשי מאסר בפועל להשמטת הכנסות בהקף של 8.6 מיליון ₪ במשך 7 שנים.
מכל מקום, בסיכומו של דבר עתר הסנגור לקביעת מיתחם עונש הולם שבין 6 חודשי מאסר בפועל, לנשיאה בדרך של עבודות שירות, לבין 18 חודשי מאסר בפועל; ולגזירת עונשו של הנאשם ברף התחתון של מיתחם עונש זה. לבסוף הנאשם, שבחר לשאת דברים, הרחיב מאוד בדברו האחרון לעונש תוך תאור העזרה שהושיט בעבר לאחרים, התרומות שתרם והקשיים הרבים עימם הוא מתמודד כיום (בפרוטוקול, עמ' 469-465).
ערעורים מטעם שני הצדדים נדחו, הגם שבית המשפט המחוזי העיר כי הרף התחתון של מיתחם העונש ההולם היה צריך להיות גבוה יותר.
גזירת עונשו של הנאשם בתוך מיתחם העונש ההולם: לאחר קביעת מיתחם העונש ההולם על בית המשפט לגזור את עונשו של הנאשם בתוך מיתחם זה – למעט במקרים יוצאי דופן, בהם הוא רשאי לחרוג מכך, שאין עניינם לכאן – תוך היתחשבות בנסיבות שאינן קשורות בבצוע העבירות, לרבות הנסיבות הרלוונטיות מתוך אלה המנויות בהוראות סעיף 40יא לחוק העונשין.
...
לאור מכלול שיקולים אלה אני קובע אפוא את מתחם העונש ההולם, במקרה זה, בין 30 חודשי מאסר בפועל לבין 54 חודשי מאסר בפועל.
בנסיבות אלה, ובהתחשב בכך שעסקינן בנאשם שהוצא בעניינו צו כינוס, אני קובע את מתחם הקנס ההולם בין 80,000 ₪ לבין 250,000 ₪.
סוף דבר: אשר על כן – ובהתחשב בשיקולים לכף חומרה ולכף קולה, אשר פורטו לעיל – אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: (א) 36 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בהתאם לרישומי שירות בתי הסוהר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

· רע"פ 4624/20 נסר עגלוני נ' מדינת ישראל (14.7.20): נדחתה בקשת רשות ערעור על עונש של 9 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות שנגזר על המבקשים בגין גניבת אופנוע בצוותא, תוך שנדחתה טענת המבקשים לאפליה אסורה בינם לבין שותפם הקטין שנידון למאסר בפועל בן 6 חודשים, מתוכו 4 חודשים במצטבר לעונש מאסר אחר שריצה.
עונשו של המבקש נגזר ל- 30 חודשי מאסר.
אשר על כן, בהיתחשב בחומרת המעשים שביצע הנאשם לאחר תיכנון מוקדם עם אחרים, בנסיבותיהם בהם לא הסתפק הנאשם בגניבת הרכב וניהל מרדף, במידת אשמתו של הנאשם, בערכים החברתיים שנפגעו, במידת הפגיעה בהם ובמדיניות הענישה הנוהגת, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 24 חודשים אשר יחושב ממועד מעצרו 27.02.2023.
...
בענייננו, לאור החומרה היתירה המתבטאת בתכנון המוקדם, לאור העובדה שהנאשם נכנס למדינה שלא כחוק ולא לשם עבודה לגיטימית כי אם לשם ביצוע עבירות חמורות שהוגדרו מזה שנים רבות "מכת מדינה", הנאשם לא גנב רכב אחד אלא פעל לגניבת ארבעה רכבים במועדים שונים לצד שהייה בלתי חוקית בארץ, סבורני שמתחם העונש ההולם הינו 20-48 חודשי מאסר בפועל.
"ביסוד הענישה אינו עומד שיקול אחד ויחיד, אלא מכלול של שיקולים. במלאכת הענישה בכל מקרה ומקרה חייב השופט למצוא את המשקל הראוי שיש להעניק לכל אחד מהשיקולים הנזכרים, תוך שהוא מודע לכך כי לעיתים קרובות שיקול אחד בא על חשבונו של שיקול אחר. מכאן, שהעונש אשר מוטל בסופו של דבר על הנאשם, אינו אלא תוצאה "משוקללת" – אם תרצה פשרה – של השיקולים השונים שיש להביאם בחשבון.
אשר על כן, בהתחשב בחומרת המעשים שביצע הנאשם לאחר תכנון מוקדם עם אחרים, בנסיבותיהם בהם לא הסתפק הנאשם בגניבת הרכב וניהל מרדף, במידת אשמתו של הנאשם, בערכים החברתיים שנפגעו, במידת הפגיעה בהם ובמדיניות הענישה הנוהגת, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 24 חודשים אשר יחושב ממועד מעצרו 27.02.2023.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא קבע כי מיתחם העונש ההולם נע בין 30 ל-54 חודשי מאסר.
בית-משפט קמא קבע מיתחם עונש הולם לכל עבירה של גניבת רכב, אשר מתבצעת כתוצאה מקשר עברייני ותכנון מוקדם נע בין 12-24 חודשי מאסר, לצד ענישה נלווית והטיל על המערער 27 חודשי מאסר בפועל, מאסרים מותנים וקנס בסך 20,000 ₪.
 עירעורו נדחה תוך קביעה כי העבירות שביצע מחייבות ענישה משמעותית, והיעדר חריגה קיצונית מרמת ענישה ראויה ומקובלת.
עונשו של הנאשם לאור כל המפורט לעיל, מצאתי לנכון ולמידתי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 18 חודשי מאסר בפועל.
...
הערעור נדחה.
לאור כל המפורט לעיל, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לאירוע בכללותו, הכולל הן את עבירות הרכוש והן את עבירות הנהיגה, בנסיבות המפורטות לעיל, נע בין 13-28 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית.
לפיכך, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם בכל הנוגע לרכיב הפסילה נע בין 3-6 שנות פסילה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו