מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית ביצוע עונש מאסר ל 18 חודשים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

נטען, שאין לנקוט בגישה סלחנית כלפי מבצעי עבירות מסוג זה. ביחס למדיניות הענישה הנוהגת, הפניתה ב"כ המאשימה למספר פסקי דין: ע''פ (נצ') 1332/07 אבו חמיס נ' מ''י (24.06.15) – נדחה עירעורו של נאשם שהוטל עליו בין היתר עונש של 5 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות, זאת בגין עבירת הונאה בכרטיס חיוב.
נטען, כי לאור חומרת תיכנון העבירה והסכומים הגבוהים בהם בוצעה ההונאה, מיתחם העונש ההולם בנסיבות המקרה דנן נע בין מספר חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד 18 חודשי מאסר בפועל.
...
נטען, שאין לנקוט בגישה סלחנית כלפי מבצעי עבירות מסוג זה. ביחס למדיניות הענישה הנוהגת, הפנתה ב"כ המאשימה למספר פסקי דין: ע''פ (נצ') 1332/07 אבו חמיס נ' מ''י (24.06.15) – נדחה ערעורו של נאשם שהוטל עליו בין היתר עונש של 5 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות, זאת בגין עבירת הונאה בכרטיס חיוב.
נטען, כי בסופו של דבר הנאשם הודה בפני בית המשפט, שהקריא לנאשם את כתב האישום, שלא במסגרת הסדר.
סוף דבר: אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: 7 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בגזר הדין, מצא בית משפט השלום לקבוע מיתחם עונש הולם נפרד לכל אחד מעשרת האישומים, שהמחמיר מביניהם נקבע לאישום השמיני והועמד על מספר חודשי מאסר שניתן לרצות בדרך של עבודות שירות עד ל-18 חודשי מאסר.
לחילופין, טוען המבקש כי טעה בית המשפט קמא בכך "שהשית עליו" עונש "מופלג בחומרתו" ומיצה עימו את הדין בכך שהטיל עליו עונש מאסר ארוך לריצוי בעבודות שירות, באופן שאינו מידתי אשר מצדיק התערבותו של בית משפט זה. לשיטתו, שגה בית המשפט בכך שלא חרג ממיתחם העונש משקולי שקום ואף לא קיים דיון באפשרות זו. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להדחות.
המקרה שלפני רחוק מלהימנות על מקרים נדירים אלה (ראו לשם השוואה: רע"פ 6466/17 פלוני נ' מדינת ישראל (18.9.2017)) ומשכך, דין הבקשה להדחות גם מטעם זה. סוף דבר, הבקשה נדחית, ועימה נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע העונש.
...
בגזר הדין, מצא בית משפט השלום לקבוע מתחם עונש הולם נפרד לכל אחד מעשרת האישומים, שהמחמיר מביניהם נקבע לאישום השמיני והועמד על מספר חודשי מאסר שניתן לרצות בדרך של עבודות שירות עד ל-18 חודשי מאסר.
על גזר דין זה ערער המבקש לבית המשפט המחוזי, והערעור נדחה.
לחילופין, טוען המבקש כי טעה בית המשפט קמא בכך "שהשית עליו" עונש "מופלג בחומרתו" ומיצה עימו את הדין בכך שהטיל עליו עונש מאסר ארוך לריצוי בעבודות שירות, באופן שאינו מידתי אשר מצדיק התערבותו של בית משפט זה. לשיטתו, שגה בית המשפט בכך שלא חרג ממתחם העונש משיקולי שיקום ואף לא קיים דיון באפשרות זו. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
המקרה שלפני רחוק מלהימנות על מקרים נדירים אלה (ראו לשם השוואה: רע"פ 6466/17 פלוני נ' מדינת ישראל (18.9.2017)) ומשכך, דין הבקשה להידחות גם מטעם זה. סוף דבר, הבקשה נדחית, ועמה נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע העונש.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים המעוגנים בסעיף 40ג(א) לחוק העונשין כפי שפירטתי אותם לעיל, ובשים לב לאופייה של האלימות שהופעלה כלפי המתלוננת והחבלות שנגרמו לה, ואופי האיומים שהשמיע הנאשם כלפיה, מצאתי כי מיתחם העונש ההולם נע בין 8 חודשי מאסר בפועל ל- 18 חודשי מאסר בפועל בצרוף ענישה נלווית.
ערעור שהגיש המבקש לבית המשפט המחוזי על הכרעת הדין נדחה ובאשר לגזר הדין מצא לנכון בית המשפט המחוזי להפחית את עונש המאסר ל-18 חודשי מאסר בפועל לאור נסיבותיו האישיות של המבקש ולאור חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות.
...
לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים המעוגנים בסעיף 40ג(א) לחוק העונשין כפי שפירטתי אותם לעיל, ובשים לב לכך שהנאשם הורשע בעבירה של חבלה חמורה של עובד ציבור, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין 12 ובין 36 חודשי מאסר בפועל וענישה נלווית.
לאחר ששקלתי את כל השיקולים המפורטים לעיל, אני גוזרת על הנאשם בגין עבירות אלימות, מילולית ופיזית כלפי בת זוגו עונש ברף בינוני נמוך ובגין עבירה של חבלה חמורה של נהג המטרונית עונש ברף בינוני של המתחמים שקבעתי, כדלהלן: בגין התיק שבכותרת ותיק ת"פ 47096-04-22: 12 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על צבירת העונשים שגזרתי על הנאשם במסגרת גזר דין זה, כך שסך הכל על הנאשם לרצות עונש מאסר בפועל של 36 חודשים, מיום מעצרו 10.8.22.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

מדיניות הענישה הנוהגת מעלה, כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשים כמפורט להלן: רע"פ 2894/17 שרחביל עלי נ' מדינת ישראל (15.5.17), נדחתה בקשת רשות ערעור וערעורו של מבקש אשר הורשע בבצוע עבירות השמטת הכנסה, מירמה, עורמה או תחבולה ומסירת תרשומת כוזבת, תוך העלמת מס בסך 3 מיליון ₪.
קבעתי מיתחם העונש ההולם נע בין 12 חודשי מאסר לבין 24 חודשי מאסר בפועל והשתתי עליו 18 חודשי מאסר, מע"ת וקנס כספי בסך 75,000 ₪, לצד קנס כספי לנאשמת 2 בסך 50,000 ₪, בשים לב כי המחדלים הוסרו.
לאחר שנדרשתי למכלול השיקולים הרלוואנטיים ובהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין (סעיף 40יג'), לרבות למדיניות הענישה הנוהגת במקרים דומים, ובהיתחשב בסכומים ובתקופה הארוכה של ביצוע העבירות, אני קובע כי מיתחם העונש ההולם לנאשם נע בין 12 חודשי מאסר לבין 30 חודשי מאסר בפועל, לצד רכיבי ענישה נוספים.
...
לטעמי, אין מקום בנסיבות העושה והמעשים, לחרוג לקולה ממתחם הענישה שנקבע ולהימנע מהטלת עונש מאסר לריצוי בפועל, ולפיכך אין בידי לקבל את המלצת שירות המבחן.
סוף דבר אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 17 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו לפי רישומי שב"ס. מאסר מותנה בן 9 חודשים למשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר, לבל יעבור עבירה מהעבירות בהן הורשע.
אני גוזר על נאשמות 4 ו-5 את העונשים הבאים: אני משית על נאשמת 4 קנס כספי בסך 50,000 ₪.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בהיתחשב במדיניות הענישה הנוהגת, נקבע כי מיתחם העונש ההולם ביחס לעבירה בכתב האישום הראשון הוא בין 3 חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות ל-18 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, לצד רכיבים נלווים; והמתחם ההולם ביחס לעבירה בכתב האישום השני הוא בין 6 חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות ל-22 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, לצד רכיבים נלווים.
צוין, כי מדיניות הענישה הנוהגת בעבירות מסוג זה כוללת רכיב של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח וכי המעשים המגונים שביצע המשיב הם "ברף חומרה גבוה ביותר", וזאת בשים לב לכך שנגע באיברי המין של המתלוננים; להיותו של המתלונן השני קטין; לכך שביצע עבירות נוספות בזמן שהתנהל נגדו הליך פלילי בגין האישום הראשון; ובשל הפגיעות הקשות שנגרמו לשני המתלוננים.
אף איני מוצא ממש בטענת המבקש כי יש לסטות מהמתחם שנקבע בעיניינו בשל תנאי הכליאה בבתי הסוהר (ראו: רע"פ 4115/18 חביש נ' מדינת ישראל, פסקה 18 (30.5.2018)).
העונש שנגזר על המבקש מבטא כראוי את חומרת מעשיו – לא מדובר בעיוות דין, ועל כן אין הצדקה להתערבות במסגרת "גילגול שלישי". אשר על כן, הבקשה נדחית.
...
כמו כן, הוגדל סכום הפיצויים למתלוננים כך שהמבקש ישלם לכל אחד מהם סכום של 30,000 ש"ח. מכאן הבקשה שלפניי, שלצידה בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל.
דין הבקשה להידחות.
העונש שנגזר על המבקש מבטא כראוי את חומרת מעשיו – לא מדובר בעיוות דין, ועל כן אין הצדקה להתערבות במסגרת "גלגול שלישי". אשר על כן, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו