מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחייה לבקשת סלילת כביש עוקף

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

מונחת לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (ת"א 42941-03-16, כבוד השופט מ' רניאל), בגדרה נדחתה באופן חלקי בקשת המבקש לתיקון כתב התביעה תוך הוספת תובעים ונתבעים.
העילה הראשונה הופנתה כלפי המשיבות 2-1 ועסקה בפיצויי הפקעת מקרקעין לטובת סלילת כביש עוקף קריות.
העילה השנייה התייחסה לשימוש שנעשה במקרקעין לטובת בית קברות "קריות". בכתב התביעה שהגיש המבקש התעוררו שני היבטים מרכזיים שדרשו את תקונו, אשר הם העומדים בבסיס בקשה זו. ההיבט הראשון מתייחס לעילה שעניינה ההפקעה לטובת הכביש.
...
מספר תקנות בתקנות סדר הדין האזרחי מבססות מסקנה זו. תקנה 22(א) שכותרתה "צירוף נתבעים" קובעת כך: מותר לצרף בחזקת נתבעים בתובענה אחת את כל הנתבעים למתן סעד – בין ביחד, בין לחוד ובין לחלופין – בשל מעשה אחד או עסקה אחת או סדרה אחת של מעשים או עיסקאות, או כתוצאה של אחד מאלה, ושאילו הוגשו נגדם תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית.
המסקנה היא כי צדק בית המשפט קמא בהתייחסותו להתאמת הצירוף למטרות המשפט.
המבקש הציג את טענותיו ויש לדון בהן, ולא מצאתי כי יש מקום לקבל את התיקון שאינו מוסיף או מוריד לגבי המהות במקרה זה. דין הבקשה להידחות מהנימוקים שפורטו.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

המבקשת, חברה קבלנית המבצעת עבודות עפר, בניה, סלילת כבישים ועבודות פיתוח, היתקשרה בשנת 2000 בהסכם עם משרד התחבורה לסלילת כביש 477 עוקף יתמא, ליד הישוב רחלים לקריית המדע באריאל (להלן: ההסכם).
המבקשת לא הצביעה על כל טעם המצדיק לקיים ביקורת ערעורית על החלטת בית המשפט המחוזי בשלב זה, ולא התרשמתי (וגם, כאמור, לא נטען) כי ייגרם נזק של ממש למי מהצדדים או שהדבר יביא לניהול הליך מיותר אם יידחה הדיון בטענות הערעוריות של המבקשת בדבר החבות לשלב שלאחר מתן פסק דין סופי.
...
לאחר העיון בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות אף מבלי להידרש לתשובה, וזאת מבלי להביע דעה כלשהי לגופה של ההחלטה מושא הבקשה.
לנוכח האמור, הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

] לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט ש' מנדלבום) מיום 3.2.2023 בת"א 49635-03-21, בה הורה בית המשפט למבקשת לגלות מסמכים ספציפיים שהתבקשו על ידי המשיבים ולהשיב בתצהיר לחלק מהשאלות בשאלון שנשלח לה על ידי המשיבים; וכן דחה את טענות המבקשת להיעדר סמכות עניינית.
יצוין כי בשנת 2005 בוצעה על ידי מע"צ הפקעה נוספת משטחם של המבקשים, לטובת סלילת כביש 22 (עוקף קריות) (להלן: ההפקעה הקודמת ו-כביש 22, בהתאמה).
...
המשיבים טענו בתביעתם כי בסופו של דבר המבקשת לא שילמה להם כל סכום שהוא, ובכלל זה את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת.
כזכור, טענותיהם של המשיבים אינן נוגעות למחלוקת השמאית בין הצדדים, והתנהלותה של המבקשת עשויה להיות רלוונטית לפרשנות ההסכמה ביניהם, אם כי מובן שאינני קובעת מסמרות בנושא זה. לפיכך טענותיה של המבקשת לעניין היעדר הרלוונטיות של המסמכים אותם הורה לה בית המשפט להעביר לעיון המשיבים – נדחות.
לכן, מקובלת עלי מסקנתו של בית משפט קמא לפיה על המבקשת למסור למשיבים מסמכים ולהשיב על שאלות בנוגע למשא ומתן שניהלו הצדדים במטרה להגיע לפשרה, ובפרט למסור להם את השמאות הראשונה.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בצד האמור, ולאור נכונות המשיבים לקדם את סלילת הכביש העוקף, התבקשה "ארכה בת שישה חודשים להגשת עמדתה [של העותרת – ח' כ'] בדבר המשך בירור העתירה, בשים לב להתקדמות הבצוע בשטח בפועל". לאחר עיון במכלול החומר שהונח לפניי – מצאתי כי דין העתירה שלפנינו להדחות בהעדר עילה להתערבות כמבוקש על-ידי העותרת.
...
בצד האמור, ולאור נכונות המשיבים לקדם את סלילת הכביש העוקף, התבקשה "ארכה בת שישה חודשים להגשת עמדתה [של העותרת – ח' כ'] בדבר המשך בירור העתירה, בשים לב להתקדמות הביצוע בשטח בפועל". לאחר עיון במכלול החומר שהונח לפניי – מצאתי כי דין העתירה שלפנינו להידחות בהיעדר עילה להתערבות כמבוקש על-ידי העותרת.
ברם, ועל אף טענות העותרת בכל הנוגע להבטחות המדינה בעבר, לא ראיתי הצדקה לאפשר מצב דברים חריג זה. בעניין אחר, בעלת חשיבות, הזדמן לי לכתוב כך: "בנסיבות אלה, ברי כי אין עילה למתן מי מהצווים על תנאי שהתבקשו בעתירה, וממילא אין עילה למתן צו מוחלט. בנסיבות גם לא ראיתי לנכון להיעתר לבקשת העותרת, להורות על הגשת הודעת עדכון מטעם המשיבים, ובכך, הלכה למעשה, לבצע מעקב אחר גיבוש הנוהל בעוד העתירה תלויה ועומדת.
לא זו אף זו, בגדרי העתירה לא הונחה תשתית עובדתית או משפטית מספקת לשם בירור הטענה בדבר 'מועד השלמת' הכביש העוקף ופתיחתו לציבור, ומתן סעד בעטיה של טענה זו. ואולם, ככל שהעותרת סבורה כי עומדת לה עילה בהקשר זה, על יסוד האמור בהודעת העדכון מטעם משיבי הממשלה, היא רשאית לפעול בנדון כחוכמתה, בהליך נפרד, על יסוד התשתית העובדתית החדשה שהובאה במסגרת הודעת העדכון ולאחר מיצוי חובותיה כעותרת על-פי כל דין, ואיני נוקט עמדה לגופו של עניין בהקשר זה. בכפוף לאמור לעיל העתירה, במתכונתה, נדחית בזאת.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, סלילת הכביש אינה מנתקת את העותרים מיישובים אחרים, ממקורות פרנסה או משירותים חיוניים אחרים ותמורת קרקעות פרטיות שייתפסו ועצים שיועתקו יוכלו העותרים להגיש בקשה לקבלת פיצוי הולם.
כך גם נדחתה בעבר הטענה כי "תפיסת המקרקעין, על-מנת לסלול כביש עוקף, אינה עולה בגדר תפיסה לצורכי בטחון" (עניין וופא, עמ' 856).
...
העותרים גם לא הניחו תשתית עובדתית המבססת את הטענה כי מניעים זרים הביאו להוצאת הצו (תוך אזכור כללי בלבד של העובדה ששר בממשלה מתגורר בסמוך לכפר), ודינה להידחות ולוּ מטעם זה לבדו (בג"ץ 4330/17‏ עיריית חברון נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (26.9.2017); עניין אבו עראם, פסקה 18; בג"ץ 5779/22 עיריית חברון נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (25.1.2023)).
סיכומו של דבר: בהתחשב בכל האמור, האיזון אליו הגיע המפקד הצבאי בנסיבות העניין, אינו מצדיק את התערבותנו.
העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו