מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחייה בביצוע מכרז בקשה וסירוב

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(נציג ציבור שלא מהרכב המותב – א.ה) ביום 4.8.2020 הגישה המשיבה הודעה על פיה המבקשת דחתה את הצעתה למלא תפקיד חדש: ממלאת מקום מנהלת יחידת האכיפה, באותם תנאים בהם היא מועסקת נכון להיום.
עם זאת מפירוט מעשי השחיתות לכאורה, שטרם הוכחו, עליהן הצהירה המבקשת, סרובה לשתף פעולה עם הממונים עליה והפעלת לחצים ואיומים עליה עקב כך כמפורט בס' 2 לתצהירה – עולה כי מדובר בתלונה שמוגשת על רקע של היתנהלות הידועה לממונים על המבקשת ולכן סביר בעינינו כי די בבירור קצר ובעל פה שביצע מבקר המשיבה כטענתו כדי שהמשיבה תדע על מה מדובר.
בהיעדר הסברים כאמור מצד המשיבה, נותרה עומדת בעינה טענת המבקשת כי ההחלטה על ביצוע האירגון מחדש, ביטול המכרזים לתפקיד מנהל/ת מחלקת היטל השבחה ומנהל/ת מחלקת נכסים ופירסום המיכרז ביחס לתפקיד החדש, נועדו כולם על מנת שהמבקשת לא תוכל להיתמודד במיכרז לתפקיד זה במשיבה וזאת רק בשל הגשת תלונתה.
...
אף שהמשיבה לכאורה בשלב זה, לא עמדה בנטל להראות כי אין קשר בין התלונה לביטול המכרז ופרסומו של מכרז חדש לתפקיד מנהל אגף, הרי משאנו סבורים כי סעד האכיפה אינו הסעד הראוי, אין להורות על הימנעות מביצוע מכרז לאיוש התפקיד בעיריה.
לפיכך, אנו קובעים כי המבקשת לא תוכל לזכות בסעד האכיפה, שאינו סעד ראוי בעניינו.
זו הרחבת חזית אסורה ואנו דוחים טענה זו. סוף דבר: הבקשה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המבקשת סירבה ומאז מורר החל לקנוס אותה בסכומים גבוהים.
לכן לאור הניסיון השלילי של הערייה עם המבקשת המציב סימני שאלה ביחס ליכולתה של המבקשת לבצע את השירותים הנדרשים כראוי, היתה ועדת המכרזים זכאית שלא לבחור אותה.
פסקי הדין הקודמים שניתנו במסגרת העתירות של המבקשת שנדחו, נועדו לאפשר לצדדים לחזור ולבנות את האמון ההדדי ביניהם, כדי לאפשר למבקשת לחזור להיות מועמדת רלוואנטית במכרזי הערייה.
...
אני סבורה כי שיקולי מאזן הנוחות מטים את הכף לדחיית הבקשה לאור העובדה שההסכם בו עתידה העירייה להתקשר עם ספק אחר, הוא אכן הסכם לאספקת שירותים.
זאת כמובן רק אם בסופו של דבר טענותיה של המבקשת במסגרת העתירה לגופה יתקבלו, ועתירתה תתקבל.
לכן, לאור כל האמור לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 30 בהחלטה זו, הבקשה לצו ביניים נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בקשת העותרים למתן צו ביניים במקביל להגשת העתירה (ביום 18.12.2018) הגישו העותרים "בקשה דחופה למתן צו ביניים וצו אירעי במעמד צד אחד בלבד" (להלן: "הבקשה") האוסר על המשיבה או מי מטעמה לבצע כל פעולה בנוגע למכרז עד למתן פסק דין בעתירה.
מרחב צפון של רמ"י סרב לבקשה זו. ערעורם של העותרים על החלטה זו היתקבל ביום 11.4.2018 על ידי ועדת המכרזים בירושלים, שהחליטה לאפשר את חתימת החוזה עם העותרת 1.
על פי כללי הפרשנות והוראות סעיף 5.1.5 לחוברת המיכרז, יש לדחות את המועד האחרון מיום 29.4.2018 ליום שלמחרת מאחר ואין מתקיימת פעילות בנקאית בסניף הבנק של העותרים.
...
סוף דבר נוכח כל המקובץ לעיל, אני מורה על דחיית העתירה.
אני מחייב את העותרים, יחד ולחוד, לשלם למשיבה הוצאות משפט בסך 15,000 ש"ח וזאת תוך 45 יום מיום קבלת פסק-דין זה, שאם לא כן, יתווספו לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום בפועל.
בהינתן התוצאה אליה הגעתי כאמור, אני מורה על ביטול הצו הארעי מיום 19.12.2018.

בהליך צו עשה/צו מניעה (קבועים) (צ"ו) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

] ביום שלישי 18.4.23 נשלח מכתב מאת גב' דנה בן שושן, מנהלת הקהילה במושב[footnoteRef:16] בו הודיעה כי על רקע קרע בין המבקש לבינה, טענות להפרות משמעת, אי קבלת מרות וסרוב המבקש לבצע משימות שונות, היא לא מוכנה לנהל את המבקש והעבירה את הטיפול בו אל מר לוי ואל מר סלומון.
] המבקש טען כי אותם ספקים ועובדים היו מקורבים לחברי המשיב, העבודות הקבלניות הועברו אליהם שלא כדין, ללא ביצוע מכרזים, המבקש פעל מול נציגי הועד המקומי על מנת להתריע על כך[footnoteRef:34].
[66: ע"ע 1123/00 (ארצי) בית ספר תיכון ערוני כל ישראל חברים בתל-אביב יפו –יצחק צויזנר פד"ע לו, 438 (2001), [פורסם בנבו], להלן: עניין צויזנר; ע"ע (ארצי) 382/08 בן מנחם - מדינת ישראל (9.7.2009)] מן הכלל אל הפרט לאחר שעיינו בכלל החומר המצוי בתיק לרבות שמיעת העדים שהעידו לפנינו וסיכומי הצדדים, מצאנו כי יש לדחות את הבקשה.
...
נוכח היחסים העכורים בין הצדדים, התנהלותו שהביאה לכך, לרבות ניצול ימי מחלה בשל אי רצון לאבד אותם אם יפוטר, לא מצאנו כי יש בנסיבות הללו, הצדקה לאכיפה זמנית של יחסי העבודה וזהו המקרה בו ניתן יהיה לשפותו בפיצוי כספי בהתאם לעובדות שיוכחו בהליך העיקרי, ככל שיוכחו.
לאור האירועים שחלו לאחר מכן, אנו סבורים שהשבת המבקש לעבודה תפגע באופן ממשי במרקם יחסי העבודה במשיב ועל כן מצאנו כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיב.
סוף דבר- על יסוד כלל המפורט לעיל, הבקשה לסעד זמני של ביטול פיטורי המבקש – נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

בסעיף 4.1 להסכם השני התחייב הקבוץ כדלקמן: "הקבוץ ישתף פעולה עם המבקשים לצורך השגת ההיתרים הנדרשים, במידת הצורך לבצוע העבודות הנ"ל ובילבד שלא יהיה בכך התחייבות של הקבוץ לקבלת היתר בניה של רמ"י". המבקשת החלה במחצית שנת 2021 לבצע את כל הדרוש לשם קבלת היתר בניה, ערכה והגישה יחד עם בעלה, שהנו אדריכל, בקשה להיתר בניה לועדה המקומית לתיכנון ובניה עמק הירדן, עליה חתם הקבוץ ביום 7.5.22, ולאחר מכן חזר וחתם הקבוץ ביום 7.7.22 על נוסח מתוקן של בקשת ההיתר.
לאחרונה היתקיימה פגישה בין המבקשת לאנשי הקבוץ, בה עמד הקבוץ על סרובו לאפשר למבקשת לשפץ ולהרחיב את הבית, והציע למבקשת בית אחר או שיתקבלו היא ובלעה כחברי קבוץ ויתמודדו במיכרז דירות בקבוץ.
בתגובה לבקשה טען הקבוץ כי יש לדחות את הבקשה על הסף היות והצדדים הסכימו במסגרת ההסכם ליטול חלק בהליך בוררות במידה והליכי הגישור ייכשלו.
...
התוצאה מהאמור לעיל היא שאני נעתרת לבקשה, ומחייבת את המשיב לבצע מיידית כל פעולה ו/או לחתום מיידית על כל מסמך שנדרש בקשר עם הרחבתו ושיפוצו של בית הידוע כבית מס' 34/2 גוש 15116 חלקה 2, כאמור בהסכם שנערך בין המבקשת למשיב בחודש יולי 2021.
כמו כן אני מורה למשיב למלא באופן מיידי את התנאים הנדרשים בהיתר הבניה שמספרו 10000122821-3 ובפרט התנאים המצוינים בסעיפים 1-5 תחת הדרישות לבקרת התכן.
על מנת ליתן למשיב הזדמנות לכלכל את צעדיו, ונוכח העובדה כי הצו הוא צו עשה לביצוע פעולות ע"י הקיבוץ, אני מורה על עיכוב ביצוע צו זה עד יום 6.7.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו