מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דו"ח כונס מוגש לבית המשפט

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בכתב ההגנה (כתב הגנה מייצג שהוצג לפנינו – מוצג 2 למוצגי המערערות) שהוגש מטעם כל אחד מרוכשי היחידות, הם המשיבים, נטענה טענה מקדמית ולפיה התביעה היתיישנה, זאת מש"מועד קיום ההיתחשבנות בין הצדדים נקבע, בהתאם להסכם ההלוואה, למועד סיום הפרויקט שהתרחש בשנת 2001", כעולה מהדו"ח הסופי שהגישו כונסי הנכסים לבית המשפט המחוזי, כך שבמועד הגשת התביעות - אפריל 2017 – חלפו שש עשרה שנים.
...
במצב דברים זה, משדחה בית משפט קמא את הטענה היחידה שהונחה על ידי המשיבים בבסיס בקשתם ומשסבר כי דין התביעות להידחות מחמת התיישנות מטעם שונה ואחר מזה שנטען על ידי המשיבים, דומה עלי כי היה עליו, טרם הכרעה, לקבל התייחסותם של הצדדים לעניין זה ולאפשר להם להביא לפניו טיעוניהם.
לאור כל האמור לעיל, אציע לחבריי לקבל את הערעור כך שהתביעות תונחנה לפני בית משפט קמא, אשר ישוב ויידרש לטענת ההתיישנות באספקלריה של הוראת סעיף 6 להסכם ההלוואה השני (אותו טעם ששימש את בית משפט קמא לדחיית התביעות מחמת התיישנות), זאת לאחר שיתאפשר לצדדים להציג טיעוניהם באותם עניינים ולהביא, במידת הצורך, ראיותיהם לפניו בעניינים אלה.
התוצאה הערעור מתקבל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שכרו הראוי של כונס הנכסים שייפסק עתה צריך לבטא את הפעולות הרבות והעבודה הרבה והמורכבת אותן ביצע כונס הנכסים כדי להביא לתוצאה זו. לאחר שבחנתי עבודות ופעולות אלו הגעתי למסקנה, שנכון יהיה לחלק את שכר טירחתו של כונס הנכסים בצורה שווה בין כל בעלי היחידות/קוטג'ים באשר פעולותיו של כונס הנכסים היו קשורות לכל אחד מהקוטג'ים כמפורט בדו"חות השוטפים שהוגשו לבית המשפט ובדו"ח המסכם ולמטרה משותפת של כולם.
...
" אני דוחה את טענת התובעים ש"הליך רישום בית משותף הוא הליך טכני ברור המעוגן בתדריך מפורט באתר משרד המשפטים".
עו"ד פלדמן, נאמן לשיטתו, לא הציג בפניי את היקף שעות העבודה שהשקיע בתיק, ולכן אין מנוס מהערכה כללית של השעות שאותן הקדיש לתיק.
גם במקרה הנדון - כפי הנאמר בע"א (י-ם) 1755-01-14 דלעל - יש "להפעיל את שיקולי השכל הישר, ניסיון החיים ואיזון שבין השקעת העבודה, התועלת הכלכלית שנגרמה לצדדים והתוצאה החיובית של רישום הנכס כבית משותף, ולפסוק סכום גלובלי, שיהלום את נתוני תיק זה." סבור אני שסכום גלובלי בסך 70,000 ₪ (כולל מע"מ) אותו תשלם כל יחידת דיור/קוטג' לכונס הנכסים בנוסף לסכום המקדמה ששולם (6,000 ₪) על חשבון שכר טרחתו, הוא השכר ההולם והמתאים בנסיבות מקרה זה. בסכום זה כלולים כבר הוצאותיו האחרות של כונס הנכסים.
סכום גלובלי זה מבטא בין השאר, מחד גיסא, את הפעולות הרבות והמורכבות שנדרשו מכונס הנכסים לאורך השנים כמפורט בדו"חות שהוגשו לבית המשפט, לרבות את הופעותיו בבית המשפט ואת שנדרש ממנו להכין לשם כך ולהגיב לא אחת בכתב לבקשות שהוגשו ואת הוצאותיו, ומאידך גיסא שפעולות מסויימות שנעשו, היו מאוחדות ומשותפות לכל בעלי יחידות הדיור/הקוטג'ים. סוף דבר.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מקום שמונה נאמן לצורך פרעון חובותיו של הנתבע העומדים על סך של מעל 600,000 ש"ח, ובית המשפט של פשיטת רגל הורה לנאמן להגיש תביעה לפירוק שתוף, "הצדק מורה להקצות את מירב הסיכון על כתפי [הנתבעת] ולאפשר פירוק השתוף כפי שנתבקש על ידי [הנאמן]" (עניין כובשי, בעמ' 232).
הכונס יגיש דוח עידכון בגין פעולותיו אחת לרבעון, כשהדוח הראשון יוגש תוך 90 יום.
כונס הנכסים יפקיד בתיק בית המשפט התחייבות עצמית ללא הגבלה בסכום, כנדרש בתקנה 391 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984, וכן פוליסת ביטוח אחריות מקצועית בתוקף, וזאת תוך 14 יום.
...
דיון והכרעה לאחר שהאזנתי לטענות הנתבעים בקשב רב, מצאתי שאין מנוס מלקבל את התביעה.
סוף דבר מכל המקובץ לעיל, התביעה לפירוק השיתוף מתקבלת.
אני ממנה את התובע ככונס נכסים לצורך פירוק השיתוף.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

[footnoteRef:9] ראוי להפנות גם לדו"ח כונס הנכסים שהוגש בבית המשפט המחוזי[footnoteRef:10] שם מציין כונס הנכסים במפורש, כי בא כוחו של איטח מערים קשיים על הניסיונות להשכיר את הקומה השלישית.
...
בנסיבות אלה, מקובלת עלי טענת ש.פ. כי מדובר בחוסר תום לב היוצר השתק שיפוטי כלפי איטח, המונע ממנו להעלות טענות סותרות, באותו הליך ממש (ראו: רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ).
[footnoteRef:35] [34: בה"ש 6 בעמ' 32 לסיכומיו] [35: בסעיף 55 להחלטתה] לסיכום הנקודה, לא הוכח כי ש.פ. השכירה חניות מסוימות ברכוש המשותף לשוכריה, ומעדויות נציגי השוכרים עולה כי השכירה חניות צמודות שלה, וחניות ספורות, בלתי מסוימות, ברכוש המשותף, דבר המהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.
סיכום סיכומו של דבר, לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה העיקרית, ומחייבת את הנתבע לשלם לתובעת 1,157,936 ₪ כולל מע"מ נכון למועד הגשת התביעה.
את התביעה שכנגד, אני דוחה ברובה הגדול, למעט בנושא תשלום דמי האיזון, ועל כן אני קובעת כי על הנתבעת שכנגד לשלם לתובע שכנגד סך של 73,890 ₪ כולל מע"מ, נכון למועד הגשת התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

הכונס יגיש לבית המשפט דו"ח עידכון ראשון עד ליום 20/2/23.
...
לצורך יישומו של פסק הדין ופירוק השיתוף במקרקעין, אני מורה על מינויו של עו"ד רן ברא"ז (דרך מנחם בגין 150, תל אביב; טלפון 03-5272164) ככונס נכסים.
בסופו של דבר, לאחר שכונס הנכסים הסכים להפחית בדרישות שכרו, וכאמור נוכח הסכמת מרבית הצדדים, ובהם התובע יוזם ההליך, ראיתי לנכון להורות על מינויו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו