מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

גריעה משטח דירות וזכויות הדיירים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

שנית, העברת צנרת כאמור היא בבחינת "רע הכרחי", בלעדיה לא יקום הבית המשותף ולא יתפקדו מערכותיו ואין מחלוקת כי אלה נחוצות לתובע כדייר בו. מוצאי נקוז (סעיפים 10 - 11 לחוות הדעת) מומחה התובע טען בחוות דעתו, כי לפי פרק 7 בהל"ת מוצא הגישמה (קצה צנור הנקוז) יהיה מוגבה מפני הקרקע בין 15 ל - 20 ס"מ ובולט מהקיר בין 5 ל - 15 ס"מ. המומחה בדק ארבעה מוצאי גישמה בדירת התובע ומצא את כולם בלתי תקינים - מוצא גישמה אל שטח החניה בגובה 31 ס"מ, מוצא גישמה משמאל לדלת כניסה בגובה 5 ס"מ, מוצא גישמה למשטח מרוצף בסלון בגובה 3 ס"מ ומוצא גישמה בחזית צד בגובה 12.5 ס"מ ובולט מהקיר 17 ס"מ. המומחה ברלינר סבר כי לא נפל פגם במיקום ובגובה של מוצאי הגישמות, אך קבע שיש לשפר את הגימור סביב המוצא הנמוך (ככול הנראה בסמוך למשטח מרוצף בסלון), בעלות של 250 ₪.
מכל מקום, שעה שלא נידרש בכתב התביעה סעד בגין ירידת ערך עקב מיקום חדר האשפה או גריעה משטח הדירה (טענה שלא הוכחה), התובע לא זכאי לפצוי כלשהוא בעיניין זה. המומחה ברלינר קבע בחוות דעתו, כי קיימים במבנה חדר האשפה, שהוא רכוש משותף, ליקויים שעלות תקונם מסתכמת לסך של 1,110 ₪.
...
עלות תיקון הליקויים שנמצאו בסופו של דבר על ידי המומחה מטעם בית המשפט, בהתחשב בתיקונים עליהם הוריתי כאמור לעיל, נמוכה באופן משמעותי מזו שנטענה על ידי התובע, והיא מגיעה לשיעור של כ - 15% בלבד.
בנוסף, יקבע שכר טרחת עוה"ד המגיע לתובע, באופן יחסי לסכום הפיצוי הכספי שנקבע לו. סיכום סיכומו של דבר, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע, באמצעות ב"כ, את הסכומים הבאים: א. פיצוי בגין ליקויי הבניה - סך של 18,212 ₪.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע, באמצעות ב"כ, מחצית מהוצאותיו בגין אגרות התביעה וחוות דעת המומחה מטעמו, מלוא חלקו בשכ"ט המומחה מטעם בית המשפט (כנגד קבלות שתוצגנה על ידי התובע), בשערוך, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

גריעה משטח כזה לטובת דייר מסוים אינה יכולה להעשות אלא בהסכמת שאר הדיירים גם כאשר מדובר בבניין שטרם נרשם וגם בטרם נעשה ייחוד זכות קניינית לדייר בדירתו ובחלקו היחסי ברכוש המשותף, המתגבשים עם הרישום.
...
לאחר ששמעתי טענות כל השכנים בדיון מיום 7.7.16, הוריתי כי יש להשאיר שביל גישה כחלק מהרכוש המשותף, ואין להצמידו לאחת הדירות.
בנסיבות אלה, סבורני שקיים ספק אם רשאים היו יורשי שמעון לוי המנוח להתנות על סעיף 55(ג) לחוק, ולהצמיד לדירה מס' 3 שביל גישה שנועד לשמש את כל בעלי הדירות כדי לגשת אל צנרת דירותיהם ובלוני הגז שלהם.
בנסיבות אלה, אני דוחה את התנגדות הגב' מסס לגבי חלקה בחצר, ומאשרת את התשריט בנקודה זו. לסיכום חצי שנה חלפה מאז הדיון שהתקיים ביום 7.7.16, ואנו עומדים באותה נקודה ממש.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

גריעה משטח כזה לטובת דייר מסוים אינה יכולה להעשות אלא בהסכמת שאר הדיירים גם כאשר מדובר בבניין שטרם נרשם וגם בטרם נעשה ייחוד זכות קניינית לדייר בדירתו ובחלקו היחסי ברכוש המשותף, המתגבשים עם הרישום.
...
" לאור האמור נדחית טענת התובעים לפיה יש לבטל את הצמדת חדר המדרגות.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה.
התובעים ישלמו לנתבע מס' 3 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ₪ ואילו לנתבעות 1 ו-2 סך של 10,000 ₪.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2001 בעליון נפסק כדקלמן:

גריעה משטח כזה לטובת דייר מסוים אינה יכולה להעשות אלא בהסכמת שאר הדיירים גם כאשר מדובר בבנין שטרם נרשם וגם בטרם נעשה ייחוד זכות קניינית לדייר בדירתו ובחלקו היחסי ברכוש המשותף, המתגבשים עם הרישום.
...
(ד) טענות המערערים בדבר שינוי מצב לרעה והשקעות כספיות שהושקעו בבניית הקולונדה דינן להידחות.
לאור כל האמור, נראה לי כי אין להתערב בהחלטת בית משפט קמא ויש לאמצה.
בהינתן כל אלה, אציע לדחות את הערעור ולחייב את המערערים לשלם למשיבים הוצאות בסך 15,000 ש"ח. ת הנשיא א' ברק: אני מסכים לפסק דינה של חברתי, השופטת א' פרוקצ'יה, לפיו יש לדחות את הערעור בנסיבות המקרה.
מקובלת עלי מסקנתה הדיונית לפיה הגם שבדרך כלל הליכים מסוג אלו שבפנינו אינם עניין להליך מתן הוראות, הרי שבנסיבות המקרה, בדין נתן בית המשפט המחוזי את החלטתו במסגרת דיונית זו. כן מקובלת עלי מסקנתה של חברתי, לפיה ההסכם שנערך עם המערערים בחודשים יולי-אוגוסט 1980 לא עמד בהוראות סעיף 6(א) לחוק המכר (דירות), התשל"ג1973-, ובהיעדר הסכמה של הדיירים האחרים בבניין (לרבות המשיבים), לא היה תוקף להצמדה שעיקרה גריעה מן הרכוש המשותף כפי שהוגדר בהסכם עם המשיבים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2007 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גריעה משטח כזה לטובת דייר מסוים אינה יכולה להיעשות אלא בהסכמת שאר הדיירים, ואין אחד השותפים רשאי ליטול לעצמו זכות לעשות שימוש בלעדי בחלק מן הרכוש המשותף, ולהדיר דיירים אחרים מזכות ההנאה והשימוש בחלק זה (דברי כב' השופטת א' פרוקצ'יה ברע"א 259/99 הנ"ל בעיניין פליצ'ה, בעמ' 400; דברי כב' הנשיא מ' שמגר בע"א 2525/95 הנ"ל בעיניין ראוכברגר, בעמ' 855-856; דברי כב' השופט א' גולדברג ברע"א 698/85 הנ"ל בעיניין בן צור; דברי כב' הנשיא מ' שמגר בע"א 432/83 הנ"ל בעיניין מזרחי, בעמ' 678).
לכן, הנתבע גורע מזכויות הבניה הנוספות של כלל הדיירים 1.6 חדרים, וכן חדר יציאה אחד לגג (החדר שניתן יהיה לבנות מעל דירת הנתבע).
...
לאור כל האמור לעיל, ניתן צו המורה לנתבע לסלק ידו ולהרוס את כל הבנוי על שטח של ה-65 מ"ר שסופח לדירתו שלא כדין.
עם זאת, ומן הנימוקים שפורטו לעיל, אני קובע כי הנתבע לא יחויב לפנות את השטח בו הוא מסיג גבול, ולא יחויב להרוס את כל הבנוי בו, אם בתוך שנה יתמלאו שני התנאים המצטברים הבאים: הנתבע ישלם לתובעים סך של 38,000 דולר עד ליום 8.6.08, צמוד לשער היציג של הדולר.
הנתבע ישלם לתובעים כולם הוצאות משפט בסך כולל של 15,000 ₪, וכן ישלם להם שכ"ט עו"ד בסך 50,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכומים אלו ישאו הפרישי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו