מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

גמירות דעת נדרשת בצוואה שבעל פה

בהליך ת"ע שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

יותר מכל כפי הנראה מבססת בחירה זו את המסקנה שיכול ואילו אלה היו מובאות למתן עדות, היו בפיהם דברים שלא בהכרח היה בהם כדי לתמוך במסקנה לפיה דבריו של המנוח הם בבחינת צוואה בעל פה המשקפת את גמירת דעתו ורצונו החופשי.
אם אמנם המנוח נהג לשנות את דעתו לא פעם בנוגע לשאלה מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, נידרש משנה זהירות בבואנו להאיר זרקור על דברים לא מסוימים דיים לכל הפחות שציין המנוח בעל פה לפני פטירתו.
...
כפועל יוצא, דין הבקשה למתן צו ירושה על פי דין להתקבל.
סיכום אופרטיבי לאור מכלול קביעותיי לעיל אני מורה כדלקמן: ההתנגדות לבקשה לקיום צוואה בעל פה מתקבלת, והבקשה לקיום הצוואה בעל פה נדחית.
ההתנגדות לבקשה למתן צו ירושה נדחית, והבקשה למתן צו ירושה מתקבלת.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בפועל לא נערכה צוואה באמצעות עו"ד צפרירי, ולא ניתן לראות בהוראות הנטענות שהמנוח מסר לדוד משום צוואה בעל פה. סיכום המבקשים לא הוכיחו שדרישות היסוד המפורטות בסעיף 23 לחוק הירושה מתקיימות ביחס לציווי הנטען: לא הוכח שהמנוח היה 'שכיב מרע' או שהנסיבות הצדיקו שיראה עצמו מול פני המוות; לא הוכח שהציווי הנטען נאמר בפני שני עדים; לפיכך לא ניתן לראות בציווי הנטען משום צוואה בעל פה. בנוסף, לא נערך זכרון דברים, וממילא לא הופקד כזה; אמתות הציווי הנטען לא הוכחה כלל ובית המשפט לא שוכנע שהציווי הנטען משקף את גמירות דעתו של המנוח שמעמד האמירה בעל פה יהווה צוואה, או ביחס לתוכנה; עדות דורון לא היתה מהימנה כלל והוכח שהצהיר הצהרות שאינן אמת, ועדות דוד היתה תמוהה באופן שיש בה לאיין את מהימנותה.
...
לעדויות יתר המבקשים לא ניתן ליתן משקל ממשי לאור האינטרס הממשי שלהם בתוצאות ההליך ובקיום הצוואה הנטענת; לאור המפורט ומעת שדרישות היסוד בסעיף 23 לחוק הירושה אינן מתקיימות, הבקשה לקיום הצוואה הנטענת בעל פה נדחית, וההתנגדות לקיומה מתקבלת.
טענת המבקשים שהמתנגדים אינם זכאים לרשת את המנוח על פי הוראות סעיף 5(א)(2) לחוק הירושה נדחית, הן משום שנטענה לראשונה בסיכומים והן לגופה, נוכח ההלכה הברורה בעניין זה והעדר הרשעה בפלילים.
התוצאה התוצאה היא שההתנגדות לקיום הצוואה הנטענת בעל פה מיום 24.1.2018 מתקבלת והבקשות לקיומה ולהוכחת מסמכי הציווי בהעתק נדחות.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

דרישת הציווי בפני שני עדים: הגם שהתובע לא הוכיח כי המנוחה היתה במצב של "שכיב מרע" או כי ראתה עצמה כמי שעומדת בפני המוות ואף לא הוכיח את גמירות דעתה של המנוחה לערוך צוואה בעל –פה, ודי בכך כדי לדחות את תביעתו, אזי למען שלמות התמונה, נפנה גם לבחינת מרכיב היסוד השני לקיומה של צוואה בעל פה כמפורט בסעיף 25 (א) לחוק והוא הדרישה לקיומם של שני עדים המבינים את שפת המצווה.
...
אשר על כן, לנוכח כל האמור לעיל – מצאתי כי דין תביעתו של התובע לקיום צוואת המנוחה בעל-פה – להידחות.
סוף דבר: אשר על כן, לנוכח כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: התנגדות הנתבעים 2-8 לצו קיום הצוואה בעל –פה - מתקבלת; התובענה למתן צו קיום צוואה – נדחית.
אשר להוצאות ההליך: לאור כך שהתובענה למתן צו קיום צוואה נדחתה, התובע ישלם לנתבעים 2-8 את הוצאות ההליך בסך של 45,000 ₪ וזאת בתוך 30 ימים ממועד ההמצאה שאם לא כן יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כדין.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

על הרישום, החתימה וההפקדה להתבצע "ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם". יש להוסיף ולציין שלשם הכרה בצוואה בעל-פה, כבכל צוואה, על בית המשפט להשתכנע שהדברים המיוחסים למנוח או המנוחה, אכן משקפים גמירת דעת, רצון וכוונה לצוות.
כמו כן, ועל אף שיקול הדעת המונח בבסיס סעיף 25 לחוק הירושה, בהתייחס לדרישת ההפקדה, לא בנקל יכיר בית המשפט בתוקף צוואה בעל פה, בנסיבות בהן זיכרון הדברים לא נערך והופקד אצל הרשם לעינייני ירושה מיד ובסמוך לאמירת המצווה.
...
לסיכום על בסיס כל האמור לעיל, נקבע כדלקמן: הבקשה למתן צו קיום צוואת "שכיב מרע", ת"ע 38254-09-17 – נדחית.
ההתנגדות למתן צו ירושה, ת"ע 38344-09-17 – נדחית.
התובענה לסעד הצהרתי לקביעת היקף העזבון, תמ"ש 55673-10-18 – מתקבלת באופן חלקי כדלקמן: הנכס ברח' הברוש 78 ב].

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בעיניינו, כפי שפורט לעיל, לא נתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה שבעל פה, התעורר ספק בכל הנוגע לגמירות דעתה של המנוחה (משלא הוכח ברמת הביטחון הנדרשות שהמנוחה אמנם גמרה אומר לצוות את רכושה למבקשת) –פגמים הנדרשים בתנאי בלעדיו אין למתן תוקף לצוואה שבע"פ. משכך – לא הרימה המבקשת את הנטל המוטל עליה עפ"י סעיף 23 לחוק ודין הבקשה לקיום הצוואה הנטענת להדחות (ודין ההיתנגדות להיתקבל).
...
בעניינו, כפי שפורט לעיל, לא נתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה שבעל פה, התעורר ספק בכל הנוגע לגמירות דעתה של המנוחה (משלא הוכח ברמת הבטחון הנדרשות שהמנוחה אמנם גמרה אומר לצוות את רכושה למבקשת) –פגמים הנדרשים בתנאי בלעדיו אין למתן תוקף לצוואה שבע"פ. משכך – לא הרימה המבקשת את הנטל המוטל עליה עפ"י סעיף 23 לחוק ודין הבקשה לקיום הצוואה הנטענת להידחות (ודין ההתנגדות להתקבל).
סוף דבר לאור כל המקובץ, לא השתכנעתי מעל לכל ספק כי מדובר ב"צוואת אמת" כדרישת החוק ובזהירות הנדרשת בבואו של בית המשפט לבחון צוואה שבעל פה. על כן, הנני מורה על קבלת ההתנגדות לקיום הצוואה, ודוחה את בקשת המבקשת לקיימה.
מאחר וטרם אותרו יורשי המנוחה, לא ניתן ליתן צו ירושה בשלב זה. בנסיבות המיוחדות החלטתי לא לעשות צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו