מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשת פסלות שופט בשל מקום מגוריו

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ראו בהקשר זה החלטתי מיום 29.12.20 בבקשה לפסלות שופט, החלטת כבוד הנשיאה א' חיות מיום 31.12.20 לדחות את בקשת הנאשם (מערער) לעיכוב פרשת ההגנה עד הכרעה בעירעור, ופסק הדין בעירעור פסלות מיום 5.1.21 (ע"פ 9209/20).
הנאשם סיפר כי הוא מתקשה להפעיל את העסק כתוצאה מהתנכלות של המישטרה, עד כדי כך שהחליט להעתיק את מקום מגוריו.
...
ראו בהקשר זה החלטתי מיום 29.12.20 בבקשה לפסלות שופט, החלטת כבוד הנשיאה א' חיות מיום 31.12.20 לדחות את בקשת הנאשם (מערער) לעיכוב פרשת ההגנה עד הכרעה בערעור, ופסק הדין בערעור פסלות מיום 5.1.21 (ע"פ 9209/20).
לאחר שנתתי דעתי למכלול הנתונים עליהם עמדתי לעיל כמו גם להתאמתו של הנאשם לריצוי עונש מאסר בדרך של עבודות שירות, החלטתי לגזור עליו את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר בפועל.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

הנתבע מבקש כי ההליכים יועברו לבית המשפט לעינייני מישפחה בראשון לציון, נוכח קירבתו למקום מגוריהם של הצדדים.
כידוע, עילה להעברת מקום דיון על רקע עילת פסלות המופנית כלפי כלל השופטים המכהנים במחוז מסוים תקום במקרים חריגים בלבד (ראו מיני רבים: בש"א 8547/22 יסודות שתוף חברה לבניין בע"מ נ' רוזנצוויג, פסקה 4 (12.1.2023)).
...
בנסיבות העניין, ולאחר שעיינתי בעמדת הנתבע, לא מצאתי מקום להורות על העברת הדיון בהליכים לבית משפט במחוז שיפוט אחר.
אשר על כן, אני מורה כי ההליכים בתלה"מ (משפחה י-ם) 64967-11-21 ובתלה"מ (משפחה י-ם) 28034-04-22 יוסיפו להתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

תלה"מ 23026-03-21 : (ניפתח ביום 10/03/2021) תובענה בעיניין קטינים – חלוקת זמני שהות, קבלת החלטות משותפות וקביעת מקום מגורים.
במסגרת תביעה זו הוגשה הבקשה מושא החלטה זו. תלה"מ 38336-10-22: (ניפתח ביום 24/10/2022) "העברת האחריות ההורית לידי האב; קביעה כי ביתו של האב הוא ביתם של הקטינים; קביעת הסדרי שהות לאם תחת פקוח בשל היותה הורה מנכר". תביעה שהוגשה על ידי האב.
לתיק הוגשה בקשה לדחיית התביעה על הסף ולבקשת האב נדחה המועד במתן תגובתו לבקשה "...וזאת עד להכרעת בית המשפט הנכבד בבקשתו לפסילת שופט, המוגשת בד בבד עם בקשה זו וכן עד למיצוי הליכי העירעור בבקשה לפסילת שופט ". (הקו התחתי לא במקור) הבקשה: מהות הבקשה לפסילתי מליישב בדין והבסיס להגשתה מופיעים בסעיף 3 לבקשה וזו לשונה: "רצף החלטות אשר מתקבלות או לא מתקבלות, מוכיח בעליל כי דעתו של בית המשפט נעולה ללא כל יכולת לפסוק לטובת הילדים בהתאם לנסיבות הדי פשוטות של תיק זה". משעה שתהא להלן היתייחסות פרטנית כמידת הצורך לטענות המבקש אין מקום להרחיב מעבר לדברים המובאים לעיל לעניין מהות הבקשה ולשונה.
היתייחסות רצינית של בקשה שכזו מתחייבת מן הדין שכן "בקשה לפסילת שופט אינה עניין של מה בכך. ... היא מטילה ספק ביכולתו של השופט לשבת לדין. יש בה משום הטלת צל על מערכת המשפט כולה. היא גורמת להפסקת הדיון בהליך, שכן חובה להחליט בה לפני כל טענה אחרת, ... אשר על כן אין להגיש בקשה זו כדבר של מה בכך, אלא לאחר שקילה ובירור יסודי של כל העובדות" [יגאל מרזל, דיני פסלות שופט (2006) (להלן-מרזל ) עמ' , 175].
...
אחרית דבר: לאור המובא והמקובץ לעיל מורה על דחיית הבקשה.
מתיר פרסום החלטתי בהסתרת פרטים מזהים.
תואיל המזכירות לשלוח החלטתי לצדדים.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

עמדת המשיב צורפה לבקשה ולפיה הוא "יכבד כל החלטה שתנתן". כמו כן הוסיף המשיב כי הגיש את התביעה במחוז מרכז, חרף העובדה שמקום מגוריו מצוי במחוז תל אביב, "מטעמי יעילות ורלוונטיות, ותוך מתן אמון מלא במערכת ובהגינותה, חרף הווצרות הנזקים באותה מזכירות ממש". עוד הלין המשיב על התנהלותן הדיונית של המבקשות ובקש שייפסקו לזכותו הוצאות בשל "הסירבול והסחבת" שהן יצרו.
כידוע, רק במקרים חריגים תקום עילת פסלות נגד כלל השופטים המכהנים במחוז מסוים, באופן המצדיק את העברת מקום הדיון בהליך למחוז אחר (ראו מיני רבים: בש"א 501/23 הממונה על חידלות פרעון ושקום כלכלי נ' א.י.מ חברה קבלנית לבניין והשקעות בע"מ, פסקה 4 (13.2.2023); בש"א 9/23 פלונית נ' פלוני, פסקה 3 (22.1.2023); בש"א 7909/22 עופר נ' אליהו, פסקה 4 (22.11.2022)).
...
בנסיבות אלו, בהתחשב בעמדות הצדדים, ומטעמים של מראית פני הצדק, באתי לידי מסקנה כי דין הבקשה להתקבל (ראו: בש"א 1518/21 עובדיה נ' הנהלת בתי המשפט, פסקה 4 (8.4.2021); בש"א 240/22 מדינת ישראל – הנהלת בתי המשפט נ' בנימין (18.1.2022)).
עם זאת, בנסיבות העניין אני סבורה כי יש להעביר את ההליך למחוז תל אביב.
אין די בזיקה עקיפה כזו, אשר אינה נוגעת להליך דנן, על מנת להקים עילת פסלות כלפי כלל השופטים המכהנים במחוז תל אביב, ובנסיבות אלו, נוכח הקרבה הגיאוגרפית בין מחוז מרכז ומחוז תל אביב – מצאתי כי יש להעביר את ההליך למחוז זה. אשר על כן, אני מורה מכוח סמכותי לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט כי הדיון בת"ק (תביעות קטנות ראשל"צ) 42832-05-23 יועבר מבית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון לבית משפט לתביעות קטנות במחוז תל אביב, בהתאם להחלטת נשיא בתי משפט השלום במחוז זה. בהתחשב באופי ההליך שלפניי, ומבלי שנעלמו מעיניי טענות המשיב לעניין זה, אין צו להוצאות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לאחר סיום הדיון הגישו המערערים בקשה לפסילת שופט ולהשהיית מתן פסק הדין עד להכרעה בבקשה.
חששם הערטילאי של המערערים כי המשיב יגיע לביתם נוכח העובדה כי הוא מתגורר במרחק אוירי של פחות מ- 100 מטרים ממקום מגוריהם (מקום בו ממילא הם ביקשו בהודעת העירעור להרחיקו מרחק של 100 מטרים, שלא בקוו אוירי, מהם או מבני משפחתם), לא נבחן על ידי בית המשפט קמא; לא הובאו ראיות בנוגע למרחק בו מתגוררים הצדדים זה מזה, לא בנוגע לאותו חשש ערטילאי לפיו הוא יגיע לפגוע במערערים בביתם, ולא בנוגע לביסוס המשפטי למתן צו כאמור בנסיבות החדשות שנוצרו.
בהחלטת כבוד השופט פלג צוין, כי מוטב לו למבקש שלא ליתן הערכות פסיכיאטריות למשיב מקום בו הוא אינו מומחה בתחום וכי נראה כי הדברים נעשים רק בכדי להתריס.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בכתב הערעור על נספחיו, בהודעת המערער בדבר נחיצות הכרעה בערעור (הודעה מיום 18.9.2023) ובתשובה לערעור שהגיש המשיב, מצאתי כי דין הערעור להידחות מכוח הוראת תקנה 138 (א) (5) לתקנות סדר הדין האזרחי.
לעניין זה אוסיף, כי הבקשה הוגשה על יסוד אירוע מסוים, אירוע במסגרתו טענו המערערים בבקשתם כי המשיב יצא מביתו כשבידו סכין או דוקרן "במטרה לדקור" את בן זוגה של אם המערערת ובאופן מסכן חיים; אלא שבן זוגה של אם המערערת, אשר העיד בפני בית המשפט קמא, העיד כי לא ראה סכין בידי המשיב אך ראה שהמשיב "יצא עם כלי" ו- היה "במוד מסוכן" (עמ' 8 לפרוטוקול הדיון שור' 22-25) ואיני מקבלת את עמדת המערערים (שנטענה לראשונה בהודעת הערעור) לפיה יש לראות בעדות זו כחוות דעת מומחה לאור היותו של בן זוגה של אם המערערת קצין משטרה בדימוס.
משנדחה הערעור לאחר שנדרש המשיב להגיש תשובה מטעמו וזאת על אף שניתנה למערערים ההזדמנות לשקול את הצורך בערעור לאור שינוי הנסיבות, מצאתי לחיים אף בהוצאות הערעור בסך כולל של 3,500 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו