מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשת ערובה להגנה על הוצאות משיבה

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא, בת"ט 15004-01-21, קבע בהחלטה מיום 29.6.21, כי נוכח חולשת טענות ההגנה, על המבקש להפקיד ערובה בסך 100,000 ₪ כנגד מתן רשות להיתגונן.
בכל הנוגע להבטחת הוצאות משיב בהליך העירעור, קובעת תקנה 135 לתקנות כהאי לישנא: "(א) עם הגשת העירעור יפקיד המערער ערובה להבטחת הוצאות המשיבים בסכום הנקוב בתוספת השלישית וימציא הודעה על כך למשיב.
...
נוכח כל האמור לעיל הבקשה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

הבקשה להפקדת ערובה : בבקשתה טענה המשיבה 2 העותר הנו תושב חוץ ועובדה זו יוצרת כשלעצמה חזקה בדבר הקושי בגביית סכום ההוצאות.
נטען, כי במקרה דנן עסקינן בעתירה העוסקת בהגנה על כבוד המת, זכות יסוד חוקתית המצדיקה כשלעצמה דיון לגופם של דברים.
...
במסגרת החלטתי זו כבר הובאה תמצית עניינה של התובענה וכן הובאה בהרחבה התשתית הנורמטיבית לעניין הפקדת ערובה, ומשכך אין בדעתי לשוב על כך בפעם נוספת.
הטענה נדחית.
לסיכום: הבקשה מתקבלת.
העותר ישלם למשיבה 2 הוצאות הבקשה בסך כולל של 3000 ₪.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 19.1.2021 נעתר בית משפט השלום לבקשתם, והורה על ביטול פסק הדין בכפוף להפקדת "ערובה משמעותית" בסך של 310,000 ₪, להבטחת תוצאות ההליך (בנוסף לתשלום הוצאות בסך של 10,000 ₪), כך ש"ככל שלא ישולמו ההוצאות או לא תופקד הערובה יישאר פסק הדין על כנו".
בהחלטה מיום 23.6.2021 דחה בית המשפט השלום את בקשתם; הובהר כי המבקשים לא עמדו במועדים שנקבעו בפסק הדין של בית המשפט המחוזי, וכי ממילא אין לבית משפט השלום "סמכות לשנות מפסק דינו של כב' בית המשפט המחוזי". מאותם טעמים, נדחתה ביום 29.6.2021 גם בקשה שהגישו המבקשים לעיון חוזר בהחלטה (לאחר שביום 25.6.2021 הופקדו גם 10,000 ₪, הוצאות המשיב).
עוד נטען בהקשר זה, כי התרופה להגנה על אינטרס ההסתמכות, הריהי "השבת הצד הנפגע למצב בו הוא היה טרם הסתמך על החוזה, או במקרה דנן, על פסק הדין", וכי ממילא, בנסיבות דנן, אין בפי המשיב טענה להתחייבויות כלשהן שנטל בהסתמך על סכום פסק הדין.
...
כנקודת מוצא אמנם הודגש, כי בית המשפט רשאי לבטל פסק דין "בתנאים שייראו לו", וזאת "גם כנגד מלוא סכום הערובה", אלא שבניגוד לקביעת בית המשפט השלום, הגיע בית המשפט המחוזי לכלל מסקנה כי בנסיבות המקרה – נוכח סכום הערובה הגבוה במיוחד שנקבע, כמו גם השונות בסכומי התביעה ביחס לנתבעים השונים – יש להפחית את סכום הערובה לסך של 100,000 ₪ בתוספת של 10,000 ₪ הוצאות משפט.
בית המשפט המחוזי העיר, כי "הבקשה הוגשה לבית משפט זה משקבע בית משפט השלום, ובצדק, כי אינו מוסמך להאריך המועד שנקבע בפסק דיני", אולם לגופו של עניין הגיע לכלל מסקנה כי עקרונות של סופיות הדיון והסתמכות המשיב, מצדיקים את דחיית הבקשה, והותרת פסק הדין של בית משפט שלום על כנו בעקבות אי- עמידה בתנאי שנקבע לביטולו.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, וזאת מבלי צורך להיזקק לתשובה מאת המשיב.
אשר על כן, בקשת רשות הערעור – נדחית בזאת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת סעיפים 7–12 סקרה המשיבה את המסגרת המשפטית הנוגעת לחיוב המבקשת – חברה – בהפקדת ערובה; בגדרי סעיפים 13–18 ציינה המשיבה כי סיכויה של בקשת האישור להיתקבל אפסיים; בסעיפים 19–23 הבהירה היא כי קיים חשש ממשי שהמבקשת לא תוכל לשאת בהוצאות ההליך; בגדרי סעיפים 24–32 פירטה המשיבה באשר להתנהלותה הלא ראויה של המבקשת בהליך.
נקבע כי: מדובר, בראש ובראשונה, בלשון תקנה 2(ו), הקובעת כי חיוב כזה ייעשה רק "מטעמים מיוחדים שיירשמו". לצד הלשון, ניצבת התכלית המהותית של מוסד התובענה הייצוגית – הגנה על אינטרס צבורי שאינו קיים בתביעה אישית של יחיד.
...
סוף דבר בפרשת קונדור תעשיות לעיל נקבע בין היתר כי: כידוע, החלטה בדבר הפקדת ערובה, ובדבר שיעורה, להבטחת הוצאות הנתבע, הן מסוג ההחלטות המסורות לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית.
בסופו של יום ובהינתן כל האמור מעלה באתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי המשיבה להציג בפני בית המשפט "מסה קריטית" העולה כדי 'טעמים מיוחדים' המצדיקים חיובה של המבקשת בהפקדת ערובה בשלב זה של הדיון.
הנני מחייב את המשיבה בהוצאות הבקשה בסך כולל של 7,500 ₪אשר ישולמו עד ליום 10.3.22.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

לפני בקשת הנתבע (להלן: הנתבע או המבקש) לחיוב התובע (להלן: התובע או המשיב) בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו.
ביום 24.01.2022 ניתן פסק דין בהעדר הגנה על ידי כבוד השופטת בדימוס ש.שדיאור.
ביום 27.08.2023 בוטל פסק הדין ביחס למבקש וכך ביום 17.10.2023 הוגש כתב הגנה ראשון.
...
כמו כן, לא מצאתי שקיימים שיקולים מיוחדים אחרים להיעתר לבקשה.
באיזון שבין השיקולים אני סבורה שראוי להטיל על התובע הפקדת ערובה להוצאות נתבע 2 בסך של 4,500 ₪ (כ3% מסכום התביעה).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו