מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשת מועמד במכרז לעיין במסמכים

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה מוקדם יותר היום שמענו את עדותו של המבקש, המשיב ומר אלי אחי מרדכי, מנהל חטיבת משאבי אנוש במשיבה ומי שכיהן כיו"ר ועדת המכרזים במיכרז מושא ההליך שלפנינו, והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה. נקדים אחרית לראשית ונציין כבר בשלב זה כי לאחר שעיינו בכל המסמכים שהונחו בפתחו של בית הדין ושמענו את טענות הצדדים ועדויותיהם, מצאנו לדחות את הבקשה ולהמנע ממתן צו מניעה נגד כניסתו של המשיב לתפקידו כמנהל איזור.
] זאת ועוד, התרשמנו הן מעדותו של המשיב והן מעדותו של מר אלי אחי מרדכי כי למשיב הן ניסיון ניהולי והן מיומנויות ניהוליות, ולפיכך עומד גם בתנאי הסף בעיניין זה. לא מצאנו לקבל את טענת המבקש לפיה כתנאי לזכייה במיכרז קיימת דרישה כי המועמד יהיה פקיד יערות.
...
טענות המשיבה לטענת המשיבה, אין בסיס לטענותיו של המבקש ודין הבקשה להידחות על הסף ולחילופין לגופה.
לאור כל האמור והמפורט לעיל, לאחר שבחנו את הראיות לכאורה ואת הנזק שעלול להיגרם אם לא יינתן הצו כמבוקש, אנו סבורים כי אין בשלב זה ליתן צו זמני כמבוקש.
סוף דבר – הבקשה נדחית.
המבקש ישלם למשיבה הוצאות ושכר טרחה עו"ד בסך של 2,000 ₪ ולמשיב הוצאות משפט בסך 1,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

הרלוואנטיות של המסמך מבוססת על כך שהתובע טוען כי לאחד המועמדים במיכרז, א' ד', אשר אין חולק כי עבר לעבוד בסקטור הטרנספורט, לא היה את הותק הנידרש להיתמודד במיכרז.
זאת מאחר והתובע לא הציג ולו ראשית ראיה כדי לתמוך בבקשתו זו ולהראות כי נפל פגם בהתנהלות ועדת המכרזים המצדיק כי תנתן לו אפשרות לעיין במידע כה רחב וכה פרטי של מועמדים אחרים.
...
איזון בין האינטרסים מוביל למסקנה כי הנתבעת תיתן בידי התובע פרטים נוספים – באמצעות תצהיר ערוך כדין מטעמה - בה תפרט האם הציון המשוקלל (היינו ציון הקורס יחד עם ציון הבחינה) שנקבע לכל אחד מהמועמדים שנבחרו לשמש מנהלי עבודה, היה הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין כל משתתפי הקורס.
בהתייחס לתלושי משכורת של מי שנבחרו לשמש מנהלי עבודה, מאז תחילת עבודתם כמנהלים (סעיף 17(17) לבקשה) – דין הבקשה להידחות.
על כן אינני נעתר לבקשה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 08.12.16 עיין המבקש בחלק ממסמכי המיכרז וצילם אותם (סעיף 21 לבקשה) בין המסמכים שעיין בהם, פרוטוקול הישיבה מיום 07.11.16 בה נבחר המשיב כזוכה במיכרז.
במכתב מיום 21.12.16 (נספח 23), עת ביקש המבקש לעיין בחוזה עם המועמד הנבחר, ציינה המשיבה כי למבקש אין זכות קנויה לעיין בחוזה, שכן הוא כולל פרטים אישים ונתוני שכר.
...
הבקשה לסעד הצהרתי על פיו הזוכה במכרז הוא המבקש ולא המשיב, נדחית.
הבקשה כי בית הדין יורה למשיבה שלא להעסיק את המשיב עד לבירור עניינם של הצדדים, נדחית.
הבקשה כי בית הדין יורה למשרד הפנים שלא לאשר את מינויו של המשיב לתפקיד סמנכ"ל המשיבה, נדחית.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2018 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

השופט אילן סופר לפנינו בקשת רשות ערעור על החלטות בית הדין האיזורי בתל אביב יפו (השופט תומר סילורה; סע" 37030-03-18) לפיהן התקבלו בקשות המשיב – לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ובכלל זה כל המסמכים הקשורים בזכיית המבקשת 2 במיכרז לאיוש משרת יועץ משפטי אצל המבקשת 1.
המבקשות אינן טוענות באופן גורף כי למועמד במיכרז אין זכות לקבלת מסמכים הנוגעים להליך, אך הדברים נכונים בראש ובראשונה למסמכים הנוגעים למועמד עצמו, ובמקרה בו קיימת טענה קונקרטית כנגד הליך האיתור ולצורך הוכחת הטענה הוא נידרש למסמכים.
...
אין בידינו לקבל את הטענה לפיה חזקה על חברי הוועדה כי עשו את מלאכתם נאמנה ואין מקום לבחון שיקול דעתם.
מן הכלל אל הפרט על יסוד העקרונות שהותוו לעיל המאזנים בין הזכות לקבלת מסמכים לבין הזכות לפרטיות תוך מסירת מידע חלקית ומידתית, המתחשבת באינטרסים הראויים להגנה, נבחן את המסמכים השונים שהתבקשו וזאת לאחר שעיינו בהם, לאחר שקיבלנו את תיק בית הדין האזורי בו נמצאו המסמכים אשר נמסרו לעיון הערכאה הדיונית.
סוף דבר החברה תמסור למשיב את המסמכים המפורטים בסעיף 21 להחלטה בשינויים שפורטו, בתוך 14 ימים מהיום.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

המשיב מבקש כי נלמד בשלב זה על ניסיון בבקורת פנים מהמסמכים שהוגשו על ידו לטענתו כמועמד במיכרז.
] ראש המועצה טען גם בעדותו כי נציג משרד הפנים לא רק עיין בדו"חות הבקורת בתוך הועדה אלא הגיע במיוחד למועצה "באופן מיוחד וישב עם המנהל כוח אדם וראה את הדו"חות ביקורת".[footnoteRef:7] כפי שטוענת המבקשת, טענה זו מעלה תמיהה שכן מעיון בפרוטוקול ועדת הבחינה כלל לא עולה כי הוצגו באותו מעמד דו"חות וכי נציג משרד הפנים נתן דעתו אליהם, וככל שהמסמכים אכן הוצגו במעמד הועדה, מדוע היה על נציג משרד הפנים להגיע במיוחד ולבחון את הדו"חות במועד נפרד? המשיבים אינם מסבירים סתירה זו. ניתן להניח, עם כן, כי דו"חות הבקורת לא הוגשו כנדרש כחלק ממסמכי המועמדות וגם לא נבחנו כטענת המועצה במעמד ועדת הבחינה.
...
[footnoteRef:25] המשיב נשאל שאלות שנוגעות להכרותו עם עבודת העמותה כגון מי ועדת הביקורת, אליה טען שהגיש את הדו"חות, שאז התחמק והשיב: "אני לא רוצה לענות לך אבל אני יודע מי בועדת ביקורת".[footnoteRef:26] יתרה מכך, כאשר נשאל המשיב האם גורם כלשהו במשרד עבר על המסמכים שהכין כדי לוודא את נכונותם, השיב באופן תמוה: "אין לי תשובה. לא יודע אבל אני... מי שערך זה אני".[footnoteRef:27] עדות המשיב לא היתה מהימנה לטעמנו, וכפי שטוענת המדינה בסיכומיה, מצופה היה ממי שמבקש למלא תפקיד של מבקר פנים ברשות מקומית, תפקיד שאמון על טוהר המידות והמינהל התקין, להבהיר את מהות עיסוקיו הקודמים ולא להשיב תשובות מעורפלות ומתחמקות.
סיכום על יסוד כל האמור לעיל, המסקנה בדבר פגם בהליכי המכרז משעה שהמשיב על פניו אינו עומד בתנאי הסף, מצדיקה מתן סעד זמני המונע את המשך עבודתו של כמבקר הפנים של המועצה, עד לתום ההליכים בתיק.
על כן, אנו מורים על הקפאת מינויו של המשיב עד להחלטה אחרת או מתן פסק דין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו