מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשת הוצאות הגנה בעקבות זיכוי הנאשם

בהליך תיק תעבורה (תת"ע) שהוגש בשנת 2020 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

לפני בקשת הנאשם לפסיקת פיצויים על הוצאות הגנה בעקבות זיכויו מחמת הספק מהעבירה המיוחסת לו – נהיגת רכב במהירות העולה על המהירות המותרת בנגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
...
ישנם גם מקרים שבהם עשוי בית המשפט להגיע למסקנה שונה מזו של התביעה באשר למסקנה המתבקשת ממכלול הראיות.
בענייננו, אני סבורה, כי עמדה בפני המאשימה תשתית ראייתית לכאורית שדי היה בה על מנת להגיש את כתב האישום ואף כדי לנהל את ההליך עצמו; ואני סבורה, כי לא ניתן לומר כי עסקינן במקרה שבו נתגלתה רשלנות חמורה או חוסר תום לב או זדון בהתנהלות התביעה בעת שהגישה את כתב האישום; ולפיכך, העילה הראשונה אינה מתקיימת.
לפיכך, הבקשה לפיצויים על הוצאות הגנה נדחית.

בהליך קובלנה פלילית (ק"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עיון בפסיקה מלמד על כך שבתי המשפט, הדנים בבקשות לפסיקת הוצאות הגנה, בקובלנות פליליות, נוהגים, לא אחת, בהתקיים נסיבות מתאימות, לפסוק הוצאות גם במקרים, בהם לא זוכו הנאשמים ובמקרים בהם לא בוטל כתב האישום לפי סעיף 94 (ב) לחסד"פ. (ראו, לשם הדוגמה ק"פ 14927-06-18 חנוך דב מלביצקי נ' אהרון אפלבויים [12.7.20] והפסיקה הנזכרת שם וכן עק"פ (מחוזי ב"ש) 23220-12-16 אבירם דהרי נ' דרור לדרמן [15.10.2017]‏.
...
יתכן כי פרשנות תכליתית של התקנות תביא למסקנה כי אלה אינן חלות בקובלנה, אלא בכתב אישום המוגש על ידי המדינה בלבד.
סוף דבר לאור כל האמור, אני מורה לקובלת לשלם סך של 3,670 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק, לכל אחד מהמבקשים וזאת בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

בהליך עניינים מקומיים אחרים (עמ"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בפניי בקשה שהוגשה לפי סעיף 80 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין") במסגרתה עותרים המבקשים להורות למשיבה לשאת בהוצאות הגנתם בגין ההליכים שהתקיימו כנגדם בגין עבירות על סעיפים בחוק התיכנון והבניה, לאחר שזוכו במסגרת ערעור שהוגש והתקבל בבית המשפט המחוזי בחיפה.
הזיכוי שהיתקבל בערכאת העירעור נושא אופי מאוד מסוים שאין לצקת לתוכו אין מה שאין בו. דיון והכרעה: אקדים את המאוחר ואפתח את פרק הדיון בהכרעתי לפיה לא מצאתי לנכון לפסקות הוצאות כנגד המשיבה ואני דוחה את בקשת המבקשים ואנמק: בעולם קיימים מודלים שונים להכרעה בבקשות מעין אלו לפיהן דורשים נאשמים שזוכו לקבל פיצוי כספי בגין ההוצאות שהוציאו עבור ניהול ההליך הפלילי, כאשר בחלק מהמקרים הוכרו הוצאות עקיפות לצד ההוצאות ששולמו בפועל מכיסו של הנאשם, כגון הפסדי הישתכרות ואף הוצאות בגין מרכיבים לא ממוניים.
...
לעניין זה קבעה כב' השופטת בנר בהכרעת הדין – ואין בידי להתערב בקביעה זו – כי: "אמנם אף המפקח העיד כי, בניגוד למה שחשב, לנאשמים 1-2 לא היה קשר לבניה, אולם האחריות לבניה אינה נקבעת על פי הקריטריון של מי שבנה בפועל, אלא, בהתאם לאפשרויות המנויות בסעיף 204 לחוק קודם תיקון 116." מעבר לכך, לא שוכנעתי כי המאשימה ניהלה את ההליך באופן שיש בו חוסר תום לב או רשלנות מהותית.
מכל השיקולים לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה.
המזכירות תעביר העתק החלטתי זו לצדדים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

הכרעה בשאלת הפיצויים והוצאות ההגנה הנה חלק אינטגראלי מההליך הפלילי העקרי ונסמכת על ההליכים והחומר הראייתי שבתיק, אשר על יסודם מחליט בית המשפט אם היתקיימו העילות המצדיקות פיצויים אם לא. ראו גם את דבריה של כב' השופטת שטרסברג כהן בבג"ץ 2428/99 מדינת ישראל נ' דוויק פד"י נד'(1) 688: "הבקשה לפיצויים איננה מנותקת מן ההליך הפלילי. זוהי בקשה המהוה חלק נילווה להליך הפלילי אם לא חלק אינטרגלי ממנו. אף שהיא נושאת אופי מעין-אזרחי, היא קשורה בטבורה להליך הפלילי. עילותיה צומחות מתוך ההליך הפלילי, בין מחמת שהתברר במהלכו שלא היה יסוד לאשמה ובין משום שקיימות נסיבות אחרות המצדיקות פיצויים עקב העמדת המבקש לדין וזיכויו. על הליך זה להתנהל במהירות וביעילות ולהעניק לנאשם שזוכה פיצויים המגיעים לו, אם מגיעים, כפועל יוצא מזיכויו. אין להופכו להליך החוזר על המשפט הפלילי מחדש. דיון במותב שדן בתיק ומכיר את החומר חוסך בזמן, במאמץ, בכוח שפוטי ובכסף, בלי שיש בכך כדי לפגוע בזכויות הנאשם שזוכה בעירעור. החומר הראייתי בהליך הפלילי ופסק-הדין המזכה מהוים תשתית להכרעה בבקשה. מתוך חומר זה על בית-המשפט להסיק אם לא היה יסוד לאשמה או אם קיימות נסיבות אחרות המצדיקות פסיקת פיצויים. ניתן לומר, כי המותב שדן בעיניינו של הנאשם בערכאה הראשונה הוא הפורום הטבעי ביותר והיעיל ביותר לידון בבקשה לפיצויים" (שם, בעמ' 693).
הנסיבות הנוגעות לטיב זיכויו של הנאשם עניינן בשאלה האם מדובר היה בזיכוי מלא, או האם מדובר היה בזיכוי מחמת הספק למשל, והקבוצה הנוגעת לנסיבותיו האישיות של הנאשם העומד לדין עניינן בשאלה מהי הפגיעה, אם בכלל, בנאשם בשל היתנהלותו של ההליך – בשמו הטוב, בפרנסתו, בבריאותו, במשפחתו וכד', ר' למשל עניין חמדאן בעמ' 558 לפסק הדין; ר' עניין מנצור הנ"ל בעמ' 448 לפסק הדין; ר' עניין שתיאווי בפיסקה 18 לפסק הדין].
...
באשר לשיהוי הרב בהגשת הבקשה, טוענת ב"כ המבקש כי זה אוחז בהנמקות מוצדקות לאי הגשת הבקשה עד כה. בתגובתה, טענה המשיבה כי יש לדחות את הבקשה על הסף, הן בשל השיהוי הרב בהגשתה והן מן הטעם שהמבקש אינו עומד בתנאים שנקבעו בסעיף 80 לחוק העונשין, ולפיכך אינו זכאי לקבל פיצוי מאוצר המדינה.
להלן נימוקי: הבקשה לדחייה על הסף בשל שיהוי החלטתי לדחות את טענת המשיבה בהקשר זה. אכן, תקנה 4 לתקנות הפיצויים קובעת מפורשות כי הבקשה למתן פיצוי יכול שתהא בע"פ מיד בתום הדיון או לאחר החלטת הזיכוי.
ככלל אני סבור שאדם זכאי לפיצוי מלא עבור הנזקים שנגרמו לו. דא עקא, איני יכול להתעלם מעיתוי הגשת הבקשה בחלוף שלוש שנים וחצי ממועד מתן הכרעת הדין המזכה.
סבורני כי התעלמות משיהוי משמעותי שכזה בקביעת גובה הפיצוי, בניגוד לעצם הזכאות לו, עלולה להוביל להגשת בקשות על ידי נאשמים שזוכו במשפטם בעיתוי נוח מבחינתם, דהיינו במועד בו שיעורו של השכר החודשי הממוצע במשק גבוה יותר מזה שהיה במועד הזיכוי, דבר אשר יגדיל באופן מלאכותי וללא כל הצדקה את גובה הפיצוי.
במקרה דנן, בשל השיהוי הרב, אני קובע כי סכום הפיצוי יעמוד על מחצית הסכום המבוקש בסעיף 54 לבקשה.

בהליך קובלנה פלילית (ק"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הוצאות ההגנה ב"כ הנאשם בסיכומי ביקש לחייב את הקובל בהוצאות הגנתו.
וכן ראו: עק"פ (מחוזי-חיפה) 39697-06-17 סולומונוב נ' פוגל (25.9.2017), שם נפסק: "נעיר כי בהליך הפלילי בו מעמידה המדינה נאשם לדין המגמה היא לצמצם את פסיקת ההוצאות בגין זכוי נאשם לאותם מקרים חריגים בהם היתנהלות המאשימה כלפי נאשם הייתה בחוסר סבירות ...סבור אני כי בהליך של קובלנה, בה עושה אדם פרטי שימוש בהליך הפלילי ו"מעמיד לדין" אדם אחר, מבחן פסיקת ההוצאות צריך להיות דומה יותר לזה שבמשפט האזרחי ולפיו "בהיעדר נסיבות מיוחדות, אין צידוק לכך שבעל דין שזכה במשפט ייצא בחיסרון כיס". במקרה זה, משקבעתי כי עובדות כתב הקובלנה לא הוכחו וכי יש לקבל את גרסת הנאשם, הרי שזכאי הנאשם להוצאות הגנתו.
...
כפועל יוצא לא משתכללות העבירות אשר יוחסו לנאשם בכתב הקובלנה, ועל כן אני מורה על זיכויו של הנאשם.
וכן ראו: עק"פ (מחוזי-חיפה) 39697-06-17 סולומונוב נ' פוגל (25.9.2017), שם נפסק: "נעיר כי בהליך הפלילי בו מעמידה המדינה נאשם לדין המגמה היא לצמצם את פסיקת ההוצאות בגין זיכוי נאשם לאותם מקרים חריגים בהם התנהלות המאשימה כלפי נאשם הייתה בחוסר סבירות ...סבור אני כי בהליך של קובלנה, בה עושה אדם פרטי שימוש בהליך הפלילי ו"מעמיד לדין" אדם אחר, מבחן פסיקת ההוצאות צריך להיות דומה יותר לזה שבמשפט האזרחי ולפיו "בהעדר נסיבות מיוחדות, אין צידוק לכך שבעל דין שזכה במשפט ייצא בחסרון כיס". במקרה זה, משקבעתי כי עובדות כתב הקובלנה לא הוכחו וכי יש לקבל את גרסת הנאשם, הרי שזכאי הנאשם להוצאות הגנתו.
סוף דבר אני מזכה את הנאשם מן העבירות המיוחסות לו בכתב הקובלנה, ומחייבת את הקובל בהוצאות הנאשם בסכום של 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו