מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשת ביטול הסדר נושים של עמותה

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לטענת היחידים, בנגוד למקרה שנידון בפרשת חזן, במקרה שלפנינו ההסדרים עם הנושים לא נעשו על-ידי היחידים או קרוביהם אלא על-ידי גוף פילנטרופי שבקש לסייע ליחידים.
מעת שהושג הסדר עם נושים שלא בדרכים הקבועות לכך בדין, עשוי הדבר להשפיע, בין היתר, על השאלה האם ההליך יבוטל בשל ניצול לרעה או יינתן הפטר (על ההבדל בין ביטול הליך למתן הפטר ר' פרשת אריכא, פיסקה 6).
לפיכך, אף שהגעה להסדר מחוץ להליך הנה כשלעצמה פעולה שעשויה לעלות לכדי חוסר תום לב וניצול לרעה של ההליך, לא שוכנעתי שכך הם פני הדברים בנסיבות שלפנינו שבהן ההגעה להסדר עם הנושים נעשתה על-ידי עמותה שמסייעת לנזקקים, וטענת היחידים כי לא היה להם כל קשר להסדרים אלו לא נסתרה.
...
כמו כן, נחה דעתי כי הנושים הגיעו להסדרים בעיניים פקוחות, כאשר כל המידע היה גלוי וידוע בפניהם.
לפיכך, אף שהגעה להסדר מחוץ להליך הינה כשלעצמה פעולה שעשויה לעלות לכדי חוסר תום לב וניצול לרעה של ההליך, לא שוכנעתי שכך הם פני הדברים בנסיבות שלפנינו שבהן ההגעה להסדר עם הנושים נעשתה על-ידי עמותה שמסייעת לנזקקים, וטענת היחידים כי לא היה להם כל קשר להסדרים אלו לא נסתרה.
במכלול, ולאחר שנחה דעתי כי היחידים התנהלו בתום לב, למעט חוסר תום הלב הנובע מעצם ההגעה להסדר שלא באמצעות ההליך, לאחר ששקלתי בעניין זה את העובדה שההגעה להסדר נעשתה באמצעות צד ג' שהינה עמותה המסייעת במקרים שונים, ללא מעורבות של היחידים, אני מעמידה את הוצאות הנאמן בגין ניהול שני ההליכים על סך של 12,000 ₪.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

המשיב מציין שלבן תיקים פתוחים בלישכת ההוצאה לפועל ומתנהל בעניינינו הליך הסדר נושים לפי סעיף 19 א לחוק הוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 .
באותה מידה יכולה היתה המנוחה שלא לצוות לבת או ילדיה דבר, או לחילופין להוריש מלוא עיזבונה לאירגון או עמותה הקרובים לליבה או לאדם הזר ליורשים לגמרי.
המשיב לא הצביע על אותות או סימנים בעולם המעשה שיש בהם להעלות חשד או סברה שהמנוחה בטלה או בקשה לבטל את הצוואה, כל שכן להשמידה.
...
לאחר שבית המשפט הפך בדברים ונתן דעתו לכלל הסימוכין שלנגד עיניו, נמצא שדין טענות המשיב להידחות, ואין לראות בנכד כמי שלקח חלק בעריכת הצוואה.
בטרם סוף דבר לאחר הכרעת בית המשפט בסוגיות שעמדו להכרעתו, ובטרם ייחתם פסק דין, מוצא בית המשפט לנכון להדגיש ולהעמיד את רף ההתנהגות המצופה מהבן, כנאמן לחלקם של ילדי הבת.
לשון אחר, אין לשלול את האפשרות שעם שינוי העיתים והנסיבות, בעתיד הקרוב או הרחוק, יגיע הבן למסקנה שחלף הצורך להגן על כספי הילדים, ושמטרות מינויו יושגו וימוצו בהעברת הכספים ישירות לידי ילדי הבת.
סוף דבר על בסיס כל הנקוב בפסק הדין, נקבע כדלקמן: בקשת המבקש מתקבלת באופן שיש לקיים את הצוואה ככתבה וכלשונה ולחלק את העזבון ליורשים בהתאם להוראותיה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

השופט ד' מינץ: לפנינו ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט ע' עיילבוני) מיום 15.3.2017 בפר"ק 55237-12-14, בגדרה קיבל את בקשת משיבה 2 (להלן: המנהלת המיוחדת או משיבה 2) והורה למערער (להלן: משרד החינוך או המשרד) להעביר לקופת הפרוק של עמותת גני חב"ד צפת (להלן: העמותה) את הכספים שיועדו לתקצב את העמותה אך העברתם אליה נחסמה על ידו.
כן סבר הכנ"ר כי שגה בית המשפט המחוזי בהחלטתו, שכן עולה ממנו כי "דמן של עמותות בפרוק סמוק מדמן של עמותות שאינן בפרוק". באשר לשאלת הסמכות, הכנ"ר הצטרף לעמדת משרד החינוך וסבר כי הבקורת השיפוטית על החלטת המשרד מקומה בבית המשפט לעניינים מנהליים שיביא בחשבון את סבירותה, את היתנהלות הצדדים וכן את הסתמכותם של צדדים שלישיים כגון עובדים ונושים אחרים המצפים להפרע מכספי התיקצוב.
במקרה כזה, בעל תפקיד עשוי לבוא לפני בית המשפט של חידלות פרעון בבקשה לבטל את ההחלטה שהתקבלה על ידי הרשות כאמור או לדחותה לזמן מה (וראו: יעד רותם "הסמכות למתן הקלות שלטוניות בהליכי חידלות פרעון" משפטים מ 113 (תשע"א) (להלן: רותם)).
כך גם למשל, כאשר הבורסה מחליטה מכוח סמכות המסורה לה בחוק, למחוק מן הרישום למסחר את מניותיה של חברה חדלת פרעון ובעל התפקיד בא בבקשה לבית המשפט לדחות את מועד המחיקה (ראו: פש"ר (מחוזי ת"א) 1975/02 ארט אין טכנולוגיות אינטרנט נ' הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (31.7.2005); פר"ק (מחוזי ת"א) 31111-09-14 סקיילקס קורפוריישן בע"מ נ' כונס הנכסים הרישמי (3.2.2015); פר"ק (מחוזי ת"א) 1716-09 הסדר נושים לחברת אופק אינטרנשיונאל נדל"ן בע"מ נ' כונס הנכסים הרישמי (24.7.2011)).
...
למסקנה אחרונה זו הגעתי בשים לב למומחיותו של בית משפט זה; ולנוכח מאפייניה הייחודים של הביקורת השיפוטית על החלטות מינהליות, שעליהם אעמוד כעת.
לבסוף, איני סבור – כעמדת חברי – כי הזהות הפרסונלית (ולו תיאורטית) בין חברי המותב בבית משפט לעניינים מינהליים לבין חברי המותב בבית משפט של חדלות פירעון; כמו גם העובדה שקיימת זהות מבחינת הערכאה השיפוטית, שכן שני ההליכים מתנהלים בבית המשפט המחוזי – מובילות למסקנה כי אין חשיבות לקיומו של הליך לפני הערכאה המתאימה.
ככל שסבורה המנהלת המיוחדת כי עומדת לה עילה לקבלת כספי התקצוב שהוקפאו על ידי משרד החינוך, עליה לפנות לנתיב ההשגה המינהלי – היינו, על ידי הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים, שיבחן את שיקול הדעת של הרשות ואת סבירות ההחלטה על יסוד העילות המהותיות והכללים הפרוצדוראליים הנקוטים בבית משפט זה. סוף דבר: לו תשמע דעתי, אציע לחבריי כי נקבל את הערעור, נבטל את החלטת בית המשפט המחוזי ונקבע כי הביקורת השיפוטית על החלטת משרד החינוך תיערך בבית המשפט לעניינים מינהליים.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

הבקשה התקבלה ומשיב 2 (להלן: הנאמן או המפרק לפי העניין) מונה כנאמן לבצוע הסדר הנושים של החברה.
לנוכח דברים אלו נקבע כי הענקת התשלום לברן מעבר לדיבידנד המגיע לה כנושה של החברה, הפרה את עקרון השויון בין הנושים וניתנה בהעדר סמכות ועל כן יש לבטלה על פי העילה הקבועה בסעיף 24(3) לחוק הבוררות.
רכוז ההליכים מקדם גם השגת שויון בין נושים ויעילות בניהול ההליך (ראו לדוגמה: רע"א 5222/05 ההסתדרות הרפואית בישראל נ' הכונס הרישמי בתפקידו כמפרק קבוע של עמותת ביקור חולים הוספיטל, פסקה 4 (25.8.2005)).
...
המסקנה המתבקשת מהאמור הינה אפוא כי הייתה הסכמה מפורשת של כל הצדדים, עזריה, ברן, צים והמפרק כי המגשר אשר הפך לימים לבורר יכריע במכלול הסוגיות השנויות במחלוקת ביניהם.
שכן חרף המסקנה האמורה, יש לבדוק אם אישור הסכם הבוררות על ההעדפה הכרוכה בהכרעה שניתנה בו, עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ובכלל זה הענקת גמול לברן כפי שכינה אותה הבורר כ"נושה יעילה", או כפי שכינה אותה הכנ"ר כ"נושה פעילה", בשל התפקיד שמילאה בהעשרת הקופה.
יחד עם זאת, נוכח העובדה שההלכה בעניין הסוגיות שנידונו במסגרת פסק דין זה טרם זכתה לבירור מעמיק, ונוכח העובדה שפסיקת הגמול לברן במקרה זה נקבעה לצד שני הרכיבים הנוספים של פסק הבורר, היינו תשלום הכספים על ידי עזריה ומסירת השיק לידי המפרק, נראה לי כי יהיה זה מרחיק לכת מדי להורות על ביטול חלקו השני של פסק הבורר על הסף.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

נטען כי המבקש הגיש, סמוך לפני הגשת ההודעה, את הדו"חות החודשיים במרוכז וכי התנאי המתיר מראש הקדמת תשלומים עולה בקנה אחד עם הוראות החוק בעיניין זה. עוד נטען, כי אין התכנות להסדר נושים לאור המחלוקות העמוקות והיחסים העכורים שבין המבקש לנושיו, כי ביטול ההליך לא ישרת את הנושים שכן למבקש אין נכסים בני מימוש, וכי המתוה המוצע משקף את הסכום המאקסימאלי שניתן, לדעת הנאמנת, לגבות מהמבקש.
הממונה ביקש להורות על ביטול פסק הדין וטען להתקיימותן של נסיבות חדשות, והן הצעה מיום 12.7.23 לרכוש את זכויות המבקש ובת זוגו ביחידת הדיור שנבנתה על הרכוש המשותף, לרבות זכות להחזר השקעות ורכישת הזכות של הנושה זמיר חרזי לגביית החוב של עמותת חומת ציון בתיק הוצל"פ 500611-09-22 תמורת 600,000 ₪.
...
להלן אפרט נימוקי, אשר הבסיס העיקרי להם הוא המסקנה כי אין מדובר בתכנית לשיקום כלכלי המבוססת על בחינה אמיתית של כושר השתכרותם של המבקש ושל התא המשפחתי שלו ועל דמי המחייה בכבוד שלהם הם זכאים, אלא שמדובר בהסדר נושים שהובא תחת מסווה של תכנית לשיקום כלכלי, מתוך הבנה ברורה של המבקש ושל הנאמנת, כי אין היתכנות לאישור הסדר כאמור על ידי הנושים; כפי שנכתב בהחלטותיי מיום 16.3.23 ומיום 17.4.23, ההליך בוטל בשל ניצולו לרעה על ידי המבקש, אשר לאורך כל תקופת הביניים לא עמד במרבית התשלומים, לא הגיש דו"חות, לא שיתף פעולה עם הנאמנת והתנגד לניסיונותיה לממש נכסים שנטען כי יש לו זכויות בהם.
ודוק, אם נתוניו האישיים של המבקש מובילים למסקנה כי יש לקבוע תשלום חודשי על סך 2,500 ₪, אין הצדקה להפחתת התשלום החודשי ל- 2,000 ₪, ומנגד, לו היו הנתונים האישיים מלמדים כי על התשלום החודשי לעמוד על סך של 2,000 ₪, אין הצדקה לקבוע תשלום על סך של 2,500 ₪.
בשל כל האמור, הבקשה לביטול פסק הדין נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו