מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה לעדכון כתובת מען של בעל דין

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

תקנה 480 לתקנות קובעת כי: "בהליך שניתן בו מען להמצאת כתבי בי-דין, יכול שתהא ההמצאה במסירת הכתב לפי אותו מען, וכל עוד לא הודיע בעל דין, בהודעה בכתב לבית המשפט, על שינוי במענו, יראו כל כתב שהומצא לפי המען האמור כאילו הומצא כראוי". בפסק דין החבובות חנות צעצועים דחה בית המשפט העליון את טענתו של בעל דין שמסר כתובת לבית המשפט, שלפיה המסירה לא בוצעה כדין משום שפסק הדין הוחזר בציון המילים "לא ידוע". וכך קבע בית המשפט העליון[footnoteRef:7]: "בעל דין שמסר כתובת לשם המצאת כתבי בי-דין יושתק מלטעון כנגד המצאה שבוצעה לאותה כתובת, ובעל-דין שכנגד רשאי להסתמך על כתובת שנמסרה לבית-המשפט כאמור". [7: רע"א 1838/16 החבובות חנות צעצועים של בע"נ נ' מדינת ישראל פקיד שומה פתח תקווה, (9.5.2016).
המותב הקודם קבע שהמבקשים התנהלו בחוסר תום לב מכיוון שהתעלמו מהחלטות קודמות שניתנו על ידו בנוגע להמצאת אישורים המצביעים על כתובתם ומכיוון שנמנעו מלעדכן את השינוי בכתובתו של המבקש.
...
האם יש מקום להיעתר לבקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 23.10.2014 על ידי מותב בראשות השופטת עפרה ורבנר, זאת לאחר שהסתיימה פרשת התביעה ולאחר שהמבקשים נמנעו מלהגיש תצהירי עדות ראשית וסיכומים, על אף שניתנה להם ההזדמנות לעשות כן? זו השאלה הדרושה הכרעה במסגרת הליך זה. תחילה נפרט את ההליכים המשפטיים שהתנהלו בפני המותב בראשות השופטת ורבנר עד למתן פסק דין (להלן: המותב הקודם), לאחר מכן נפרט את טענות הצדדים ואת התשתית המשפטית הרלוונטית ובהמשך נכריע בשאלה שבמחלוקת.
] נדגיש כי האמור בסעיף זה הוא בבחינת למעלה מן הדרוש, שכן אנו סבורים שנוכח התנהלות המבקשים אין מקום להיכנס ולבחון את סיכויי הגנתם.
מן המקובץ עולה שהמקרה שלפנינו הוא אחד המקרים הקיצוניים שבהם אין להיעתר לבקשה לביטול פסק דין.
סוף דבר הבקשה נדחית.

בהליך ערעור על החלטת רשם (ע"ר) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טען המשיב כי המערערים לא הצביעו על סכויי הגנה טובים, כבעלי דין וכמי שהגישו בקשה לדחיית דיון היה עליהם לעקוב אחר מתן החלטה בבקשתם כאשר בנוסף הובהר לאלה במסגרת החלטות ביה"ד כי אישורי המחלה שהוצגו על ידם אינם כבילים.
– לטענת המערערים שגתה הרשמת עת קבעה כי ידיעת המערערים בדבר מועד הדיון שהיה קבוע ליום 23.1.20 הנה "ידיעה קונסטרוקטיבית" שכן לא הוכחה ידיעה מלאה וברורה של בעל דין.
בדין נקבע במסגרת החלטת הרשמת כי קבלת טענת המערערים במקרה זה לעניין העדר המצאה כדין בשל כתובת שגויה שלא עודכנה בהתאם לבקשות הוגשו – תביא להכשלה מיידית של כל המצאה - בפרט עת לא הוגשה באופן אופראטיבי על ידי המערערים הודעה בדבר שינוי כתובת כשחזקה שיידעו את באי כוחם דאז בדבר כתובתם העדכנית.
...
עם זאת, סבורים אנו כי בניגוד לטענת המערערים הוכח כי בוצעה מסירה כדין וזאת מעבר לידיעה שהוכחה אף היא בדבר קיומו של הדיון דבר שהצדיק מתן החלטה כפי שניתנה על ידי הרשמת.
בשים לב לאמור, סבורים אנו כי אין לנתק בין מועד הדיון הראשון שנקבע בזמן שהמערערים עוד היו מיוצגים ואליו היו המערערים מודעים אף לדבריהם במסגרת הבקשה הראשונה שהוגשה על ידם למועד הדיון השני שנקבע כהמשך ישיר לבקשתם לדחייה לאחר התפטרות ב"כ כוחם מייצוג.
סוף דבר אנו דוחים את הערעור.

בהליך ביצוע תביעה בהוצאה לפועל (ת"ת) שהוגש בשנת 2017 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

מעיון בתיקיית הימצאות הנט המשפט עולה כי הודעת המזכירות המהוה גם זימון לדיון נשלחה אל כתובתו של המבקש כפי שצוינה בכתב ההיתנגדות, רחוב האלון 13/7 יבנה.
בהתאם לתקנה 480 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, הכתובת למסירת כתבי בי-דין שמסר בעל דין מהוה כתובתו למסירה כדין, כל עוד לא הגיש הודעה על כתובת אחרת.
המבקש לא הגיש בקשה כלשהיא לעידכון כתובתו.
"ככלל, אי העדת עד רלוואנטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו" (ע"א 641/87, קלוגר נ. החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ פ"ד מד(1) 239 וכי "מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלוואנטית שהיא בהשג ידו ואין לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת המנעות בעל דין מלהביא לעדות ראייה עדות כנגדו" (ע"א 55/89, קופל (נהיגה עצמית) נ. טלקאר חברה בע"מ. לפיכך, אני קובע כי מחדל זה ניזקף לחובתו של המבקש והוא גורם לכרסום באמינות גירסתו.
...
טענות ההתנגדות של המבקש בבקשתו טוען המבקש כי יש לדחות את התביעה כנגדו בין היתר בשל העובדה שחתימתו אינה מופיעה על מסמכי התביעה.
בנוסף, אני מקבל את טענת המשיבה, שכאשר הלקוח מבקש להזין אמצעי תשלום של צד ג', המשיבה אינה מסירה את הלקוח הקיים, אלא מוסיפה את צד ג' כלקוח נוסף, כך האחריות המשפטית לתשלום החוב מוטלת על שניהם, ביחד ולחוד.
לסיכום, אני קובע שלמבקש אין טענות שיש בהן כדי להדוף את התביעה שהוגשה כנגדו, לכן אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הדין, שניתן ביום 9/11/16.
אני מחייב את המבקש לשלם למשיבה, הוצאותיה בגין הבקשה לביטול פסק הדין, בסך כולל של 1,500 ₪, שישולם על ידי המבקש בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מהיום ויתווסף לחוב בתיק ההוצאה לפועל, שמספרו 505209-05-16.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בכתב התביעה נרשם כי כתובתם של הנתבעים-המבקשים היא מועצה אזורית חוף הכרמל.
המבקשים הגישו כתב הגנה, אשר מצוין בו את כתובת מגוריהם, מושב מהר"ל. יחד עם זאת, הם לא ביקשו לעדכן את הכתובת המופיעה בתיק (מ.א. חוף הכרמל) ל- כרם מהר"ל. בכך גילו הם את דעתם שכתובת זו תשמש אותם להמצאת מסמכים.
ודוק, באחריות בעל הדין לדאוג שהוא אוסף דברי דואר הנשלחים לכתובת שמסר בעצמו.
תקנה 3(ב) לתקנות אלו מטילה חובה על בעלי הדין, כדלקמן: "חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית". תקנה 4 לתקנות אלו מורה: "לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זה פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו, להשהותו או להטריד בעל דין, לרבות פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותו". המבקשים מודעים להליך שהוגש נגדם, שהרי הם הגישו כתב הגנה.
...
חרף ההעדפה הטבעית לברר תובענה לגופה, סבורני כי אין מדובר במחדל דיוני פעוט שניתן להעלים ממנו עין.
סוף דבר- אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הדין.
המזכירות תמציא החלטתי לצדדים.

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביקש לעדכן את כתובתו לכתובת בפתח תקוה.
אמות המידה לבחינת בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד מכוח שיקול דעתו של בית המשפט נשענות על שני שיקולים: האחד, סיבת אי-הגשת כתב ההגנה, או אי-התייצבותו של בעל הדין לדיון; השני, סכויי הצלחתו של בעל הדין אם יבוטל פסק הדין שניתן (ראו למשל: רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקה 10 (22.5.2012))".
...
בהחלטה מיום 28.6.21 נקבע: "הנתבע, בהיותו עו"ד, יודע בוודאי, כי יש לתמוך כל בקשה לביטול פסק דין (שניתן בהעדר הגנה / העדר התייצבות) בתצהיר ערוך כדין, אלא שלבקשתו לביטול פסק הדין לא צירף הנתבע תצהיר כלשהו. לפיכך, כבר מטעם זה, דין הבקשה להידחות.
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה יש ליתן רשות ערעור ולקבל הערעור לגופו מהנימוקים כדלקמן: 1) הגם שהתערבות בפסק דין של בית משפט לתביעות קטנות נעשית רק במקרים חריגים, דומני כי במקרה דנן, יש מקום להתערבות.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין הערעור להתקבל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו