מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה למתן רשות ערעור זכאות דייר מוגן

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה למתן רשות לערער על החלטה מיום 14.4.22 של בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט א' נחלון) שניתנה בת"א 62713-03-22.
בית המשפט עמד על כך, שמלבד הצורך בהוכחה שהמבקשת אכן זכאית למעמד של דיירת מוגנת בנכס על אף הקשיים הגלומים בכך (וכפי שפורטו בהחלטה בהרחבה), היא תצטרך להיתמודד עם ההצהרות שניתנו בשמה ובשם אחיותיה לבית המשפט, בשתי הזדמנויות שונות, ואשר על בסיסן מחק בית המשפט בהליך האחר את אמה של המבקשת.
...
יוצא אפוא, שבשלב זה לא ניתן לקבוע כי המבקשת היא בגדר "מחזיקה כדין" לצורך הפעלת הסעד לפי סעיף 18 לחוק המקרקעין.
סוף דבר.
בשל הטעמים שעליהם עמדתי, אני מחליט לדחות את הבקשה למתן רשות לערער.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בפסק דינו קבע בית משפט השלום כי בהחלטה בבקשת הרשות לערער לא נקבע כי למבקשת זכות דיירות מוגנת בדירת המושכר, כפי שהיה המצב אילו היה ניתן לה סעד מן הצדק מלא, אלא כל שניתן לה הוא סעד מן הצדק חלקי, אשר אינו כולל בחובו, מניה וביה, את כלל הזכויות שעומדות לדייר מוגן.
...
בהתאם לכך, קבע בית המשפט המחוזי כי: "מקובלת עלינו מסקנתו של בית המשפט קמא לפיה העובדה שהמערערת לא שבה להתגורר בדירה לאחר שנערכו השיפוצים, והעובדה שהיא המשיכה להתגורר בדחיאת אל בריד, שם היא מתגוררת מזה 30 שנה, תומכים בכך שאין בכוונתה לחזור לדירה. המערערת העידה, אמנם, על הקשר שיש לה לדירה שבה גדלה, על כך שהיא זקוקה לדירה לצורך מעמדה כתושבת ירושלים וקבלת זכויות שונות ואף כדי שיהיה באפשרותה ללכת ברגל להתפלל במסגד אל אקצה, אולם לא די באלה על מנת לקבוע כי קיים אצלה רצון ממשי לחזור לדירה". המבקשת לא אמרה נואש, ועל פסק דינו הראשון של בית המשפט המחוזי, הוגשה על ידה בקשה למתן רשות ערעור לבית משפט זה. ביום 19.12.2016 התקיים דיון בבקשה הנ"ל, וביום 20.12.2016 ניתנה החלטת בית משפט זה (המשנה לנשיאה א' רובינשטיין והשופטים נ' הנדל ו-מ' מזוז), אשר קיבלה את הבקשה באופן חלקי.
על רקע זה, נטען כי החלטת בית משפט זה בהחלטה בבקשת הרשות לערער עולה בקנה אחד עם ההלכה שנפסקה בעניין זה, וכך גם פסק דינו השני של בית משפט השלום אשר פירש אותה, ופסק דינו השני של בית המשפט המחוזי שאשרר פרשנות זו. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשת הרשות לערער ובתשובה לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
על רקע זה, בעניין קיסלביץ, בו נדונה השאלה האם סעיף 132(א) לחוק מאפשר להתנות את פינוי המושכר בתשלום על ידי בעל הנכס, ציין השופט א' רובינשטיין דברים אלו: "...גם אם השימוש במינוח של 'סעד מן הצדק' בהקשר של התנאת הפינוי בתשלום על ידי בעל הנכס [...] או בתנאי אחר שחובת קיומו מוטלת על בעל הנכס – אינו תואם 'אחת לאחת' את לשונו של סעיף 132(א) המכוון כפשוטו לאי פינוי, במהות אין ניתן להיעתר לטענתם של המבקשים. אם נפסע בדרך הילוכם של המבקשים, נמצא כי בפני בית המשפט המחוזי עמדו לכאורה שתי אפשרויות: האחת, להעניק למבקשים סעד מן הצדק, המונע את פינוים [...]; השניה, לבטל את הסעד מן הצדק ולהורות על פינוים של המבקשים מהדירה ללא תנאי. סבורני, כי הצגת הדברים בצורה זו היא בינארית מדי, ואינה משרתת גם את עניינם שלהם. כאמור, שאלת פינוים של דיירים מוגנים היא ביסודה שאלה של צדק, התלויה כל כולה בנסיבות המקרה. סבורני, כי על מנת שניתן יהא להגשים באופן המיטבי את עקרון הצדק, יש להותיר בידי בתי המשפט ארגז כלים, המאפשר להם מגוון רחב של פתרונות; הצגת הדברים בצורה בינארית עלולה דווקא להביא, בסיטואציות מסוימות, לאי צדק. כך, למשל, יתכנו מקרים – כבענייננו – בהם סבור בית המשפט כי אינם מצדיקים מתן סעד מן הצדק, קרי – מניעת פינוי, אולם מאידך סבור כי פינוי הדיירים ללא תמורה אינו צודק, שכן שילמו בשעתו דמי מפתח ושילמו שכר דירה כסדרו אף שנטשו. לגישתי, אין לומר על 'סעד מן הצדק הפוך' 'אין חיה כזאת', כדברי בא כוח המבקשים; יש לאפשר לבתי המשפט לבחור גם דרך אמצע, מעין שביל זהב, לילך בה. ברי, כי לא ניתן להגדיר ולגדור מראש את קשת האפשרויות [...], והדברים תלויי מקרה ומקרה. במישור העקרוני, לא זו בלבד שאין לשלול מראש פתרונות ביניים, אלא ייתכנו מקרים בהם פתרונות הביניים יהיו מחויבי המציאות, וליתר דיוק, מחויבי הצדק" (שם, בפסקה כ"א).
אשר על כן, הבקשה למתן רשות לערער נדחית, ועמה ממילא נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון רע"א 5954/21 לפני: כבוד השופט נ' סולברג המבקשת: פלונית נ ג ד המשיבים: 1. פלוני 2. פלוני בקשה למתן רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 19.8.2021 בת"א 35669-08-21 שניתנה על ידי כבוד השופטת י' רוטנברג; בקשה מעודכנת מיום 2.9.2021; ובקשה למתן סעד זמני לעיכוב ביצוע פינוי בשם המבקשת: פלוני, אפוטרופוס ][]החלטה
תביעה זו הסתיימה בהסדר פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, ובו נקבע כי עם פטירת האב, תפקענה זכויותיו כדייר מוגן בדירה (אמהּ המנוחה של המבקשת, הלכה לבית עולמה עוד קודם למתן פסק הדין המוסכם).
...
עם זאת, דומה כי את עיקר חיצי הביקורת מפנה האפוטרופוס כלפי ההחלטה שניתנה במסגרת התביעה לביטול פסק הדין (ת"א 35669-08-21, מיום 16.8.2021); נראה אפוא, כי בקשת רשות הערעור מכוונת כלפי החלטה זו. כך או כך, למען הסר ספק, וכדי למנוע הליך מיותר נוסף, רואה אני מקום להבהיר, מן הטעמים שיפורטו להלן, כי גם דין ההחלטה האחרת – להידחות.
דין הבקשה, ועמהּ הבקשה למתן סעד זמני – להידחות, וזאת אף מבלי צורך בתשובה.
הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא, ועמה נדחית גם הבקשה לסעד זמני בערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בנוגע לפסק דין זה הוגשה בקשה למתן רשות לערער לבית המשפט העליון (רע"א 2813/20), וביום 24.8.2020 ניתן פסק דינו של כב' הש' פוגלמן הדוחה בקשת רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.
ביום 21.2.2021 פנו התובעות ובקשו עיכוב ביצוע של פסק הדין לפינוי, עד להגשת ערעור על ההחלטה המורה על דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע; בית המשפט המחוזי הורה כי ביצועו של פסק הדין לפינוי יעוכב עד ליום 2.3.2021 שעה 12:00 – כ- 24 שעות ממועד בו בקשה זאת הונחה על שולחנו של הח"מ. ביום 28.2.2021, הוגשה התובענה להכרה בזכות לדיירות מוגנת מכח ס' 30 לחוק הגנת הדייר, בה שלובה הבקשה למתן סעד זמני של עיכוב ביצוע הפינוי עד לתום הדיון בהליך העקרי.
...
יחד עם זאת, אני מוצא שסיכויי ההצלחה בתביעה, לא רק שאינם טובים, אלא הינם שואפים לאפס, והדבר מטיל קושי של ממש להיעתר לבקשה, הגם שתוצאתה אינה נוחה, שכן ישנה בעייתיות עם מתן סעד זמני אשר מלכתחילה אין בו כדי לשרת את הסעד הסופי אשר צפוי להינתן במידה ניכרת של וודאות.
לאור כל האמור, לא מצאתי כי מוצדק לעכב ביצועו של פסק דין חלוט לאחר שהעניין מנוהל בערכאות המשפטיות מזה שנים רבות, בשל תובענה שסיכוייה נמוכים עד מאוד, ולמעשה, הסיכויים הינם עד כדי כך נמוכים שמאזן הנוחות הנוטה מהותית לזכות התובעות, אינו מטה את הכף לזכותן.
הבקשה למתן סעד זמני נדחית לפיכך.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

פקודת ההסדר מאפשרת לתקוף את החלטתו של פקיד ההסדר בשני מסלולים: בשלב שלאחר פירסום לוח הזכויות ולפני רישום הזכויות, ניתן לפנות לבית משפט בבקשת תיקון תוך 3 חודשים מיום הצגת לוח הזכויות (סעיף 59 לפקודת ההסדר) או בהגשת ערעור לבית משפט תוך 30 יום מהצגת לוח הזכויות או בתוך 3 חודשים אם מדובר בהחלטה לפי סעיפים 51 או 52 לפקודת ההסדר (סעיף 88 לפקודת ההסדר).
בפסק הדין בעירעור נקבע כי: "לאחר שבא כוחם הקודם של המערערים (הנתבעים בבית המשפט קמא) הודיע, כי המערערים מוותרים על הטענה לחזקה נוגדת, כלומר על הטענה להיותם בעלי הזכויות במקרקעין ובנכס, לא ניתן עוד להעלות טענה זו וכל הקשור אליה (היתיישנות היוצרת חזקה נוגדת) בעירעור, והדיון מיתמקד בשתי הטענות החילופיות שנטענו: דיירות מוגנת ורשות בלתי-הדירה, ובהן בלבד.
...
עתירתם של התובעים היא: "ליתן פסק דין הצהרתי לפיו זכויות הבעלות במקרקעין... שייכים למבקשים ובהתאם ... להיעתר לבקשת המבקשים ולאשר הארכת מועד תביעתם כנגד המשיבים תוך קבלת ערעורם על החלטת פקיד ההסדר". (כך במקור- ע.ב).
לאחר עיון מעמיק, לא מצאתי כי יש במי מסעיפי פקודת ההסדר כדי לסייע לתובעים ולא שוכנעתי כי יש מקום לקבל את התביעה.
מכל אחד מהנימוקים שפורטו לעיל, לא כל שכן מהצטברותם, דין התביעה להידחות, וכך אני מורה.
סוף דבר התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו