מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה לחשיפת מידע בתביעה ייצוגית

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

לעמדתה, בבקשה לאישור התובענה הייצוגית אף לא נטען כי המבקש נחשף למידע כלשהוא של המשיבה או מי מטעמה טרם הרכישה.
...
(ב) המלצת בעלי הדין לפסיקת טובת הנאה למבקש ולבא-כוחו נדחית.
כפי שהוסכם, התביעה האישית של המבקש נדחית.
(ו) אשר לאגרת בית המשפט: הבקשה לקבלת החזר הוצאות מן המשיבה ולפטור מתשלום החלק השני של האגרה נדחית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 28.6.2021 הגישו המבקשים בקשה "למתן צו לחשיפת מידע וגילוי מסמכים", במסגרתו התבקש, בין היתר, גילוי המידע שמתבקש בבקשה דנן.
לעומת זאת, המבקש 1 יצר קשר טלפוני עם מערכת התמיכה של חברת ONE המפעילה את מערכת ניביט ושאל אם ניתן להפיק את הלוג תוך היתייחסות למשיבה באופן ספציפי ונאמר לו בפירוש כי ניתן לעשות כן וכל שיש לעשות הוא להוציא בקשה מסודרת מהנהלת המשיבה לשם כך. דיון והכרעה הלכה היא כי להליך גילוי מסמכים, בהקשר של בקשות לאישור תובענה כייצוגית, נודעת חשיבות רבה, בין היתר מאחר שהוא נועד לגשר על פערי הכוחות ופערי המידע הקיימים בין הצדדים.
...
כמו כן, קבעתי כי ככל שפרטיה של גב' ביטון הועברו למשיבה מצד שלישי, דומה כי יהיה בכך כדי להשליך על השאלה אם המבקש 1 נתן את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומת מהמשיבה, אותה יש לברר במסגרת הדיון בבקשת האישור זאת מבלי לגרוע בטענות המשיבה לענין זה. משכך, מקובלת עלי טענת המבקשים שלפיה המסמך המבוקש על ידם נוגע לשאלות שעליהן נסובה המחלוקת במסגרת הדיון בבקשת האישור, שעה שאפשר שיהיה בו כדי להשיב על השאלה אם גב' ביטון אכן הצטרפה למועדון הלקוחות של המשיבה ונתנה את הסכמתה לקבלת דברי פרסומת.
בהינתן קביעותי לעיל, שלפיהן המבקשים עמדו בתנאים הנדרשים לשם מתן צו לגילוי מסמכים במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים לעניין המסמכים המצויים ברשות ו/או בשליטת המשיבה מצאתי להורות כי על המשיבה להמציא את המסמך המבוקש לעיון המבקשים.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, הבקשה מתקבלת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לגישתם, בנסיבות כאלה אין להעתר לבקשה המבוססת על תקנה 75, שכן אין לתת תמריץ למבקשים בתביעות ייצוגיות לעשות שימוש בהליך של גילוי מסמכים כתחליף לחשיפת מידע אודות החברה.
...
משכך, היה האינטרס של בעל השליטה בחברה שונה מזה של יתר מחזיקי המניות, ולכן יש להחיל עליו רף של "הגינות מלאה". המבקש הוסיף וטען כי המסקנה שלעיל מתחזקת בנסיבות המקרה דנן, כאשר מבנה השליטה בחברה הוא באמצעות שרשרת חברות.
מבין המסמכים שצוינו בסעיף אני נעתרת לבקשה ביחס לס"ק (ב) (ד) ו-(ה).
אני סבורה כי הרלוונטיות של המסמכים היא עקיפה – שכן היא נוגעת לאופן פעולה אפשרי של המשיבים לצורך שימור המניה במדדים.
לכן, לאור מכלול האמור לעיל, לאור העובדה שמדובר בבקשה לגילוי מסמכים בשלב שבטרם אישור התביעה כייצוגית ועל מנת להגביל את כמות המסמכים שיהיה על המשיבים לגלות, אינני נעתרת לבקשה בהקשר זה. סוף דבר – לאור כל האמור לעיל אני מורה למשיבים למסור למבקש תצהיר גילוי מסמכים הכולל את המסמכים הבאים וזאת תוך 30 יום מהיום - · מסמכים שמהווים פניות לבורסה לבחינת האפשרות להישאר במדדים;.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת המשיבה, בתשובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית נחשף מידע מסחרי–עסקי סודי שגילויו עלול להסב לה נזק, והעובדה שהמבקש לא פירט הלכה למעשה את הטעמים העומדים מאחורי בקשתו מקשה על מלאכתה של המשיבה בבחינת הפגיעה האפשרית שתגרם לה מהעיון, ומקום שאל מול לאקוניות הבקשה ניצבים אינטרסים שלה בהגנה על מידע רגיש, יש להעדיף את האינטרסים שלה (ר' בג"צ 5143/11 פינק נ' הממונה על ההגבלים העיסקיים (פורסם בנבו, 1.1.15); פרשת ברוט לעיל).
...
לאחר בחינת טענות הצדדים סבורני כי העיון המבוקש הינו מוצדק.
בנסיבות העניין סבורני כי לא עלה בידי המשיבה לעמוד בנטל המוטל עליה ולשכנע את בית המשפט כי נכון יהיה בנסיבות בקשה זו לחרוג מכלל הפומביות ולמנוע בדרך זו מהמבקש לעיין במסמכים המצויים בתיק.
סוף דבר אשר על כן, מצאתי להיעתר לבקשת המבקש ולאפשר לו לעיין בת"צ 48706-02-18.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, כפי שאפרט בהמשך התרשמתי שבקשת האישור הוגשה בחפזון, והיא חסרה, ובכך חשפה צוהר לתופעה של ייזום עילות תביעה 'המתאימות' לכאורה להליך ייצוגי והמהירות בהגשת הבקשה לאישור נועדה להעמיד את המבקש "בראש תור התובעים". הרקע לבקשת האישור כפי שעולה מתצהירו של מר רונן כ"ץ, סמנכ"ל המשיבה, חברת סקי-דיל היא חברה בענף התיירות שתחום התמחותה הוא שיווק "חבילות סקי וסנובורד ברחבי העולם" (סעיף 1 לתצהיר כ"ץ).
זאת ועוד, נטען כי המבקש נחשף פעמיים למידע המצוי אצל המשיבה והמעיד על ויתור של חברי הקבוצה על טענותיהם כלפי סקי-דיל, תוך שהקפידה לשמור על פרטיות חברי הקבוצה (שם, סעיף 56).
...
אלא שלאחר עיון בבקשה ובסיכומי טענות הצדדים (הצדדים ויתרו על ניהול הוכחות בשלב בקשת האישור), התגבשה חזית המחלוקת בין הצדדים סביב שאלה דיונית היורדת למעשה לשורש מהותה של התובענה הייצוגית – מה דינה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בשם קבוצה שהרוב המוחלט של חבריה ראו לסיים את המחלוקת לכאורה, בינם לבין המשיבה כאן, בדרכי יישוב סכסוך אלטרנטיביים שאינם תובענה ייצוגית? לציין כבר בשלב זה כי ראיתי לדחות את בקשת האישור, בעיקר מאחר שמסקנתי היא שבנסיבות בהן הרוב המוחלט של מי שאמור להיות בין חברי הקבוצה בחר לפתור את המחלוקת עם המשיבה באמצעי חלופי, אזי שבקשת האישור מיצתה את עצמה וקיים ספק רב באשר להיות התובענה הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת לפתרון המחלוקת.
סיכום אני דוחה, אפוא, את הבקשה לאשר התובענה כייצוגית.
בענייננו, נראה לי כי האיזון בין שני שיקולים אלה מטה את הכף דווקא אל עבר הוצאות ריאליות, זאת מאחר שכבר בשלב מוקדם של ההליך פרסה המשיבה בפני המבקש, את הנתונים הרלוונטיים המעידים בצורה ברורה כי בקשת האישור מיצתה את עצמה, והגם שכך התעקש המבקש לקבל הכרעה בבקשת האישור, דבר שגרם לעלויות לא מבוטלות למשיבה ולציבור המתדיינים בכללותו בדרך ההכבדה על בית המשפט.
לאור כל זאת אני מחייבת את המבקש לשאת בהוצאות סקי-דיל בסך 50,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו