מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה להתליית מכתב בדבר הפסקת עבודה

בהליך ערעור על בית דין למשמעת (עב"י) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לא נערך רישום או תעוד רפואי במרכז, והמערער לא צייד את היולדת במכתב מטעמו המסביר את השתלשלות הדברים.
היא דנה בטענות המערער ומצאה לדחותן: "אין חולק שלהתליית רישיונו של הנקבל המונעת ממנו לעבוד במקצועו יש משמעות חמורה וכבדת משקל מבחינת הפגיעה בו, בזכויותיו ובבני משפחתו הסמוכים על שולחנו. זאת גם בהינתן שמדובר בצעד שמוצע לנקוט בו בהליך מקדמי שלא נועד אלא לתת מענה לשלב ביניים, קודם שהסתיים ההליך העקרי, מה גם שמדובר בהתליה לתקופה שעד לסיומו של ההליך המשמעתי, כאשר ידוע שהליך זה לא יחל אלא לאחר שיסתיים ההליך הפלילי, שאף הוא טרם החל בפועל וכתב האישום עצמו הוגש רק לאחרונה לפני זמן קצר. דא עקא שבנסיבות העניין, אנו סבורים שאין מנוס כי אם להתלות את רישיונו של הנקבל עד לסיום ההליך המשמעתי וכי לא ניתן להסתפק בהגבלת עסוקו בכל הקשור בלידה ובנשים בהריון בתקופה שלפני הלידה בלבד...גם אם נתעלם ממה שנטען בבקשת הקובל לגבי שני מקרים נוספים של לידות במרכז, בנגוד לצוו הסגירה, שבאחד מהם נידרש פינוי היולדת והיילוד מהמרכז כשהיולדת סובלת מקרע ברחם והיילוד מצוי במצב קשה כשהוא זקוק להנשמה וסובל מאי ספיקה רב מערכתית, לא ניתן להיתעלם מהנטען בקובלנה, שלפיה אחד המקרים ארע בסמוך לאחר שהנקבל התחייב שלא לקבל לידות במרכז שברשותו, ובמקרה השני מדובר בלידה במרכז בנגוד לצוו שאסר על קבלת לידות במקום". לאור חומרת הנטען בכתב הקובלנה המליצה הועדה על התליית רישיון המערער מלעסוק ברפואה עד לסיומו של ההליך המשמעתי בעיניינו.
כתב האישום והאירועים המפורטים בקובלנה טומנים בחובם לא רק טענות לטפול רפואי רשלני, שלפי הנטען הסתיים במות הילודה באחד המקרים, אלא גם טענות חמורות בדבר ניסיון לשיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה, תוך ניסיון להסתיר את הפרת ההוראה החוקית, ותוך פעילות בנגוד למיגבלות ולצו ההפסקה המינהלי שהוטלו על המערער.
...
על רקע זה נראה לי שיש לפרש את פקודת הרופאים כמסמיכה למנות נציגים פרטיים מטעם היועץ המשפטי לממשלה.
אני דוחה אפוא את טענותיו של המערער לגבי חוסר הסמכות ופסלות נציגת היועץ המשפטי לממשלה בוועדה.
התוצאה הערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מדוע אם כן הוציא מהנדס המועצה המקומית, אדריכל גולן, צו הפסקת עבודה מנהלי, ומדוע סבר שהבנייה מבוצעת "ללא היתר בניה חוקי"? מסתבר כי ביום 18.2.2002 קיבל אדריכל גולן מכתב מאת היחידה לפיקוח על הבנייה מחוז תל-אביב, שבו נאמר כי מבדיקת היתרי הבנייה ותיקי הבניין עולה כי ההיתרים לבנייה לשימוש החורג נוגדים לכאורה את התכנית התקפה "ולפיכך הבניה המתבצעת בפועל במקרקעין הנ"ל נוגדת לכאורה את החוק". אדריכל גולן (וכן יושב-ראש המועצה המקומית רמת השרון והיועץ המשפטי של המועצה המקומית) נדרשו במכתב "לפעול לאלתר להפסקת הבניה בכדי למנוע יצירת עובדות מוגמרות". הטעמים לאמור לעיל, כמפורט במכתב, היו שההיתרים הוצאו ללא אישור מינהל מקרקעי ישראל – בעלי המקרקעין; העדר אישור יועץ תנועה למספר מקומות החנייה; אין בתיק מפה לצורכי רישום; אושרו שטחי בנייה העולים על השטחים שפורטו בתכנית התקפה, ותוספת השטחים מהוה סטייה ניכרת מהוראות התכנית התקפה.
" [פר' עמ' 116, ש' 23-11] גירסתו של אדריכל גולן לא נסתרה בחקירתו הנגדית והיא מתיישבת עם ההחלטה השיפוטית מיום 26.02.2002, אז נענה בית המשפט לעניינים מקומיים לבקשה להתליית צו ההפסקה המנהלי [נספח 18 ל-ת/1].
נסיבות אלה מלמדות כי בלורי לא ביקשה לחשוף עצמה לתוצאות המשפטיות של פעולות הבניה בפרויקט, בדומה לדברים שנקבעו באותו הקשר בעיניין מעונה, פסקה 36 בפיסקה דינה של השופטת א' פרוקצ'יה: "אין לומר, כי בהגישה בקשה להיתר בנייה לועדה המקומית הסכימה מעונה מראש ליטול את הסיכון כי אם, בעקבות פעולות הבנייה הבלתי-חוקית שביצעה, יוצא נגדה צו הפסקה שפוטי, כי אז תקבל על עצמה את מלוא תוצאות הנזק, ולא תבוא בתביעה לועדה המקומית שאפשרה בנייה בלתי-חוקית זו. מפנייתה לועדה לקבלת היתר ניתן להסיק, כי מעונה הניחה כי בקבלת היתר כזה פעולות הבנייה המתוכננות יוכשרו. אין ראייה לכך כי היא צפתה מראש אפשרות היתערבות של מוסד תיכנון גבוה, אשר תביא להפסקת עבודות הבנייה ולנזק שניגרם בעקבותיה, וכי הסכימה לספוג את מלוא הנזק בעצמה (ענין קני בתים, עמ' 756). אין בכך כדי לומר, כי מעונה לא היתה מודעת לאי-החוקיות שבהיתרים, אלא שהנחתה היתה כי מאחר שמוסד התיכנון נענה לבקשתה, והעניק לה היתר, יש בכך כדי להוות "אור ירוק" לבנייה, בלא סיכון נוסף.
...
התביעה כנגד מגדל נדחית.
אני מחייב את בלורי בעלות חוות דעת מומחה הביטוח מטעמה של מגדל, לפי חשבונית מס כדין.
בנוסף, אני מחייב את בלורי בשכר טרחת באי כוחה של מגדל בסך 100,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ביום 23.06.16 פנתה התובעת לנתבעים במכתב שכותרתו: "התראה לפני הגשת תביעה בגין שימוש שאינו כדין במקרקעין". במכתב נרשם כי על פי בדיקה שביצע מפקח מטעם התובעת, הנתבעים ו/או מי מטעמם עושים שימוש שאינו כדין וללא הסכמה ואישור של התובעת במקרקעין, וזאת בין היתר ע"י הקמת מיתחם המשמש לאחסנה שבו מצויים מיטלטלין שונים בהם משאיות וכלים נלווים למשאיות, מכולות אשפה, גרוטאות ברזל וכיוצ"ב. עוד צוין במכתב כי חלק מהפעילות הנ"ל מבוצעת על ידי הנתבעים אף מחוץ לתחומי משק 42, בשטחי חלקה ב' של האגודה ומהוה פלישה לכל דבר ועניין.
במכתבה זה דרשה התובעת מהנתבעים להפסיק כל שימוש שאינו כדין במקרקעין, להרוס כל מה שניבנה ללא היתר, לפנות את המקרקעין הפלושים מכל חפץ ואדם ולהשיב את המצב לקדמותו תוך 21 יום מיום קבלת המכתב לידיהם.
טרם הוגשו ראיות באותה תביעה, ביקש התובע שם להתלות את ההליך, עד לסיום ההליך דנן.
בכתב האישום שהגישה הועדה המקומית נגד הנתבע 1, בחודש 06/17, נטען כי במועד שאינו ידוע למאשימה ביצע הנתבע 1 ומי מטעמו במקרקעין עבודות הטעונות היתר בניה לפי הוראות חוק התיכנון והבניה התשכ"ה – 1965, בלא היתר בניה כדין, ובסטייה מהתכנית החלה במקרקעין בכך שביצע את העבודות המפורטות: הצבה ואחסנה של "רכינות" בשטח חקלאי; הצבה ואחסנה של "רכינות" על שטח צבורי פתוח; הצבת צובר סולר.
בין לבין, ובהמלצת בית המשפט ניהלו הצדדים דין ודברים ביניהם, במסגרתו בין היתר, דווח לבית המשפט בהודעה מטעם הנתבעים מיום 12.12.17 כי הופנו למר יואב מורג, מנהל מחוז דרום במשרד החקלאות, וזה ביקש לבקר בנחלה.
...
אני מורה לנתבעים לשלם לתובעת סך של 755,345 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מאז הגשת התביעה ועד היום.
אני מורה לנתבעים לשלם לתובעת עבור שכ"ט השמאי (לפי קבלות), וכן עבור אגרת בית המשפט (לפי קבלות/אסמכתאות).
אני מורה לנתבעים לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 14,040 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

"בקשתן של הנפגעות להשאר אנונימיות מבטאת את החשש שלהן ובו בעת מקשה על אפשרות להשתמש בכלים המשפטיים והמשמעתיים המקובלים. התרשמתי כי אכן עולה החשד שמדובר במעשים חמורים לכאורה, וישנה חשיבות ציבורית ומקצועית לבררם, ובהתאם לצורך, לנקוט בצעדים הנתונים על פי חוק". בהמשך לכך התבקשה מועצת הפסיכולוגים לזמן את העותר, להציג בפניו את הטענות ולהמליץ למנכ"ל האם ראוי להתלות את רישיון המומחה לפי תקנה 28 לתקנות תואר מומחה.
עוד טען כי אוניברסיטת חיפה לא הפסיקה עבודתו, אלא הוא פרש לגימלאות בשנת 2017.
ביום 27.7.2022 הורה המנכ"ל למר גבריאל פרץ, מנהל פנקס הפסיכולוגים ומנהל תקנות אישור תואר מומחה - לבטל את רישיון המומחה של העותר, ולפרסם את דבר הביטול כמקובל, וזו לשון מכתבו: "כידוע ביקשתי ממועצת הפסיכולוגים לידון באפשרות של ביטול רישיון המומחה של פרופ' חנוך ירושלמי, לאחר שהתרשמתי כי מדובר בחשדות חמורים המייחסים לו, לכאורה. מעשיו עולים כדי הטרדה מינית, ניצול מיני מתמשך והשתקת מטופלות באיומים כי אם יתלוננו על מעשיו, יתנכל אליהן ויחשוף פרטים אינטימיים אודותן, מה שיהרוס את חייהן. מעשיו אלה נעשו תוך שימוש לרעה במעמדו ובמידע חסוי שנימסר לו במהלך הטיפולים.
כפי שציין המנכ"ל בתשובתו לבקשה לעיון מחדש, העבודה באוניברסיטה והתחקיר בטלויזיה "לא היוו שיקול ולא השפיעו על המלצת המועצה בעיניין ובהתאם לכך אף לא על החלטתי" (ר' סעיף 6 לתשובה מיום 4.9.22, אשר נשלחה לעותר למחרת).
...
מכל מקום, אפילו יונח כי מדובר באחת משבע התלונות שהתקבלו, עובר להחלטה מושא העתירה, אין מקום להתעלם מיתר התלונות ומשמעות המספר הכולל, כמו גם הדפוסים העולים בהן והתומכים במסקנה בדבר אי יכול העותר לבצע תפקידו כבעל מומחיות, כפי שאכן נקבע.
מכל מקום, יש לקוות כי פסק דין זה יעביר מסר ברור כי נמצא שהטיפול שניתן להן אכן לא היה ראוי וכי העותר אינו ראוי להוסיף ולשאת בתואר המומחה בו נשא עד כה. העתירה אפוא נדחית והחלטת המשיב 1 - תעמוד בעינה.
העותר ישלם הוצאות ההליך בסך 15,000 ₪, בתוך 30 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בכתב ההגנה, כפי שהדבר עולה מתצהיר מנהלה בבקשת הרשות להיתגונן, עיקר טענות הנתבעת היו, כי התובע לא עבד, בין היתר לא ניהל יומנים, כי הפרויקט עצר ובעצם התובע הפסיק לעבוד, כי "לא היה לו מה לעשות". בחקירתו של מנהל הנתבעת מיום 16/11/19, עולה הרושם כי תשובותיו מיתחמקות, ואינן מפורטות דיין, לא עלה מדבריו כי אכן התובע לא עבד, הוא נתן תשובות כלליות , כוללניות, "עבד יומיים שלושה", מסר כי הוא הודיע לתובע מספר פעמים, כי המצב קשה אולם לא הוצגה כל ראיה כי אכן נאמרו דברים אלה.
הדבר היחידי שהוצג על ידו היה המכתב בו הוא הודיע כי עבודת התובע מופסקת, מכתב שלא קיימת לגביו מחלוקת בין הצדדים.
עובדה שאינה שנויה במחלוקת היא, כי בהסכם שנחתם בין הצדדים, לא נבעו נקודות יציאה, ביטול, התליה, גב אל גב וכיו"ב הוראות או הסכמות, שיש בהן קביעה מפורשת או מסתמנת, כי ככל שיופסק הפרויקט ע''י משרד התחבורה, תופסק העבודה, או סעיף בהסכם המתיר לנתבעת להפסיק את ההיתקשרות כרצונה החופשי בנסיבות מסוימות.
...
אולם, אין באותו מכתב זכר לנסיבות הנטענות מפיה של הנתבעת בהגנה עסקינן, לפיהן כפי המצופה מחברה מקצועית בעלת שם ומוניטין שזכתה במכרז מהמדינה, להעביר הודעה מסודרת, המבהירה את הנסיבות בהן נדרש מהתובע להפסיק את עבודתו, מאחר וקיים עיכוב או הפסקה או עצירה של הפרויקט לתקופה מסוימת, או לכל הפחות להזכיר כי המשך הפרויקט תלוי בהליך משפטי וכי "יש להתאזר בסובלנות"! הדיון הנ"ל, מוביל אותנו לטיעון הנתבעת בסיכומיה לסיכול חוזה, ועל אף שאני קובעת כבר בשלב זה, כי המדובר בהרחבת חזית אסורה, בטיעון שלא הוזכר בכתב ההגנה הראשון של הנתבעת, הוגנב בפעם הראשונה בכתה הגנתה המתוקן, והעניין כאמור לעיל, לא נדון לגופו, למרות התנגדות התובע במהלך ניהול התיק .
כן משנשאל מנהל הנתבעת אודות הרכב בחקירתו, הוא התחמק מהשאלה ולא ענה אולם משלא הופרכו טענותיו של התובע כי בוצעה עבודה אף במסגרת החודשים האחרונים לפי ההסכם, ולא הוכח ההיפך, לרבות כל האמור לעיל לעניין הקטנת הנזק, אני סבורה כי התובע הוכיח את תביעתו, ודין תביעתו להתקבל במלואה.
אשר על כן, אני מקבלת את התביעה, ומחייבת את הנתבעת בתשלום מלוא סכום התביעה, הסך של 74,880 ₪ , אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פתיחת ההליך, 5/3/2019 ועד לתשלום המלא בפועל, וכן, אגרת התביעה ששולמה, חצי ראשון ושני, וכן שכ''ט עו''ד בשיעור 9,000 ₪ להיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו