מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה להקפאת הליכים ולהסדר נושים

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

ביום 31.10.12 הגישה ישראמרין בקשה להקפאת הליכים ולגיבוש הסדר נושים בתיק פר"ק 56099-10-12 (נספח 2 לבקשת הנאמנת מיום 19.3.18).
...
סיכום לענין מכר הדירה - העובדות שצוינו לעיל שלפיהן חתימת הסכם המכר נעשתה בפועל בלא כל תמורה נוספת ששילם מר ביטון לחייב לאחר הסכם התוספת להסכם ההלוואה, ויתר העובדות שצוינו יחייבו המסקנה שדין הסכם המכר להתבטל.
סוף דבר לאור האמור לעיל, אני קובע כדלקמן: הסכם המכר מיום 15.9.2011 מבוטל.
אני דוחה את הבקשה הנוגעת לביטול הסכם התוספת להסכם ההלוואה מיום 13.9.2011, וקובע כי הסכם התוספת עצמו יוותר על כנו, (לרבות הסכום של 3,050,000 ₪ שנקבע בהסכם כסכום ששולם ממר ביטון לחברת ישראמרין), בכפוף לכך שכל ההוראות הנוגעות לריבית בהסכם זה יבוטלו, ויוותרו על כנן הוראות הריבית שסוכמו בהסכם ההלוואה מיום 9.1.2011.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בשנת 2011 נקלעה החברה למשבר כלכלי וביום 9/6/2011 הגישה בקשה להקפאת הליכים ולגיבוש הסדר נושים על פי סעיף 350ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
...
דיון והכרעה כפי שיפורט להלן, הגעתי למסקנה כי יש לדחות את טענות המשיבים וכי דין הבקשה לסילוק על הסף מחמת התיישנות להידחות.
מסקנה זו מייתרת את הצורך לברר מתי נעצר מרוץ ההתיישנות.
סוף דבר לאור האמור, אני דוחה את הבקשה לסילוק על הסף.
. אני קובע ישיבת קדם משפט לצורך מתן הוראות לבירור שאר הטענות לרבות לעניין הבקשה להעברת התביעה לפסים רגילים ליום 10.11.2020 שעה 09:30.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

פרט לכך נעדרת הבקשה נתונים מהותיים דרושים כגון תכנית הפעלה סדורה, פירוט העלויות ועוד עניינים מהותיים שנדרשים ככלל בבקשה להקפאת הליכים והסדר נושים וכקבוע גם בתקנה 41(ב)(2) לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002 (להלן: "תקנות ההסדר").
...
6.5 בצד המשך הניהול של המשאים והמתנים כאמור, סבורני שיהיה נכון להסמיך את בעל תפקיד אשר יבחן את ההיבטים הפיננסיים השונים שבהם נמצאת החברה ויגבש מסקנות באשר להיתכנות הפעלה מכלל היבטים, עלויות מחד גיסא ומקורות מאידך גיסא, וכל נתון רלוונטי אחר.
6.6 לא התעלמתי מעמדת כונס הנכסים, אך סבורני שארכה קצרה למיצוי ההליך שעליו עמדתי לעיל, לא תהווה פגיעה בלתי מידתית לקופת כינוס הנכסים ובוודאי שאינה שקולה למשמעות של דחיית הבקשה למתן צו פירוק.
סוף דבר מהטעמים המפורטים לעיל, שוכנעתי שלעת הזאת אין מקום ליתן צו הקפאת הליכים, אלא נכון יהיה למנות בעלי תפקיד מטעם בית המשפט אשר יובילו וימשיכו את המהלך שנקטה החברה להתקשר עם מוסד אקדמי אשר יקלוט את הסטודנטים והעובדים ויאפשר את המשך הפעילות של המכללה במתכונתה הנוכחית או האחרת.
אני ממנה כבעלי תפקיד את עו"ד ד"ר שלמה נס אשר פועל זה מכבר להשגת הסדר כאמור עם מוסד אקדמי ומצוי ברזי הפעילות הדרושה ובנוסף את עו"ד רענן קליר כבעלי תפקיד מטעם בית המשפט ומסמיך אותם לפעול למטרות דלעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

..כמו כן, לאחר הגשת בקשתה הקודמת לביטול צוי העיקול, בית המשפט המחוזי בחיפה הורה על הקפאת הליכים נגד אחד מקבלני המשנה של סרפלסט בישראל, אשר פסק בוררות מיום 22.4.14, קבע, כי הוא חייב לסרפלסט סך של 2,629,544 ₪, ההליך בעיניינו של אותו קבלן משנה הסתיים בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 7.10.14, במסגרתו אושר הסדר נושים אשר הפחית את הסכום שסרפלסט צפויה לקבל מתוך סכום החוב הנ"ל, לסך של 150,000 ₪ בלבד.
...
לפיכך, נראה כי אין להיעתר לבקשת המשיבה להסיר את העיקול בשל קיומו של הליך הסדר נושים באיטליה.
על יסוד כל האמור לעיל, אני מותירה את העיקול על כנו.
המשיבה תשלם למבקשת הוצאות הבקשה בסך של 20,000 ₪.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

ביני לביני, נוכח קשיים כלכליים אליה נקלעה החברה, הוגשה על ידה ביום 31.10.2012 בקשה להקפאת הליכים ולאישור הסדר נושים לבית משפט זה. ביום 8.11.2012 ניתן צו להקפאת הליכים וביום 27.1.2013 אושר הסדר הנושים.
...
מסקנה זו הייתה מתקבלת גם לו היינו מאמצים גישה ליברלית הרבה יותר מזו של פרופ' ויסמן שהובאה לעיל, הגם שבכל הענווה יאמר, כי לטעמי היא הגישה הרצויה בנדון דדן.
המסקנה המתבקשת היא, אפוא, נוסף על קביעות בית המשפט העליון בפסק דינו, כי לא קמה למשיב 2 הזכות למימוש המשכון (שניתן כערבות להבטחת חובה החברה כלפיו, אשר אושר על סך 80,000 ₪ כאמור) מכוח סעיף 13, וממילא לא קמה לו זכות התחלוף המעוגנת בסעיף 14 לחוק המשכון.
על יסוד האמור לעיל באתי, אפוא, לכלל מסקנה, כי אין לראות במשיב 2 נושה מובטח של החייב בהתייחס ליתרת המשכנתא שרבצה על זכויותיו בדירה ונפרעה על ידו, ודין בקשתו להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו