מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה להיתר בנייה בדיעבד

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לעומת זאת, העתירה הנוכחית מופנית כנגד צוים להריסת מבנים שניבנו באופן לא חוקי תוך דחיית בקשה להיתר בנייה שהוגשה בדיעבד, והכל מכוח חוק התיכנון הירדני.
...
אשר לטענות נוספות שהעלה העותר – דינן להידחות.
בטרם סיום, אציין כי לא ראיתי להיעתר לבקשת העותר לעכב את הליכי האכיפה וההריסה ביחס למבנים נושא העתירה כדי לאפשר לו לפעול להגשת תכנית מפורטת להכשרת המבנים.
סוף דבר נוכח מכלול הטעמים שפורטו, העתירה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

בעיניין זה אציין כי גם אם היתה היתנגדות של האגודה לבקשת התובע למתן היתר הבניה בדיעבד , הגורם שמוסמך להחליט לגבי ההיתר הוא הועדה לתיכנון ובניה שכאמור דחתה את בקשת התובע.
...
סיכום: בשים לב לדחיית התביעה , נדחית ההודעה לצד שלישי וכן הודעה לצד רביעי.
כמו כן אני מורה על החזר האגרה ששולמה על ידי המודיעות בהודעה לצד שלישי ורביעי.
החזר יהיה באמצעות ב"כ. התובע ישלם לאגודה נתבעת 1 שכ"ט עו"ד בסך של 62,000 ₪ כולל.

בהליך בקשות בנייה (בב"נ) שהוגש בשנת 2021 בעניינים מקומיים חדרה נפסק כדקלמן:

בפתח הדיון בפני, הוסיף ב"כ המבקשת והגיש גם את ההסכם לרכישת המבנה – ב/1, אישורו של המהנדס איתן הורוביץ בדבר טיפולו בהגשת בקשה להיתר הבניה בדיעבד – ב/2, אישור מהנדס בדבר תקינות "תיסבולת ביסוס המעלית" ואישור תקינות חיבורי החשמל שלה – ב/3 .
...
לאחר ששמעתי את טענות ב"כ הצדדים בעניין זה ולנוכח העובדה שהטענה העיקרית אותה העלתה המבקשת היתה כי לא התמלא תנאי הכרחי להוצאת הצו והוא שהמעלית הנדונה הותקנה יותר מ- 6 חודשים לפני המועד שבו הוצא הצו, החלטתי לעשות שימוש בסמכות הנתונה לי באותה תקנה 6 "מטעמים מיוחדים שיירשמו" ולדון בבקשה לגופה (ר' החלטתי בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 23.2.21).
מן הכלל אל הפרט לאחר שנדרשתי לטענות הצדדים, לעדויות שנשמעו, לראיות שהונחו בפני ולהוראות החוק וההלכה הפסוקה, מסקנתי היא כי דין הבקשה להתקבל בחלקה באופן שביצוע הצו יעוכב למשך 4 חודשים.
עם זאת, לאור הספק הממשי שהתעורר אצלי בקשר למועד הקמת המעלית, מאחר שמדובר במעלית משא שהמבקשת מודה כי הוקמה ללא היתר שאת הוצאתו היא מבקשת רק עתה, ומכיוון שהבקשה לא נתמכה בתצהיר מהנדס שילמד על הסיכוי הממשי לקבלת היתר כזה בקרוב, אלא רק באישורו של מהנדס לתקינותה ואישור חשמלאי גם כן, החלטתי בסופו של דבר ליתן למבקשת את ההזדמנות לפעול לשם הכשרת המעלית מבלי שהדבר יהא כרוך בסיכון הבטיחותי שעלול לנבוע מעצם השימוש בה לצורך העלאת משאות.
סוף דבר, אני מורה על עיכוב ביצוע הצו, בכפוף לחתימת המבקשת על התחייבות בסך של 10,000 ₪, שלא להשתמש במעלית במשך תקופת עיכוב ביצוע הצו.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2022 בשלום קצרין נפסק כדקלמן:

מדובר במבנה מוכר וידוע לנאשם שאישר בעדותו בדיון כי הוקם כמסעדה לפרנסת המשפחה (עמ' 41 ש' 2), ידועות לו העבודות שנעשו במקום על ידי אביו יחד איתו (עמ' 42 ש' 26), וכפי שיתברר להלן, בעקבות ההליך הראשון הוא גם הגיש בשמו בקשה להיתר בדיעבד לבניה על המקרקעין.
...
על סמך המסמכים מתיק הפיקוח ועדותו של המפקח שוגן, שוכנעתי כי על אף השוני בשיטת הסימון, עניין לנו באותם המקרקעין מושא ההליכים הקודמים בהם הורשע הנאשם בהתאם להודאותיו בביצוע העבירות.
לאור הפסיקה והראיות שהוצגו לפניי, הגעתי למסקנה שמכתב הזימון לחקירה נשלח כדין והנאשם לא סתר את חזקת המסירה.
סוף דבר לאור המקובץ לעיל, ומשעובדות כתב האישום הוכחו מעל לכל ספק סביר, אני מרשיע את הנאשם בשתי עבירות של אי קיום צו הריסה ובעבירת אי קיום צו איסור שימוש, בניגוד להוראות סעיף 210; בשתי עבירות של ביצוע שימוש הטעון היתר ללא היתר בניגוד לסעיף 204(א); ובשתי עבירות של ביצוע שימוש בסטייה מתכנית בניגוד לסעיף 204(ב) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 (בנוסחו עובר לתיקון 116).

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כן נקבעו הוראות בדבר זכויות לבניית שטחי שירות בשטח של 1,135 מ"ר. (ראה עמ' 4 לחוו"ד יגאל גרשון, נספח 5 לערעור) בעקבות אישורה של התכנית החדשה הגישה המערערת בקשה לקבלת היתר בניה בדיעבד למבנים הקיימים – לגאליזציה.
...
סוף דבר כפי שראינו השמאית בחרה בשתי דרכי חישוב שונות.
על כן, אני מורה על דחיית הערעור.
המערערת תשלם למשיבה הוצאות ההליך בסך של 7,500 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו