מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה לביטול צו הריסה וזיקה למחבל

בהליך ביטול/עיכוב/הארכת צו הריסה מינהלי (בצה"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

הזכות לבקש את ביטולו של צו ההריסה המינהלי לפי סעיף 228 לחוק, נתונה לבעל זכות כדין במקרקעין והמבקש לא הוכיח שאכן קיימת לו זכות או זיקה למקרקעין.
במקרה דנן הוחלט על הוצאת צו הריסה מינהלי מאחר והעבודה האסורה מסכלת תכנית מאושרת ופוגעת במקרקעין שהנם לייעוד צבורי-פארק, ועבירה זו נימצאת בראש סולם העדיפות לנקיטה בהליכי אכיפה מינהליים אשר בכוחם לאיין את העבירה בעודה באיבה.
...
טענות המשיבה לשיטת המשיבה דין הבקשה להידחות על הסף.
סוף דבר לאור שפורט, משאין חולק כי העבודה במקרקעין, נבנתה ללא היתר, בנייתה טרם הסתיימה, משנקבע כי לא נפלו פגמים בהוצאת הצו ולנוכח היעדרן של ראיות להתקדמות הליכים תכנוניים להכשרת המבנה ובנסיבות בהן היתר הבניה אינו מצוי בהישג-יד, דין הבקשה לביטול צו ההריסה להידחות.
כי כך, הבקשה נדחית, על כל חלקיה.
המבקש ישלם למשיבה הוצאות בסך כולל של 2,000 ₪, תוך 30 ימים מהיום, אחרת יתווספו לסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

בהליך דנג"ץ (דנג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

] בקשה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה (השופטים ד' מינץ, ג' כנפי-שטייניץ וי' כשר) בבג"ץ 1376/23 מיום 13.3.2023 (להלן: פסק הדין), שבו נדחתה עתירת המבקשים לביטול צו החרמה והריסה שהוצא למבנה בכפר חג'ה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חרום), 1945 (להלן, בהתאמה: המבנה ותקנה 119).
ביום 19.1.2023 הגישו המבקשים 6-1 השגה למפקד הצבאי שבה טענו, בין היתר, כי לא מיתקיים קשר סיבתי בין הפיגוע למות המנוח; כי אין זיקת מגורים בין המפגע לכלל המבנה; וכי אין להורות על הריסת המבנה מכיוון שבני מישפחת המפגע חפים מפשע.
לעמדת המבקשים, פסק הדין מקנה למשיבים "אור ירוק" להוציא צוי הריסה "מבלי להדרש לשאלת זיקת המגורים", והאמור בו אינו עולה בקנה אחד עם הפסיקה שממנה עולה כי שאלת המעורבות של בני המשפחה במעשי המפגע, נושאת משקל משמעותי בעת בחינת מידתיות צו ההריסה.
...
דיון והכרעה עיינתי בטענות המבקשים ובאתי לידי מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
למסקנה זו הגיע בית המשפט לאחר בחינת מכלול טענות המבקשים – לרבות טענותיהם בנוגע לעוצמת הזיקה של המפגע לקומות השנייה והשלישית – ובהסתמך על קביעה עובדתית לפיה במקרה הספציפי שלפנינו, עסקינן במבנה המהווה "יחידת מגורים אחת המשמשת את כלל הדיירים" ובהם המפגע (בפסקה 19 לחוות דעתו של השופט מינץ).
הבקשה נדחית, אפוא, ועמה נדחית הבקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה.

בהליך בקשות בנייה (בב"נ) שהוגש בשנת 2023 בעניינים מקומיים תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המסגרת הנורמאטיבית כאמור בפסיקה, תכליתם של צוי הריסה היא למגר את תופעת הבניה הבלתי חוקית באיבה (ראה רע"פ 7316/21 וליד אימאם נ' היחידה הארצית לאכיפה דיני תיכנון ובניה [פורסם בנבו] (23.10.2022)).
סעיף 229 לחוק קובע את המסגרת לשיקול הדעת של בית המשפט לעניין ביטול צו הריסה מינהלי: "לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהעבודה או השמוש בוצעו כדין או שלא היתקיימו הדרישות למתן הצוו כאמור בסימן זה, או אם שוכנע כי נפל בצו פגם חמור שבשלו יש לבטל את הצוו". הנטל להוכחת קיומם של התנאים הדרושים לביטול הצוו מוטל על המבקש את ביטולו, ועליו גם מוטל הנטל לסתירת חזקת תקינות הצוו.
לאור המפורט לעיל, המבקשת לא הוכיחה את זיקתה לנכס, לא הוכיחה כי נפלו פגמים המצדיקים את ביטול הצוו ואף לא עמדה בנטל הראיה בכל הנוגע לטענות אשר הועלו על ידה.
...
שלישית, ב"כ המשיבה טען כי אין לתת אמון בגרסת נציג המבקשת שטען כי הוסר חלק קטן בלבד מהגדר אך לצורך הריסת המבנה בהתאם לצו ההריסה המקורי, שכן שינה גרסתו שלוש פעמים ובסופו של דבר אישר כי כל הגדר הוסרה ויש להעדיף את עדותו של מר זייץ.
דיון והכרעה לאחר ששמעתי את הצדדים, התרשמתי מעדויות נציג המבקשת והמפקח ועיינתי בכתבי הטענות, בסיכומים ובראיות שהוצגו על ידם, לא מצאתי כי המבקש עמד בתנאי סעיף 229 לחוק ונחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.
סוף דבר נוכח האמור אני דוחה את בקשת המבקשת לביטול הצו ומורה כי הצו מאושר לביצוע.

בהליך ביטול/עיכוב/הארכת צו הריסה מינהלי (בצה"מ) שהוגש בשנת 2023 בעניינים מקומיים חולון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לביטול צו הריסה מינהלי שהוצא על ידי המשיבה ביום 4.12.22, בהתאם להוראות סעיף 221 (ב) לחוק התיכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), שהוצא בגין ביצוע עבודה אסורה ללא היתר נוכח הנחת מנועי קרור בחזית המבנה שהוסתרו מאחורי שלט פירסום המונח על גבי קונסטרוקציה, כאשר שתי פעולות הללו מצריכות היתר שלא הוצא.
הדברים שונים כאשר בוחנים סעד מינהלי כגון במקרה שלפניי בדמות ביטול צו הריסה מינהלי, שכן מדובר בהליך שמראשיתו ותכליתו נועד להתברר באופן קצר ויעיל תוך אכיפת פעילות בניה אסורה בעודה באיבה.
עוד עלה מהעדות, שהוא לא התקרב למקום בו בוצעה הבנייה האסורה אלא צילם ממרחק- מהרחוב ושזה הספיק כדיי לבסס את העבודה האסורה הטעונה היתר, שכן ניכר שהשלט עומד על קונסטרוקציה מפלסטיק- "כלוב שמחזיק בפנים את המזגנים. בחקירתו החוזרת העד אישר בזיקה לאכיפה דנן, כי בתאריך הראשון שביקר במקרקעין לא היו מותקנים כל מנועים ושילוט של שופר סל בנגוד למה שראה בביקורות האחרות של התקנת שלט גדול של המבקשת ובהמשך הותקנו גם מנועי הקרור.
...
מעבר לכך ובחינת יתר התנאים הקבועים שוכנעתי, כי בנסיבות התקיימו הדרישות למתן הצו ולא מצאתי כי עצם החסר בהיוועצות עם תובע שבוצעה לה השלמה כאמור בעדויות ובראיות , מהווה פגם היורד לשורשו של עניין בעטיו יש להורות על ביטול הצו שניתן.
בשולי הדברים ולמען לא יוותר הכתב חסר, אבהיר כי דין טענת החלפת פריט בפריט להידחות, שכן בסעיף 20 לתקנות הפטור המטרה לא הייתה להכשיר שרץ, ולאפשר החלפת פריט שאינו בהיתר בפריט אחר שגם הוא טעון היתר, אלא החלפת רכיבים מינוריים המנויים בתקנה ולא הקמתם מחדש.
נוכח כל המקובץ לעיל לא מצאתי, כי התקיימו התנאים לביטול של הצו ולכן צו ההריסה המנהלי נותר על כנו.

בהליך בקשות בנייה (בב"נ) שהוגש בשנת 2023 בעניינים מקומיים תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המסגרת הנורמאטיבית כאמור בפסיקה, תכליתם של צוי הריסה היא למגר את תופעת הבניה הבלתי חוקית באיבה.
המשיבה טענה כי אין לקבל את טענות ב"כ המבקש לפיהם עניין הזיקה לנכס הוכרע כבר בהליך הקודם שכן בית המשפט המחוזי לא דן בכך אלא החזיר את הדיון לבית המשפט קמא לשמיעת ראיות ולבסוף צו ההריסה בהליך הקודם בוטל ע"י המשיב עצמו מטעמים אחרים כפי שעולה ממב/3.
...
איני מקבלת את טענת המבקש לפיה מדובר בשיפוץ קוסמטי ומשכך נכנסת הבניה בנכס לגדר התיבה "שינוי פנימי" הפטורה מהיתר כאמור בסעיף 145 לחוק הקובע כי "הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה", טעונים היתר בניה.
סוף דבר נוכח האמור אני דוחה את בקשת המבקש לביטול הצו ומורה כי הצו מאושר לביצוע.
המזכירות תעביר החלטתי זו לצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו