מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה לביטול הסכם שנכרת עם קטין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין טענו הנתבעים 2 - 4, כי לא הגישו כתב הגנה במועד מאחר ולא הבינו את פשר המסמכים שנמסרו להם, לאור העובדה שניתן זה מכבר פסק דין נגד הנתבע 1 בתיק 5814-04-17.
מנגד, נטען כי הנתבע מס' 2 לא חתם על הסכם שכירות ולא ערב להתחייבויות הנתבע מס' 1 על פיו, שכן במועד כריתת ההסכם היה קטין בן 16 בלבד.
לגבי הנתבע 2, טענה התובעת כי גם בהנחה שהיה קטין הדבר אינו פותר אותו מתשלום החוב, שכן החוב מתייחס לתקופה החל משנת 2015 ואילך ומדובר בעסק משפחתי אשר נוהל בצוותא ונרשם על שמו לצרכי מס. התובעת עתרה לדחות את הבקשה, על כל חלקיה.
...
בנסיבות אלה, כך נטען, לא קיים "טעם מיוחד" להארכת המועד ויש לדחות את הבקשה.
לאור האמור לעיל, אני מורה כדלקמן : אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הדין בעניינם של הנתבעים 3 ו - 4.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בין המשיבה לבין קטינה נכרת הסכם ייצוג, שתוקפו הוארך לתקופה בת 10 שנים.
המבקש מפנה להוראות הדין המסדירות את יחסי קטינים עם הוריהם, וטוען שלפי הוראות דין אלו היתקשרות בחוזה עם קטין מחייבת את חתימת שני הוריו.
אם טוען המבקש כי לאותם המסמכים עליהם חתמה אנג'לה אין כלל תוקף מחייב, שהם במעמד של "חוזה בטל", הרי שמכך עלולה להפגע במישרין גם אנג'לה. בין נוכח הפגיעה האפשרית במרסל שבשמה ועבורה נחתמו המסמכים, ובין נוכח הפגיעה האפשרית באנג'לה עצמה כמי שהתחייבה כלפי המשיבה בשם מרסל.
...
משכך, אי צירוף בעל דין בהליך אזרחי אף שאפשר והוא צד רלוונטי, לא יהווה מחדל אשר כשלעצמו יבסס טענה לדחיית התביעה, אלא אם כן נמצא שהיעדרו של בעל דין מביא לכך שלא ניתן להיעתר לסעד המבוקש בתביעה.
למעלה מהצורך, שלכן בתמצית, יצוין כי דינה של המרצת הפתיחה להידחות גם לגופה.
נוכח כל זאת, הן נוכח אי צירוף צדדים רלוונטיים והן מאחר והמבקש לא עמד בנטל הרובץ לפתחו לסתירת החזקה שלפיה הסכים להתקשרות מרסל בהסכם ובתוספת, אני דוחה את המרצת הפתיחה.

בהליך תיק רבני (רבני) שהוגש בשנת 2023 ברבני ירושלים נפסק כדקלמן:

כך שבית הדין אמר דברים ברורים, כגון: "הצדדים מצהירים כי קראו את ההסכם בעיון רב ותוכנו ידוע להם", וכן: "לאחר שביה"ד נוכח שהצדדים עשו את ההסכם בהסכמה חופשית והבינו את משמעותו ואת תוצאותיו, וחתמו עליו מרצונם החופשי וללא כל לחץ", כך שיהיה קשה מאד לקבל בקשה לביטול ההסכם או מקצתו בטענה שהוא נחתם תחת לחץ של הנתבע, או שאשה הייתה נתונה במצוקה נפשית הפוגמת בשקול דעתה, או שיש לבטלו מטעמים של עושק או הטעה.
בנוסף מופיע בפרוטוקול שהאשה אמרה שהיא מקבלת בעבור מדור לקטינים 2,800 ש"ח, בעוד לפי ההסכם היא אמורה לקבל 800 ש"ח, וכן שהיא תהיה זכאית לקבל שכר דירה, בעוד לפי האמת מאחר שויתרה על חלקה בדירה אינה זכאית לכך.
בנוסף, ביטול סעיף אחד או שנים בהסכם, מביא בהכרח לביטולו של כל ההסכם, ככל ויחפוץ בכך הצד השני, שהרי אדם כורת על הסכם שתוצאותיו שלובות זו בזו, ולא יהיה ניתן לקבל טענה לביטול שני סעיפים, והותרת כל ההסכם על כנו.
...
לאור כל האמור, בית הדין לא יקדם תביעה זו של התובעת.
תעיין התובעת בכל האמור לעיל.

בהליך תמ"ש שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

כאמור, התובע מבקש לבטל את הסכם הגירושין מחמת פגם בכריתתו; זאת בלא שהובא פירוט וביסוס ביחס לכל אחד מהיסודות של עילות הביטול, אף שמדובר בטענות עובדתיות-משפטיות כבדות משקל הדורשות פירוט והרחבה.
ממילא, האיש העיד בחקירתו, כפי שפורט לעיל, כי מתקיימים הסדרי שהות עם הקטינה או', כפי הקבוע בהסכם (ראו עמ' 7, שורות 15-14 לפרוטוקול).
...
מכל הטעמים לעיל, תביעת האיש לביטול הסכם הגירושין נדחית.
תביעת האישה להליכי ביצוע ההסכם: נוכח הכרעתי ולפיה תביעת האיש לביטול ההסכם נדחית, ובשים לב שטענות ההגנה של האיש בתביעה להליכי ביצוע כרוכות אחר טענותיו לביטול ההסכם, מצאתי כי דין תביעת האישה להתקבל.
סוף דבר תביעת האיש (תמ"ש 58126-10-20) נדחית.

בהליך תמ"ש שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בתמצית, נטען בכתב התביעה, כי תוכנו החד צדדי, חסר הפרופורציות וההגינות של הסכם הגירושין מעיד כי ההסכם הושתת על מירמה, ניצול מצוקה וחוסר תום לב משווע המהוה פגם מהותי בכריתתו; הוסתרו הנסיבות שהביאו את התובע להסכים בכל מחיר להתרת הקשר; הסכמות בעינייני הקטין ומזונותיו וויתורים רכושיים נעשו אגב ניצול מצבו הרגשי קשה עקב ההגעה לגירושין תוך החתמתו על הסכם עושק; המירמה נרקמה כבר בהחתמתו על הסכם הממון החד צדדי בתקופה שהוטעה התובע לחשוב כי הסכם הממון הוא שיתרום לשקום הקשר בעוד שמנגד הסכם הממון נרקם כתשתית לגירושין שתכננה הנתבעת מבעוד מועד.
בהתאם לכך, נקבע בפסיקה, שצד המבקש לבטל הסכם ממון אשר קיבל תוקף של פסק דין בשל פגם בכריתתו, נידרש לעמוד בנטל ראיה גבוה במיוחד ולהביא טעמים כבדי משקל [ע"א 1581/92 ולנטין נ' ולנטין, פ"ד מט(3) 441, 450, 452 (1995); עמ"ש (ת"א) 38753-06-19 פלונית נ' פלוני, סעיף ה(1) (18.3.2020); תמ"ש (כפ"ס) 3351/07 מ.נ. נ' מ.ש., סעיף 16 (8.3.2009)].
...
המוטעם מהמקובץ: לאור כל האמור לעיל, לא ניתן לומר שההסכם גרוע במידה בלתי סבירה.
אין בהיקף החוב כשלעצמו להביא למסקנה על תנאים לא סבירים.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו