מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה לביטול הסדר נושים של מגה

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בעניינינו, לא רק שאין הצדקה לכך שהמבקשות לא הגישו היתנגדות "בזמן אמת" ולא ערערו על פסק הדין, אלא שכאמור הסדר הנושים כבר הפך להיות "מעשה עשוי" וביטולו עלול להסב נזק משמעותי לצדדים רבים ואולי אף להוביל לקריסתו שלו ושל הסדר הנושים של מגה.
...
תחילה דן בית המשפט בטענת המבקשות לפיה הן אינן בגדר "נושים משותפים" והגיע לכלל מסקנה כי יש לדחות את הטענה.
גם בענין זה הגיע בית המשפט למסקנה כי יש לדחות את טענת המבקשות.
על רקע האמור, בחן בית המשפט המחוזי את טענות המבקשות כי הן לא באו בגדר "הנושים המשותפים" וכי בכל מקרה אין מקום להחיל את הוראות הסדר הפשרה עליהן, באספקלריה של בקשה לביטול פסק דין.
מסקנה זו של בית המשפט המחוזי מקובלת עליי במלואה.
לנוכח כל האמור לעיל, דעתי היא כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור וכך אציע לחבריי לעשות.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בסמוך למועד בטלות הסדר הנושים, קיבלו הנאמנים לידיהם הצעות חדשות לשם פרעון מסוים של חובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.
בין ההצעות השונות נמנית הצעה מטעם חברת "מגה אור החזקות בע"מ" (להלן: "מגה אור"), חברת "ביג מרכזי קניות בע"מ" (להלן: "חברת ביג") וקבוצה של משקיעים נוספים (להלן כולם יחדיו: "המציעים"), היא ההצעה מושא הבקשה שלפניי (להלן: "ההצעה").
התנאים בהם מותנית ההצעה הנם כדלקמן: המניות תועברנה למציעים כנגד תשלום התמורה במערכת הבורסה; המניות יועברו כשהן נקיות מכל חוב, שיעבוד ומגבלה, וזאת לפי אישור בית המשפט על פי סעיף 34א לחוק המכר; לא תבוצענה בחברה פעולות הוניות או פעולות לגיוס חוב חדש עד למועד פקיעת ההצעה; אספות מחזיקי אגרות החוב של החברה יקבלו החלטה על ביטול עילה לפרעון מיידי במקרה בו החברה תחדל מלהיות בעלת השליטה בחברה, ויצירת עילה חדשה לפרעון מיידי במקרה בו יווצרו בעלי שליטה חדשים בחברה שאינם כוללים גם את מגה אור ו/או את חברת ביג.
...
לאור כל האמור, דירקטוריון החברה הגיע לידי מסקנה, כי לא עומדת לחברה עילה מבוססת להתנגד לבקשה, ועל כן היא מסכימה לסעדים המבוקשים בבקשה.
הכנ"ר סבור כי בנסיבות המיוחדות בעניין דנן, ובניגוד למקובל, אין הוא רואה מניעה להיעתר למבוקש, שכן החשש מפני פגיעה פוטנציאלית בזכויות נושים או בזכויות צדדים שלישיים איננו מתקיים.
בהינתן; זכותם של מחזיקי האג"ח בסדרות כו' ו-כז' לממש את המניות המשועבדות; תנאי שטרי הנאמנות; בהעדר התנגדויות ולאחר שניתן דווח במערכת הבורסה, כנדרש וכמצופה בנסיבות דנן; עמדת הכנ"ר שתומך במימוש המניות המשועבדות; הטעמים המפורטים בעמדות הצדדים, ניתן בזאת צו בהתאם לסעיף 17 לחוק המשכון, המאשר את אכיפת ומימוש המניות המשועבדות ומכירתן למציעים לפי ההצעה, כשהן נקיות מכל חוב, שעבוד ומגבלה, בהתאם להוראות סעיף 34א לחוק המכר.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בבקשה 144 עותרות המבקשות לבטל החלטה מיום 13.6.16 בה ניתנו הוראות ביחס להגשת תביעות חוב על ידי הנושים המשותפים של מגה ואלון הרבוע הכחול נוכח הסדר פשרה מיום 26.5.16 שנחתם בין אלון הרבוע הכחול ונאמני מגה (להלן: "הסדר הפשרה"), ולקבוע כי כל ההסכמות בהסדר הפשרה בכל הנוגע למבקשות בטלות ומבוטלות וכי המבקשות תהיינה רשאיות להמשיך בהליכים המשפטיים שנקטו כנגד אלון הרבוע הכחול ומגה.
...
מאחר שהכרעת הנאמנים ממילא אינה בבחינת "סוף פסוק" והיא נתונה לערעור בזכות, לא מצאתי לנכון להיעתר לבקשת המבקשות למנות בעל תפקיד חיצוני לבדיקת תביעת החוב.
לאחר שעיינתי בפסק הדין נושא הערעור בבית המשפט העליון, ובהתחשב במכלול התביעות התלויות ועומדות, הגעתי לכלל מסקנה כי אין להתיר את המשך ניהול הערעור בבית המשפט העליון, שכן עסקינן בערעור על פסק דין שניתן בתביעה כספית, לגביה נקבע על ידי בית המשפט המחוזי שהתובעת (המבקשת 1) לא הוכיחה את תביעתה על מרכיביה השונים, בעיקר בשל מחסור בראיות ואסמכתאות.
לפיכך, איני נעתרת לבקשת המבקשות למתן היתר להמשיך בניהול ההליכים המשפטיים השונים, ובכלל זה בהליך הערעור בבית המשפט העליון.

בהליך ערעור חדלות פירעון (עחדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

עניינם של הערעורים המאוחדים הוא הכרעת מנהלת ההסדר בתיק חדל"פ 5799-11-20 לדחות את תביעות החוב של המערערים, הן בטענה כי טענותיהם אינן ראויות להתברר במסגרת תביעת חוב והן מאחר ונסמכות הן על התחייבות שהחייב לא היה רשאי ליטול עת התחייב בעודו מצוי בהליך פש"ר. רקע וטענות הצדדים הרקע העובדתי פורט בפסק דיני מיום 14.2.22 בחדל"פ 5799-11-20, במסגרתו אושרה בקשת החייב להסדר נושים, למרות היתנגדות המערערים.
מעבר למסמך זה כללה תביעת החוב מסמכים מהם מבקש שטרית ללמוד על קיום חובות קודמים של החייב, שרק אושררו במסמך הנ"ל: שטר חוב משנת 2009 (לא נושא תארית חתימה) בסך 3,100,000 ₪ שחתמו החייב ואחר לטובת מגה פרינט בע"מ, מיסמך מיום 27.5.11 הכולל סכומים שונים בסכום מיצטבר של 2,260,000 ₪, הסכם הלוואה בין מגה פרינט אחזקות 2007 בע"מ לבין פקטום אחזקות נדל"ן 2007 בע"מ בסך של 1,000,000 ₪, כרטסות של חברת פקטום עם כרטיסיה של החייב ומגה פרינט, ותצהירו של יעקב שטרית שהוגש במסגרת הפש"ר כתגובה לבקשה לביטול הענקות בדירות.
...
מסקנה זו סותרת את הנימוק כי יש לערוך בירור עובדתי.
יחד עם זאת, מקובלת עליי עמדת מנהלת ההסדר כי תחילה תוכרע הבקשה שתוגש ביחס לדירות.
למרות קבלת הערעור, אין מקום לחייב את מנהלת ההסדר בהוצאות, הן לאור היקף הטיעון המוגזם של המערערים, החוזר על עצמו פעמים רבות על בסיס אותן טענות ומסמכים, והן מאחר וטרם הוכרעה סופית תביעת החוב, שייתכן שיתברר כי דינה אכן להידחות.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בבקשת הפרוק צוין כי עיקר פעילותה של החברה בהפעלת טורבינות רוח לייצור חשמל הממוקמות ברמת הגולן, וכי לצורך כך קיבלה החברה מאת רשות החשמל רישיון להפקת חשמל בשיעור של עד 6 מגה וואט, וכן רישיון מותנה להפקת חשמל של עד 15 מגה וואט.
לטענת גונתר ומולטי גרין, בשים לקבוע בהחלטתי בדיון מיום 6.12.2022 לפיה לס.ב. זכות נשייה נטענת בלבד ביחס לחברה, קרי אין חוב חלוט כלפי ס.ב., ולאור החלטת בית-המשפט המחוזי בנוגע לבקשה לביזיון, הרי שהצעת ההסדר שעל הפרק "... בטלה ומבוטלת ויש לראותה כלא הוגשה כלל" (סעיף 8 לבקשה לביטול ההליך).
מכל מקום, אין די בהכרעות החוב שנעשו על-ידי מנהל ההסדר לצורכי הצבעה במסגרת הסדר-החוב המוצע כדי לבסס את חידלות פרעונה של החברה (ראו: תקנות חידלות פרעון ושקום כלכלי, תשע"ט-2019 סימן ב': זכות הצבעה של נושים שאינם מובטחים).
...
אף-על-פי-כן, אין בכך כדי להביא לאישור הבקשה המתוקנת לאישור הסדר-חוב שהוגשה אף היא בניגוד לצו המניעה, ועל כן הבקשה נדחית.
משכך, ובשים לב לקבוע לעיל בעניין חדלות פירעונה של החברה, אני מורה גם על דחיית הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים שעניינו פירוק החברה.
סוף דבר אשר על כן, אני דוחה את הבקשה המתוקנת לאישור הסדר-חוב ואת בקשת הפירוק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו