מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה לבטל פסק בוררות לאחר אישורו

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

א. בפניי בקשת המבקש מיום 30/12/20 לבטל פסק בוררות שניתן ביום 23/3/19 על ידי הבוררים מר ח'טיב עיסאם בן עלי, מר ח'טיב עאהד בן אחמד ומר ח'טיב מוחמד בן סעיד (להלן: פסק הבוררות והבוררים, בהתאמה), ואושר על ידי בית משפט זה בפסק דין שניתן ביום 2/9/19, במסגרת תיק הפ"ב 12191-07-19 (להלן: התיק הראשון ופסק הדין הראשון); זאת, לאחר שכל הצדדים בתיק זה, אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד טארק ח'טיב (להלן גם: עו"ד ח'טיב), ביקשו לאשר את פסק הבוררות, בהסכמה.
...
אשר לטענת המבקש כי הוא סבל מחסרון כיס, ולכן לא הגיש את הבקשה במועד, דינה להידחות.
ודוק, בהעדר בקשה לביטול פסק הדין שאישר את פסק הבוררות, דין הבקשה לביטול פסק הבוררות להידחות על הסף, וכל שנאמר בנדון, נועד למעלה מן הצורך.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית הבקשה להארכת מועד והבקשה לביטול פסק הבוררות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

זאת, על אף שלאחר שניתן לפסק הבוררות תוקף של פסק דין, היה על המבקשים לפנות בבקשה לביטול פסק הדין, תוך מתן נימוקים לבקשתם, והם לא עשו כן. משנודע למבקשים עוד בשנת 2018 כי פסק הבוררות אושר בפסק דינו של בית משפט זה, הרי שמשהוגשה בקשתם לבטל את פסק הבוררות רק ביום 21/4/21, אחרו גם את המועד להגיש בקשה לביטול פסק הדין, בהיעדר טעם מיוחד לעשות כן, ובהיעדר בקשה להארכת מועד להגשתה.
...
ודוק, בהעדר בקשה לביטול פסק הדין שאישר את פסק הבוררות, דין הבקשה לביטול פסק הבוררות להידחות על הסף, וכל שנאמר בנדון, נועד למעלה מן הצורך.
לסיכום, דין תובענתם של המבקשים שהוגשה ביום 23/4/21 - לבטל פסק בוררות שניתן ביום 14/9/17 ואושר ביום 9/5/18, על אף שלא היו צדדים להליך הבוררות, אישרו כי היו מודעים לו, אך לא ביקשו להצטרף בשל עמדתו של אבי המבקש, שהיה צד להליך, היו מודעים לפסק הבוררות, ולא הצטרפו לבקשה לביטולו, על אף שבקשתם דהיום מסתמכת על הסכם שהם היו צדדים לו והגיע לידיהם לטענתם עוד ביום 12/2/20, לא הגישו בקשה לביטול פסק הדין המאשר החלוט ואף לא בקשה להארכת מועדים לכל אלה – להידחות על הסף.
סוף דבר התובענה נדחית אפוא על הסף.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2021 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

" הוראת סעיף 27 (ג) לחוק הבוררות קובעת כי ביהמ"ש לא יידרש לבקשה לביטול פסק בוררות לאחר שזה אושר, למעט כאשר המדובר בעילת ביטול לפי סעיף 24 (10) לחוק הבוררות (סעיף 27 (ד) לחוק).
...
בראי הפסיקה אשר פורטה לעיל, סבורני כי בנסיבות תובענה זו, מדובר בדרישה חריגה ובלתי מידתית, בהתחשב בסכום לתשלום שנקבע בפסק הבורר, סך של 171,755 ₪.
בנסיבות כאן לאור ההלכה הפסוקה בעניין זה ונוכח עילת הביטול היחידה כאמור, סבורני כי מאזן הנוחות נוטה לטובת אזולאי בהיותו אוחז פסק בוררות לטובתו.
על כן ובשים לב להלכה הפסוקה ובכלל זה הקביעה כי על החיוב להיות סביר במובן שלא יהיה בו להוות מחסום דיוני המונע מבעל דין יומו בבית המשפט, מצאתי להורות על הפקדת ערובה כספית בסכום השווה לכ- 20% מסכום הפסק ובסה"כ סך של 35,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

" הוראת סעיף 27 (ג) לחוק הבוררות קובעת כי ביהמ"ש לא יידרש לבקשה לביטול פסק בוררות לאחר שזה אושר, למעט כאשר המדובר בעילת ביטול לפי סעיף 24 (10) לחוק הבוררות (סעיף 27 (ד) לחוק).
...
סבורני כי לאור הפסיקה הנוהגת האחרונה הנ"ל, המחמירה יותר, יש להגיע למסקנה המתבקשת כי אין מדובר "בטעם מיוחד" אשר יש בו לרפא מחדלי המשיב.
למסקנה זו הגעתי, בין השאר, נוכח גובה המחלוקת הכספית העומדת בין הצדדים ובאיזון הנדרש הנוגע לאינטרס הציבורי, לרבות הקצאת משאבי שיפוט, כקבוע בהוראות תקנה 5 לתקנות סד"א 2018 הנ"ל. כאן המקום להעיר כי בבקשתו לביטול פסק הבורר ידע המשיב להסתמך הן על טענות חוק הבוררות והן על הוראות התוספת הראשונה לחוק הבוררות.
סוף דבר: אשר על כן ולאור המסקנות אליהן הגעתי לעיל, טענות המשיב לביטול פסק הבורר יכללו רק הטענה מכוח הוראות סעיף 24(1) לחוק הבוררות, הטענה כי לא היה הסכם בוררות בר תוקף.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

מבקשי האישור (עג'לוני) ראשית טוענים מבקשי האישור כי הבקשה לביטול פסק הבורר, שהוגשה שנים רבות (8 שנים) לאחר שניתן, הוגשה באיחור ומטעם זה בלבד יש לדחותה, שכן אף לא הוגשה כל בקשת ארכה בענין.
...
בנסיבות אלה, מקובלת עלי עמדת המשיבים (מבקשי הביטול) לפיה לבוררים הועברה להכרעה סוגיה שאינה יכולה לשמש נושא להסכם בין הצדדים (בעלות במקרקעין ובמיוחד כאלה המצויים בהליכי הסדר).
עוד יאמר, כי משהוכרע שדין הבקשה לביטול פסק הבוררות להתקבל מהסיבות שצוינו לעיל, אין מקום לקבוע דין אחר בכל הקשור למשיב 3, היינו לקבוע שהוא תקף כלפיו ולו מן הטעם שהלה לא הגיש סיכומים מטעמו.
ממילא דינה של הבקשה לאישורו להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו