מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה לאישור תובענה ייצוגית

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בשים לב לכך שהמבקש הגיש באותו עניין ממש עשרות רבות של בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, ולאור מספרן הרב של ההסתלקויות, לא רק בתיקים אלה אלא בתיקים רבים נוספים של המבקש, כשהמאחד ביניהן הוא תשלום טובת הנאה למבקש ולבאי כוחו השונים, ולעיתים גם תרומה לקרן לניהול מצאתי לזמן את הצדדים לדיון בשאלות העקרוניות המתעוררות במסגרת אותן בקשות לאישור וההסתלקויות בעקבותיהן.
...
אני מאשר את ההסתלקות, וקובע שעל המשיבה לתרום לקרן כאמור, אולם אינני מאשר את הגמול והשכר טרחה שסוכמו, כפוף לאמור להלן.
גם כאן אני סבור שאין בתרומה כדי להוביל למסקנה שהמדובר בתועלת לציבור בהליך זה שהוגש לבית משפט המחוזי.
אני מאשר את ההסתלקות, וקובע שעל המשיבה לתרום לקרן כאמור, אולם אינני מאשר את הגמול והשכר טרחה שסוכמו, כפוף לאמור להלן.
כפי שניתן ללמוד סברתי שדינן של הבקשות לאישור דחייה מכל הטעמים שפורטו לעיל, ובהם העדר פנייה מוקדמת.
הצפת בתי המשפט בבקשות לאישור שונות בטענה שיש בהן כביכול לקדם שוויון, כשבסופו של דבר הכוונה היא רק להסב את תשומת הלב למחדל, איננה הדרך.
סוף דבר העלאת המודעות לנושא כה חשוב כהנגשת אתרי אינטרנט (וגם הפרסום באתר לגבי ההסדרים הקיימים) חיונית בחברה מתוקנת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2024 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית דין איזורי לעבודה בתל אביב -יפו ת"צ 23935-11-20 לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ נציג ציבור (מעסיקים) מר ערן בסטר המבקשת בבקשה לאישור התובענה כייצוגית: זהבה קורן ע"י ב"כ: עו"ד יהונתן רפפורט ועו"ד אדם לוין המשיבה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית: מנורה מבטחים לביטוח בע"מ ע"י ב"כ: עו"ד ברק טל, עו"ד גיא פורר ועו"ד יובל גנור פסק דין
...
המשיבה טענה מנגד כי דין הבקשה לאישור התובענה כייצוגית – להידחות, וזאת, בין השאר, מהטעמים הבאים: הטענות מתייחסות בעיקרן לאירוע אחד בו השיבה המשיבה כספים ששולמו ביתר במסגרת פרויקט טיוב בשנת 2016 אותו ביצעה בהתאם להוראותיו של חוזר שהוציא הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (מס' 2012-09-16).
משכך והואיל ואף היועצת המשפטית לממשלה לא עמדה על כך כי ימונה בודק, יש כדי להגיע למסקנה כי אין צורך במינוי בודק בנסיבות העניין.
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי משעה שההליך דנן הביא לקדמת הבמה סוגיה מהותית בדבר זיכוי פוליסה עקב גבייה ביתר יש מקום לפסוק גמול ושכר טרחה שיתנו ביטוי לאמור.
משכך אנו קובעים כי המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך 20,000 ₪ בתוספת מע"מ וכי שכר הטרחה של ב"כ המבקשת יעמוד על 100,000 ₪ בתוספת מע"מ. סוף דבר מכל הנימוקים כמפורט לעיל, הסדר הפשרה מאושר בזאת, בכפוף לשינויים המוסכמים על הצדדים וכן בכפוף לשינוי המוצע על ידי בית הדין (בסעיף 46 לעיל).

בהליך חוק ביטוח בריאות ממלכתי (חב"ר) שהוגש בשנת 2024 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(אישור בקשות לניהול תובענות כייצוגיות) ביום 15.6.11 פירסם סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות חוזר שכותרתו "ציוד מתכלה" (להלן: החוזר), ושנפתח בפסקה הבאה: "בסל שירותי הבריאות קיימים אביזרים ומכשירים רפואיים שונים הכוללים פריטים או חלפים חד פעמיים או חלפים שיש להחליפם מידי פרק זמן קצר יחסית, בין משום שיש להם 'תוחלת חיים' קצרה, בין אם מסיבות של בלאי מוגבר, בין אם מדובר בהוראות יצרן ובין משיקולים מוצדקים (להלן: 'ציוד מתכלה').
...
ברם, אין בכך כדי להוביל למסקנה כי הקבוצות הרלוונטיות לא ייצוגו בצורה מיטבית ככל שיאושרו התובענות כייצוגיות.
העובדה שהמבקשים התמידו עד כה בהתדיינות ארוכה ומפרכת זו, הנפרשת על פני שנים, תוך הגשת מספר גדול של כתבי טענות והופעה לדיונים לא רק בבית דין זה אלא גם בבית הדין הארצי ובבית המשפט העליון, מחייבת לדעתנו את המסקנה כי ככל שתאושרנה התובענות כייצוגיות, ייוצגו גם בהמשך חברי הקבוצה בצורה מקצועית לעילא ולעילא.
איננו סבורים שעלינו להידרש לכך בשלב זה של ההתדיינות, שכן להבנתנו די בכך שהגענו למסקנה כי גביית תשלומי ההשתתפות שבהם עסיקנן נעשתה ביתר, על מנת להקים לחברי הקופות זכות להשבה, וזאת בשים לב להוראתו הברורה של סעיף 13 (ב)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי האוסרת על קופות החולים לגבות במישרין או בעקיפין תשלום כלשהו עבור שירותי בריאות הכלולים בסל, למעט אלה שנקבעו לפי סעיפים 7 ו -8 לחוק, שממנה נובעת, כך להבנתנו, גם החובה להשיב למבוטחים סכום שנגבו ביתר (וראו לעניין זה הציטוט מבג"צ שלמה, שם).

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2024 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 21.6.2021 הגישו המשיבים בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד החברה לפי פרטים 1 ו-3א בתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: החוק או חוק תובענות ייצוגיות): "תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעיסקה ובין אם לאו" ו-"תביעה נגד נותן שירותים פינאנסיים, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פינאנסיים (שירותים פינאנסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין שהתקשרו בעיסקה ובין שלא", בהתאמה (להלן: בקשת האישור).
...
חרף זאת, ולמעלה מן הצורך, בחן בית המשפט קמא את השיקולים לקבלת בקשה לתיקון כתב טענות, ומצא כי גם על פיהם יש להיעתר לבקשה.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבים.
סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית איפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו