מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בעיות בזיהוי מובילות לזיכוי

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

הסברו של נאשם יוכל להוביל לזיכויו מחמת הספק, אם בהסבר החלופי המוצע על ידו יש כדי להטיל ספק בעוצמת הראיות המפלילות.
בהקשר זה אציין כי המאשימה ידעה לעשות שימוש בתיקים אחרים בבדיקת מעבדה כדי להוכיח או לשלול זהוי מוצג כאיבר חיית בר מוגנת ומשבחרה שלא לעשות כן במקרה זה מהוה אי הבדיקה שנחיצותה הוכחה בפניי משום מחדל חקירה המוביל למסקנה כי אין להעדיף עדות עדי התביעה בסוגיית זהוי השערה כשייכת לדורבן.
אין חולק כי נאשם 2 התלונן בפני עדי התביעה שעיכבו אותו כי לא חש בטוב ולא הובאה ראייה בפני אשר תישלול האפשרות כי יבקש לעשות דרך של 2 ק"מ או מעט יותר לכל כיוון במצבו הרפואי שהרי גם במסמכים הרפואיים לא נטען כי מצבו אינו מאפשר לו לעשות כן. יתרה מכך, אותו טיעון בו עושה המאשימה שימוש בטענה כי גרסת נאשמים 2,3 מופרכת בשל בעיות רפואיות אלו עשויה לשלול גם גרסת המאשימה כי ביכולתו של נאשם 2 לערוך מסע ציד לילי משך מספר שעות , תוך תנועה, גם אם אקח בחשבון כי את מרבית עבודת הציד מבצעים הכלבים.
...
טיעוני הצדדים : טיעוני המאשימה : כל הראיות צריכות להוביל את בית המשפט למסקנה אחת ויחידה והיא הרשעת הנאשמים בדין.
המאשימה לא הוכיחה בפני , והכל מהטעמים לעיל, כי הימצאות הנאשמים 2,3 באזור בו נצפו , בנסיבות בהן נצפו ובהחזיקם התפוסים אותם החזיקו מוביל למסקנה היחידה המסתברת כי פעלו לצורך ביצוע ציד במקום, לא הוכיחה מעבר לכל ספק סביר שהות הנאשמים באיזור בית העלמין ולא הוכח כי מטרה אחת ויחידה יכולה להיות להימצאותם במקום וזו הינה ציד דורבנים בין אם נבחן מקום עיכובם של נאשמים 2,3 או אף האיזור המסומן ב"א" בנ/2 וכי התפוסים אותם החזיקו הנאשמים 2,3 משמשים ושימשו בפועל את נאשמים 2,3 לביצוע עבירת ציד דורבנים או כל חיי בר מוגנת אחרת.
בית המשפט המחוזי (כב' א' קולה) ציין בהחלטתו כי לא די בעצם המצאות כלי ציד בתוך רכב כדי להגיע למסקנה הגיונית אחת ולפיה המערערים עסקו בציד, לא נשללה האפשרות כי המערערים מצאו קוצי הדורבנים ואלו לא הגיעו לרכב כתוצאה מציד דורבנים וכפי המקרה שבפני, גם לא נמצאו כלל כתמי דם או חלקי דורבן אחרים בחזקת המערערים או ברכבם.
סוף דבר לאור כל האמור עליל מצאתי הדברים אשר נאמרו בידי בית המשפט המחוזי בפס"ד פחמאוי לעיל כמשקפים נאמנה התרשותו של מותב זה וקביעותיו בגין הראיות שהובאו לעיון בית המשפט בץיק זה : "החשד כי המשיב שהה במקום בו נתפס על-ידי עדי התביעה למטרת ציד דורבנים – קיים, ומרחף באוויר, אך אין די בכך על מנת לקבוע שהתשתית הראייתית כפי שהניחה המערערת בפני בית משפט קמא, די בה על מנת להוכיח את אשמו של המשיב מעבר לספק סביר." מכאן כי אני מורה על זיכוי הנאשמים מחמת הספק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ואולם, בהמשך הדברים ובמענה לשאלת בית המשפט האם לגרסתו הנאשם ידע או לא ידע שהרכב נמכר, השיב העד "הוא ידע שכן הרכב נמכר ושאני לקחתי גם את הצלום של הת"ז שלו כדי שנעשה העברת בעלות וזה לא נעשה". בהמשך אמר "נתתי לסמיר את צלום הת"ז כדי שיעשה העברה, לא עשה, אחרי שבוע משהו כזה לא עשה העברה ובגלל שהיתה תקופה של בעיות ברכבם עם המישטרה אמרתי למחמוד [הנאשם – ע.א.] תבוא תודיע שהרכב נגנב... אני התקשרתי אליו ואמרתי לו שיבוא אלי ליד השער של התחנה כי נגנב הרכב, כדי שלא תהיה בעיה ואז יסתבך", וכאשר נישאל אם הנאשם ידע שהרכב נמכר כאשר לקח ממנו את תעודת הזהות, השיב: "נכון. הוא יודע שהרכב נמכר. סמיר עשה לי בעיות" (עמ' 21 שו' 25-10).
הלכה היא כי לא כל מחדל בחקירה מוביל לזיכויו של הנאשם ועל בית המשפט לבחון בכל מקרה ומקרה האם היה במחדל שנתגלה כדי לקפח את הגנתו של הנאשם ולהקשות באופן מהותי על יכולתו להוכיח את גירסתו ולהתמודד עם חומר הראיות הקיים נגדו, והכל תוך היתייחסות לראיות שהוצגו כמכלול (ע"פ 4204/07 סוויסה נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים; 23.10.08)).
...
הדברים הובהרו לנאשם בשפתו ובאופן ברור ופשוט, הן בכתב והן בעל פה. בנסיבות אלה, בהן החוקר יידע את הנאשם מפורשות בדבר זכותו להיוועץ בסניגור קודם לחקירתו והנאשם בחר שלא לעשות כן, דין הטענה בעניין זה להידחות.
בענייננו, אף אם אניח שניתן היה להגיע למסקנה שונה בעניין העמדתו לדין של מחמוד חליל נוכח הקביעה שהוא זה שהגה את הרעיון והנחה את הנאשם להגיש את התלונה, הרי שעמדתה של המאשימה לעניין ההבחנה בין השניים, נוכח התשתית העובדתית השונה וחלקו של כל אחד במעשה, היא בהחלט אפשרית ולגיטימית, ובכל מקרה לא מצאתי כי המאשימה פעלה ממניעים פסולים או משרירות גרידא, או שבניהול ההליך בעניינו של הנאשם היתה פגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות המצדיקה את ביטולו של ההליך או את זיכויו של הנאשם מחמת הגנה מן הצדק.
סוף דבר על יסוד כל האמור, אני מרשיעה את הנאשם בעבירה של "ידיעות כוזבות", לפי סעיף 243 רישא לחוק העונשין.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

נקבע כי גם אם ניתן היה לקבל את הראיות על פי מבחני הפסלות שנקבעו בהילכת יששכרוב, הפגמים בחקירה פוגמים במארג הראיות הנסיבתיות באופן המוביל לזיכוי מחמת הספק.
נקבע כי כאן קיימת בעיה, שכן דוחות שרשרת הסם והקושי בקשירה בין פיסות הניילון שלא ברור כיצד נגזרו, הגרביים שלא סומנו, וצצו בת/14 ולא הופיעו בדוח קודם, ונ/1 המתייחס לכפפות שנעלמו, כל הפגמים גם יחד מונעים מבית המשפט להגיע למסקנה נחרצת כי המשיב הוא זה שהחזיק את הסם למרות הממצאים הביולוגיים.
באותו עניין נפלו ליקויים בדוחות המישטרה המתעדים תפיסת חלקי רכב, זהויים והעברתם לאיחסון, לגבי מרבית החלקים לא הוגשו דוחות תפיסה, סימון והובלה קונקריטיים, ונקבע כי "מחדלים אלה אינם קלי ערך". אך לצד זאת נקבע כי אין לומר שליקויים אלו פגמו ביכולת להיתגונן כראוי מפני האישומים, ולגבי חלק מהאישומים הציגה התביעה צילומים מהם ניתן להתרשם באלו חלקים מדובר, ובנסיבות אלו נקבע – "אין לומר כי הפגמים בנוגע להוכחתה של שרשרת העברת המוצגים הרלבאנטיים לאישומים הרביעי והחמישי הביאו לעיוות דין או לקפוח הגנתם של המשיבים". (בעמ' 904).
...
סוף דבר לאור כל האמור, הערעור בדין יסודו, מהראיות אשר באו בפני בית משפט קמא עולה כי המערערת עמדה בנטל המוטל עליה וראיות אלו מביאות למסקנה, מעל לספק סביר, כי המשיב ביצע את המיוחס לו בכתב האישום, החזקת סם מסוכן מסוג קוקאין, שלא לצריכה עצמית, במשקל 63.098 גרם נטו, מחולק לשתי אריזות שהוחבאו בשני גרביים בארון חשמל בלובי של קומה 7 בבניין מגוריו.
לא מצאנו כי יש בפגמים אשר היו בחקירה כדי להקים ספק סביר, ופגמים אלו לא פגעו בראיות במהותן, וגם לא במסקנות אשר ניתן להסיק מהן.
המשיב מורשע בעבירה אשר יוחסה לו בכתב האישום – החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש).

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

כך הסביר בעיניין זה בעדותו: "עקבות נעליים יכולות להיות מאד מאד ברורות ויכולות להיות מאד מאד קשות, מומחה בהשוואה עקבות נעליים מתמחה בפענוח העובדות, הסיגנל שהנעל מותירה על פני רעש הרקע שנימצא על המצע אם זה קרקע, אם זה משטח, זה דומה בעבודתו של טכנאי באולטרה סאונד או מי שמנסח אותות רדיו מן החלל שהוא מקבל פלט שכולל בתוכו הרבה סיגנלים והרבה רעשים, התפקיד שלו לסמן את האות מתוך הרעש, בנגוד למשל לטביעות אצבע שתמיד נראות אותו דבר עקבות הנעליים כל עקבה יכולה להציג מיגוון שלם של צורות, זה יכול להיות עיגולים, זיגזג, ריבועים, כשמומחה נעליים מתמחה בהשוואת עקבות נעליים מעבר לכל ההכשרה שצריך לעבור כדי לזהות האם פגמים מסוימים שמתרחשים בסוליה תוך כדי השמוש בנעל הם פגמים שנאמר נוצרו בבית החרושת או שנוצרו תוך כדי השמוש בנעל מעבר לזה הוא מתמחה בלראות את הסימנים ולנסות לאפיין אותם על פני רעש הרקע, המצב האידיאלי הוא כשמישהו דורך על דף ניר לבן עם עקבה באבק אין בעיה הרזולוציה יפה, רעש הרקע הוא אפס כולם רואים את האות, את הסיגנל, אם משאירים את העקבה בקרקע אז יש רעשים, אבנים, שורשים, צמחים ובתוכם ניתן לזהות את אותם סימנים שהמומחה מחפש... (עדות שור, עמ' 1681, ש' 32-12).
בנוסף, לא שוכנעתי כי הם פוגמים ב"יש הראייתי" המוצק שהוכח כנגד הנאשם, וודאי לא באופן המוביל למסקנה כי יש להורות על זיכויו.
...
מסקנה זו די בה והותר, על מנת לעורר ספק סביר באשמת הנאשם.
לסיכום חוות דעתי אני מכריע, אם כן, כי המאשימה כשלה בהוכחת אשמתו של הנאשם.
דני צרפתי , שופט סוף דבר אפוא, הוחלט ברוב דעות של כב' השופט א. קולה וכב' השופט ד. צרפתי וכנגד דעתה החולקת של כב' השופטת ת. נסים שי על זיכויו של הנאשם מכל האישומים אשר יוחסו לו בכתב האישום.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן, טוען העורר כי בית משפט קמא היתעלם מבעיות שעלו בנוגע לזיהויו של העורר ובכך שגה.
הצלחתה של טענה כאמור ממילא לא תוביל לזיכויו של העורר (ראו: עניין בלדב; וכן ע"פ 5686/19 רפאלוב נ' מדינת ישראל, פסקה 34 (‏20.6.2021)).
...
כפי שאראה מיד, הפעלתו של מבחן זה מוליכה למסקנה חד-משמעית ובלתי מסויגת התומכת במעצרו של העורר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליך העיקרי.
מסקנה זו מתחייבת לנוכח חומרתן של עבירות הנשק, אשר מיוחסות לעורר, לבדן.
הערר נדחה אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו