מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בירור בעלות על שיק שלא כדין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לאחר שבוצע בירור במשרדו של הנתבע 2 התברר כי רו"ח ממשרדו בשם מחמוד מחאג'נה, אשר החל לעבוד במשרדו בשנת 2012, הוא זה אשר נטל את השיקים שלא כדין מכספת המשרד ונטל אותם לצרכיו האישיים.
עוד ובנוסף, טוען הנתבע כי אחריות בנזיקין מוטלת בשל אשם ולכן לשיטתו הנו פטור מאחריות כלפי התובעים, מה גם שמבחינת חובת הזהירות הקונקרטית קשה להלום כי מינוי של רו"ח המועסק במשרדו לצורך שמירה על השיקים שבאמצעותם היו אמורים להיות משולמים תשלומי המס אינה מהוה של הפרת חובת הזהירות הקונקרטית מצד המעסיק.
עם זאת, באשר לקיומה של חובת האחריות הקונקרטית סבור הנתבע כי די בכך שהשיקים הוחזקו בכספת, וכי רו"ח ממשרדו וכן גם עובדת נוספת ממשרדו היו היחידים מבין עובדי המשרד אשר היו בעלי גישה לאותם שיקים (זולת הנתבע עצמו), ולכן לשיטתו, יש מקום לפטור אותו מאחריות כלשהיא ביחס למעשיו של הצד השלישי כלפי הנתבע וכלפי יתר לקוחות המשרד (ראה : סעיף 11 לסיכומי הנתבע).
...
סבורני, שאין לקבל טיעון זה משלא ניתן על ידי הנתבע הסבר המניח את הדעת כיצד פיקח על הצד השלישי באופן קבוע או אקראי, וזאת כפי המתחייב ממהות תפקידו כבעל משרד.
סוף דבר : התביעה מתקבלת באופן חלקי.
הנתבע ישלם לתובע 2 בגין נזק לא ממוני (עוגמת נפש) את הסך של 4,000 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

לטענת התובעים הציגה להם הנתבעת מצג כי לפרוייקט הנדל"ן קיים היתר בנייה; כי ליזם בעלות על הקרקע וכי הפרוייקט מלווה על-ידי בנק בגיאורגיה.
בפועל לטענתה ביטלו התובעים חלק מהשיקים שניתנו שלא כדין.
יש באמור כדי להבהיר שהתובעים ניסו לקיים את העסקה תוך שאפשרו לחברה הקבלנית הגיאורגית והנתבעת לתקן את פערים בין האופן בו הוצגה העסקה למהותה בפועל; כמו גם ליתן לתובעים בטוחות מתאימות שהיה בהן להפחית הסיכון הכלכלי, שהתברר כגדול יותר מכפי שהוצג בשלב חתימת הסכם השיווק.
...
בסופו של דבר לא חתמו התובעים על הסכם רכישת הדירות בשל סיכוני העסקה ופער בין המידע שנמסר להם לבין הנתונים בפועל בנוגע לפרוייקט.
מאחר שהושג בסופו של דבר היתר הבנייה והגם שהוצג לתובעים מצג שווא בעניין זה, אין בכך כדי להביא לביטול הסכם השיווק.
התוצאה: אשר על כן אני מורה על קבלת התביעה.
אני מורה לנתבעת להשיב לתובעים יחד 30,000 ₪ ששולמו בתוספת 2,000 ₪ הוצאות משפט וזאת תוך 30 ימים מהיום.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בית המשפט קמא קבע כי טענה יחידה הראויה לבירור הנה השאלה האם הורי רעיית המבקש שילמו סכומים העולים על סכום השיק, היינו כי החוב הנטען בידי המשיב כבר שולם.
כשיטת המבקש בית המשפט קמא לא דן בכול הטענות שהועלו, כך למשל הטענה ולפיה הוסף התאריך על השיק שלא כדין.
מטרת הערבון הנה לאזן בין זכות החייב ואפשרותו להוכיח טענות הגנה והזדמנות לשכנע בהגנתו למול זכות הזוכה לכאורה, שההיתנגדות לא תקשה בעליו אופן לא הוגן במימוש הסכום לו הוא זכאי.
...
בית המשפט קמא פירט את רקע הדברים ותמצת את טענות הצדדים, כאשר מסקנתו היתה כי מרבית טענות ההתנגדות דינן להידחות וכלשונו לגבי טענות המבקש: "מרביתן נסתרות מאליהן או שקרסו או נסתרו בחקירה, ולקן אינן מהוות כשלעצמן טענת הגנה ראויה להתברר". בהמשך פירט בית המשפט קמא כי גם אם הסכם השכירות לא נחתם בפועל, קרסו הטענות לעצם החיוב בדמי השכירות ושלא היתה סבירה טענתו לגבי הפרשנות של התוספת של 500 ₪ שהינה שנתית ולא חודשית, (בית המשפט קמא חישב שלא סביר היה לקבוע תוספת חודשית של 41.66 ₪ לחודש בלבד).
דיון כפי שהקדמתי מסקנתי הינה שדין הבקשה להידחות.
לפיכך אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

אמנם המבקשים מזכירים בבקשה תיקים שונים ואולם המשיבה היא זו שתבעה את בנק מזרחי בתביעת לשון הרע על סך של 500,000 ₪ על החזרת שקים שלא כדין ואי תשלום מחצית השנייה של האגרה נבעה מטעות טכנית גרידא, ולכן המבקשים מנצלים ענין זה לרעה.
ועוד, המבקשים טענו כי לא יהיה ביכולתה של המשיבה לשלם את הוצאות המבקשים ככל שיוחלט על כך. עיקר טענתם של המבקשים נגד המשיבה הוא בעיניין התיקים המשפטיים שמתנהלים נגד המשיבה, העידר תעוד על אודות מי שמנהל את המשיבה בפועל ומי שהתקשר בפועל עם המבקשים, מר רוני אבו חנין, המשיבה ביצעה שינויים תכופים ברשם החברות בכל הנוגע לבעלי התפקידים וכיוצ"ב. כבר כאן אציין כי ניתוח מצבה הכלכלי של המשיבה על יסוד החומר שהוגש אינו מוכיח איתנות פינאנסית ברמה הנדרשת של הוראות סעיף 353א לחוק.
לאחר שקילת מכלול הנתונים בתיק לרבות סכום התביעה, הקף טענות הצדדים את העדויות הצפויות להשמע במסגרת בירור התביעה, המשאבים הכספים שיהא צורך בהשקעתם לצורך ניהול ההגנה והוראת כללי לישכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס -2000, ובשים לב כי הבקשה הוגשה מטעם 2 נתבעים בלבד, אני מחייב את המשיבה להפקיד בקופת בית המשפט ערבוה בסכום של 10,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקשים בגין ניהול ההליך המשפטי ככל שאלו ייפסקו לטובתם.
...
שילוב של כל האמור לעיל, קרי - דוח חברת דירוג האשראי הנ"ל, העדר מסמכים כמפורט לעיל ובשים לב כי המשיבה לא הוכיחה כי שילמה ההוצאות שנפסקו לחובתה בתיק זה, מביאני למסקנה שמדובר במשיבה שלא הצליחה להרים את הנטל המוטל עליה להוכיח איתנות פיננסית.
לסיכום: על כן, שוכנעתי כי בנסיבות תיק זה אין לסטות מהכלל על פיו יש לחייב המשיבה להפקיד ערובה להוצאות המבקשים.
לאחר שקילת מכלול הנתונים בתיק לרבות סכום התביעה, היקף טענות הצדדים את העדויות הצפויות להישמע במסגרת בירור התביעה, המשאבים הכספים שיהא צורך בהשקעתם לצורך ניהול ההגנה והוראת כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימאלי המומלץ), התש"ס -2000, ובשים לב כי הבקשה הוגשה מטעם 2 נתבעים בלבד, אני מחייב את המשיבה להפקיד בקופת בית המשפט ערבוה בסכום של 10,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקשים בגין ניהול ההליך המשפטי ככל שאלו ייפסקו לטובתם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

המומחה מטעם בית המשפט השאיר את ההכרעה בעיניין לבית המשפט לבירור עובדתי, אך הוא כלל סכום זה במשיכות שלא כדין שביצע הנתבע.
משיכות שיקים שלא כדין: המומחה מצא כי השיק בסך 6,300 ₪ שנירשם לפקודת התובע ונפדה בתאריך 12.8.15, מהוה משיכת בעלים על ידו, ולכן סכום זה ניזקף לחובתו.
...
אשר על כן, טענת הנתבע נדחית.
סיכומו של דבר: אני דוחה את התביעה העיקרית.
אני מקבלת את התביעה שכנגד באופן חלקי: חוות דעת המומחה מתקבלת במלואה תוך הפחתת סך של 2,783 ש״ח מהסכום שהתובע חייב לשלם לנתבע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו