מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול פסק בורר בשל מחדל דיוני

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

שם נפסק, במותב תלתא, כי עילת ביטול זו צריכה להתפרש בצמצום רב, בדומה לעילות אחרות שבחוק הבוררות וכי "ברוח זו, נפסק, כי פגיעה בזכות הטיעון של צד לבוררות תצדיק את ביטול פסק הבוררות רק כאשר יהיה מדובר בפגיעה מהותית בכללי הצדק הטבעי ולא בפגיעה פורמאלית בלבד... למעשה בית משפט זה נעתר רק במקרים חריגים לטענת צד לבוררות לפיה לא ניתנה לו היזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו וביטל בשל כך פסקי בוררות. כך, ביטל בית משפט זה פסקי בוררות שניתנו על בסיס חוות דעת מומחה שלא הובאו לידיעתו של אחד הצדדים... באופן ששלל מאותו צד את האפשרות לטעון טענותיו לגביהן... באופן דומה, ביטל בית משפט זה פסקי בוררות שניתנו על בסיס מסמכים שהתקבלו כראיה במעמד צד אחד בלבד מבלי שניתנה לצד השני היזדמנות לטעון לגביהם... במקרים נוספים, ביטל בית משפט זה פסקי בוררות שניתנו בטרם הוגשו סיכומים מטעם אחד הצדדים או כאשר הוכח שהבורר היתעלם מאחת העדויות שנשמעו לפניו... עולה מכל האמור כי לא בנקל יורה בית המשפט על ביטול פסק בוררות בשל הטענה כי לא ניתנה לצד היזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו, והכל כדי להגשים את הכלל לפיו עילות הביטול לפי סעיף 24 לחוק אינם פותחות פתח להעלאת טענות ערעוריות על פסק הבוררות". טענת קן התור בעניינינו, מצויה, על הקצה הקשה לשכנוע והבעייתי ביותר מבחינת בעל הדין הטוען זאת, שכן, מלכתחילה, לא מדובר על מקרה הדומה לאלה שפורטו בעיניין "עופר ניב", ובפגיעה בעקרי הצדק הטבעי, תוך מניעת זכות הטיעון והבאת הראיות, אלא , בטענה "ערעורית" של ממש, התוקפת שורה של החלטות ביניים דיוניות מנומקות של הבורר.
אפשר להגדיר, בקליפת אגוז, את טענת קן התור, בכך, שלשיטתה, גם אם לא קיימה את ההוראות הדיוניות בדבר סדרי הבאת הראיות מטעמה והזמנת עדיה, כפי שהורה עליהן הבורר, וגם אם נפלו לפתחה מחדלים דיוניים ואי עמידה בהחלטות ובלו"ז, היה על הבורר להעתר לבקשותיה המאוחרות יותר ולהתיר ריפוי הפגמים והסרת המחדלים בדיעבד.
...
בפסקה 112 של פסק הבורר מתייחס הוא לטענה זו בקובעו כדלקמן: "עוד יצוין, כי אינני מקבל את טענת הקן-התור לפיה בשל היותה, לשיטתה, מצויה בחוסר מבחינת המסמכים הדרושים לה לניהול ההליך (ס' 37-36 לכתב ההגנה מטעם קן-התור), יש ליתן תחילה צו להעמדת "כלל מסמכי הפרויקט שבנדון, וכל הקשור בכך, לעיון חברת קן-התור". הצדדים קיימו ביניהם הליך של גילוי מסמכים נרחב (ואף הוגשו בקשות ביניים שונות בעניינים אלו) וחזקה, כי קן- התור קיבלה לידה את כל המסמכים הרלוונטיים שברשות בעלי הזכויות לצורך ניהול תביעתה ומיצתה את זכויותיה לקבלם בהליך זה".
לאור כל האמור והמפורט – לא מצאתי, שבידי קן התור להצביע על עילה כחוק להביא לביטולו של פסק הבורר מושא ההליך ומשכך – בקשתה נדחית.
התוצאה היא, כקבוע בסעיף 28 של חוק הבוררות, שעם דחיית הבקשה לביטולו – מאושר פסק הבורר הנדון, לפי סעיף 23 של החוק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מיוחד (תא"ח) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

וזה היה הנוסח: 5.1 הצדדים מסכימים כי פסק הבוררות לא יהיה ניתן לערעור בפני בורר לפי סעיף 21א' לחוק הבוררות וממנים כבורר לצורך ערעור את רשם האגודות השיתופיות ו/או נציגו.
בית־המשפט המחוזי קבע כי מור ואח' היו אמורים להגיש את טענותיהם בעיניין ביטול פסק הבוררות לפי סעיף 24 לחוק הבוררות כבר במסגרת בקשת רשות העירעור שהגישו לפי סעיף 29ב לחוק גם המשיב שם לא היתנגד לדיון בדרך זו, ומשעשה כן "יש להחשיבו כמי שהסכים למסלול הדיוני שננקט" ואין לשמוע ממנו היתנגדות למסלול דיוני זה. לשון אחר – בית־המשפט המחוזי קיבל טענת השתק, מניעות ושיהוי, וראה את היתנהגות הצדדים כמשתיקה את טענת חוסר הסמכות של ערכאת העירעור הבוררות.
תוצאות והוצאות – פסק הבורר השני מחדלים דיוניים, היתנהלות דיונית – וביטויים בהוצאות אכן, צודקת מכורה בכך כי שפירא ביצע מספר מחדלים דיוניים אשר גרמו להארכת ההליך ולסיבוכו.
...
בית המשפט מצא לנכון להבהיר כי לא דן בטענות אלה ולא הכריע בהן בין מחוסר רלוונטיות ובין בהעדר תשתית ראייתית ומשפטית לתמוך אותן.
משכך, כאשר בוטל פסק הבורר השני, נדחית הבקשה לביטול פסק הבורר הראשון והוא מאושר החל ממועד מתן פסק־דין זה. פקדונות אשר הופקדו בתיק יושבו בתום 90 יום.
בית המשפט שקל את התנהלותו הדיונית של שפירא כאמור מעלה, את העובדה שבסופו של הליך חסך מזמן וטרחת הדיון באולם ואת תוצאות ביטול פסק הבורר השני , באיזון בין השיקולים מצא בית המשפט כי על שפירא לשלם הוצאות למכורה בגין כל ההליכים בבית המשפט בסך כולל של 17,550 ש"ח. ההוצאות תשולמנה בתוך 90 יום ולאחר מכן תשאנה הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תקנה 10 לתקנות סדרי הדין בעינייני בוררות, תשכ"ט-1968, קובעת את הדין במקרה בו הוגשה בקשה לאישור פסק הבוררות ובהתאם לה: "המשיב רשאי להיתנגד לאישור פסק בוררות בדרך בקשה לביטולו, תוך 15 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה האמורה בתקנה 8, ובילבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק; לא היתנגד כאמור, יאשר בית המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי הדין". מועד להגשת בקשה לאישור פסק בוררות אינה מוסדר בחוק הבוררות.
בפסיקה נקבע, שקיומם של טעמים מיוחדים נבחן בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, על רקע הצורך לאזן בין מימושן של זכויות דיוניות לבין מחדלים דיוניים, תוך היתייחסות, בין השאר לסיבה לאיחור בהגשת ההליך, למשכו, למהות ההליך, לסכוייו הלכאוריים ולמידת ההסתמכות של בעל דין שכנגד על סופיות הדיון (ראו: בע"מ 1955/22 פלוני נ' פלונית (17/5/22); רע"א 2295/21 אנה סליטה נ' גל מהנדסים אי.אן.ג'י. בע"מ, פסקה 12 (5.10.2021)).
...
המצאה למנהל התאגיד במסירה אישית הוכרה בפסיקה כאפשרות המצאה חלופית כאשר המצאה למען הרשום לא מתאפשרת, וזאת ברוח פרשנות תקנה 484 לתקנות הישנות אשר אפשרה דרך המצאה זו ואולם אין דרישה מחייבת להמציא למנהל התאגיד ומקום שהדבר לא נעשה, אין בכך כדי להביא למסקנה שלא בוצעה מסירה כדין, אם שנעשתה מסירה כדין במשרדי התאגיד.
בנסיבות העניין באתי לידי מסקנה שקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים ארכה מתונה להגשת הבקשה לביטול פסק הבוררות.
מסקנה זו מעוגנת, בין היתר, בעובדה שהבקשה לאישור פסק הבוררות הוגשה סמוך יחסית לאחר נתינתו בטרם חלף המועד להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות והבקשה להארכת מועד הוגשה עוד בטרם חלף המועד להגשת בקשה לביטול פסק הבוררות גם אגב בקשה לאישור פסק הבוררות (נכון לעת הזו המועד חלף נוכח הצורך לקבל את תגובות הצדדים).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המשיב חזר על המועדים המפורטים לעיל והדגיש שפסק הבוררות הומצא למבקשים לפי פנייתם שלהם לבית הדין בתאריך 19/10/22, והבקשה לביטול פסק הדין הוגשה בחלוף המועד הקבוע בחוק הבוררות 45 ימים ואין בפי המבקשים כל בקשה להארכת מועד או נימוק למחדליהם לפעול בהתאם לדין.
מכאן שהבקשה למתן פסק דין המאשר את פסק הבוררות בשל אי הגשת תגובה הוגשה עוד קודם לחלוף המועד להגשת התגובה ופסק הדין ניתן גם הוא טרם חלוף המועד, כאשר במקביל באותו מועד ממש הוגשה בקשה לביטול פסק הבוררות.
בפסיקה נקבע, שקיומם של טעמים מיוחדים נבחן בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, על רקע הצורך לאזן בין מימושן של זכויות דיוניות לבין מחדלים דיוניים, תוך היתייחסות, בין השאר לסיבה לאיחור בהגשת ההליך, למשכו, למהות ההליך, לסכוייו הלכאוריים ולמידת ההסתמכות של בעל דין שכנגד על סופיות הדיון (ראו: בע"מ 1955/22 פלוני נ' פלונית (17/5/22); רע"א 2295/21 אנה סליטה נ' גל מהנדסים אי.אן.ג'י. בע"מ, פסקה 12 (5.10.2021)).
...
בענייננו, סבורני שהתקבצו להם שורת טעמים מיוחדים המצדיקים הארכת המועד עד למועד בו הוגשה תביעת הביטול.
יודגש שעיון במועדי ההגשה בנט המשפט מעלה שהבקשה לביטול נקלטה בשעה 13:56 ואלו הבקשה למתן פסק הדין נקלטה בשעה 15:19 דהיינו לאחר הגשת התביעה לביטול, כך שבעת מתן פסק הדין הבקשה לביטול פסק הבוררות כבר נקלטה והייתה תלויה ועומדת.
סוף דבר – פסק הדין המאשר את פסק הבוררות מבוטל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ואולם, על פי פסק הדין שניתן בהסכמת הצדדים במסגרת הבקשה לביטול, הוסכם שכנגד תשלום הוצאות בסכום של 100,000 ₪, בשל המחדלים הדיוניים של המבקשים, פסק הבוררות יבוטל והצדדים יחזרו להליך הבוררות שיימשך מהשלב שבו הוא הופסק.
...
גם דין הטענה שלפיה הבורר התמנה שלא כדין, בניגוד לתנית הבוררות שבה נקבעה הוראה ספציפית כי מחלוקות בעלות אופי הנדסי טכני ימסרו להכרעת בורר מהנדס - להידחות.
אין בידי לקבל בקשה זו. מעבר לכך שסעד זה לא התבקש בבקשה הרי שהלכה היא כי בית המשפט לא מתערב בניהול הליכי הבוררות.
סיכומם של דברים - הבקשה להעברת הבורר מתפקידו, נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו