מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול פטור ממס שבח על דירת מגורים

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 1988 בעליון נפסק כדקלמן:

הכול מסכימים, כי כדי שהמשיב יהיה זכאי לפטור ממס שבח על מכירת דירת המגורים שבוצעה ביום 5.1.84 צריך שסעיף 49ו של חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 (להלן-החוק), לא יחול על המכירה.
אנו מחליטים, לכן, לקבל את העירעור, לבטל את החלטתה של ועדת הערר ולהחזיר את שומתו של המנהל על כנה.
...
מסקנה זו אינה יכולה לעמוד.
אנו מחליטים, לכן, לקבל את הערעור, לבטל את החלטתה של ועדת הערר ולהחזיר את שומתו של המנהל על כנה.

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בין היתר בוטל הפטור ממס שבח שניתן אחת ל-4 שנים והפטור ניתן לדירה יחידה בלבד.
בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק, במכירת דירות מגורים מזכות שיום רכישתן קדם ליום המעבר ("דירות ישנות") יחושב המס על השבח הריאלי באופן לנארי, כך ששבח ריאלי שיוחס לתקופה שמיום רכישת הדירה ועד ליום 31.12.2013 ("שבח ריאלי עד יום המעבר") יהיה פטור ממס ואילו שבח ריאלי שייוחס לתקופה שמיום 1.1.2014 ועד יום המכירה ("יתרת שבח ריאלי לאחר יום המעבר") יחויב במס בשיעור של 25%.
משכך הם פני הדברים, עולה השאלה איזה בית נהרס ואיזה נשאר על תילו והוא זה אשר היה מצוי על החלקה ב"יום המכירה"? (א) העוררים הציגו אישורי ארנונה ביחס לנכסים בשנים 1994-1992 המעידים על דירת מגורים בגודל של 100 מ"ר אך לא הציגו כלל אישורי ארנונה מאוחרים יותר וסמוכים למועד המכירה בשנת 2014.
...
סוף דבר יש לדחות את טענת העוררים שעוררת 1 (כוכבה סער) היא בעלת כל הזכויות שיש לקבוצת סער בדירת המגורים, וזאת בהסתמך על הסכם השיתוף שנחתם בתוך קבוצת סער ערב מכירת החלקה, מהטעם שהמדובר בהסכם שנחתם עובר ליום המכירה שכל תכליתו הוא ניסיון להפחתת מס בין הצדדים שבקבוצת סער.
השמאי מטעם המשיב העריך את שווי דירת המגורים בסכום של 2.8 מיליון ש"ח לפי החישוב שלהלן: 56 מ"ר X 40,000 ש"ח למ"ר X 1.25 (מקדם פרטיות) - סה"כ 2.8 מיליון ש"ח. נראה לי כי יש לחשב את גודל הבית הקיים בגבול הגבוה של הגודל, קרי - 60 מ"ר, לפי שווי של 41,000 ש"ח למ"ר (שווי מ"ר ממוצע לדירת מגורים ותיקה - סעיף 10.7.5 לחוות הדעת השמאי מטעם המשיב) ולייחס מקדם פרטיות בשיעור של 30% (ראו הוראת ביצוע מס שבח מקרקעין מס' 6/98 הדנה בסעיף 49ז' לחוק).
רוצה לומר, לפי הנחות אלו, שווי דירת המגורים הינו 3.2 מיליון ש"ח לערך, וזהו סכום שווי הדירה שבדעתי להציע לחבריי לאמץ בערר זה. בסיכומו של דבר, הייתי מציע לחבריי לדחות את הערר ברובו הגדול ולאמץ את השווי של 3.2 מיליון ש"ח לדירת המגורים וליישם את כל חישובי מס השבח לפי שווי זה בהתאם לבעלויות המופיעות במרשם המקרקעין (יחסית ופרופורציונלית בין העוררים).

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

תמורת המכירה עמדה על סך של 1,556,000 ש"ח והוצאה בגינה שומת מס שבח, על פיה השבח שנוצר בעסקה הסתכם בכ-1,400,390 ש"ח, והמס בגינה, לאחר קבלת השגה מטעם הכונס עמד על סך של 543,337 ש"ח. הכנסה נוספת של קופת הכנוס, בגובה של כ-95,261 ש"ח, נבעה מביטול הסכם מכר קודם של הנכס, זאת על פי הסדר פשרה שנחתם בין הכונס לבין מציעה אחרת, וחילוט סכום מסוים מהתמורה שכבר שולמה במסגרת העסקה שבוטלה.
על רקע הדברים האחרונים, נראה שגם המנגנון אותו מציע הנאמן, של פניה לפקיד השומה ובקשת החזר מס לאחר שמס השבח ישולם במלואו מתוך תמורת המכירה (דהיינו שהוא הוטל מבחינה אפקטיבית על הכונס) – איננו מכריע סופית בסוגיה (לעמדה המתנגדת למנגנון דומה בהקשר של פטור ממס שבח על דירת מגורים - ראו: ירדנה סרוסי ושגיא גרשגורן "חישוב חבות המס בעת מכירת זכות במקרקעין אגב כנוס נכס ספציפי על-פי שטר משכנתא" מיסים יג(3) 39, 41 (1999)).
...
עוד אני סבורה כי משא ומתן מן הסוג אליו מובילה התוצאה אליה הגיע חברי, אשר עלול להוביל לדחיית התשלום ובהמשך גם לדחיית החזר המס מקום בו הוא נדרש, אינו עולה בקנה אחד עם הצורך של הרשות לכלכל את צעדיה ולהציב גדרות לחיובה להחזיר כספים שגבתה מן היחיד, ובמובן זה יש בו כדי לפגוע בצורך בסופיות וביעילות העומד ביסודם של דיני המס (ראו ע"א 2761/09 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים נ' הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים, פס' 49 (27.8.2012) וההפניות שם).
בהתבסס על האמור עד כה, מסקנתי היא אפוא כי דין הערעור להידחות.
לכשעצמי אני סבורה כי נכון יהיה להותיר את הדבר לשיקול דעתו של הנאמן וכן להורות לו להגיש בקשה מחודשת לאישור הזכאות לקיזוז הפסדים ולתקן במסגרתה את טעויות הדיווח הקודמות שלו, ככל שהיו כאלה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 1988 בעליון נפסק כדקלמן:

רק ביום 7.9.82, כחמש שנים לאחר שהוחלט במשפחה שלא להעביר את הזכויות בדירה למשיבה, הודיעו האחיות לשלטונות מס שבח על ביטול המתנה.
חשיבות נודעת לכך כדי לזכות בפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים על-פי סעיף 49ב(2) ו-49ג של חוק מס שבח מקרקעין.
...
עם זאת, מקובלת עלי טענתה, כי הנטל בדבר הוכחת ביטולה של העיסקה הוא על הטוען זאת, וכי יש לדקדק עם הטוען, כשמדובר בעיסקת ביטול בין בני מישפחה מתוך הסכמה, כי אז קל יותר להגיע להסכמים מוסכמים במטרה להשתחרר מחובת מס וקשה יותר להפריך אותם.
כשמדובר בבטול ביחסים בתוך המשפחה, ללא עילה שבדין או בהסכם, יש לדקדק עם הטוענים לו, וניתן להסתפק בכל אלה כדי להגיע למסקנה כי מהותה האמיתית של העיסקה השנייה אינה ביטול אלא החזרת המתנה לליאורה בדרך עיסקת מתנה חדשה.
לסיכום, דעתי היא, כי יש לקבל את העירעור, לבטל את החלטת ועדת הערר, להחזיר על כנה את שומת מס הרכישה על העיסקה מיום 7.9.82 ולחייב את המשיבה בהוצאות המנהל בשתי הערכאות בסך 6,000 ש"ח, וכך אני מציעה לחבריי.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2009 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המבקש גם עותר, בתיק העיקרי, כי יוצהר על בטלותן של עסקאות שונות, ובהן מישכון דירת לינקולן ודירת אחד העם.
המבקש טוען, כי הוא חושד שקיים גם הסכם למכירת אותה דירה, באופן שהוא ינושל לחלוטין מנכס זה. מאידך גיסא, גרסת המשיב היא, שהמבקש מכר את הדירה האמורה למשיב 4 לצורך החזר ההלוואה לבנק, וערך עם המשיב 4 הסכם שכירות, שכן מכירת הדירה עתה הייתה מחייבת את המבקש בתשלום מס שבח, והוא מתכוון לממש את המכר כאשר יהיה שוב זכאי לפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים.
...
מסקנת הביניים, לעניין ההחלטה דנן, היא, שאין בידי לקבל את הטענה שהמבקש פעל אך ורק כתוצאה מהשפעת המשיב ו/או אביו.
בשלב זה לא ניתן להגיע לכל מסקנה בשאלה האם אכן המבקש הולך שולל ונפל קורבן, או שמא מדובר במי שביקש לעשות רווחים קלים ולאחר שהפסיד כספים הוא תולה במשיב ובאביו את האחריות להפסדיו.
התוצאה היא שהבקשה למתן צו מניעה כלפי הבנק נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו