מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול ערבות בעקבות כפייה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הטענה הראשונה (והעיקרית) של ויגדור כנגד תוקף כתב הערבות היא כי זה נחתם ב"כפיה", ומכאן שהוא רשאי לבטלו - בהתאם להוראת סעיף 17(א) לחוק החוזים: "מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה". אולם חשובה בהקשר זה גם הוראת סעיף 20 לחוק החוזים, שנעדרה מטיעוני ויגדור: "ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפייה". וכך שבה ונקבעה ההלכה הפסוקה, הן בשאלת קיומה של כפיה חוזית והן בעיניין מועד ביטול חוזה מחמת כפיה כאמור, ב-ע"א 974/13 רמת נילי בע"מ נ' מועצה מקומית זכרון יעקב (2.4.15) - והדברים יפים עד מאוד לענייננו: "הן בהיבט של עוצמת הלחץ והן בהיבט של איכות הלחץ... אין לפנינו כפיה כלכלית. המערערת ניהלה משא ומתן ממושך..., הוחלפו מספר טיוטאות, נתקבלו דרישות ותיקונים שנדרשו על ידי המערערת, כך שלא ניתן לומר כי נשלל או נגרע חופש הפעולה שלה
...
אני מחייב את הנתבעים 1 ו-2 לשלם לתובעת הוצאותיה (האגרות והוצאות ההקלטה) וכן שכ"ט עו"ד בסך 50,000 ₪.
כך גם אני מחייב את הנתבע 4 לשלם לתובעת 20% מההוצאות כפי שפורטו לעיל, באופן סולידרי עם חיובי הנתבעים 1 ו-2 ביחס להוצאות.
בנוסף ישלם הנתבע 4 שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

בנוסף, המבקשת העלתה טענת "לא נעשה דבר", שלפיה חוזה שנחתם בשעה שלאחד הצדדים אין רצון חופשי לעשות כן עקב כפיה חמורה ששללה את יכול הבחירה, הנו חוזה בטל מעקרו.
בנוסף, לטענת המשיב 3, ככל ובפי המבקשת או מי מבני משפחתה טענות בדבר עושק או כפיה בחתימת הערבויות ועל מנת לבטל חתימות אלו היה על הנפגע לשגר לצד השני הודעת ביטול תוך זמן סביר במיוחד שעה שהמבקשת ידעה על מצבו הנפשי של המשיב במועד בו נחתמו הערבויות.
...
סיכום נוכח כל האמור לעיל, המסקנה כי יש להורות על דחיית טענות המבקשת לפיהן הערבויות נשוא התובענה, עליהם חתם המשיב להבטחת פירעון תשלום השיקים שניתנו לטובת המשיב 3 בטלות או ניתנת לביטול.
בהתייחס למשיבים 4-5, הרי שאין בידי ליתן פסק דין כנגדם, ושורת הצדק מחייבת מסקנה זו. הפלוגתות שנדונו ונקבעו במסגרת ההליך דנן, מחייבות גם בהתדיינות כנגד משיבים אלו ולנוכח קביעותי נשוא פסק דין זה, הרי שהסעד אשר התבקש אף ביחס למשיבים 4-5 נדחה, בהינתן כי מתן הסעד כנגדם סותר ממצאים ופלוגתות אלו שנידונו והוכרעו לאחר ניהול משפט ההוכחות במלואו.
סוף דבר לאור האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

אין כל אינדיקאציה ולא טענה שהמבקשת מסרה הודעה על ביטול ערבותה מחמת הכפייה הנטענת, ולכן בדין דחה בית משפט את הבקשה להוספת טענת הגנה זו. הטענה הנוספת שהעלתה המבקשת בבקשתה לתיקון כתב הגנתה היא, שקיים חשד כבד, שהמשיבה עצמה אינה חתומה על הסכם העברת המניות (מש/1), וכי חתימתה של המשיבה זויפה על-ידי מאן דהוא.
...
התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמן: דנתי בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור על- פי הרשות שניתנה, לפי תקנה 410 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
לעניין שתי טענות אלה אני דוחה את ערעור המבקשת.
באשר לטענתה של המבקשת, לפיה החתימה שאמורה להיות חתימתה של המשיבה על ההסכם מיום 27.11.14 – איננה חתימתה, אני מורה מן הטעמים שפירטתי, על החזרת הדיון בפני בית משפט קמא, על-מנת לאפשר לב"כ המבקשת לחקור בעניין זה בחקירה נגדית, ובעניין זה בלבד, את המבקשת שתצהירה צורף לבקשתה לתיקון כתב ההגנה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

סעיף 20 לחוק החוזים, קובע כי: "ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה". בנגוד להוראת חוק זו, במקרה דנן נימנעו המערערים מלהודיע לבנק תוך זמן סביר על ביטול ערבותם בשל הכפיה הנטענת על ידם במועד החתימה, ולמעשה המועד הראשון בו העלו את טענת הכפיה היה במסגרת תצהיריהם שצורפו לבקשתם להיתגונן מפני תביעת הבנק.
...
מקובלת עליי בעניין זה גם הנחתו של בית המשפט המחוזי, לפיה החלטתו של הבנק לאשר את מתן ההלוואה – בסך הנכבד של 3,000,000 ש"ח – בכפוף להעמדת ערבויות מתאימות, מלמדת דווקא על כך שהבנק סבר כי יש למכון יכולת פרעון, שכן אחרת אין הגיון עסקי בצעד זה של הבנק.
המערערים ביקשו לתמוך גרסתם גם בחוות דעתו של ד"ר טווערסקי, ואולם, כבית המשפט המחוזי אף אני סבור שאין לייחס לה משקל רב. מעבר לכך כי הסמכתו וניסיונו של עורך חוות הדעת אינם רלוונטיים דיים לצורך הכרעה בשאלת מצבו הנפשי של ח', הרי העובדה שפגש בו לראשונה רק כשלושה חודשים לאחר החתימה על כתב הערבות מאיינת במידה רבה את יכולתו להעיד על מצבו הנפשי הרלוונטי, ואין בטענת המערערים, שנטענה בעלמא, לפיה מדובר ב"מצב נפשי מתמשך" כדי לשנות מעובדה זו. בשולי הדברים יוער, כי בחקירתו הנגדית הזכיר א' כי בשלב מסוים טופל ח' גם אצל פסיכיאטר (עמ' 37 שורות 2-9 לפרוטוקול).
לנוכח כל האמור, דעתי היא כי אין מקום להתערב בקביעתו של בית המשפט המחוזי לפיה לא נפל פגם בהליך החתימה על כתבי הערבות, וערבותם של המערערים לחובותיו של המכון כלפי הבנק שרירה וקיימת.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

להלן דברי כב' השופט אלרון: "בנגוד לסעיף 20 לחוק החוזים, המערערים נימנעו מלהודיע לבנק תוך זמן סביר על ביטול ערבותם בשל הכפייה הנטענת על ידם במועד החתימה. היתנהגות זו מלמדת כי בזמן אמת הם לא חשו מנוצלים על ידי הבנק; המנעות המערערים מלהודיע לבנק על ביטול ערבותם רלוואנטית גם לעילות העושק, שכן לפי סעיף 20 היה עליהם להודיע לבנק על ביטול החוזה תוך זמן סביר לאחר שהבינו כי חתמו על כתבי הערבויות מתוך מצוקה פיזית ונפשית, היינו בסמוך לחתימתם בפועל" 6.9 בנסיבות דידן השהוי בהגשת התביעה לביטול ההסכם הנו 6 שנים ממועד אישור ההסכם ושנתיים ממועד הגשת תביעותיה של המבקשת לאכיפת ההסכם.
...
6.15 התנהלות זו אף עומדת בסתירה גמורה לאמור בתקנה 4 לתקנות החדשות הקובעת: "לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זאת פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו, להשהותו או להטריד בעל דין, לרבות פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותו". טענת העושק והכפייה 7.1 למעלה מן הצורך ובלי לפגוע בכל האמור לעיל, טענת המשיב, שההסכם נעשה תחת עושק וכפייה, כשהינו מנסה לבסס טענה זו על גובה דמי המזונות שנקבעו בהסכם ועל העובדה שהעביר בהסכם שלושה נכסים למבקשת, נסתרת כבר בהחלטתו של כב' הש' מוטי לוי מיום 14.6.16 בקביעת המזונות הזמניים שנקבעו על סך של 30,000 ₪ לחודש, כשבהסכם הסכימה המבקשת על תשלום מזונות בסך 15,000 ₪ ותומך בטענת המבקשת ששווי מחצית מהרכוש המשותף עלה בשעור ניכר על שווי שלושת הנכסים שהועברו להעלותה.
סיכום 7.1 לאור כל האמור לעיל התביעה לביטול ההסכם תימחק על הסף.
7.3 המשיב ישלם למבקשת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו