מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול ערבות בנקאית בשל הטעיה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

העדר כל ראיה על סיכום בין שבתאי ללוסיאן לעניין מועד פרעון ההלוואה שבמחלוקת דוקא ובד בבד עם ביטול הערבות, מחזק את התרשמותי כי ההמחאה הובאה לבנק נוכח היותה בטוחה לערבות שבוטלה במעמד בעלי הדין בבנק.
אתם לוקחים מיסמך ורוצים להטעות את בית המשפט שאני כתבתי משהו אחר, איפה מזומן? יש פה ב' ב,ת,ח,ו,ן. מה שאתם עושים פה זו הטעה" (עמ' 33 שורות 9-11).
...
סוף דבר, לאור קביעותיי ובחינת נטל ההוכחה, הכף נוטה לטובת לוסיאן.
משלא השתכנעתי בדבר קיומה של עסקה שלישית בין לוסיאן ושבתאי למתן ההלוואה שבמחלוקת ולאור מסקנתי כי ההמחאה, ניתנה להבטחת הערבות שנתן שבתאי שאין חולק כי זו בוטלה, ניתן צו מניעה קבוע כעתירת לוסיאן בתביעתו, האוסר על שבתאי לסחור בהמחאה ואני מורה על השבת ההמחאה לידיו ע"י שבתאי.
בהתאם להכרעותיי, נדחית התביעה להחזר חוב בגין ההלוואה שבמחלוקת שלא הוכחה וכן לתשלומי ריבית בגין הערבות משמצאתי כי הריביות שולמו במלואן בגינה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בכתב ההגנה הטיחה הנתבעת בתובעת האשמות קשות וחמורות, פעם אחר פעם, לפיהן אין תחולה להנחיה זו, לפיה התובעת נוהגת באופן תמוה, מטעה ומנסה להיתחמק מתשלום מס כדין ולפתע טוענת הנתבעת טענות שונות לחלוטין, מבלי שטרחה לחזור מהאשמותיה החמורות ולתקן את כתב התביעה.
לענין זה אף הנתבעת ציינה בסעיף 117 לסיכומיה כי "ככל שבית המשפט הנכבד יקבל את עמדת הסווג של התובעת המשמעות היא ביטול החיוב וממילא השבת הערבות הבנקאית לתובעת". (2) למעלה מן הנידרש ובתמצית המחויבת ייאמר כי גם אילו היתה נדחית גרסת התובעת הרי בנסיבות העניין היה מקום לשקול בחיוב השבת הערובה הבנקאית שכמוה כתשלום.
...
מכל האמור לעיל אין לקבוע שהתובעת ניסתה להתחמק מתשלום מס או נהגה בחוסר תום לב ואפילו הסיווג שבחרה לא היה נכון הרי בוודאי אין בו משום ניסיון להטעות או למסור ידיעה שאינה נכונה.
סוף דבר לאור האמור בפסק הדין יש לקבל גרסת התובעת באשר לסיווג מערכות התקשורת החזותית שיובאו על ידי התובעת בהתאם לרשימונים שצורפו בפרט מס' 85.17 לצו תעריף המכס.
(3) אני מחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל לשניהם (הוצאות ושכ"ט) של 25,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

גירסתו של שלומי, והנתבע בעקבותיו, כאילו התובעת מסרה בידיו את הערבות הבנקאית לצורך החזרתה לנתבע וביטולה, ללא כל תניה בדבר המצאת ביטחונות אחרים במקומה, אינה סבירה, אינה הגיונית והיא אף מנוגדת לראיות הנתבע עצמו.
ודוק, בנגוד לרושם המטעה העולה מתצהיר נציג הנתבע כאילו הוא טיפל באופן בלעדי בבטול הערבות הבנקאית, הרי מחקירתו הנגדית מתברר כי אין הדבר כך, ולמעשה הוא היה הפקיד אשר ביצע את הוראות הממונים עליו.
...
יוצא אפוא כי בעת ביטול הערבות הבנקאית, הנתבע פעל בהתעלם ובניגוד מוחלט לעמדת מנהל התובעת, שמן הסתם מעמדו בכיר יותר ממעמד מנהלת החשבונות, כמו גם מפניית ב"כ התובעת בדרישה למימוש הערבות.
בנסיבות מקרה דנן, ולאור המסקנה אליה הגעתי, לפיה, הנתבע פעל בניגוד להוראות הנתבע בעת ביטול הערבות הבנקאית, מתייתר הצורך לדון ולהכריע בטענות הנתבע, לפיהן הוא לא מחוייב בקיום דווקני של הוראות נוהל פנימי וכי הנתבעת לא הוכיחה את החזקה, לפיה על הנתבע מוטלת החובה לקיים הוראות הנוהל.
לסיכום, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת, באמצעות בא כוחה, סך של 140,624 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 12.2.17, ועד התשלום המלא בפועל כן ישלם הנתבע לתובעת, באמצעות בא כוחה, הוצאות האגרה, הואצאות חוות הדעת מטעמה ובנוסף לכך שכ''ט עו''ד בסך של 17,550 ש''ח (כולל מע''מ) בתוספת הפרשי הצדמה וריבית על ההוצאות מיום הוצאתן ועל שכ''ט עו''ד מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

האם ביטולו של ההסכם בעקבות ההטעיה מביא לביטול למפרע של הערבות הבנקאית? עוד טוענת התובעת כי משבוטל ההסכם עקב ההטעיה הביטול פועל בדיעבד, החוזה היה כלא היה והצדדים צריכים להחזיר את המצב לקדמותו.
...
לטענת התובע, לערבות הבנקאית אין כל תוקף ואין לאפשר את חילוטה ממספר סיבות שיפורטו להלן: הסכם השכירות נגוע בפגם בכריתה – הטעיה ותרמית ובהתאם גם הערבות ניתנה על יסוד תרמית והטעיה.
לאור האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי מתקיים חריג הנסיבות המיוחדות המצדיק את מניעת מימוש הערבות.
סוף דבר לאור האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל ולפיכך ניתן בזה צו הצהרתי לפיו הנתבעות אינן זכאיות לחלט את הערבות הבנקאית.
אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעת את סכום האגרה כפי ששולמה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלומה ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

הנתבעת הוסיפה כי ביום 17/2/20 נשלחה אליה ע"י הבנק דרישה לתשלום חוב אליה צורף "פירוט יתרת הלוואה לערב מוגן/יחיד". בתגובה פנתה לייעוץ משפטי, ובהמשך הודיע בא כוחה לבנק בשמה על ביטול כתב הערבות עקב הטעה, הפרת חובת הגילוי ע"י הבנק, קנוניה, ניהול בנקאי לא תקין וחוסר תום לב. שמיעת העדים ביום הדיון מיום 7/2/22 שנקבע לשמיעת ראיות התייצב ב"כ התובע וכן המצהירה גב' לאה קרואר, פקידה אצל התובע סניף עכו שהיא זו אשר החתימה את הנתבעת על מיסמכי הערבות.
...
חרף האמור, שוכנעתי שהנתבעת הייתה מודעת לכך שחלק מכספי ההלוואה נועד להחליף אשראי בחשבון בנק אחר של הנתבע.
על כן טענה זו נדחית.
סיכום: לאור כל האמור לעיל, מצאתי לקבל את תביעת הבנק במלואה ולהשית על הנתבעת, ביחד עם הנתבע מס' 1 ולחוד, את סכום התביעה בסך 149,223 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו