מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול עיקול מחמת אי צירוף צד

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

טענות המשיבה בכל הנוגע לערבויות שניתנו המשיבה טענה כי יש להורות על ביטול צו העיקול בשל אי הפקדת ערבות צד שלישי ואי צירוף התחייבות של כל המבקשים.
...
בסופו של דבר, לאחר משא ומתן, נחתם בשנת 2013 הסכם בין רוב דיירי בניין ליפשיץ לבין המשיבה (נספח 5 לבקשה למתן צו עיקול (להלן – ההסכם)).
כך בין השאר, העלתה טענות שלפיהן בסופו של דבר, לכאורה, לא היה צורך בהסכמת דיירי ליפשיץ כדי לבנות את החניות במגרש המשותף.
בסופו של דבר צו העיקול הזמני ניתן ביום 4.11.2020.
סיכום מכל הטעמים שהובאו לעיל, משנקבע כי התקיימו כל התנאים המצדיקים מתן צו עיקול זמני בנסיבות הנדונות, הבקשה לביטול צו העיקול הזמני נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענות המשיבים: הבקשה הראשונה לביטול עיקולים עסקה בפן הפרוצידוראלי של הבקשה להטלת עיקולים, צו העיקול שניתן והתנאים לו. המשיבים 1 ו-3 טענו כי העיקולים הוצאו בתרמית וכי בהטלת העיקולים יש לגרום לנזק בלתי הפיך לשמם הטוב ועל כן יש לבטלם לאלתר, זאת בנוסף לכך שהבקשה הוגשה ללא תצהיר ותוך שהמבקשת שוכחת לציין כי אין למעשה כל בהילות ודחיפות בבקשה, לאור העובדה שכבר בחודש ספטמבר 2019 הודיעה המבקשת בהליכים אחרים המתנהלים בין הצדדים, כי היא עתידה להגיש תביעה וכי החברה הישראלית היא חברה בפרוק.
על כן, אני דוחה את טענת המשיבים באשר לביטול העיקול בשל אי צירוף תצהיר כדין לתמיכה בבקשה להטלת עיקולים.
...
סוף דבר: לאור האמור לעיל, החלטתי מיום 25.12.2019 נותרת על כנה.
המבקשת תמציא כתב התחייבות עצמית בנוסח מלא וכפי החלטתי לעיל, בתוך 30 ימים.
אני דוחה את הבקשה לביטול עיקול.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת תשובתם טענו המבקשים כי דין הבקשה להטלת עיקולים להדחות על הסף, נוכח שהוי כבד בהגשתה, אי צירוף צדדים נפגעים רלוואנטיים לתובענה והסתרת עובדות יסודיות מבית המשפט.
ביחס לקבוצה השנייה, אני שותף לעמדת בית משפט קמא לפיה הפגיעה במבקשים בנסיבות אלה אינה מכבידה יתר על המידה, ולא ראיתי הצדקה להתערב בהחלטתו בעיניין זה. שונים הם פני הדברים ביחס לקבוצה השלישית, כספי לקוחות, ביחס אליה סבורני כי יש מקום להורות על ביטול צו העיקול הזמני, וזאת בכפוף לכך שהמבקש 5 ואישתו, גב' רבקה כתב, ימציאו לבית המשפט כתב הסכמה המאשר כי ניתן יהיה להפרע מהנחלה במושב מצליח בגין כל חיוב שיוטל במסגרת ההליך על מי מהמבקשים.
...
במסגרת תשובתם טענו המבקשים כי דין הבקשה להטלת עיקולים להידחות על הסף, נוכח שיהוי כבד בהגשתה, אי צירוף צדדים נפגעים רלוונטיים לתובענה והסתרת עובדות יסודיות מבית המשפט.
ביחס לקבוצה השנייה, אני שותף לעמדת בית משפט קמא לפיה הפגיעה במבקשים בנסיבות אלה אינה מכבידה יתר על המידה, ולא ראיתי הצדקה להתערב בהחלטתו בעניין זה. שונים הם פני הדברים ביחס לקבוצה השלישית, כספי לקוחות, ביחס אליה סבורני כי יש מקום להורות על ביטול צו העיקול הזמני, וזאת בכפוף לכך שהמבקש 5 ואשתו, גב' רבקה כתב, ימציאו לבית המשפט כתב הסכמה המאשר כי ניתן יהיה להיפרע מהנחלה במושב מצליח בגין כל חיוב שיוטל במסגרת ההליך על מי מהמבקשים.
נוכח כל האמור, סבורני כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים לעניין ביטול העיקול שהוטל על כספי לקוחותיה של רומאל החדשה, וזאת ככל שיובטח כי העיקול על הנחלה במושב מצליח מתייחס כל חיוב שיושת במסגרת פסק הדין על מי מהמבקשים.
סוף דבר: בקשת רשות הערעור מתקבלת באופן חלקי, במובן זה שצווי העיקול שניתנו על ידי בית משפט קמא יוותרו על כנם, למעט העיקול על כספי לקוחות, אשר יתבטל ככל שהמבקש 5 ואשתו, יחתמו בתוך 30 ימים ממועד מתן החלטה זו על כתב הסכמה המאשר כי ניתן יהיה להיפרע מהנחלה במושב מצליח בגין כל חיוב שיוטל במסגרת ההליך על מי מהמבקשים.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2022 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

עוד וכאמור, המשיבה צרפה לתיק ההוצל"פ את חברת ארון פרויקטים בע"מ (להלן: "החייבת 2 בתיק ההיתנגדות") בטענה כי מסרה את ההמחאות נושא ההיתנגדות לניכיון אצל המשיבה כאשר ההמחאות תקינות ושלמות.
אי ההמצאה למבקשים לא מבטלת בצורה אוטומאטית את העיקולים אלא הכול לגופה של בקשה ולשיקול דעת ביהמ"ש. לדידם, עקב טעות משרדית לא הומצאה ההמצאה למבקשים בטווח עשרת הימים ולכן אין להורות על ביטול צוי העיקול על חשבונות המבקשים.
לצד האמור, עיון בהחלטת רשם ההוצאה לפועל, מלמד כי בצידה של אותה הוראה לא ניתנה כל סנקציה הקובעת כי בהיעדר המצאה כאמור, יבוטלו העיקולים.
...
על רקע האמור, יש לבחון קיומו של יסוד ההכבדה.
מנגד, הוטל עיקול על מס' רב של נכסי מקרקעין, מיטלטלין וחשבונות בנק של המבקשים, נראה כי סכום העיקולים הוא הרבה מעבר לסכום החוב הנטען, אף זה בניגוד להחלטת רשם ההוצאה לפועל ובנסיבות אלו, אני סבורה כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת ביטול העיקולים.
סוף דבר: אשר על כן, אני מורה על ביטול העיקולים שהוטלו בתיק זה. המשיבה תישא בהוצאות המבקשים בסך של 5,000 ₪, שתשולמנה על ידי המשיבה תוך 30 ימים מעת המצאת החלטה זו לידיה, שאם לא כן, יישא הסכום האמור הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן ההחלטה ועד למועד התשלום הפועל.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

]השופטת ג' כנפי-שטייניץ: בעתירה שלפניי מבקש העותר, אסיר המרצה את עונשו, להורות למשיב, המרכז לגביית קנסות, לקבוע לו הסדר תשלומים לתשלום חוב פיצויים לנפגעי עבירה, וכן לבטל עיקול שהוטל על חשבון הקנטינה שלו.
דיון והכרעה לאחר עיון בטענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להדחות על הסף הן מחמת אי-מיצוי הליכים, והן מחמת אי-צירוף משיבים רלוואנטיים.
אשר לבקשתו להסרת העיקול שהוטל על חשבון הקנטינה שלו – אף בהקשר זה דבק בעתירה פגם בשל אי-מיצוי הליכים, משבקשתו לא הובאה לפני המשיב בטרם הגשת העתירה.
...
בתגובתו המקדמית לעתירה טען המשיב כי דין העתירה להידחות הן על הסף והן לגופה בהיעדר עילה להתערבות.
דיון והכרעה לאחר עיון בטענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות על הסף הן מחמת אי-מיצוי הליכים, והן מחמת אי-צירוף משיבים רלוונטיים.
דין העתירה להידחות העל הסף גם מחמת אי-צירוף משיבים רלוונטיים – אלו הם נפגעי העבירה שהפיצוי העומד במוקד העתירה נפסק לטובתם, והעלולים להיפגע מן העתירה.
העתירה נדחית אפוא על הסף.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו