מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול עיקול כי החוב סמלי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בנצרת תא"ק 59528-05-20 אלפא מגה נכסים בע"מ נ' נ.ע הסמל שירותי רכב בע"מ ואח' תא"ח 33668-02-20 אלפא מגה נכסים בע"מ נ' נ.ע הסמל שירותי רכב בע"מ ח.פ 515705648 ואח' תיק חצוני: לפני כבוד השופט אלעד טל תובעת אלפא מגה נכסים בע"מ נתבעים 1. ח.פ 515705648 נ.ע הסמל שירותי רכב בע"מ 2. א.נ.ע הסמל שרותי רכב בע"מ 3. עלי עאזאת 4. עלי נאדר 5. אחלאם עלי 6. נדים עלי החלטה
במסגרת הסכם הפשרה, התחייבו הנתבעות לשלם לתובעת סך של 83,000 ₪ בגין חובות עבר, כאשר העיקולים הזמניים שהוטלו על הנתבעת, שערבה לחובות הנתבעות 1-2, נועדו להבטיח את ביצועו של פסק הדין.
בהודעתה, שבה הנתבעת על בקשתה לביטול העיקולים, תוך שהיא מציינת כי הוסר העיקול שהוטל על חשבון הבנק שלה אולם העיקולים על מקום עבודתה וכן על רכבה נותרו בעינם, ואולם לא התייחסה כלל לדרישה שצויינה בהחלטה, לפיה עליה להראות שהמדובר בעיקולים שהוטלו במסגרת הליך זה. התובעת צרפה לתגובתה חומר ממנו עלה, כי הנתבעת הגישה ביום 1.10.20 תביעה לביטול הסכם הפשרה, בטענה כי הוטעתה על ידי התובעת, שאף הפרה את ההסכם (ת.א 674-10-20).
...
ככל שהנתבעת תשלם את מלוא חובה לתובעת בגין הליכי הפינוי וההוצאות בהליכים המשפטיים שנפסקו כנגה וכנגד השוכרת, ותפקיד פקדון כספי בעבור עלויות הפינוי של השוכרת, ככל שלא תתפנה עצמאית מהמושכר, תסכים התובעת לביטול העיקולים.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה על נספחיהן, מצאתי כי דין הבקשה להידחות.
בנסיבות המתוארות, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעניינינו, גם מבלי להדרש לפנייתו הנטענת של התובע לעירייה על מנת לקבל שומה מתוקנת, הרי שעיון בפירוט החוב בגינו הוטל העיקול (נספח א' לכתב ההגנה) מלמד כי החוב כלל בחובו גם חיובים בגין חודשים שטרם חלפו 90 ימים מהמועד בו ניתן היה להגיש השגה עליהם.
אשר לגובה הפצוי: ברע"א 4740/00 לימור אמר נ' אורנה יוסף ואח' (14.8.01) נפסק כי: "לשם השגתן של מטרות תרופתיות אלה אין להסתפק בפצוי סמלי, אך גם אין להטיל פיצויים העולים על שיעור הנזק שניגרם. הפצוי התרופתי לא נועד אך להצהיר על הפגיעה. הוא גם לא נועד להעשיר את הנפגע. הפצוי התרופתי נועד להעניק פיצוי מלא על הנזק שניגרם- לא פחות ולא יותר (השוו ע"א 357/80 הנ"ל) ... על בית המשפט לפסוק פיצוי מלא המשקף את מלוא הנזק- הרכושי והלא רכושי שניגרם לניזוק (ראו ע"א 492/89 סלונים נ' דבר בע"מ).
ראו לדוגמא עניין גסלר שצוטט על ידי התובע בכתב התביעה, שם נפסק פיצוי בסך 5,000 ש"ח. שקלתי את טענות הצדדים ואת מכלול הנסיבות הקשורות להטלת העיקול מושא התביעה, ובכלל זה: גובה העיקול; מועד הטלת העיקול; מועד ביטול העיקול (מיד עם פנייתו של התובע); הנזק שניגרם לתובע ועסקו (דבר שכלל לא הוכח); מהות הפירסום ותפוצתו; פוטנציאל הפגיעה בשמו הטוב של התובע (מסירת ההודעה לבנק אחד בו היתנהל חשבונו של התובע); העובדה כי נמצא שהיה קיים חוב בפועל, שעה שהוכח כי התובע אף שילם חלק מחובותיו בגין הנכס באיחור (ראו לעניין זה התשלום ששילם התובע ביום 10.7.19 בגין חיובי ארנונה לשנים 2017 ו-2018); ודחיית טענות התובע בדבר ההמצאה.
...
סיכומו של דבר - לאור האמור לעיל, מצאתי לקבוע כי העיקול שהטילה העירייה על חשבון הבנק של התובע נעשה שלא כדין.
לאחר ששקלתי כל אלו, אני סבור כי נסיבותיו של מקרה זה מצדיקות פיצוי ברף הנמוך.
לפיכך מצאתי לקבוע כי התובע זכאי לפיצוי בסך של 4,000 ש"ח. סוף דבר: התביעה מתקבלת באופן חלקי ביותר.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בקשה לסעד הצהרתי לביטול עיקול שהוטל על דירת התובעת, גב' לאה סמל (להלן: "התובעת") בשנת 2009, במסגרת הליך משפטי שהתנהל בין הנתבעת 1, בראשית יהלומים בע"מ (להלן: "בראשית" או "הנתבעת") ובין הנתבע 2, מר טל סמל, שהוא בנה של התובעת (להלן: "טל" או "הנתבע") בבית משפט השלום בתל אביב.
תמצית טענות הנתבעת 1 – בראשית טענתה המרכזית של בראשית, עליה מתבססת זכותה הנטענת לקיום ומימוש צו העיקול, היא, כי התובעת עושה יד אחת עם בנה טל, הנתבע 2, על מנת לסייע לו להיתחמק מתשלום חובו לבראשית, אותו הוא חב לה בגין פסק הדין בהליך הקודם.
...
סיכומו של דבר הוא כדלקמן: אין בתוצאות ההליך הקודם וצו העיקול שניתן במסגרתו, או בהליכים קודמים ואחרים בין חלק מהצדדים כאן וצדדים שלישיים, ובלא שותפות התובעת בהליך הנ"ל או ידיעתה לגביו, כדי לקבוע קביעה פוזיטיבית ביחס לרישום פיקטיבי של הזכויות בדירה על שם התובעת או ביחס לאמיתות הטענה.
בהנתן האמור ובצירוף כלל הראיות שהוצגו בפני, המסקנה המתבקשת היא כי דין התובענה להתקבל.
סוף דבר לאור כל האמור, מתקבלת התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בשלב מקדמי, כאשר נדון לפני העירעור על החלטת כב' הרשם, המלצתי על הותרת החלטתו בעינה תוך ביטול העיקול הזמני והצו שמנע דיספוזיציה בנכס.
גם ייצוג בתשלום סמלי שהוא נמוך מהמקובל באותו הקשר ואפילו ייצוג בחינם, מחיל על עורך-הדין את מלוא חובות הזהירות המקצועיות כלפי מרשו.
...
כך אני מורה.
הנתבעים ישלמו לתובעת סכומים מצטברים אלו: סך 1,380,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה המתוקנת (8.6.2020) עד יום פסק-הדין, הוצאות משפט (אגרת משפט, הקלטת הדיון ושכרו של מומחה התובעת) בסך 71,000 ₪ ושכ"ט עו"ד (כולל מע"מ) בסך 76,050 ₪, שניהם בערכי יום פסק-הדין.
הנתבעים ישלמו לצד השלישי את הוצאות ההליך בסך 5,000 ₪ ושכ"ט עו"ד (כולל מע"מ) בסך 64,350 ₪, שניהם בערכי יום פסק-הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2009 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

לטענתו, הואיל והדירה לא היתה מחוברת למים כשנתיים, אשר לוי, מנהל המים במועצה, הורה לחייב את התובע בארנונה החל מיום 1.1.03, אך הנתבעת לא פעלה בהתאם להוראה זו. ביום 1.3.04 נאלץ התובע לחתום על הוראה לחיוב חשבונו כדי לבטל עיקול שהוטל בגין חובות הדירה מיום 19.7.00 ועד שנת 2004 (סעיפים 2.17-2.18 לכתב התביעה).
בנסיבות אלה, אני מחייבת את הנתבעת, להשיב לתובע תשלומי הארנונה ששולמו על ידו, ככל ששולמו, בששת החודשים האחרונים עד למועד מתן פסק הדין, ואם לא שולמו, לזכותו מחיוביו בתקופה זו. יהיה בכך משום פיצוי סמלי על תלאותיו של התובע במשך תקופה לא מבוטלת, בפנייתו לנתבעת לקבל את מה שהיה זכאי לקבל, אישור להעברת הזכויות בדירה, בכפוף לתשלום הארנונה ממועד קבלת הדירה מכונס הנכסים.
...
בפני שתי גירסאות סותרות, ואין בידי לקבוע כי יש להעדיף את גירסת התובע על פני גירסתה של זעפרני.
בנסיבות אלה, דינה של טענה זו להידחות.
מקובלת עלי טענת הנתבעת, לפיה חבר מועצה אינו מוסמך ליתן לתושב הנחה מארנונה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו